skip to Main Content

„Žalieji valstiečiai“ vėl  stumia itin pavojingą skalūnų dujų žvalgybą, naikina žmonių teisę priešintis tokiems projektams

Aurimas Drižius

 

 

Neįtikėtina, tačiau kažkodėl „žaliais“ pasivadinę valstiečiai ir jų lyderis Ramūnas Karbauskis Seime labai greitai stumia įstatymo pataisą, kuri leis be „Poveikio aplinkai vertinimo“ procedūros ir derinimo su gyventojais Lietuvoje vykdyti skalūnų dujų ir naujų naftos telkinių žvalgybą ir gavybą. Kartu didžiosios žemės ūkio bendrovės taip pat galės nevaržomai  plėsti savo veiklą.

Čia „valstiečius“ visais būdais palaiko liberalai, kurių vadas Eligijus Masiulis laukia teismo už įstatymų pardavinėjimą, ir kuriuos R.Karbauskis iki rinkimų viešai niekino ir tyčiojosi.  

Beveik pirmą Seimo posėdžio dieną „valstiečių“ Seimas nubalsavo už tai, kad nedelsiant į darbotvarkę įtraukti Planuojamos ūkinės veiklos įstatymo pakeitimo projektą.

Šis projektas atvers kelią tam, ko daugelį metų negalėjo pasiekti didžiausios žemės ūkio bendrovės ar naftą išgaunančios įmonės, mat jame numatoma, kad stambiajam verslui nebereikės derinti su visuomene savo projektų, ir savivaldybės nebegalės sustabdyti projektų, kurie kenkia tam rajonui ar miestui. Pasak L. Balsio, nauju Planuojamos ūkinės veiklos įstatymo projektu akivaizdžiai apribojama visuomenės ir savivaldos teisė dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos procedūrose.

„Iš visuomenės atimama galimybė persvarstyti poveikio aplinkai vertinimo atranką, – teigia Seimo narys, Žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys, – dabartiniame įstatymo projekte nurodoma, kad keičiant ar plečiant ūkinę veiklą dėl poveikio aplinkai vertinimo ūkinei veiklai atrankos gali reikalauti tik atsakingoji institucija. Dažnai visuomenėje kyla nepasitenkinimai, kai jų gyvenamoje teritorijoje didinama taršių objektų ūkinė veikla ir žmonės negali dalyvauti sprendimų procese. Visuomenės eliminavimas iš poveikio aplinkai vertinimo procedūrų prasilenktų su Orhuso konvencija, kuri suteikia teisę gyventojams gauti informaciją, suteikia jiems galimybę dalyvauti sprendimuose, susijusiuose su aplinkosaugos klausimais. Taip pat naujame įstatyme nebelieka labai svarbios nuostatos, kad savivaldybių taryba gali sustabdyti žalingą ūkinę veiklą, netvirtindama Poveikio aplinkai vertinimo programos. Jei toks įstatymas bus priimtas, visuomenė ir savivalda bus palikta „už borto“ ir negalės daryti jokios įtakos priimant sprendimus dėl tiesiogiai vietos gyventojams neigiamą poveikį galinčių sukelti projektų“.

 

Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą, visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, o savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba dėl planuojamos ūkinės veiklos gali priimti neigiamą motyvuotą sprendimą. 

 

Beje, įdomu tai, kad Liberalų sąjūdis aktyviai palaiko „valstiečius“ šiame procese – G. STEPONAVIČIUS posėdžio metu ragino greičiau priimti šį įstatymą : “ Li­be­ra­lų są­jū­džio fra­k­ci­ja siū­lo pa­lik­ti šiuos klau­si­mus, nes klau­sy­mai pra­si­de­da ta­da, kai įvyks­ta pa­tei­ki­mas. Yra daug po­zi­ty­vių da­ly­kų, tru­pi­na­mi ter­mi­nai, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo kon­teks­te ši­tie klau­si­mai yra vie­ni iš de­gan­čių lem­pu­čių, žiū­rint Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mo si­tu­a­ci­ją tarp­tau­ti­niu mas­tu. Pra­dė­ki­me svars­ty­mą, mes ir­gi ma­no­me, kad yra svars­ty­ti­nų vie­tų ir gal­būt tai­sy­ti­nų, bet ne­stab­dy­ki­me pro­ce­so, ju­dė­ki­me į prie­kį. Pa­tei­ki­mas šian­dien vi­sai nor­ma­lu, mes pa­lai­ko­me ne iš­brau­ki­mą“.

 

Seimo Teisės komiteto išvados dalis dėl minėto projekto sako aiškiai, kad „veiklos organizatorius nėra įpareigojamas kreiptis į atsakingą instituciją“:

4. Keičiamo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad atsakingoji institucija iki leidimo (statybą leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ir kiti) išdavimo turi teisę reikalauti, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtų atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri įrašyta į šio įstatymo 2 priede nurodytą sąrašą, kai ūkinės veiklos mastas sudaro 50 procentų ar daugiau šiame sąraše nurodyto žemutinio ribinio dydžio ir ūkinė veikla planuojama tokioje vietoje, kurioje dėl ūkinės veiklos pobūdžio, masto gali būti sukeltas neigiamas poveikis aplinkai. Tokiu atveju atsakingoji institucija turi įvertinti ūkinės veiklos mastą, pobūdį, vietos ypatumus ir nuspręsti, ar reikia atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad iš keičiamo įstatymo nuostatų nėra aiškus minėtų nuostatų įgyvendinimo mechanizmas, t. y., neaišku, kokiu būdu atsakingoji institucija sužinotų apie planuojamą ūkinę veiklą, atitinkančią šiose projekto nuostatose nustatytus kriterijus, nes planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar leidimą išduodančioji institucija pagal siūlomas keičiamo įstatymo nuostatas nėra įpareigojami šiuo atveju kreiptis į atsakingąją instituciją ar ją informuoti; taip pat neaišku, kokiais apibūdinančiais planuojamą ūkinę veiklą dokumentais vadovautųsi atsakingoji institucija vertindama ūkinės veiklos mastą, pobūdį, vietos ypatumus, nes atrankos informacija būtų rengiama tik atsakingajai institucijai nusprendus, kad reikia atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo; nėra aiškūs terminai (manytina, kad terminai turi būti nustatomi įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte), per kuriuos atsakingoji institucija įvertintų planuojamą ūkinę veiklą ir priimtų sprendimą; ar apie tai būtų informuojamas planuojamos ūkinės veiklos organizatorius bei leidimą išduodančioji institucija; ar būtų sustabdomas leidimo išdavimo procesas, jei jau būtų kreiptasi dėl leidimo išdavimo; be to nėra aišku, kaip ir koks subjektas kontroliuotų šį procesą.

 

L. Balsys pabrėžia, kad už Aplinkos ministerijos siūlomo įstatymo projekto jau dabar akivaizdžiai matomi naudos gavėjai. „Atrodo, kad šis įstatymo projektas orientuotas į labai konkrečius verslo subjektus. Iš poveikio aplinkai vertinimo aprašo išbraukiami tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, krematoriumai, naujos kapinės, kurioms įrengti nebereikės nei poveikio aplinkai vertinimo, nei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Įstatymu siūlomi naftos verslui labai naudingi pasiūlymai, kai tik nuo 500 tonų per parą išgaunamos naftos verslas turės atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Nors mokslininkų teigimu, tokia naftos gavyba Lietuvos sąlygomis yra didelė ir gali būti pasiekta per 0,5–1 metus. Praktiškai tai reiškia, jog naftos verslui išvis nereikės atlikti PAV. Taip pat itin išplečiamos gyvūnų ir naminių paukščių laikymo fermose normos, o tai gali būti labai naudinga stambiesiems fermų verslo veikėjams, siekiantiems plėstis gyventojų gerovės sąskaita. Jų interesai, atrodo, bus stipriai ginami „valstiečių“ valdomame Seime, nes vos keli šios frakcijos nariai balsavo prieš šį pavojingą projektą“, – teigė Aplinkos apsaugos komiteto narys L. Balsys. 

 

Pasak Seimo nario L. Balsio, didelis pavojus kyla ir dėl įstatyme atsirandančių verslui palankesnių sąlygų vykdyti ūkinę veiklą Europos lygmeniu saugomose „Natūra 2000“ teritorijose, kurioms po tokių nuostatų įteisinimo iškiltų reali grėsmė sunykti.

 

Seimo plenariniame posėdyje pritarta Planuojamos ūkinės veiklos įstatymo pakeitimo projektui, kuris šiandien bus nagrinėjamas Aplinkos apsaugos komitete. Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos narys Linas Balsys, dirbantis Aplinkos apsaugos komitete, abejoja teikiamo įstatymo skaidrumu.

 

„Gerbiamas laikinasis ministre, kur jūs taip skubate? Gal galite paaiškinti visiems? Ar čia jūsų kokia nors paskutinioji užduotis, vadinamoji „zadanija“, kad įtiktumėte verslui ir investuotojams?“, – plenariniame posėdyje L. Balsys klausė greitai darbą baigsiančio aplinkos ministro Kęstučio Trečioko.

 

 Linas Balsys atsakė į LL klausimus:

 

 

Kodėl naujasis Seimas taip skuba?

 

– Net šiandien Povilas Urbšys Seimo posėdyje siūlė kuo greičiau įtraukti šį projektą į dienotvarkę. Tačiau kol kas šis projektas yra svarstomas Aplinkos  komitete – oficialiai jis yra „procese“.

 

Tačiau kam naudingas šis projektas – R.Karbauskio atstovaujamiems stambiems žemvaldžiams?

 

– Jis naudingas stambiesiems ūkininkams. kurie nori, pvz., Varėnos rajone plėsti savo paukščių fermas, ir ten laikyti milijonu daugiau vištų, negu dabar leidžiama. Pagal šį projektą fermos savininkai galėtų ignoruoti vietos gyventojų nuomonę, kurie, pvz., nenori, kad šalia jų mokyklos būtų išsiplėtęs paukščių fabrikas. Pagal aprašą jie galėtų padidinti paukščių skaičių, ir tada nereikėtų daryti Poveikio aplinkai vertinimo (PAV).

 

Tačiau ar toks projektas nesikerta su „valstiečių“ Seime interesais?

 

– Turint omenyje, kiek jų daug yra Seime, ir kiek daug tarp jų yra ūkininkų, arba atstovauja stambiųjų ūkininkų klaną. Nes ir pats Karbauskis yra stambiausias Lietuvos ūkininkas ir žemvaldys, tai kyla toks įtarimas, kad tie interesai bus gerai atstovaujami. 

 

– Tačiau ar Aplinkos komitete, kai buvo svarstomas šis klausimas, ar jūs pasisakėte dėl interesų konflikto, ir kokia buvo „valstiečių“ reakcija?

 

– Komitete pasisakinėjo specialistai, ir politiniu klausimu jis nebuvo keliamas. Tačiau aš tą klausimą kelsiu Seime, ypač tada, kai jis bus svarstomas Seimo posėdyje. Teiksiu savo siūlymus, kad tokių dalykų neliktų tame projekte, ir visi sutinka, kad aš galėsiu teikti siūlymus. Tačiau turint omenyje, koks „valstiečių“ balsavimo mašinos pajėgumas, tai galima prognozuoti, koks bus balsavimo rezultatas bet kokiu klausimu.

 

– Tačiau minėtas projektas dėl PAV liečia labai daug verslo – net ir tie patys naftos gavėjai daug metų nesėkmingai pramušinėjo įstatymus, kad nereikėtų savo naftos išgavimo derinti su vietos gyventojais?

 

– Taip, tai liečia ir stambaus kapitalo interesus. Tačiau minėtas įstatymas yra labai platus, jame yra sudėta daugybė dalykų, ir pvz., toks pasiūlymas išimti mūsų dar praeitoje kadencijoje įdėtą saugiklį dėl skalūninių dujų gręžinių. Pagal tą saugiklį yra numatyta, kad Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) yra reikalingas ir atliekant žemės gelmių žvalgybą. Tačiau dabar tas saugiklis išimamas, ir norint, pvz., žemės gelmėse ieškoti skalūnų dujų, ir atlikti „žvalgybą“, o ne „gavybą“, tai PAV jau nebereikia. O Lietuvoje skalūnų dujų gavyba ir žvalgyba vis dar nėra atsietos – to iki šiol nepavyko padaryti. Todėl dabar bet kuri dujų ar naftos bendrovė galės atlikti žemės gręžimo darbus, pateikiant, kad tai yra žemės gelmių žvalgyba, o ne gavyba. Nors iš esmės tai tas pats procesas. Žodžių, šiuo įstatymo projektu išimamas dar vienas saugiklis. Kitas dalykas, kad projekte yra numatyta, kad PAV reikės tik išgaunant iš gręžinio daugiau nei 500 tonų naftos. Šis skaičius yra labai didelis pagal Lietuvos naftos kompanijų išgaunamos naftos kiekius. Ką tai reiškia?  Tai, kad naftos bendrovės galės susitvarkyti savo skaičiavimus taip, kad iš vieno gręžinio jie niekada neviršys 500 tonų per dieną skaičiaus, ir plėsdami savo gręžinius, jie galės niekada nebedaryti PAV. O tai reiškia, kad vietos žmonės neteks bet kokius galimybės dalyvauti sprendimuose, kai šalia jų namų atsiras naftos verslovės. 

 

– Bet juk tai skandalas – pvz., „Geonafta“ ir „Minijos nafta“ jau dešimt metų negali plėsti savo gręžinių, nes vietos gyventojai to nenori. Dabar galės ir neklausti vietos žmonių, ar jie nori naftos gręžimo bokštų šalia savo namų?

 

– Taip, jie praeitoje kadencijoje pramušinėjo tuos projektus, tačiau mes aktyviai priešinomės, ir jie į kadencijos pabaigą nustojo pas mus vaikščioti. 

 

Neįtikėtina, kad valstiečiai dar save vadina ir „žaliaisiais“, nors stumia tokius aplinkai mirtinus projektus?

 

– Taip, kai nueinantis Aplinkos apsaugos ministras pirmą kartą atėjo į naują Seimą ir pasiūlė šį projektą, aš pasiūliau šį projektą apskritai išbraukti iš darbotvarkės, „valstiečiai“ matyt, kad net nesusigaudė, ir nubalsavo už jo išėmimą. Tačiau kitą dieną, kai šis klausimas vėl buvo įtrauktas į darbotvarkę, ir aš vėl pasiūliau jį išbraukti, visi „valstiečiai“ vieningai balsavo už tai, kad šį klausimą palikti dienotvarkėje, ir paskui vieningai balsavo už tai, kad jį priimti nagrinėti. Taip balsavo visi „žalieji valstiečiai“, išskyrus, man atrodo, Tomiliną ir Puteikį, kurie mane palaikė. Tačiau visi kiti, matyt, jau buvo pono Krabauskio instruktuoti, kad čia yra svarbu, matyt, ūkininkams ar dar kažkam. O baisiausia tai, kad šiuose procesuose iš savivaldos ir piliečių organizacijų atimama teisė apskritai turėti nors kokį balsą. Dabar galiojantis įstatymas numato, kad savivaldos įstaigos ir piliečių organizacijos gali per 20 dienų pareikalauti peržiūrėti PAV. Kitaip sakant, buvo šiokia tokia kontrolė, o kitas dalykas, kad vietos savivaldybės tarybai buvo palikta teisė nepatvirtinti PAV programos, ir tokiu būdu sustabdyti nepageidaujamą projektą. Tai buvo labai stiprus ginklas savivaldoms, ir pvz., kai vyko visi skandalai su skalūnų dujomis, kai kurios savivaldybės, pasinaudodamos šia teise, buvo sustabdę tokius projektus. Pagal „valstiečių“ siūlomą projektą savivaldybėms siūloma atimti tokią teisę, ir jos lieka be jokios teisės ir balso teisės. Užtenka kam nors sugalvoti gręžti žemę, ieškant naftos ir dujų, ir jiems nebereikės nei PAV, nei savivaldos leidimo. Savivaldybių asociacija tam priešinasi, tačiau matome kaip greitai viskas juda į priekį. Ekonomikos komiteto pirmininkas aktyviai palaiko šį projektą, nors pats anksčiau buvo jo lobistas. Matau stambaus žemės ūkio verslo (negaliu Karbauskio valstiečių vadinti „Ūkininkais“) labai ryžtingą ėjimą susitvarkyti savo reikalus.

 

– O kokie dabar „valstiečių“ santykiai su D.Grybauskaitė – jį paskyrė į Skvernelio vyriausybę savo ministrus (pvz., Roką Masiulį), valstiečiai nurijo tą piliulę, ir niekas nesipiktina?

 

– Kiek aš galiu spręsti iš to, kas šiomis dienomis vyksta, tai supranta, kad Karbauskis klusniai kartoja tai, ką pasako Grybauskaitė. To įrodymas yra tai, kaip elgiasi ministras Pagojus. Kai spauda pranešė apie jo girtus vairavimus, tai prezidentė ir Skvernelis reagavo taip – viskas čia gerai, „mes tai žinome, tačiau tai nėra reikšminga“. Tada Karbauskis pasakė, kad tai bus gera pamoka jaunam politikui. Tačiau spauda nepamiršo šios temos, kapstėsi giliau, ir matyt Grybauskaitė pamanė, kad tai gali pakenkti jos reitingams, todėl pranešė per Skvernelį, kad Pagojus jau negali būti ministru. Karbauskis kitą dieną atkartojo, kad tokio žmogaus jis net į partiją nepriimtų. Praėjo tik pusantros dienos, ir nuomonė pasikeitė, labai gerai suderinus su prezidentūra. Karbauskis beje, to ir neslepia, kad visos kandidatūros, kol nebus suderintos, niekur nebus viešinamos. Manau, kad valstiečiai palaiko ryšius su Grybauskaite, nes nenori, kad ji jiems oponuotų, arba netrukdytų vykdyti tai, ką jie numatę. O „valstiečių“ darbų programos yra didelės, projektai intensyviai siūlomi. Pamatysime, kiek tie „žalieji valstiečiai“ turi žalios spalvos, nes pirmi siūlymai rodo, kad ten žalios spalvos apskritai nėra. Ateina žmonės vykdyti savo partijos užduoties, jie ten, matyt, yra laikomi kietai, nes visi balsuoja pavyzdingai ir drausmingai.

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));