skip to Main Content

 

 

                

Antanas Algimantas  Miškinis

      

Vilnius

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai           2017 11 20   Nr. 27 

   Kopija: Energetikos ministerijai 

                      AB Vilniaus šilumos tinklai  

                            DNSB Nr. 290 pirmininkui  

                              Vilniaus apygardos prokuratūrai 

 

 

 Žiniai: Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui 

                Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai 

                  Seimo Ekonomikos komitetui 

                     Seimo Energetikos komisijai 

                       Seimo nariui D. Kreiviui (viešai pareiškusiam Seime, kad jis“ tikrai dėl šio reikalo turi pakankamą kompetenciją…“). 

                            Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

                               Žiniasklaidos priemonėms 

                                    Šilumos tiekėjams 

                                                

 

DĖL AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI SĄSKAITŲ UŽ ŠILUMĄ   

 

    

   AB Vilniaus šilumos tinklai sąskaitose už šilumą už 8, 9, 10 mėnesius (Priedas 1)   atsirado iki šiol nesutiktas rekvizitas    „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“. 

    

  Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymas nustato:  

20. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos. 

   Tačiau esmė tame, kad pastate Žirmūnų g. Nr. 104, kuriame aš gyvenu, kur yra 120 butų, vienas buto savininkas neleido įrengti savo bute karšto vandens apskaitos prietaiso su nuotoliniu parodymų nuėmimu ir jam šilumos tiekėjas skaičiuoja karšto vandens sunaudojimą pagal normas.  

O  jo  sunaudotą su karštu vandeniu (kas viršija karšto vandens normą) šilumą  AB Vilniaus šilumos tinklai paskirsto visiems namo butų savininkams. 

    Taigi   apie nepaskirstytą karštą vandenį Šilumos ūkio įstatymo prasme, vadovaujantis sveiko proto logika,  nereikia net užsiminti, nes tai nieko bendro neturi su apskaitos prietaisų parodymų paklaidomis. 

   Kad tai akivaizdžiai ir nepaneigiamai visiškai nesiderina su sveiko proto logika yra akivaizdu ir nepaneigiama, o ir tiek Civilinis kodeksas, tiek  Šilumos ūkio įstatymas, tiek Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės tokio nonsenso, kaip apmokėti už ne savo sunaudotą produktą, neįteisina. 

  

       Vadovaujantis sveiko proto logika yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad jeigu buto savininkas neleidžia įrengti karšto vandens apskaitos prietaiso savo bute, tą  reikia vertinti kaip jo  atsisakymą vartoti karštą vandenį,  arba aiškų ketinimą  jį vogti …….. 

   Tokiu būdu šiam šilumos vartotojui    šilumos tiekėjas visa tai turėjo nuodugniai ir prieinamai išaiškinti. 

 O taip pat tą patį padaryti  ir bendrijos pirmininkui. 

     Šis šilumos vartotojas ir šilumos tiekėjo, ir bendrijos pirmininko , turėjo būti perspėtas, kad  jeigu jis neleis įrengti karšto vandens  apskaitos prietaiso savo bute, tai turės  pasirinkti vieną iš dviejų:  

  Arba   apmokėti skirtumą tarp geriamo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, parodymo, ir butų karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuėmimu parodymų sumos. 

   Arba karšto vandens tiekimas jam bus atjungtas. 

   Taigi jeigu  šilumos tiekėjas ir bendrijos pirmininkas tai būtų atlikę, šis šilumos vartotojas tikrai nebūtų tapęs „šilumos vagimi“ ( pasak  Būsto rūmų prezidento J. Antanaičio).     

 Tokiu būdu, kas paneigs, kad  AB Vilniaus šilumos tinklai be „Valstybinio reketo“ dalyvio tapo ir „šilumos vagių“ stogu,  nes Šilumos tiekimo vartojimo taisyklės skaičiuoti sunaudotą karštą vandenį pagal normas leidžia tiktai bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose . 

    Vienkart tenka Komisijai pakartotinai priminti, kad AB Vilniaus šilumos tinklai  pateikiamose sąskaitose už šilumą it toliau nėra Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyto rekvizito:  „Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti“. 

      Vienkart  mums visiškai yra nesuprantamas ir visiškai nepateisinamas Kainų komisijos delsimas,   Energetikos ministerijai vykdomas spaudimas, kada AB Vilniaus šilumos tinklai  Šilumos – pirkimo pardavimo sutartis    Nr. 2250460 su buitiniu šilumos vartotoju, 2017 m. gegužės 24 d. 

(Priedas 2)  nustato: 

 

 

 

 

 

   Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad jeigu  tiekėjas tiekia šilumą karštam vandeniui ruošti, tai sąskaitoje neišvengiamai turi būti ir atitinkamas rekvizitas

  

   Betgi pasirodo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai tai suvokti tiesiog yra neprieinama, arba ji, kas paneigs, tyčia vykdo nusikalstamą veiką ….. 

 

   Be to AB Vilniaus šilumos tinklai sąskaitose už šilumą nėra nurodyta: 

 

5. Duomenys apie bendrą visame pastate šilumos suvartojimą ir šilumos paskirstymą: 

 

  Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas __ m2 arba tūris 

___ m3  

 

  Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo 

buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___ 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A.Miškinis                                                               Page 3 of 6                                            2017.11.20                                                                                                                                              

3

 

  

Tuo tarpu  Šilumos ūkio įstatymas nustato: 

 

Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti. 

 

 Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai.

 

 

 

 

    

Todėl pakartotinai prašome nedelsiant imtis priemonių teisingumui atstatyti juo labiau, kad tai liečia ne mane vieną, ne vien tik mano gyvenamo namo šilumos 

vartotojus, o ir kitus Vilniaus miesto šilumos vartotojus, ir ko gero visos šalies šilumos vartotojus

  

Vienkart turime atsakingai pažymėti, kad Kainų komisijos, kaip valdžios institucijos, konstitucinė priedermė yra ginti viešąjį interesą, ko ji akivaizdžiai ir nepaneigiamai daugeliu atveju nedaro.   

   Ypatingai tai liečia „Valstybinį reketą“  (neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos kainų nustatymas), kuris šilumos vartotojams kasmet atsieina ~ 5 milijonus eurų (energetikos eksperto R.Z. paskaičiavimu), o   šilumos tiekėjams neša atitinkamą pelną.  

 

Pelną iš nevykdomos veiklos ….. !!!!????? 

 

 

         

           Antanas Miškinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));