skip to Main Content

Teisėsauga netiria nelaimingo atsitikimo bylos Švenčionyse: nes atsakomybėn dėl aplaidumo reikės patraukti Švenčionių ligoninės medikus?

Dr. R. M. nukentėjusios nepilnametės dukters atstovė

Vilniaus apygardos teismui

Per Švenčionių rajono apylinkės teismą

ATSILIEPIMAS Į PATEIKTĄ SKUNDĄ DĖL IKITEISMINIO TYRIMO TEISĖJO 2015-07-10 NUTARTIES

2015 m. liepos 7 d.

Švenčionys

Pasinaudodamos mums suteiktą teise per keturiolika dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos pateikti Aukštesniajam Teismui atsiliepimą į pateiktą skundą, pareiškimus dėl nušalinimo ir kitus prašymus, Vilniaus apygardos teismui pateikiame atsiliepimą į Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus pateiktą skundą.

2015-03-05 Švenčionių rajono apylinkės teismui pateikėme prašymą panaikinti 2015-03-05 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyr. prokuroro pavaduotojo Antano Rauličkio nutarimą, atsisakyti panaikinti nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 92-1-00211-12 J.  mirties aplinkybių nustatymo, pagal LR BK 228 str. 1 d. ir LR BK 132 str. 1 d. Ikiteisminis tyrimas nutrauktas, neva „Švenčionių rajono ligoninė neprivalo vadovautis Sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymu Nr. V-338, kurio 9 p. nurodyta, kad įstaigose turi būti parengti rizikingiausių pacientų saugai toje įstaigoje atliekamų tyrimų, taikomų gydymo metodų aprašai, 10 p. nurodyta, kad įstaiga, teikdama asmens sveiktos priežiūros paslaugas, vadovaudamasi Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka parengtomis diagnostikos ir gydymo metodikomis …“ Vadinasi, anot prokuroro, alkoholinės psichozės apimtas ligoninės pacientas, būdamas neadekvačios būsenos, laisvai laksto po ligoninę, tuo pačiu keldamas pavojų savo gyvybei ir aplinkiniams, vėliau neaiškiomis aplinkybėmis iššoka pro ligoninės langą ir mirtinai susižaloja, o ligoninės personalas sėdi ant sofutės ir gurkšnoja kavutę, nes ligoninės administracija aplaidžiai vykdė savo tiesiogines funkcijas, nepriimdama Sveikatos ministro įsakymo tiesioginiam vykdymui. 

Mes išanalizavusios byloje esančius įstaigų faktinius dokumentus bei Švenčionių rajoninės ligoninės med. personalo liudytojų duomenis, kategoriškai nesutikome su prokuroro sprendimu nutraukti ikiteisminį tyrimą ir jį 2015-04-09 apskundėme Švenčionių rajono apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjui. Teismo prašėme panaikinti prokurorų sprendimus ir bylą atnaujinti bei Teismo prašydami nurodyti prokurorams pašalinti bylos eigoje neatliktus veiksmu, kurie turi didelės reikšmės galutiniams ikiteisminio tyrimo rezultatams: 

1. Byloje vis dar nėra pateikta duomenų apie ligoninėje esamas įmontuotas vaizdo stebėjimo kameras. 

2. Prašėme iš VšĮ Švenčionių rajono ligoninė administracijos išreikalauti ir prijungti prie bylos parengtų įstaigos diagnostikos ir gydymo protokolus turimus iki 2012 m. 05 mėn., kurie yra svarbūs įstaigoje teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti.

3. Prašėme Teismo įpareigoti Švenčionių r. ligonės administraciją pateikti telefonų skambučių išklotines laikotarpio 2012 m. gegužės 15-16 dienų, dėl med. personalo žodinių liudijimų tikslinio patvirtinimo, gretinant su policijos iškvietimų išklotinės suvestinių duomenų, nes yra didelis laiko nesutapimas.

4. Teismo prašėme įpareigoti prie bylos prijungti Švenčionių r. ligoninės Traumatologijos skyriaus gydytojo Builinskij, tą dieną alkoholine psichoze diagnozuotos pacientės išrašytą siuntimą ir išvežimą į Vilniaus psichiatrijos ligoninę, tyrimui pateikiant greitosios pagalbos automobilio kelionlapius bei duomenis apie policijos pareigūnų palydą į Vilniaus respublikinę psichiatrijos ligoninę. Tik sulyginus tos dienos dviejų medikų veiksmus, galima būtų atsakyti į klausimą: kodėl VšĮ Švenčionių rajono ligoninės tą pačią dieną ir valandą vienas gydytojas išvežė pacientą, su tokia pat diagnoze į spec. ligoninę, o kitas NE. 

5. Teismo prašėme ikiteisminį tyrimą perkelti į kitą rajoną, pareiškėme prokurorams nepasitikėjimą. Mūsų manome, Švenčionių rajono prokurorų ši byla yra piktybiškai vilkinama arba čia dirbantiems pareigūnams nepakanka kompetencijos tirti tokio pobūdžio bylas. 

2015 m. liepos 10 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij nutartimi patenkino mūsų skundą ir panaikino Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroro 2015-01-06 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 92-1-00211-12 ir Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2015-03-06 nutarimą atmesti skundą. Ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartyje motyvuotai, remdamasis byloje esančia faktine dokumentine medžiaga, išdėstė argumentus, dėl kokių esminių priežasčių yra tenkinamas mūsų skundas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartyje argumentuotai ir logiškai išsako, „nors 2002-10-15 tarp VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Švenčionių rajono ligoninės buvo sudaryta sutartis dėl pervežimų, nesant ligoninės automobilio, greitoji med. pagalba kviečiama nebuvo. Įvykio metu ligoninės Terapijos skyriuje už ligonių saugumą ir priežiūrą atsakingas buvo Terapijos skyriuje budėjęs gydytojas V. Pauliukevičienė. Kadangi realiai med. įstaiga į policiją dėl pagalbos kreipėsi tik 2012-05-16 apie 01.30 val., ikiteisminio tyrimo metu nesiaiškinta, ar budintis gydytojas V. Paulukevičienė buvo davusi (jei taip, tai kada) nurodymus kviesti policiją ir greitąją med. pagalbą, ar kontroliavo nurodymų vykdymą, ar slaugytoja savo nuožiūra ir iniciatyvą kvietė policiją ir nebuvo kviečiama greitoji med. pagalba. Akivaizdu, kad delsimas apie 2 val. kviesti pagalbą blogėjant ligonio būklei šiuo atveju turi priežastinį ryšį su pasekmėmis-ligonio mirtis. Nepatikrinus nurodytų aplinkybių negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad galimo med. darbuotojų aplaidumo ar pareigų tinkamo nevykdymo nebuvo. Todėl prokurorų nutarimai naikinami.“(Švenčionių rajono apylinkės teismo nutartis. 2015-07-10. P. 3). Manome, kad teismas priėmė nešališką ir teisingą nutartį ir teisėtai ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. 92-1-00211-12 grąžino Vilnius apygardos prokuratūros Vilniaus apylankės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorui ikiteisminį tyrimą atlikti.

Tačiau Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus l. e. vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas Darius Maleckas 2015-07-27 šią teismo nutartį mūsų nuomone, nepateikdamas svarių argumentų, apskundė.

Manome, kad šis skundas parašytas nepakankamai gerai išanalizavus ikiteisminio tyrimo medžiagos. Skundo esmę sudaro ikiteisminio tyrimo bylos eigos nutraukimo momentai, perrašyti iš ankstesnių prokurorų nutarimų ir LR BK nurašinėjimas. Manome skundė Vilniaus apygardos Teismui nėra nė vienos svarios analitinės ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų analizės. 

Skunde rašoma, jog 2013-02-14 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras J. Paškevič nutraukė bylą. Tačiau nedetalizuojama nutrauktos bylos esmė. Aukštesniajam teismui mes aiškiname – prokuroras ikiteisminį tyrimą nutraukę teigdamas, jog J.  nusižudė, o gydytojai jo savižudiškų veiksmų negalėjo numatyti. Tačiau minėtas prokuroras, nutraukdamas ikiteisminį tyrimą net nepasidomėjo perskaityti šio paciento diagnozės-ūmi alkoholinė psichozė. Manome, kad pradžiamokslį baigusi senyva kaimo močiutė ir toji pasakytų, jog alkoholinės psichozės apimtas asmuo yra neadekvatus savo veiksmams, t.y. jis nesuvokia ką daro. Be to, dar neteko girdėti, kad savižudžiai nugara šoktų pro langą. Manome, kad ligoninėje tuo metu galimai vyko grumtynės tarp paciento J.  ir greitosios pagalbos vairuotojo Žeimio. Greičiausiai grumtynių metu pacientas buvo išstumtas per langą. Juk greitosios pagalbos vairuotojas Žeimys apklausoje patvirtino, kad grūmėsi su J.  ir net nuo jo nukentėjo. Prokuroras net nesiteikė atlikti įvykio rekonstrukcinės analizės. Todėl mes kategoriškai nesutikome su prokuroru ir jo nutartį apskundėme.

2013-05-09 Švenčionių rajono apylinkės teismas, ikiteisminio tyrimo eigoje įžvelgė daug trūkumų, todėl patenkino mūsų skundą ir bylą grąžino atgal prokurorams tirti.

2014-03-24 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras J. Paškevič vėl ikiteisminį tyrimą nutraukė. 2015-07-27 skunde Aukštesniam teismui nenurodo priežasties. Mes paaiškiname-ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, neva ligoninės personalas nekaltas, kad turi tik vieną greitosios pagalbos automobilį. Prokuroras net nesiteikė pasidomėti ar medikai turėjo kitą galimybę. Mes su tokia prokuroro išvada nesutikome, todėl jo nutartį vėl apskundėme. Vėliau bylos eigoje išaiškėjo, kad ligoninės personalas turėjo galimybę iškviesti kitą greitosios pagalbos automobilį, nes su Švenčionių r. pirminės sveikatos priežiūros centru (poliklinika) 2002 m. buvo sudaryta sutartis, kuri suteikia galimybę, nesant ligoninėje greitosios pagalbos automobiliui, esant reikalui privaloma išsikviesti jį iš poliklinikos. Med. personalas to net nemėgino daryti. 

2014-07-03 Švenčionių rajono apylinkės teismo nutartimi ikiteisminis tyrimas vėlgi grąžintas prokurorams, nes ikiteisminio tyrimo teisėja surado nemažai trūkumų.

2014-09-18 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroro B. Poltaržicko buvo nutrauktą ir vėl atnaujinta. 2015- 01-16 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės I. Kurilo nutraukta. Tačiau l. e. vyr. prokuroro pareigas D. Maleckis Aukštesniam Teismui nenurodo dėl ko buvo šį kartą nutrauktas ikiteisminis tyrimas. Mes paaiškiname – jis buvo nutrauktas, nurodant, kad ligoninės administracija neprivalo laikytis LR Sveikatos ministro 2008-04-29 įsakymo V-338. Prokurorės pasisakymą, mes suvokėme, kaip: ligoninės pacientas, apimtas alkoholinės psichozės, viską daužydamas aplinkui laksto po ligoninę, o med. personalas sėdi sau ant sofutės ir gurkšnoja kavutę ar mezga kojines, nes jie neprivalo laikytis Ministro įsakymo. Prokurorė net nepasivargino pateikti užklausą į Sveikatos apsaugos ministeriją, dėl minėto įsakymo laikymosi griežto privalomumo. Šiuo klausimu mes savo iniciatyva 2015-04-08 kreipėmės į LR Sveikatos apsaugos Ministrę Rimantę Šalaševičiūtę ir 2015-05-12 gavome atsakymą. Kadangi su prokurorės I. Kurilo nutartimi nesutikome, ją 2015-03-05 apskundėme Švenčionių rajono apylinkės teismui ir teismo teisėjas A. Januševskij ją patenkino. 

Tačiau Švenčionyse sėdintys prokurorai, nerašome „dirbantys“, nes manome iš bylos eigos bibliografijos, kad prokurorai darbo metu galimai gliaudo kepintas saulėgrąžas. Ikiteisminio tyrimo eigoje tris kartus Teismai bylą grąžino prokurorams tirti iš naujo, vis surasdami begales trūkumų. Dabar analizuojant l. e. vyr. prokuroro D. Maleckio pateiktą 2015-07-27 skundą Vilniaus apygardos teismui tekste nesurandame jokios bylos duomenų analizės. Manome, jog šis skundas yra pradinės mokyklos mokinio lygio vadovėlinių tekstų perrašinėjimas. L. e. vyr. prokuroro pareigas D. Maleckis argumentuotą ir logiškai pagrįstą Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjo nutartį skundžia, nepateikdamas jokių svarių teismo nutartį paneigiančių argumentų. Tik, manome, pasakydamas sakinį, turiniu – „viena bobutė turguje pasakė“, t.y. sakydamas, jog iš viso medikai neprivalo kviesti policijos pareigūnų. Šio skundo turinys neatitinka byloje pateiktų liudininkų duomenų tikrovės ir manome, kad l. e. vyr. prokuroro pareigas asmuo net nesiteikė susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Visi apklausti medikai savo liudijimuose teigė, kad visada kreipiamasi į policiją ir be policijos palydos ligoniai nėra transportuojami į spec. ligoninę. Todėl manome, kad šis skundas yra nepagrįstas ir Vilniaus apygardos Teismo prašome jo netenkinti, o atmesti ir palikti galioti Švenčionių rajono apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjo A. Januševkij 2015-07-10 nutartį ir bylą atnaujinti.

Viena skunde išsakyta mintimi, mūsų nuomone, atitinkanti tikrovę, „kad ikiteisminis tyrimas negali tęstis iki begalybės.“ (Skundas dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo 2015-07-27 P.4). 

Mes manome, kad Švenčionyse sėdintys prokurorai ją vilkina patys, nepriimdami ryžtingų sprendimų, nepateikiant Švenčionių rajono ligoninės administracijai ir tą lemtingą parą budėjusiems medikams kaltinimų bei piktybiškai neperduoda bylos į teismą. Manome, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje pakanka duomenų tai padaryti: į ligoninę asmuo buvo paguldytas su akivaizdžiais alkoholinio apsinuodijimo simptomais ir juos lydinčiomis pasekmėmis (po vėmimo ir viduriavimo-elektrolitų disbalansu, skysčiu nepakankamu), nors jį apžiūrėjusi gydytoja Jazgevičienė, puikiai žinojo, kad Švenčionių rajono ligoninė nėra specializuota gydyti alkoholizmu sergančius asmenis. J. iš karto turėjo būti nukreiptas į specializuotą ligonę; pirmieji besivystančios alkoholinės psichozės simptomai buvo pastebėti 18 val.-medikai, budinti gydytoja V. Pauliukevičienė delsė jį iš karto apžiūrėti ir išvežti į spec. ligoninę; siuntimas į specializuotą Vilniaus respublikinę psichiatrijos ligoninę išrašytas tik 22. 50 val.; nesant ligoninės greitajam automobiliui nesikreipta į kitą įstaigą (polikliniką) kito, nors sutartis reglamentavo šią galimybę; policijai skambinta tik pacientui nukritusiam ar išstumtam pro ligoninės langą ir mirtinai susižalojusiam. Atlikus patikrinimus Švenčionių rajono ligoninės oficialiuose dokumentuose rasta daug pažeidimų reglamentuojančių gydytojų veiklą, o pastarieji turi grįžtamąjį ryšį-jų nebuvimas ir netinkamas vykdymas baigėsi ligoninės paciento mirtimi. P. S. nuo 2010 iki 2015 m. pro Švenčionių rajono ligoninės Terapijos skyriaus, su tam tikrais psichikos sutrikimais, langą iššoko ir mirtinai susižalojo trys pacientai su tam tikrais psichikos sutrikimais, o šiuos duomenis galima surasti duomenų archyve. 

Visi mūsų išdėstyti argumentai yra pagrįsti ikiteisminio tyrimo byloje esančiais raštiškais įstaigų/ įmonių dokumentais. Visa tai apibendrinus-akivaizdu, kad tiek ligoninės administracijos, tiek visų tą parą ligoninėje dirbusių med. personalo darbuotojų veiksmai turi grįžtamąjį ryšį-Švenčionių rajono ligoninės Terapijos skyriaus paciento tragišką mirtį. 

Mes manome, kad byla negali būti nutraukta, nes taip ir liko neatsakyta į pagrindinį klausimą-KODĖL ALKOHOLINĖS PSICHOZĖS APIMTAS LIGONINĖS PACIENTAS LAISVAI, VISKĄ DAUŽYDAMAS APLINKUI, LAKSTĖ PO LIGONINĘ, KELDAMAS SAU IR APLINKINIAMS PAVOJŲ; KODĖL JAM NEBUVO RIBOTA JUDĖJIMO LAISVĖ, KOL BUS SAUGIAI IŠGABENTAS Į SPECIALIZUOTĄ LIONINĘ IR JAM BUS SUTEIKTA MEDIKŲ PROFESIONALŲ PAGALBA? 

Visa tai ką, mes išsakėme atsiliepime, patvirtina realūs dokumentai, tik mūsų užsispyrimo dėka, išreikalauti iš įvairių įstaigų. Ar mažai įrodymų? Jau tai, kad pacientas būdams ligoninėje užsimuša yra nusikaltimas, nes nepasirūpinta jo saugumu ir neužtikrinta gyvybė. Mes ne vieną kartą kreipėmės su prašymu bylą tirti perduoti į kitą rajoną, nes pareiškėme nepasitikėjimą prokurorais, tačiau mūsų prašymai buvo atmesti.

Todėl Vilniaus apygardos teismo prašome nepatenkinti Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyrius l. e. vyr. prokuroro D. Maleckio skundo dėl ikiteisminio teisėjo 2015-71-10 nutarties, prašome jį atmesti ir palikti galioti 2015-0-10 Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjo Anatolij Januševskij nutartį.

Taip pat pasinaudodami mums suteikta teise, Vilniaus apygardos teismo prašome prie ikiteisminio tyrimo bylos prijungti mūsų 2015-04-08 prašymo LR Sveikatingumo ministrei kopiją ir 2015-05-12 N. (1..36-422) 4-1472 LR Sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės atsakymo kopiją, nes manome, kad ši medžiaga yra labai vertinga ir gali pakeisti bylos esmę.

Taip pat Vilniaus apygardos teismo prašome prie ikiteisminį tyrimą perkelti į kitą rajoną, nes reiškiame nepasitikėjimą Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorais.

 

Atsiliepimą lydintis lydraštis.

Pridedame:

1. Švenčionių rajono apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjui teiktą prašymo kopiją, joje detaliai išanalizuota visa byloje esanti medžiaga. Analizė paremta faktine dokumentine medžiaga iš institucijų ir įstaigų bei žodiniais medikų parodymais, atkreipiant dėmesį į laiką, kuris ir buvo lemiamas dėl paciento gyvybės užtikrinimo, kopija 10 p;

2. 2015-04-08 prašymo LR Sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei, kopiją 2 p.;

3. 2015-05-12 LR Sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės atsakymo kopiją, 2 p.

Nukentėjusiosios atstovė Dr. R.M.

Po šio atsiliepimo byla grąžinta į prokuratūrą, ir neatlikus nei vieno ikiteisminio veiksmo, vėl nutraukta. Ar Švenčionių rajono prokurorams nepakanka kompetencijos, ar tiesiog J.  buvo šaltakraujiškai nužudytas, išstumiant jį per langą – juk tokios nelaimės dažnos. Neseniai neaiškiomis aplinkybėmis iškrito aktorius Rolandas Boravskis, ir taip pat niekas nebuvo tiriama, vieta neapžiūrėta, liudytojai neapklausti. Toks tik skirtumas, kad aktorius liko gyvas, o dviejų dukterų tėvas, ūkininkas, žuvo, ir nepagrįstai po mirties šmeižiamas, neva “pats iššoko”, nors prokuratūra neatliko jokio adekvataus tyrimo. Šioje byloje teko dar užpernai rašyti skundą, tai niekas iki šiol neįgyvendinta, ką parašius skundą, patenkino Švenčionių rajono apylinkės teismas – vadinasi, mafijinei teisėsaugai teismų sprendimai yra nė motais. Ar tikrai toliau taip gali tęstis? Net nebeįmanoma suskaičiuoti, kiek kartų buvo nutraukta byla – berods 4 o gal net 5 kartus? Ar tai panašu į normal prokuratūros darbą: juk tai labiau primena žudikų advokatų kontoros darbą, kuriai kažkokiu būdu pavesta ištirti nužudymo priežastis, nustatyti kaltuosius. Koks advokatas eis prieš savo klientą? Bet nuo kada prokuratūra susitapatino su advokatūra?

Kristina Sulikienė

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));