skip to Main Content

Žydai Landsbergiai ir vagys liberalai – naujoji Lietuva

Alfredas Jankūnas

 

JEIGU ŽYDAS MUZIKANTAS V.LANDSBERGIS, BUVUSIĄ TSRS SUDĖTYJE AUKSU VERTINAMĄ LIETUVOS RESPUBLIKĄ, PER 25 m. PRIVEDĖ PRIE KRACHO IR IŠSIVAIKŠČIOJIMO, TAI KOKS BUS REZULTATAS DAR PO 4 m.???

O JEIGU ŽYDELIS ANŪKĖLIS G.LANDSBERGIS IMS VADOVAUTI IR TAIP JAU EUROPOS SĄJUNGOJE NUSTEKENTAI LIETUVAI?

O į LIETUVĄ GEOMETRINE PROGRESIJA PLŪSTA VIS DAUGIAU ŽYDŲ, KURIEMS GEŠEFTAS IR BANKAI SVARBIAU, NEI LIETUVOS ŽMONĖS?

AR LIETUVA NEIŠNYKS IŠ PASAULIO ŽEMĖLAPIO, KAIP IŠNYKO INKŲ, MAJŲ, AFRIKOS KAI KURIOS ŠALYS, KAIP IŠNYKO MŪSŲ BALTŲ GENTYS ?

AR MES NETAPSIME IZRAELIO P R E T O R IJ A, į KURIĄ JAU NUO XIV amž. MUS STUMIA ŽYDŲ SUKURTŲ DIEVŲ PAGALBA VAKARŲ GERMANŲ IR FRANKŲ PLĖŠIKAI?

KODĖL NESKAITOMOS KIEKVIENAIS METAIS GEGUŽĖS MĖNESIO 5 DIENĄ DĖL ŽYDO HITLERIO KALTĖS ŽUVUSIU LIETUVIŲ PAVARDĖS ? ? ?

AR SUGEBĖTU p. D.GRYBAUSKAITĖ PARODYTI PLANETOJE TOKIĄ TAUTĄ IR TAUTOS VADĄ, KURIE ŽYDUKAMS STATYTų MOKYKLAS, O SAVUS VAIKUS KYŠTų Į „PRIEGLAUDAS“ ? (Ten, ne vaikų namai, o blogesni, nei Smetonos valdymo metais vadinami „ubaginai“. Iš ten vaikai į kalėjimus nepatekdavo.)

UGNIS, KALBA ir ŽEMĖ, KOL KAS LIKO. Cherchez lo femme ir ko dar?

Manęs nedomina asmeniniai D.Grybauskaitės interesai, bet aš ir mūsų Lietuvos šventame krašte, Baltų teritorijoje gyveno ir gyvena BALTŲ(!) palikuonys, LIETUVIAI. Todėl 99 % lėšų, materialinių vertybių ir dėmesio – tik L I E T U V A I !!! . Užsienio valstybėse Jūs, su savo tautiečių skaičiumi – kaip vidutinio Europos miesto merė. Tik tiek, kad mandagiai Jus išklausoma ir plačiau, nei merei Jums nusišypsoma. Kai taps D.Trumpas – bus matyti.

Dabar muilo koncentracija nereikalinga.

NĖRA LĖŠŲ? KODĖL DINGSTA kai kurių ŽYDŲ BANKUOSE SURINKTOS LIETUVOS ŽMONIŲ LĖŠOS? JŪSŲ PAREIGA NE PAMOKSLAUTI IR MOKYTI VISUS, VAŽINĖJANT PO KRAŠTĄ, KAIP a/a N.Chruščiovas. Bet SAVU, LIETUVIU IR TIK PIRMIAUSIA LIETUVIU GYVENIMO LYGIU,

ŠVIETIMU, SVEIKATA, JAUNĄJA MŪSŲ PAMAINOS BŪSIMA KARTA NUOŠIRDŽIAI RŪPINTIS. Kad nevyktu lėšų eksportas ir dar kai kurių žydų reikalavimai juos remti Lietuvoje.

28 šimtm. praėjo nuo Jotvingių iki XXI amž.naujų(!) Baltų palikuonių Laisvės nepriklausomųjų „apginėjų“.  XX amž . pabaigoje į gynybos vadus įlindo žydas, po jo – perpus su žydo priemaiša, po to su „lietuviškomis šlepetėmis“ ir pagalba iš dešinės, galiausiai valdovė ne darbui, o tuščiai reklamai su „Dvaro trigubais vasalais“. Iš Senųjų – vieni išvyko pas karalius ar kunigaikščius „bagotesnius“, kiti, kuklesni stojo į eiles prie Sezamo konteinerių, treti, vaišinasi pagal lietuviškus papročius tik gerdami „midų ir sulą“, „kukliausieji“ – prancūzišką konjaką „kindziuku“ užkąsdami. Daugumai senatvėje,kaip padėka už gerą Tautos labui, tai mokestis prie lazdelės ir kiaurų batų, teikiant nemokamai „aukščiausios“ rūšies kruopas vieninteliam racionui.

Siauroka buvo ta BALTŲ DIENOS 3-jų valandų ATMINTINĖ, tarsi simboliškai, abipus Neries vyko. Bet… SOSTINĖJE, Lietuvos širdyje, Gedimino kalno papėdėje. Ant kurio ir prie jo dar ir dabar buriasi ir plevena Baltų karžygių, kunigaikščių, karalių ir kietų mužikų dvasios, kuriems kiekvienam aukštai uždegta žvaigždelė. Netikite, reikėjo ateiti tą vakarą prie Neries ir būtumėte labai tiksliai suskaičiavę kiek jų buvo matyti, ten labai aukštai mums blizgančių, mums vis dar saugančių jų žygdarbius ir valią. Deja, į šiaudinių Lietuvos patriotų ausis šis vakaras neužklydo.

Bet iš LRT reklamos apie „nuostabiausią žydų tautą“ ir jos nebepakenčiama nei pasakomis nei raštu neapsakytą veiklą, kaip iš gausybės rago pastovia liejasi, ne tik tą vakarą.

Garsai, vaizdai ir įspūdžiai, tarsi Lietuvoje nebegyvena lenkai ir baltarusiai, latviai ir slavai, musulmonai ir romų tautybės žmonės.

50 metų skelbėme visam svietui, jog Slavai mus išvadavę nuo rudmaršikinių, šimtmečiais be eilės su kalavijais besibraunančių į mūsų kraštą ir kitų vakariečių, dabar patys slavai pamiršo išeiti.

Net nepastatė nei vieno paminklo VYTAUTO IR GEDIMINO, ALGIRDO, KĘSTUČIO IR JOGAILOS pulkams ir karžygiams, išžudytiems ir nespėjusiems ginti savo kraštą vaikams nuo žydų pasiuntinių frankų ir germanų, bet griūdami puolame kažkokiam žydui Donskiui, „častuškų“ giedoriui Dolskiu, panašiaus profilio Basanovič. O kiek apdergta gatvėse namų sienų lentomis, kurių net europietis neįskaitys? Visai nesenai netekome iškilių LIETUVAI asmenybių, signatarų, seimūnų ALGIRDO PATACKO ir ROMUALDO OZOLO. Ar žioptelėjo nors vienas iš Seimo narys ar pretendentas R.Šimašius apie tai, už kurio nors tokį žestą įvertindami galėtume įmesti lapelį į balsavimo dėželę? Lenkai sako – n i e m a, pan.

Šiandieną- svarbiausia prie lovio, o jiems po to nors perkūnas iš giedro dangaus; gauja šiaudinių patriotų. O kur Paminklai JUSTINUI MARCINKEVIČIUI ir Stasiui POVILAIČIUI. Net sostinėje Prezidentūra, vyriausybė, seimas, arhitektai, paminklosaugininkai tarsi akli ir kurti, ar jų protėviai aborigenai buvo?

AR IZRAELYJE STOVI BENT VIENAS PAMINKLAS LIETUVIUI, IŠTRAUKUSIAM ŽYDĄ IŠ KILPOS, PASLĖPUSIAM ŽYDĄ NUO SUNAIKINIMO AR BENT SAUGOJUSIAM SAVO TROBOJ ŽYDĄ SU ŽYDALKA AR JŲ ŽYDUKĄ, RIZIKUODAMAS SAVO IR SAVO ŠEIMOS GYVYBĖMIS?

Paklauskite juodinančio ir šmeižianančio mūsų tautą ižūlaus žydo V.Landsbergio?

O aš taip pat nenoriu,kad LIETUVOJE stovėtu paminklai kai kuriems žydams.

Tai vienintelė gentis Planetoje,kuri ne tik su kitomis tautomis nesutaria,bet ir patys vieni kitų nemėgsta. Negrįžta iš kitų kraštų žydai į paskirtą PALESTINOS KAMPĄ IZRAELį. Jėga bando pasigrobti likusią dalį,tikrieji krašto šeiminikai neleidžia. Įdomiausi tai, kad nekvailas žydas Adolfas Hitleris labjausiai nekentė tautiečių.Nei vienas karo vadas savo tautos žmonių taip masiškai nenaikino,negrūdo už spygliuotų vielų į konclagerius ir į dujų kameras,tarsi savi žemesni nei indų kastose, nes ir kaip gyvuliams neleido šalygatviais vaikščioti. Kitataučiai buvo skiriami nuo žydų, nes pastarieji,privalomam skirtumui nuo žmonių, nešiojo šešiakampes.

Kažkokia Kuchlianska,Vanaganska,Lansberganska drįsta vartyti savo liežuvį,svetimos tautos žemėje,svetima duona maitindamiesi. Taip, kaip dabar žydai naikina palestiniečius savo vadų nurodymais,taip galimai ir lietuviai vieną kitą žydelį nukniekcino. Nevykdysi įsakymų ir Palestinoje, ir Lietuvoje karo lauko teismai buvo ir yra V I E N O D I.Tik dabar yra PASIRINKIMO LAISVĖ.

Visai nesusimąstome,o kiek miljonų Baltų žuvo pakeliui į/ir Sibire, nes žydai sąrašus lietuvių deportacijai KURPĖ, kad pastarieji jėga paliktu Tėynę. Ir dabar tas pats vyksta, ieškoti duonos kitose šalyse? Ar tai,kad žydai Landsbergis, Kuchlianska ir kt. garsiau šaukiamai mes tuo atpirksime tariamą savo kaltę? Kvailai ir ižūliai už numestus skatikus, pamiršę savo tautybę, garbę, praeitį,dabartį ir vaikų ateitį? Tai žydo Hitlerio nurodymais atsisukę, vėl tie patys germanai naikino žydų bankininkus,atiminėjo brangenybes,prisiplėštas iš lietuvių ir dantis lupinėjo vokiečiai žydamas koncentracijos stovyklose. Nes reikėjo lėšų mokėti ir maitinti iš Europos surinktiems pulkams,lėšų karinės technikos gamybai.

Neveltui Lietuvoje sakoma: „Kaip žydas – pats muša ir pats rėkia“.

Baltų dienos minėjime vedantysis konstatavo,kad mums dar liko UGNIS,KALBA ir ŽEMĖ. O kodėl Seimas neskaičiuoja kiek per praėjusi šimtmetį ŽUVO LIETUVIŲ DĖL kai kurių ŽYDŲ KALTĖS ?

Ugnies – planetoje perteklius. Kalba pastoviai per LRT „grininama“ jau be tarmių. Bet apie hebrajų ir idich reklamą kaip iš kanalizacijos vamzdžio liejasi.

Mūsų Lietuvai vadovauja Prezidentė ar Stiuardesė,reklamos Žurnalistė ir Tautos žemių ir turto P A R C E L I U O T O J A? O gal tai privaloma remiantis LR Konstitucija,kad panelė D.Grybauskaitė po antros kadencijos užsitikrintu „pramoninę“ vietą Europoje, Izraelyje ar JAV? O ką veiks likęs toks platus,trigubas dvarelis ir jo našlaitėlės Simono aikštėje?

Mūsų broliai ir sesės siūlėme p.D. Grybauskatę į Prezidentūrą,kad kažkoks muzikantas žydelis kurstytų neapykantą prieš kaimynus lenkus,rusus ir baltarusius,o DAR LIKĘ BALTŲ PALIKUONIŲ SAUJELĖ SKIRSTYTŲSI? AR NE LAIKAS ŠIĄ PANELĘ j KITĄ TROBELĘ, ŽYDELIUS – j SAVO TVARTELIUS IR KUO TOLIAU ir GREIČIAU NUO BALTŲ ŽEMELIŲ?

Netinka? Pasieniečiai turi štampuką „PERSONA NON GRATA“. Ar atsiklausė Tautos p.D. Grybauskaitė, kad importuoja musulmonus,žydus,kuria karines bazes? Kai kurie atsikraustėliai prilimpa kaip vantos lapas prie š… Nepamiršti,kad už dabartinę Prezidentę balsavo tik kas šeštas tautos atstovas.

Apžvalgininkai teigia – Lietuva labiausiai nykstanti tauta.Labai rūpestinga ir darbšti Lietuvos respublikos Valdytoja ir Vyriausioji šalies ginybos vadovė Prezidentė D.Grybauskaitė ar tikrai labai užimta, sporto reikalais, susitikimais su Obama ir užsienio garsenybėmis,savireklamai ir 1.1. Ir todėl trigubai išaugusi dvarą Simono aikštėje nebera kada sukinkyti, o apie likusius žmogelius Europos Baltijos pakrantės žaliame plotelyje,atsiprašau, net pamastyti nėr kada? Dvaro našlaitėlių didžiulė gauja savų reikalų nespėja susiliuobti, o apie kitų? Atseit, nelabai mandagu rūpintis,ką kiti veikia.

TAI KAS KAM LIETUVOJE SVARBIAU? 780 m. sukakties minėjimas,kai Baltai sudaužė žydų pasiustus į mūsų žemes plėšikus germanus,frankus ir kt. žmonių padugnes su žydiška atributika ant skraisšių ? Ar kai sulaukėme paros 24 vai. 2 lygiadienius? Ar kartu su vis didėjančios žydų invazijos atstovais apie nugalabitus Lietuvoje gešefto bankininkus,aukso prekeivius, Lietuvos moterų dul… ar SARAŠŲ sudarytojus Lietuvių išgabenimui į Sibirą Topolių ir pan.tipų pagalba? 

Estijoje po nepriklausomybės paskelbimo,gyvenimas pradėjo gerėti praėjus 5 metams. Šalyje padėtį pagerino Suomių ir Švedų investicijos. Analogiškos tendencijos į pliusinius teiginius ryškėja ir Latvijoje,kurioje nemažas užsienio kapitalas ateina iš Rusijos. Nes tai lemia,nuo Tarybinių laikų likęs didelis gyventojų skaičius atvykusių slavų.

Ir visai priešingos tendencijos Lietuvoje.Pragyvenimo lygis blogėja,gyventojų,senųjų baltų mažėja,vyksta masinė žydų invazija,investicijos žydų,bankai žydų, iš LRT dešimtys kartų per dienas sklinda pranešimai apie žydų reikalus,apie tai kaip lietuviai juos naikino. Ir nei žodžio, KOKIĄ ŽALĄ kai kurie  ŽYDAI PADARĖ LIETUVAI IR KOKIA VYKDOMA DAR IR DABAR ?.

Vienas svetimtautis, antras pusiau, trečias pakeleivis,ketvirta iš niekur. Pamėgino vienas tarpinis, sumaltas vos ne į miltus.Belieka tik sena daina. Tu Lietuva,tu mana,tu brangi Tėvynė,kai Smetona išvažiavo,liko… ubaginė.

Natūraliai kyla žmonėms klausimas,kodėl prastėja pragyvenimo lygis ir prie ko prives mūsų tautą D.Grybauskaitės vykdoma politika,Seimo nenoras matyti realią padėtį ir masinė žydų invazija į visas valdimo,pramonės,ekonomikos bei politikos šakas? Lietuva,TSRS laikais buvo ideali to laikmečio agrarinė šalis,valdė šią šaką Lietuvos mastantys ŽMONĖS, o ne iš miestų kompiuteriai,vyko ne vien prekyba užsienio pramonės gaminiais,kai net maisto gaminiai į AGRARINĘ LIETUVĄ vežami su „cheminiais pagardais“ ? !

O dabar pradėjo „diriguoti“ ir landsbergiukai. Ir ne tik Landsbergis.Guogai nebereikia antros pilietybės, sunaiknta pramonė,o alų gamina Engelman.Panevėžio spirito gamyklos nebereikia, bet alkoholis keliauja iš užsienio, todėl ir kaimas kapitaliai prasigėrė.

Dabar jau žydo Landsbergio anūkas žada sukurti 150 000 naujų darbo vietų. Senasis užsienio firmas kūrė.. Tiek daug prikepė, kad LIETUVIAI baigia išsivaikščioti į svečias šalis iškodami pragyvenimo šaltinių,išardydami šeimas,vaikus be priežūros. Žydai per duris nebespėja,tai pro langus įžengia. Bet vėlgi? Jeigu mūsų tautos atstovai šaudė žydus,ką pastarieji skaičiuoja susiriesdami, tai ko tie žydai veržiasi į mūsų žalią ,mielą širdžiai kraštą. Istorija dažnai kartojasi…Gavo oficialiai gabalą žemės XX amž. Ir te braukia į ten,o ne tai,kad nedirbdami maitintis pas mus veltui,nors Lietuvos kai kurie žmonės patys neturi duonos,stovi prie konteinerių,vaikai alkani, o rasistas žydas Abhamas eina vos pilvą panešdamas. Ir kodėl,kuo ir kokia kaina atsilieps Baltų likučiams,kai mūsų mažėja, o žydų daugėja???

Prieš 780 m. baltai sumušė kalavijuočius,žydų pasiuntinius. KODĖL NESTOVI MONUMENTAS 100 METRŲ AUKŠČIO ŠLOVINANTIS BALTŲ PERGALĘ PRIEŠ ŽYDŲ PASIUNTINIUS IR NEREIKALAUJAMA IŠ ŽYDŲ KOMPENSACIJOS UŽ ANŲ LAIKŲ ŽALĄ IR UŽ ŽYDO HITLERIO XX AMŽ. LIETUVIŲ TAUTAI PADARYTUS NUOSTOLIUS? Kiek žuvo nuo žydų tikėjimo skleidėjų,pinigų ir garbintojų galvažudžių ? Kada atsities lietuviai, pradės save gerbti ir grūsti visus netikėlius iš Lietuvos?

O ar mes negalime savų žuvusių suskaičiuoti? Pasamdykite antros kalsės moksleivius,tie šiltą dieną išeis į kiemą ir žiūrėdami į debesis suskaičiuos 200 milijonų,o ne 200 tūkstančių. Ir tai bus dar ne visi.Taip siekdami save ir savo gentį išaukštinti, o kitus pažeminti, okupantai gudročiai skaičiuoja.

O gal Praeivis pagalvos ir posakis: pas jus gyvu svetimtaučiu,lyg pamiškėj laukų kaliausiŲ, prilindusią ne talkinti ar ubagauti,bet j brongiausig mūsą Tėvyškės padangę pa-si- pi-ni-gau-ti!! Ir nereik savęs apgaudinėti ir kitiems meluoti,nes jau tikrai nebsugebam ją suskaičiuoti.

Alfredas Jankūnas

Lietuvis-ir sūnus Lietuvio

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));