skip to Main Content

Romaldas Drigotas,

Žirmūnų g. 147-811, Vilnius

 

FAKTINIAM TYRIMUI IŠ ESMĖS

Šiaulių apygardos teismo negatyvūs faktiniai epizodai panašėja Į „Klojimo teatro“ saviveiklinius triukus su piliečių teisių ignoravimu.

PRAŠYMAS

2017-01-12

Vilnius

L Negaunant atsakymo raštu savalaikiškai iš Šiaulių apygardos teismo pirmininko Vytauto Kursevičiaus i 2016-11-11. Padėka. Prašymas/Dėl negatyvių ir neginčytinų faktinių apraiškų pašalinimo ir išeliminavimo iš Šiaulių apygardos teismo/- aš 2016-12- 23, 11.39 vai. (pokalbis fiksuotas) telefonu paskambinau Šiaulių apygardos teismo raštinės darbuotojai ir paklausiau, ar man yra paruoštas ir išsiųstas šio teismo pirmininko V.Kursevičiaus atsakymas i mano minėtą raštą/Padėka. Prašymas. 2016-11- 11/atsakymas? Raštinės darbuotoja man iš karto iš kompiuterio duomenų nerado atsakymo ir pasakė man, kad ji šiuo klausimu turi kreiptis i šio teismo pirmininką V.Kursevičių. Po pertraukos šio teismo raštinės darbuotoja mane telefonu informavo (pokalbis fiksuotas), kad Šiaulių apygardos teismo pirmininkas V.Kursevičius nesiruošia pareiškėjui R.Drigotui teikti raštu atsakymą i /2016-11-11 Padėka. Prašymas/raštą, atsisakant pateikti atsisakymo motyvus ir argumentus iš esmės.

2. Dėl Šiaulių apygardos teismo pirmininko V.Kursevičiaus ignoravimo ir negebėjimo atsakyti Į mano rašte/Padėka. Prašymas. 2016-11-11 /pateiktus jam konkrečius ir išsamius klausimus, darau išvadą, kad V.Kursevičius save apgaubia tyla neatsakydamas j R.Drigoto minėtą raštą vien todėl, kad jam tai yra nepatogus veiksmas atlikti šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Boleslovo Kalainio patarėjos Indrės Galvanauskaitės išeliminavimo proceso eigą dėl I.Galvanauskaitės asmens etikos, moralės ir dorovės principų ignoravimų šiame teisme ir teismo įvaizdžio diskreditavimo todėl, kad ši B.Kalainio padėjėja ir patarėja netolimoje praeityje dėl aferų ir dokumentų suklastojimų fakto buvo patraukta baudžiamojoje atsakomybėje pagal Lietuvos Respublikos BK Nr. 300 str./Dokumento suklastojimas/»Wes ši ponia yra 

saugiai ir plačiai apdengta po savo „viršininko“ B.Kalainio sparnu ir „neliečiamumo stogu“.

3. Kad Šiaulių apygardos teismo pirmininkas V.Kursevičius „išmoktų“ išsamiai, skaidriai ir motyvuotai atsakyti raštu i registruotus pareiškėjų prašymus, skundus, pareiškimus, R.Drigotas prideda dar vieną neginčijamą faktą apie Šiaulių apygardos teismo ir jo raštinės darbuotojų darbo trūkumus ir kvalifikacijos nepakankamumą- negebant ant pareiškėjo R.Drigoto rašto/Padėka.Prašymas.2016-11-11/uždedant šio teismo spaudą, nepažymint regNfrarijrK nu meno…ir. darhnotojai nepasirašant apie Šio rašto priėmimą. Šis negatyvus faktas parodo ne tik šio teismo raštinės darbo broką, bet ir Šiaulių apygardos teismo pirmininko V.Kursevičiaus nepakankamai kokybišką darbo organizavimą šioje grandyje bei silpną ir nesubalansuotą darbo kontroliavimą minėto teismo raštinės darbuotojų spektre. Po šio negatyvumo uždanga, manau, ne tik galimai, bet ir realiai gali slypėti ir teisėjų darbo kokybės trūkumai, administraciniai darbo trūkumai, kurie nėra paviešinti visuomenei. Pridedu susipažinimui rašto kopiją, iš kurios realiai matomas minėtas Šiaulių apygardos teismo raštinės (darbuotojos) atsainus darbo brokas registruojant pareiškėjo raštą.

4. Tai, kas paminėta šiame rašte, dėl nepakankamai kokybiškai ir oficialiai užregistruoto pareiškėjo R.Drigoto rašto 2016-11-11. Padėka. Prašymas- maloniai prašau ištirti ir išaiškinti Lietuvos Respublikos prezidentūrai, Lietuvos Aukščiausiojo teismo pirmininkui, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininkui ir Šiaulių apygardos teismo pirmininkui – ar minėtas negatyvas yra priimtina teisinė, teismo kanceliarijos praktika Šiaulių apygardos teismo ir šio teismo pirmininko darbe?

5. Šiaulių apygardos teismo pirmininkui V.Kursevičiui savalaikiškai ir iki šiol neatsakant raštu i pareiškėjo R.Drigoto 2016-11-11, Padėka. Prašymas/Dėl negatyvių ir neginčytinų faktinių apraiškų pašalinimo ir išeliminavimo iš Šiaulių apygardos teismo/- iškyla klausimo būtinumas (Lietuvos Respublikos prezidentūrai, Lietuvos Aukščiausiojo teismo pirmininkui, Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininkui, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui ir Šiaulių apygardos teismo pirmininkui) – ar minėtas reiškinys yra priimtina praktika Šiaulių apygardos teisme, teismo pirmininko darbo praktikoje? Kai akivaizdžiai pažeidžiamas pareiškėjo (-ų)interesas, teisės bei susidaro

realus faktinis pagrindas piktnaudžiavimui ir biurokratiškumui pagal Lietuvos

0 v

respublikos Seimo kontrolieriaus įstatymo Nr. 12 nuostatas atitikimui Šiaulių apygardos teismo vadovo atžvilgiu.

6. Neatsakant pirmininkui V.Kursevičiui į R.Drigoto raštą/Padėka. Prašymas 2016- 11-11/raštu savalaikiškai – R.Drigotas ši raštą nagrinėti pateiks Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininkui atsakyti raštu i minėto rašto Nr. 7 punkto klausimą: Iš to, kas paminėta, iškyla aktualus klausimas ir paklausimas (dėl Šiaulių apygardos teisme dirbančios pilietės Indrės Galvanauskaitės etikos, moralės ir šio teismo įvaizdžio menkinimo) Lietuvos Respublikos gerb. prezidentei, prezidentūrai, Lietuvos teismų

teisėjų tarybos pirmininkui ir Šiaulių apygardos teismo pirmininkui – ar tokia teisinė ir žmogiškos dorovės, etikos ir moralės normų nesilaikymo taktika ir ignoravimas yra Jums priimtina (galimai dengiama) praktika ir toleruotina iki šiol Šiaulių apygardos

teisme? Kitame Nr.8 punkte paminėta:

„Maloniai pageidauju iš Jūsų žinoti raštu, kas bus daroma ir atlikta su negatyviu faktiniu ir neginčijamu veiksniu dėl Šiaulių apygardos teisme Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko B.Kalainio patarėjos Indrės Galvanauskaitės atžvilgiu artimiausiu metu iš esmės?

7. Negebant savalaikiškai pirmininkui V.Kursevičiui atsakyti raštu j R.Drigoto

2016-11-11. Padėka. Prašymas, raštą bei neužtikrinant šiam pirmininkui jo

vadovaujamame teisme kokybiško ir skaidraus darbo ir kontrolės raštinės darbe,

registruojant pareiškėjų prašymus, skundus, padėkas – rekomenduoju p V.Kursevičiui i

savo kompanija (dėl etikos, moralės darbo pagerinimo bei kitų negatyvų) pasiimti šio

teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėją I.Galvanauskaitę ir keletą šio

teismo raštinės darbuotojų su skyriaus vedėja – pasiėmus pareiškėjo R.Drigoto

raštą/Padėka. Prašymas.2016-11-11/ ir šiuo raštu – atlikti profilaktiką minėtų asmenų

darbo pagerinimui iš esmės – atlikti kruizą pradedant Pasvalio rajono apylinkės teismu,

Lietuvos Aukščiausiuoju teismu, minėtomis redakcijomis ir Lietuvos Respublikos

Prezidentūra – kad įsitikintumėte ir žinotumėte praktiškai (ir teoriškai) kaip šiose

institucijose kokybiškai ir atitinkant prašymų ir pareiškėjų registracijos tvarką yra

oficialiai registruojama: skundai, prašymai, pareiškimai ir padėkos, gaunami iš

pareiškėjų? O savo negatyvią patirtį ir „praktiką“, kuri yra paminėta R.Drigoto raštuose

apie Šiaulių apygardos teismą mėgėjas daug „keliauti“ po užsienio šalis „pasisemti

teisinių žinių ir praktikos bei kitų veiksnių“ buvęs Lietuvos teismų tarybos atstovas

(bendradarbiavimui su užsienio šalių teisininkais, komitetais) Boleslovas Kalainis savo

kelionių vojažuose ir pokalbiuose (apie R.Drigoto paminėtus negatyvius faktorius dėl

etikos, moralės principų išbalansavimo I.Galvanauskaitės Šiaulių apygardos teisme ir

šio teismo raštinės darbo trūkumais ir kitais negatyvais) – minėtą šio teismo „praktika“

realiai galėtu pritaikyti pavyzdžiai: Gvinėjos, Mozambiko, Kolumbijos, Kubos,

Bangladešo ir gal pavyktų „įkalbėti“ ir Baltarusijos teisinei sistemai. Gal už tokią teisinę

„praktiką“ ir diplomatinį vizitą šis teisininkas būtų ir apdovanotas bei pagerbtas

Lietuvos teisinės sistemos „savų hierarchų“ su „aukštu“ teisiniu integralumu

. . . .

bendradarbiavimui su užsienio teisinėmis institucijomis.

8. Gal galėtumėte man p. V.Kursevičiau, pateikti faktinį pavyzdi Europos valstybės, kur šios valstybės teismų sistemoje ir jos praktiniame darbe Baudžiamų]ų^lų skyriaus pirmininko patarėja (padėjėja) dirbtu aferų veikėja pagal dokumentų suklastojimo faktus/Dokumento suklastojimas. Indrė Galvanauskaitė. Šiaulių apygardos teismas/- dėl etikos ir moralės principų menkinimo ir diskreditavimo teismo prieš visuomenę? Esame „patenkinti“ tokia „veikėja“ I.Galvanauskaitę, kuri šiltai 

„susigūžusi“ po savo boso sparneliu B.Kalainio yra ,p.V.Kursevičiau? nepajudinama iš esmės? Todėl ir pirmininkas V.Kursevičius nežino ką atsakyti i R.Drigoto raštą dėl

I. Galvanauskaitė? V.Kursevičius pasirinko „tylėjimo variantą“ ir neatsakyti i pareikėjo R.Drigoto raštą dėl I.Galvanauskaitės.

9. Iš pateiktų mano faktų apie Šiaulių apygardos teismą ir jo „dvarelio virtuvę“ akivaizdu, kad Lietuvos pilietis šiame teisme ignoruojamas ne tik teismo pirmininko, nesiteikiant atsakyti raštu i pareiškėjo R.Drigoto raštą 2016-11-11. Padėka. Prašymas, šiame teisme negebant normaliai ir kokybiškai teismo raštinėje užregistruoti R.Drigoto 2016-11-11 rašto šio teismo pirmininkui bei etikos ir moralės negatyvai šio teismo darbuotojos I. Galvanauskaitės atžvilgiu – parodoma, kad vyrauja saviveiklos epizodiniai faktai. Šie faktai patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismas nesivadovauja etikos ir moralės principų samprata, raštiško atsakymo teiktinumu interesantui i jo raštišką paklausimą su raštinės darbo ir kitais negatyviais reiškiniais – kurie panašėja i „Klojimo teatrą“ su teisinės sistemos aktoriais. Kai j ši „teatrą“ dar nepraktikuojamas finansinis veiksnys – visuomenei (žiūrovui) bilieto pirkimas.

10. Tai, kas paminėta, maloniai prašau realiai reaguoti Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo pirmininką, Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininką, žiniasklaidą bei tiesiogiai Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl šio teismo darbo trūkumų su faktiniais motyvais ir galimais negatyviais veiksmais šiuos faktus neužglaistyti, nesureaguoti arba tiesiog^fumažareikšminti i nereikšmingus argumentus su žodiniu teisiniu deklaratyvumu.

Prašau Jus

L Maloniai prašau Jus ištirti ir Įvertinti pareiškėjo R.Drigoto pateiktus faktus ir argumentus 2016-11-11 Padėka. Prašymas. Šiaulių apygardos teismo pirmininkui ir kitų institucijų vadovams bei Į nagrinėjimo sudėtį įtraukiant ir šį prašymą nagrinėti visumoje ir iš esmės – kaip ir kokiu pagrindu pareiškėjas R.Drigotas savalaikiškai ir iki šiol negauna raštu atsakymo į paminėtą raštą iš Šiaulių apygardos teismo pirmininko?

2. Dėl pateiktų faktų ir negaunamo raštu atsakymo į registruotą pareiškėjo R.Drigoto 2016-11-11 raštą. Padėka. Prašymas iš Šiaulių apygardos teismo pirmininko prašau išaiškinti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus ir Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininką – ar pirmininko V.Kursevičiaus toks veikimas (arba neveikimas) nesudaro pagrindo piktnaudžiavimui ir biurokratizmui Lietuvos Respublikos piliečio atžvilgiu bei teisiniam nihilizmui įsitvirtinti Šiaulių regiono teismu sistemoje?

Ar minėti negatyvūs faktai yra priimtina teisinė praktika iš Jūsų vadovaujamos institucijos vadovo įžvalgos?

3. Ar Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus institucija ir savo kompetencija gali reaguoti ir isiskverbti bent formaliai į Šiaulių apygardos teismo negatyvaus darbo ir minėtų negatyvių faktinių veiksnių citadelę ir reaguoti pagal teisingumo prezumpcijos 

veiksmus? Ar toks veiksmas yra neleistinas ir traktuojamas i Lietuvos teismų landumą ir poveikiu?

Pažymėtina ir apgailėtina ir tai, kad nei viena Lietuvos Respublikos Seimo kadencija niekaip nesugeba net „pagimdyti“ projekto, o po to Įstatymu Įtvirtinti LR Baudžiamosios teisenos lygmeniu (Dėl asmeninės atsakomybės su piktnaudžiavimu darbe Lietuvos teismo teisėjui, policijos pareigūnui, prokurorui). Kol tokio įstatymo arba panašaus i jį Lietuvos Respublikos teisėtvarkoje ir teisinėje sistemoje nebus šio svarbaus mechanizmo, Lietuva dar ilgai vadinsis „teisine Bananų valstybe“ su „švogerių“ krašto dengiamaisiais ir korupciniais veiksmais prokuratūroje, teismuose ir policijoje. Ir būsime „patenkinti“!?

Nesant minėto valstybės pareigūno asmeninės atsakomybės įstatymo mūsų šalyje ir toliau asmeniškai ir iš žiniasklaidos matysime ne tik „klojimo teatro“ fragmentus, bet ir cirko epizodus iš teismų, prokurorų ir policijos veikėjų su modifikuoto darbo lygio kokybe bei skaidrumo su teisingais verdiktais stoką bei ignoruojant žmogaus garbę ir orumą.

4. Atsakyti raštu.

Pridedama: kopijos 3 vnt.

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));