skip to Main Content

Ukmergės apylinkės teismo teisėjo Rinaldo Adamonio išvada: Asmuo yra potencialus nusikaltėlis, nes kritikavo Viešųjų pirkimų tarnybos vadovę

 

Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis 2016-ųjų rugsėjo 23-iąją priėmė nutartį, kurios esmė ta, kad teisėjas laiko potencialiu nusikaltėliu asmenį, kritikavusį Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitą Jurgelevičienę.

Teisėjas nutartyje remiasi Sigitos Jurgelevičienės pateiktomis prielaidomis, kad: „Z.Šegžda, pažeisdamas kardomosios priemonės sąlygas, su S.Jurgelevičiene elgiasi neetiškai, ( … ) naudoja psichologinio poveikio priemones jos atžvilgiu, susitikimų su vaiku metu dalyvaujančių vaiko teisių specialistų akivaizdoje nepagarbiai atsiliepdamas apie pastarosios asmenį ( … ). Be to, neigiama informacija apie S.Jurgelevičienės asmenį pastoviai yra viešai skelbiama ir internete, elektroniniai laiškai yra siunčiami jos bendradarbiams.“

            Manau, kad teisėjas Rinaldas Adamonis man siūlo gyventi tiesiog gatvėje neapibrėžtą laikotarpį, prisidengdamas baudžiamojo proceso „interesu“. Cituoju teisėjo nutartį: „Kadangi  baudžiamojo proceso interesas yra apsaugoti S.Jurgelevičienę nuo naujų nusikalstamų veikų, kurias pastarosios atžvilgiu gali padaryti  Z.Šegžda, laikytina, kad šis interesas yra nepalyginamai svarbesnis palyginus su kitais jo prašyme išdėstytais argumentais dėl jo nuosavybės teisių pažeidimo, hipotetinių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos jis galintis patirti.“ Manyčiau, kad teisėjas Rinaldas Adamonis pasielgė nuožmiai, įpareigodamas mane išsikelti iš mano gyvenamosios vietos į gatvę, ir tuo pačiu metu netinkamai taikė Konstitucinio teismo nutarimo nuostatą, kad „pagal Konstituciją teisė į nuosavybę gali būti ribojama dėl turto pobūdžio ir dėl kitų priežasčių, kai neapribojus šios teisės nebūtų galima apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintų vertybių.“ Manau, kad duodama aiškiai suprasti, jog Viešųjų pirkimų tarnybos galva Sigita Jurgelevičienė yra prilyginta Konstitucijoje įtvirtintoms vertybėms. Per Ukmergės rajono apylinkės teismo posėdį 2016-09-09 dieną Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Julius Gelumbauskas paslaugiai nurodė, kad negalima pažeisti S.Jurgelevičienės teisių. Suprask, kad Sigita Jurgelevičienė yra Konstitucijos saugotina vertybė, todėl jos teisės ir interesai yra nepalyginamai svarbesni, palyginus su Z.Šegždos asmens nuosavybės teisių pažeidimais.  

Mano manymu, teisėjas Rinaldas Adamonis skundžiama nutartimi Z.Šegždai taikė bausmę arba sankciją – atėmė iš jo teisę gyventi jam nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name dėl tos aplinkybės, kad Z.Šegžda aktyviai naudojasi savo teise skųsti valstybės įstaigoms, kritikuoti ir skelbti internete publikacijas apie Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės netinkamą veiklą. Pažymėtina, kad Konstitucijos 33 straipsnyje piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudžiama persekioti už kritiką.  Be to, manau, kad  Ukmergės rajono apylinkės teismas nutartimi pažeidė  Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnį – Z.Šegždos asmens teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam, įskaitant ir Z.Šegždos publikacijas apie viešą asmenį Sigitą Jurgelevičienę.

Teisėjas Rinaldas Adamonis dabar turi mažiausiai dvi neišspręstas problemas: 1) uždrausdamas Z.Šegždai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, nepaskyrė atitinkamo ploto nemokamo socialinio būsto arba savo sąskaita neišnuomojo kito būsto, į kurį galėtų Z.Šegžda išsikraustyti su 150 kv. metrų plote esančiais baldais, technika, garažo ir rūsio inventoriumi, drabužiais ir kitais daiktais; 2) teismas negavo buto, esančio … Vilniaus mieste, savininko sutikimo, kad Z.Šegžda atsikraustytų su visa savo manta į savininkui nuosavybės teise priklausantį 1 kambario butą Vilniuje, t.y. teismas akivaizdžiai pažeidė dar vieno asmens teisę disponuoti jam priklausančiu turtu.

Manau, kad 2016-ųjų rugsėjo 23 d. nutartimi Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis paskyrė Zigmantui Šegždai teisės aktuose neegzistuojančią kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nepasišalinti iš savo gyvenamosios vietos gatvėje. Tikrai taip. Nuo šiol Z.Šegžda įpareigotas nakvoti tiesiog gatvėje.

 

Prašau paskelbti portale „Laisvas laikraštis“ mano apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui.

 

Zigmantas Šegžda

 

 

 

Vilniaus apygardos teismui, Gedimino pr. 40/1, 01501 Vilnius

 

Apeliantas Zigmantas Šegžda, adresas: …Vilniaus miestas

 

Institucija, priėmusi nutartį

Ukmergės rajono apylinkės teismas, Vytauto g. 109, 20184  Ukmergė

 

 

APELIACINIS SKUNDAS

dėl 2016 m. rugsėjo 23 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjo R. Adamonio nutarties baudžiamojoje byloje Nr.1-74-517/2016

2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius

 

 

1.Pirmosios instancijos teismo nutarimo esmė

 

2016 m. birželio 28 d. Zigmantas Šegžda padavė prašymą Ukmergės rajono apylinkės teismui (toliau – Pirmosios instancijos teismas) panaikinti 2015-01-15 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės V.Bracevičienės nutarimą paskirti Zigmantui Šegždai kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos, esančios … Kaune, su įpareigojimu nesilankyti adresu … Sudervės k., Vilniaus rajone ir nebendrauti bei neieškoti ryšių su Sigita Jurgelevičiene, ir šią kardomąją priemonę pakeisti kardomąja priemone – rašytiniu pasižadėjimu neišvykti iš gyvenamosios vietos, esančios adresu  Sudervės k., Vilniaus rajone.

2016 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo teisėjas Rinaldas Adamonis nutartimi atmetė 2016 m. birželio 28 d. Zigmanto Šegždos prašymą, paliko galioti 2015-01-15 Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės V.Bracevičienės nutarimą, pakeičiant vieną iš kardomosios priemonės sąlygų – įpareigoti nepasišalinti iš gyvenamosios vietos adresu: ….Vilniaus mieste.

Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad reikalinga sumažinti Zigmanto Šegždos galimų veikų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės atžvilgiu padarymo galimybę, kilusią nuo 2014-05-04 dienos.  

Su šia Pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinku, kaip nepagrįsta, neteisėta ir naikintina, ir toliau pateikiu savo argumentus.

 

2. Apeliacinio skundo argumentai

 

1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 119 str. nustatyta, kad kardomosios priemonės gali būti skiriamos siekiant užtikrinti įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė vienintelį kardomosios priemonės taikymo pagrindą – užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms. Pagal savo esmę Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra prieštaringas, nes grindžiamas vienas kitą paneigiančiais argumentais bei remiasi vien tik Sigitos Jurgelevičienės nepagrįstais teiginiais, prielaidomis, nuogąstavimais ir nevalingais baimės protrūkiais.

 

2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad svarstydamas kardomosios priemonės klausimo pagrįstumą šioje baudžiamojo proceso stadijoje teismas nesprendžia kaltės klausimo iš esmės ir nevertina įrodymų, tad taikant nekaltumo prezumpcijos principą teismas šioje baudžiamojo proceso stadijoje neturi teisės daryti išvadą, kad buvo padaryta nusikalstama veika. Gi, sekantis teismo teiginys, kad teismas tik patikrina, ar yra pakankamas pagrindas pratęsti kardomąją priemonę, yra nelogiškas, nes teismas negali patikrinti, ar yra pakankamas pagrindas pratęsti kardomąją priemonę, nes dar neatliko įrodymų vertinimo. Kadangi šiai dienai nėra pagrindo teigti, kad Z.Šegžda yra padaręs kokią nors veiką, teisinės logikos testo neišlaiko teisėjo Rinaldo Adamonio prielaida, kad Z.Šegždai taikoma beveik 2 metus trunkanti procesinė prievartos priemonė – Z.Šegždos ištrėmimas iš namų – turi tikslą užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms.

 

3. Teisėjas Rinaldas Adamonis skundžiamoje nutartyje nurodė vienintelę ir mano nepaneigtą aplinkybę, kuria remiantis teisėjas padarė išvadą, kad Zigmantas Šegžda būtinai darys naujas nusikalstamas veikas, t.y. kad jis yra laikomas potencialiu nusikaltėliu, nes Zigmantas Šegžda „pastoviai“ ir  viešai skelbia internete publikacijas, kuriose negailima kritikos dėl viešo asmens – Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės – veiklos.

 

Tad akivaizdžiai neteisinga teisėjo išvada nulėmė ydingą teismo sprendimą. Manau, kad teisėjas Rinaldas Adamonis, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi ne byloje esančiais (o tiksliau nesančiais) objektyviais duomenimis, bet palankiu teismo sprendimu suinteresuotos Sigitos Jurgelevičienės  pasiūlyta prielaida ir savo išankstine subjektyvia nuomone, jog Z.Šegžda gali padaryti nusikaltimą. Niekas negali atmesti prielaidos, kad ta pati Sigita Jurgelevičienė jau greitai gali stoti prieš teismą dėl kokių nors padarytų „naujų nusikaltimų“.  Bet kokios prielaidos yra tik prielaidos, vienok, teisėjas privalo vadovautis objektyviais, teisėtais būdais gautais įrodymais, bet ne prielaidomis.

Manau, kad skundžiamas Pirmosios instancijos teismo sprendimas pažeidė nekaltumo prezumpciją, įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje – kiekvienas įtariamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą. Taip pat skundžiamas teismo sprendimas pažeidė  Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnį – Z.Šegždos asmens teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam, įskaitant ir Z.Šegždos publikacijas apie viešą asmenį Sigitą Jurgelevičienę.

 

Manau, kad teisėjas Rinaldas Adamonis skundžiama nutartimi Z.Šegždai taikė bausmę arba sankciją – atėmė iš jo teisę gyventi jam nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name dėl tos aplinkybės, kad Z.Šegžda aktyviai naudojasi savo teise skųsti valstybės įstaigoms, kritikuoti ir skelbti internete publikacijas apie Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės netinkamą veiklą.

Pažymėtina, kad Konstitucijos 33 straipsnyje piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudžiama persekioti už kritiką.

 

4. BPK 121 str. nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, spręsdamas, ar reikia skirti kardomąją priemonę, ir parinkdamas jos rūšį, turi atsižvelgti į įtariamojo nusikalstamos veikos sunkumą, įtariamojo asmenybę, į tai, ar jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir darbą ar kitokį legalų pragyvenimo šaltinį, į įtariamojo amžių, sveikatos būklę, šeiminę padėtį ir kitas aplinkybes, galinčias turėti reikšmės sprendžiant dėl kardomosios priemonės.

Zigmanto Šegždos deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta yra adresu: Sudervės k., Vilniaus rajone. Pirmosios instancijos teismo teisėjas Rinaldas Adamonis, pažeisdamas BPK 121 str. normą, neatsižvelgė į aplinkybę, kad Z.Šegžda turi nuolatinę gyvenamąją vietą, kas turi reikšmės sprendžiant dėl kardomosios priemonės. Teisėjas, žinodamas, kad Z.Šegždos nuolatinė gyvenamoji vieta yra adresu: Sudervės k., Vilniaus rajone, nepateikdamas jokios motyvacijos paskyrė kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos, įpareigodamas Z.Šegždą  nepasišalinti iš gyvenamosios vietos svetimame bute adresu: …Vilniaus mieste. Teisėjas Rinaldas Adamonis dabar turi mažiausiai dvi neišspręstas problemas: 1) uždrausdamas Z.Šegždai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, nepaskyrė atitinkamo ploto nemokamo socialinio būsto arba savo sąskaita neišnuomavo kito būsto, į kurį galėtų Z.Šegžda išsikraustyti su 150 kv. metrų plote esančiais baldais, technika, garažo ir rūsio inventoriumi, drabužiais ir kitais daiktais; 2) teismas negavo buto, esančio … Vilniaus mieste, savininko sutikimo, kad Z.Šegžda atsikraustytų su visa savo manta į savininkui nuosavybės teise priklausantį 1 kambario butą Vilniuje, t.y. teismas akivaizdžiai pažeidė dar vieno asmens teisę disponuoti jam priklausančiu turtu.

 

5. BPK 176 str. 1 d. 2 punktas nustato, kad ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpiausius terminus, bet ne ilgiau kaip per šešis mėnesius dėl nesunkių, apysunkių nusikaltimų. Nagrinėjamu atveju baudžiamasis persekiojimas tęsiasi jau 30-tą mėnesį. Tačiau Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, nesivadovavo BPK 121 str. ir neatsižvelgė į aplinkybę, kad kad prokuratūra ir teisėsauga dvejus metus pažeidinėja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, kuri užtikrina, kad kiekvienas asmuo turi teisę, kad jam iškeltą baudžiamojo kaltinimo bylą per įmanomai trumpiausią laiką išnagrinėtų nepriklausomas ir bešališkas teismas, todėl neproporcingai ilgas Zigmanto Šegždos išvarymas iš namų jam sukelia pažeminimą, stresą, sunkiai pakeliamus išgyvenimus ir dvasines kančias. Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorė Dovilė Šakalienė yra pasisakiusi, kad „Net pažeidęs kito teisę, asmuo nenustoja būti žmogumi, nepraranda savo žmogaus teisių. Turime galvoti, kur dėsis tie žmonės, kai bus išvaryti iš namų, ir kas su jais vyks. Nesprendžiant šio klausimo problema tik gilėja. Neigiami jausmai niekur nedingsta.“

Tad Pirmosios instancijos teismo įpareigojimas išsikelti iš nuolatinės gyvenamosios vietos pažeidžia Zigmanto Šegždos teisę naudotis privačia nuosavybe, jis praranda pareigą rūpintis jam nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo priežiūra, kas yra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolo Pirmojo skyriaus – „Nuosavybės apsauga“ pažeidimas. Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė į privačią nuosavybę, privati nuosavybė neliečiama. Iškeldinimas iš namų negali tęstis metų metais. Nagrinėjamu atveju šiurkščiai ir neproporcingai pažeidžiamos mano asmens teisės į nuosavybę.

Dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės ir Pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis – „Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą“ – pažeidžiama mano teisė gyventi savo namuose, tuo žeminamas mano orumas, pažeidžiama mano teisė į laisvą ir pilnavertį  bendravimą su savo 3 vaikais, giminėmis ir draugais labiausiai priimtinoje aplinkoje – savo namuose. Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtinta, kad įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į žmogaus asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

 

6. Sigita.Jurgelevičienė savo atsiliepime savo pateiktą šmeižtą vadina teisiniais argumentais net nepagalvojusi, kad už tai numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal BK 154 str. Tačiau šiais teiginiais akivaizdžiai pažeidžiama BPK 44 str. 6 dalyje įtvirtinta nekaltumo prezumpcija – kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas BPK nustatyta tvarka. Sigita Jurgelevičienė mano, kad teismo nutarties pagrindu Z.Šegžda susitinka su dukra ir tuo pažeidžia nustatytą kardomąją priemonę. S.Jurgelevičienė nurodo, kad Z.Šegžda nesuinteresuotas bendrauti su jo name gyvenančiu vaiku. Teiginys neatitinka tikrovės, nes kaip tik Z.Šegžda 2015-02-23 padavė teismui ieškinį dėl vaiko bendravimo tvarkos nustatymo. Sigitos Jurgelevičienės šmeižikiško pobūdžio deklaratyvūs samprotavimai atsiliepime apie kažkokias Z.Šegždos nuolat atliekamas galimai nusikalstamas veikas, apie psichiatrės hipotetinio pobūdžio draudimus Z.Šegždai bendrauti su dukra, apie kartojamą S.Jurgelevičienės atžvilgiu psichologinį smurtą ir neleistiną poveikį, galimai turintį nusikalstamos veikos požymių, yra nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis ir neatitinka tikrovės. Šią aplinkybę patvirtina faktas, kad S.Jurgelevičienė dėl Z.Šegždos veiksmų nė karto nesikreipė nei į policiją, nei į vaiko teisių apsaugos tarnybą.

Pirmosios instancijos teismo teisėjas Rinaldas Adamonis, vadovaudamasis vien tik palankia bylos baigtimi suinteresuotos Sigitos Jurgelevičienės tikrovės neatitinkančiais nusiskundimais, daro objektyviais įrodymais nepagrįstą išvadą, kad suvaržydamas, ribodamas Zigmanto Šegždos teises ir laisves, teismas užtikrina Sigitos Jurgelevičienės ir su ja gyvenančios Z.Šegždos dukros saugumą ir siekia apsaugoti abstraktaus pobūdžio teises. Tačiau teisėjas negalėjo nurodyti, kokias konkrečiai teises teismas siekia apsaugoti.

 

7. Bylos medžiagoje nėra jokių objektyvių duomenų įrodančių aplinkybę, kad S.Jurgelevičienei kyla kokie nors pavojai dėl Z.Šegždos galimos veikos. 2015-2016 metais Z.Šegžda nuolat lanko savo dukterį, gyvenančią jo gyvenamojoje vietoje, esančioje  adresu Sudervės k., Vilniaus rajone pagal galiojančią Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje dėl nepilnamečio vaiko lankymo tvarkos nustatymo. Nuolatinio lankymosi metu nebuvo padaryta jokių nusikalstamų veikų Sigitos Jurgelevičienės atžvilgiu.

 

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 63, 439, 440, 441 ir 442 straipsniais,  T E I S M O  P R A Š A U:

 

panaikinti 2015-01-15 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės V.Bracevičienės nutarimą paskirti Zigmantui Šegždai kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos;

panaikinti 2016 m. rugsėjo 23 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjo R. Adamonio nutartį dalyje dėl kardomosios priemonės pakeitimo baudžiamojoje byloje Nr.1-74-517/2016  ir

priimti naują sprendimą – Zigmantui Šegždai,  pakeisti kardomosios  priemonės – rašytinio pasižadėjimo sąlygą, paskiriant kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš savo gyvenamosios vietos, esančios adresu Sudervės k., Vilniaus rajone.

 

 

Apeliantas Zigmantas Šegžda

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));