skip to Main Content

 

Scholestika  Katavičienė 

 

 

 

IŠLAIKYTINIAI UŽKNYSOT                NEGYVAI            

 

NE REKLAMOS, KONFLIKTŲ, BET DARBŲ LAUKIA LIETUVOS ŽMONĖS                                    

 

LR SEIMUI,  Valstybės Valdymo Ir Savivaldybių Komitetui,

Pirmininkui Povilui Urbšiui

 

Į  JŪSŲ ATSIRAŠYMĄ  2018-03-07 Nr.S-2018-1638                                                                           

 

            Man Jūsų, Povilai Urbšy,  atsirašymų ir makulatūros nereikia. Turiu aukštąjį teisinį išsilavinimą, jeigu dar prisimenate nuo mūsų susitikimo priėmimo Seime metu, tai jau ko ko, o Lietuvos Konstitucijos nuostatų, Lietuvos įstatymų nustatytos bei reglamentuotos tvarkos tikrai man nereikia priminti net Jums, Seimo nary Povilai Urbšy ir tuo labiau Jūsų komiteto narei Eglei Jonevičienei, kuri suruošė Jums atsirašymą pati net neturėdama teisinio išsilavinimo.  Taigi, kad „Komiteto veiklos kryptys ir įgaliojimai yra reglamentuoti LR Seimo statute ir Komitetas gali dirbti tik savo kompetencijos ribose““,  aš Jums tik priminsiu, kad susipažinkite iš esmės su sąvoka kompetencija. Antra vertus, tai kas gi yra įstatymų nustatyta ar reglamentuota tvarka šiuo konkrečiu atveju turint omenyje Valstybės Valdymo Ir Savivaldybių Komitetą: ar kad reikia jam skirtas funkcijas atlikti sąžiningai, teisiškai ir kokybiškai,  ar kad tik rodyti funkcijų ir darbo interpretavimą, kas yra akivaizdžiai daroma įvardintame Komitete Jums, P. Urbšy, vadovaujant. Nei valstybės, nei Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių valdyme kokybiško darbo ir teigiamų rezultatų nėra. Tą rodo faktai ir mano turima dokumentinė medžiaga gaunama iš įvairių Lietuvos miestų gyventojų. Juk ne teismų ir teisminių procesų reguliavimo aš Jūsų prašiau ir dėl to į Jus kreipiausi. Tai iš tiesų ne Jūsų nosiai, P. Urbšy. Bet iki teismo Lietuvos piliečiai, kurie teikia teismams raštiškus formatus, prie jų prideda išduotą papildomą dokumentinę  medžiagą, tame tarpe ir iš savivaldybių,  kuri įvardinama bylų procesine medžiaga. Tai apie tą faktą  ir veiksmą, kuris buvo atliktas  Jūsų atsirašyme įvardintame formate DĖL M. V. KASIULIENĖS aš Jūsų prašiau išsiaiškinti, apie  ne/teisėtus veiksmus Panevėžio savivaldybės klerkų, kurie žiauriai ir neteisėtai pažeidė tos senolės teises ir interesus, ką jau dabar galima teigti, kad  ir su Jūsų palaiminimu ją izoliavę nuo visuomenės kaip neveiksnią. Kokią turite teisę po mano  pateikto Jums skundo ir detalios informacijos su papildoma dokumentine medžiaga suteikimo tuo klausimu, man pateikti tokį cinišką ir brutalų atsirašymą?  Ar Jūs ne žmogus, o gyvulys? Tai reglamentuokite man savo įgaliojimus, kad Jūs galite nesivadovauti LR Seimo statute įvardintais įgaliojimais Jums atlikti pareigybes ne tik kaip Seimo nariui, bet kaip mano aukščiau įvardinto  Komiteto pirmininko, kad  galimai gerai nesuvokdamas ir neįvertindamas sąvokos kompetencija, nesinaudojate ja Valstybės ir Savivaldybių valdyme, o tuo pagrindu labai sėkmingai naudojatės ir vadovaujatės Lietuvos televizijos įvairiuose laidose, atstovaudamas ir argumentuodamas pačias įvairiausias sferas, kokios tik yra lukštenamos ir analizuojamos televizijos laidose. Ar Jūs esate lektorius, oratorius? Stipriai pasiklydote save susireikšminęs. Aš įsivaizduoju ir suprantu tokį Jūsų aktyvumą viešintis televizijoje kaip atimantį nemažai laiko tam pasiruošti, nes visur Jūs pakankamai kvalifikuotai pasisakote, kaip žinovas toje ar kitoje srityje. Bet galima daryti prielaidą, kad tai yra rezultatai Jūsų didelio noro reklamuotis ir viešintis visuomenei, kad juos klaidinant  ir toliau šiltai ir sėkmingai  sėdėti Seime, bet tai tuo pačiu   yra ir rezultatas aplaidaus, nekokybiško ir neatsakingo darbo Jums vadovaujant įvardintam Komitetui. Lietuvos piliečiai tik kenčia nuo tokių „darbininkų“.

                Dar kartą pasikartosiu, kad ne teismo keliu reikia išsiaiškinti senolės M.V. Kasiulienės situaciją, kuri pastaruoju metu yra teisiškai ir žmoniškai nevaldoma. Yra uždrausta ją lankyti. Aš su savo žmonėmis atvykusi į Panevėžio Lavėnų socialinės globos namus, kuriuose  pastaruoju metu randasi M.V. Kasiulienė ją aplankyti,  buvau neįleista jos lankyti. Ką tai reiškia? Ar ši senolė jau yra ne žmogus, kurią gina Lietuvos Konstitucija ir Įstatymas, o Panevėžio savivaldybės ir tų namų, kuriems vadovauja barbaras, nuosavybė. Savivaldybės klerkas Petras Luomanas man aiškina, kad tai yra turtiniai dalykai. Tai ir arkliui aišku, kad turtiniai, bet kas tam davė teisę ir įgaliojimus per turtus, priklausančius tik pačiai senolei M.V. Kasiulienei ir juos norint neteisėtai pasisavinti,  niekinti ir sunaikinti žmogų? Aš Jūsų reikalauju pakartotinai spręsti aukštame lygmenyje šį reikalą, nes šios senolės teisė ir interesai yra pažeisti visomis prasmėmis. O kokius gi įgaliojimus ir teisę turi Lietuvos teismai pažeisti Lietuvos Konstituciją ir įstatymus? Jokios. Tai įrodo mūsų AKCIJOS Daukanto aikštėje iniciavimas ir jos vykdymas, kuris sėkmingai tęsiasi tęstinumo pobūdžiu. Jeigu nesugebate atlikti Jums patikėtų pareigybių, Povilai Urbšy, palikite Seimą, nes Jūs esate ne personažas Seime, Seimas nėra pasipelnymo šaltinis, o tai yra pakankamai atsakingas darbas. Jūs atsakote už mus, Lietuvos piliečius, o ne priešingai, įrodinėjant, kad Jums nepriklauso mus ginti, net jeigu kalba eina ir apie neteisingus ar neteisėtus teismo priimtus verdiktus. O kad Lietuvoje yra teismai, o nėra teisingumo arba kad Lietuvoje teismų sistemoje akivaizdus lūžis, pasiskaitykite Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės interviu žurnale TEISMAI 2017m. gruodžio Nr.4 ar pasidomėkite manęs, ką toliau vykdo AKCIJOS tikslo siekėjai. Jūsų žiniai, jeigu kompetentingų valstybės institucijų klerkai, teisėsaugos ar teisėtvarkos pareigūnai nesivadovauja Lietuvos Konstitucija ar įstatymu, tai jie  neteisėtai naikina Lietuvos valstybę, joje gyvenančius piliečius, kas ir sėkmingai vyksta Lietuvoje.  Nei Jūs, nei mes nei teismams, nei sąžiningai dirbantiems valdininkams įtakos daryti negalime ir nedarome, bet mes visi galime ir privalome reikalauti kokybiško, atsakingo, sąžiningo bei kvalifikuoto darbo iš kiekvieno Lietuvoje dirbančio pareigūno ar klerko. Tai Jūsų aukščiau įvardintas atsirašymas parodė visai priešingą supratimą mano išvardintiems argumentams. 

                Panevėžio savivaldybėje vykstanti rutina akivaizdi. Bet ne kitaip yra ir kitų miestų savivaldybėse. Mano rankose tokie procesiniai duomenys. Pradžiai, Povilai Urbšy,  pateikite kokia norite forma man, kaip Lietuvos Piliečių Tarybos pirmininkei, visą pilną informaciją ir duomenis apie Seimo Valstybės Valdymo Ir Savivaldybių Komiteto, kuriam Jūs vadovaujate, darbo planus ir ataskaitą už praeitą laiką Panevėžio, Kauno miesto ir rajono,  Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių.

              Pateikite duomenis Jūsų vadovaujamo Komiteto darbo dėl savivaldybėse vykdomos kontrolės ar skundų nagrinėjimo visose įvardintose savivaldybėse. Iš visų mano įvardintų miestų savivaldybių  dėl daugiabučių namų renovacijos, į ką įeina finansavimo paskirstymas visuose lygmenyse.  

              Pateikite motyvuotą atsakymą į klausimą, kam pavaldūs atskirų miestų savivaldybių Kontrolės Ir Audito Tarnybos. Šiuo konkrečiu atveju turiu dalykinių reikalų su Kauno miesto savivaldybe, jos kontroliere Žana Gasparavičiene, kuri pasirodo nepriklauso savivaldybės administracijai, kas reiškia yra vienvaldė, ji pati priima į jos vadovaujamą tarnybą darbuotojus, kas reiškia, kad yra darbdavė, iš jos pareikalauti atlikti jai pavestas funkcijas, rezultatas yra toks pats, kaip aiškinantis su Jumis.

              Turite atsakingai ir iš esmės apsiimti savivaldybėms priklausančių daugiabučių bei sodų bendrijų vadovų ataskaitą už finansines operacijas. Absoliuti anarchija vykdoma Kauno miesto savivaldybės lygmenyje, kur per daugiabučių bendrijų pirmininkų rankas praeina milijoninės sumos pinigų. Skaidrumo tame jokio. 

              Išsiaiškinkite teisiniam lygmenyje Kretingoje esančios sodų bendrijos „Draugystė“ visą dokumentinę situaciją, rinkliavą iš bendrijos narių už nežinomas paslaugas, šioje bendrijoje pravestų kelių teisinę situaciją, kuomet pagal mano turimą informaciją bendrijos pirmininkė vadovauja juridiniams veiksmams, neturėdama net sutarčių dėl galimybės naudotis valstybine žeme be savivaldybės sutarčių, renka iš narių didelius mokesčius, nepateikdama jiems informacijos už jos vykdomus ne/teisėtus juridinius veiksmus.

              Mano rankose yra tiek daug Lietuvos gyventojų skundų dėl savivaldybių nedarbo, jų tiesiog degradavimo, kad daugiau faktų aš Jums kol kas neteiksiu. Apsidirbkite kol kas su tiek medžiagos. 

              Tik man daugiau neatsirašinėkite. Aš ir Lietuvos piliečiai iš Jūsų reikalaujame sąžiningo, atsakingo ir kvalifikuoto darbo, o ne Jūsų reklamos.

LIETUVOS  PILIEČIŲ  TARYBOS  pirmininkė,

 PROTESTO  IR  BADO  AKCIJOS  Daukanto aikštėje, Vilniuje, iniciatorė

   Scholestika  Katavičienė, gyv. Vasarvietės 23A, 44105 Kaunas

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));