skip to Main Content

 

Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijai

Adresas: Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius. Kodas 188605295.

Priėmimo skyriaus tel. (8 5) 239 6060, faks. (8 5) 239 6289, el. p. priim@lrs.lt ; 

 

 

Raštas: SEIMUI 2016-08-23 PETICIJA MOLOTOV – RIBBENTROP PAKTO MEDALIS

 

Peticija

 

Vincas Jokimas prašo pripažinti šį kreipimąsi peticija.

 

Kreipimosi padavimo priežastys ir tikslai:

 

Lietuvos Respublikoje valdžią vykdantys Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas ( LR Konstitucijos 5 str.) de fakto Lietuvos valstybėje naudodami smurtą ( LR Konstitucijos 8 str.) įgyvendina ir taiko:

neteisėto 1939-08-23 slaptojo papildomo protokolo prie 1939-08-23 SSSR (sovietinės Rusijos) – Vokietijos nepuolimo sutarties (Molotov- Ribbentrop pakto) pagrindu:„Teritorio politinio pertvarkymo teritorijose, priklausančiose Baltijos valstybėms (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva), atveju šiaurinė Lietuvos siena tup pat metu taptų Vokietijos ir SSRS interesų sferų riba„  nuostatas; 

1939-09-28 slaptojo papildomo protokolo prie 1939-08-23 SSRS (sovietinės Rusijos) – Vokietijos draugystės ir sienų sutarties („Lietuvos valstybės teritorija atitenka SSRS interesų sferai„) nuostatas;

c)  Sovietų Sąjungai 1940 m. birželio 15 d., okupavus Lietuvą ir prisijungus didesnę jos dalį negu priklausė pagal 1939 m. rugpjūčio 23 d. slaptąjį pridėtinį protokolą 1941 m. sausio 10 d. pasirašyto dar vieno slaptojo protokolo, pagal kurį Vokietija atsisakė pretenzijų į turėjusią jai atitekti Lietuvos teritorijos dalį – Užnemunę, o Sovietų Sąjunga įsipareigojo sumokėti už ją Vokietijai 7 500 000 aukso dolerių, nuostatas;

d) sovietinės Rusijos 1940-06-15 įvykdyto Lietuvos Respublikos okupavimo, pakartotinės SSRS (sovietinės Rusijos) 1944 metais įvykdytos Lietuvos Respublikos okupacijos, kolonizacijos, sovietizacijos, rusinimo pagrindus;

slaptojo 1940-01-10 pakto tarp hitlerinės Vokietijos ir stalininės Sovietų Sąjungos (Rusijos imperijos)  nuostatos: Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos  rusinimas, kolonizacija, sovietizacija, veidmainiškai tęsiamas lietuvių tautos genocidas. Į Vakarų Europą iš esmės  ištremta apie vienas milijonas Lietuvos gyventojų, bėgančių nuo valdžios korupcijos, priespaudos, engimo, išnaudojimo, smurto ir savivaliavimo.  Būtinumas lietuvių tautai ir pasauliui atskleisti tikrąjį prookupacinio režimo Lietuvoje veidą, pašalinti atotrūkį tarp prookupacinės, prosovietinės, prokolonijinės tikrovės ir įstatymų, ypač Lietuvos Respublikos Valstybės apdovanojimų įstatymo, paneigti prookupacinio režimo demagogiją, neva „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai„, neva Lietuvoje galioja Lietuvos Respublikos piliečių 1992-10-25 referendume priimta ir  paskelbta Konstitucija. 

 Sovietinės Rusijos vykdytos Lietuvos okupacijos ir neteisėtos rusų valdžios sąlygomis į Lietuvą vietoj išžudytų, ištremtų, į Vakarus išvytų lietuvių bei jų (Lietuvoje) negimusių palikuonių neteisėtai atvykęs rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate organizavo nusikalstamą antikonstitucinę „policijos pareigūnų„ grupę  bei nusikalstamą susivienijimą, prieš Vincą Jokimą sąmoninga tyčia įvykdžiusius eilę akivaizdžių nusikalstamų LR BK 22 str. 1 d., 2 d., 24 str. 24 str., 25 str.26 str. 1 d., 121 str., 249 str.  požymius atitinkančių narių veikų. Kauno rajono apylinkės prokuratūroje, Kauno apylinkės prokuratūroje, Kauno apygardos prokuratūroje prokurorais įdarbinti asmenys, Kauno rajono apylinkės teisme, Kauno apylinkės teisme, Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbinti asmenys sistemingai dengė ir toliau netrukdomai  dengia organizuotas nusikalstamas rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov ir jo organizuoto antikonstitucinio nusikalstamo susivienijimo veikas prieš Vincą Jokimą. Šie asmenys Kaune ir Kauno rajone panaikino Lietuvos Respublikos Konstitucijos galiojimą, sovietinės ir posovietinės Rusijos pavyzdžiu Kauno rajone ir mieste psichologiniu / verbaliniu smurtu užgrobė valstybinę valdžią bei Lietuvos Respublikos prokuratūros, teismų institucijas, Kauno rajone ir Kauno mieste iš esmės įkūrė nepaskelbtą „Kauno Liaudies Respubliką„ – panašiai kaip „Lugansko Liaudies Respubliką„ ar „Donbaso Liaudies Respubliką„ Ukrainoje įkūrė Ukrainos teritoriją okupavusi Rusija. Tuo neteisėtu ir negaliojančiu pagrindu Kauno apylinkės prokuratūroje, Kauno apygardos prokuratūroje prokurorais įdarbinti asmenys, Kauno apylinkės teisme, Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbinti asmenys Vincui Jokimui sufabrikavo dvi politines baudžiamąsias bylas tęsdami rusų Lietuvoje vykdyto genocido, okupacijos, kolonizacijos, sovietizacijos bei lietuvių tautos rusinimo politiką –Nr. 1-756-738/2015 (įrodymai- priedai Nr. 1-2, 8) ir Nr. 1-14-749-/2016 (įrodymai- priedai Nr. 3-4).  

Prookupacinio režimo teismai Vincą Jokimą rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov ir Kauno chuntos sufabrikuotoje politinėje  baudžiamojoje byloje Nr. 1-756-738/2015 apkaltinamuoju 2015-04-30 nuosprendžiu nuteisė pagal LR BK 290 str. už paaiškinimų ir įrodymų teikimą teismui teismo posėdžio metu pareiškėjui rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov sufabrikuotoje administracinio teisės pažeidimo byloje apie rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov orgnizuoto nusikalstamo susivienijimo narius „policijos pareigūnus„ Arvydą Ežerskį, Skirmantą Kazlauską, Egidijų Raudį, Vadim Fedotov, iš kurių pirmi trys  šioje byloje buvo liudininkai ir Vinco Jokimo paaiškinimų teismui net negirdėjo, o Vadim Fedotov net nedalyvavo procese. Prookupacinio režimo teismai Vincą Jokimą rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov ir Kauno chuntos sufabrikuotoje politinėje  baudžiamojoje byloje Nr. 1-756-738/2015 apkaltinamuoju 2015-04-30 nuosprendžiu nuteisė pagal LR BK 290 str. už paaiškinimų ir įrodymų teikimą teismui teismo posėdžio metu apie rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov ir nurodytų jo bendrininkų faktišką veikimą prieš pareiškėją kaip banditų, kriminalinių nusikaltėlių, ypatingai pavojingų asmenų. Prookupacinio režimo „Lietuvos aukščiausiasis teismas„ rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuoto Lietuvos valstybės vardu veikiančio nusikalstamo susivienijimo siautėjimą ir teisės kreiptis gynybos į teismą teikiant paaiškinimus bei įrodymus įteisino 2016-06-14 nutartimi Nr. 2K-347-303/2016 – neva, liudininkais buvę ir nebuvę teismo salėje rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuoto nusikalstamo susivienijimo „policijos pareigūnai„  nebūdami teismo salėje joje „ėjo viešojo administravimo funkcijas„.   

Rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov ir Kauno chuntos sufabrikuotoje politinėje  genocido baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-749-/2016 Panevėžio miesto apylinkės teismas Vincą Jokimą nuteisė už jo naudojimąsi savo pilietinėmis ir žmogaus teisėmis reiškiant savo nuomonę, ir nuomonės reiškimu teisėtą priešinimąsi Kauno chuntai bei Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintiems asmenims, kurie prievarta kėsinasi į Lietuvos Respublikos nepriklausomybę Molotov-Ribbentrop 1939-08-23 pakto įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje ir kitų nurodytų slaptųjų Vokietijos – Sovietų Sąjungos protokolų pagrindu, konstitucinę santvarką ( LR Konstitucijos 3 str.). pateikė kaltinimus:

1.     Kaltinimus Vincui Jokimui pareiškė Kauno chunta – laikinas antikonstitucinis  valdžią Lietuvos Respublikoje užgrobusių asmenų darinys, dengiantis Kauno rajono apylinkės prokuratūroje, Kauno apylinkės prokuratūroje, Kauno apygardos prokuratūroje prokurorais įdarbintų asmenų, Kauno rajono apylinkės teisme, Kauno apylinkės teisme, Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintų asmenų neteisėtas ir / ar nusikalstamas veikas prieš Vincą Jokimą. Kauno chunta panaikino Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 str. nuostatos galiojimą Lietuvos Respublikoje ir įvedė Kauno chuntos totalitarinio tipo diktatūrą – valdžią, neapribotą jokiais įstatymais, konstitucija ar kitais visuomeniniais bei politiniais faktoriais, pagrįstą jėga ir išreiškiančią viešpataujančios Kauno chuntos interesus. Totalitarinis Lietuvos Respublikos Seimo, vyriausybės remiamas Kauno chuntos valdymas – tai politinė sistema, kurioje Lietuvos valstybė yra valdoma vienos, grupės – „policijos pareigūnų„, „prokurorų„, „teisėjų„ klano ar klasės, nepripažįsta savo valdžios apribojimo ir siekia visiškos viešojo ir asmeninio gyvenimo kontrolės. Totalitarinis Lietuvos Respublikoje įsivyravęs režimas, Kauno chunta Lietuvos žmones visiškai atribojo nuo politikos, visur ir visada reikalauja visiško vienbalsiškumo ir vienmintiškumo, o už kitokią nuomonę baudžia ir persekioja – taip kaip Vincą Jokimą politinėje genocido byloje Nr. 1-23-749/2015. Vinco Jokimo fiziniam bei psichologiniam kankinimui, jo sveikatos žalojimui, persekiojimui, jo pajungimui prorusiškai, prosovietinei, prookupacinei valstybei tarnauja ir sudėtingas Kauno chuntos prievartos aparatas, klesti Kauno chuntos teroras ir savivalė.

 Kauno chuntą šioje politinėje genocido byloje atstovaujanti Kauno apylinkės prokuratūroje prokurore įdarbinta Aistė Česaitienė iškraipiusi, sudarkiusi, suklastojusi tekstus Vincui Jokimui pateikė kaltinimus dėl jo skundų, kuriuose vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 str. nuostata „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką„ Vincas Jokimas įgyvendina savo konstitucinę teisę priešintis rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate organizuotai nusikalstamai antikonstitucinei „policijos pareigūnų„ grupei bei nusikalstamam susivienijimui, kurie prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir konstitucinę santvarką.

 Šioje politinėje genocido byloje surinkti ir Vincui Jokimui neleisti pateikti įrodymai visiškai patvirtina Vinco Jokimo 2013-08-19 skundo Kauno apskrities VPK viršininkui, 2013-08-15 skundo Kauno apylinkės prokuratūrai, 2013-08-15 skundo Policijos departamentui, 2013-08-23 Kauno apygardos teismui faksu atsiųsto Sveikinimo teiginių pagrįstumą ir teisėtumą, įrodo prosovietinės, prorusiškos Kauno chuntos terorą ir savivalę.

 Šioje politinėje genocido byloje surinkti ir Vincui Jokimui neleisti pateikti įrodymai visiškai patvirtina, jog rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov į okupuotą Lietuvą atvyko neteisėtai, tačiau prookupacinis režimas Lietuvoje jam kaip rusų kolonistui bei kitiems rusų okupantams, kolonistams, jų palikuonims vietinių okupuotųjų ir kolonizuotųjų lietuvių atžvilgiu netgi suteikia privilegijas (lietuvius karti, žaloti, terorizuoti, teisti už jų priešinimąsi prookupacinei, prorusiškai bei prookupacinei diktatūrai, Kauno chuntai):

teoriškai neteisėto, bet de fakto Lietuvos Respublikoje įgyvendinamo 1939-08-23 slaptojo papildomo protokolo prie 1939-08-23 SSSR (sovietinės Rusijos) – Vokietijos nepuolimo sutarties (Molotov- Ribbentrop pakto) pagrindu:„Teritorio politinio pertvarkymo teritorijose, priklausančiose Baltijos valstybėms (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva), atveju šiaurinė Lietuvos siena tuo pat metu taptų Vokietijos ir SSRS interesų sferų riba„  įgyvendinimui;

1939-09-28 slaptojo papildomo protokolo prie 1939-08-23 SSRS (sovietinės Rusijos) – Vokietijos draugystės ir sienų sutarties pagrindu:„Lietuvos valstybės teritorija atitenka SSRS interesų sferai„ įgyvendinimui;

 Sovietų Sąjungai 1940 m. birželio 15 d., okupavus bei aneksavus Lietuvą ir prisijungus didesnę jos dalį, negu priklausė pagal 1939 m. rugpjūčio 23 d. slaptąjį pridėtinį protokolą, 1941 m. sausio 10 d. pasirašyto dar vieno slaptojo protokolo, pagal kurį Vokietija atsisakė pretenzijų į turėjusią jai atitekti Lietuvos teritorijos dalį, o Sovietų Sąjunga įsipareigojo sumokėti už ją Vokietijai 7 500 000 aukso dolerių, įgyvendinimui;

sovietinės Rusijos 1940-06-15 įvykdyto Lietuvos Respublikos okupavimo, pakartotinės SSRS (sovietinės Rusijos) 1944 metais įvykdytos Lietuvos Respublikos okupacijos ir kolonizacijos įgyvendinimui;

Prookupacinio režimo Lietuvoje, Kauno chuntos palaikomas ir įgyvendinamas Sovietų Sąjungos sandėris su nacistine Vokietija, šiurkščiai pažeidžiantis 1907 m. Hagos konvenciją dėl sausumos karo įstatymų ir papročių, 1928 m. Paryžiaus sutartį dėl atsisakymo nuo karo, kaip nacionalinės politikos priemonės (Briano–Kellogo paktas) ir TAUTŲ SĄJUNGOS statuto 10-ąjį straipsnį, pagal kurį valstybės, Tautų Sąjungos narės, įsipareigojo gerbti ir saugoti nuo užsienio agresijos sąjungos narių teritorinį vientisumą ir esamą politinę nepriklausomybę nėra įteisintas de jure. 

Jei sovietinė Rusija 1940-06-15 ir 1944 metais nebūtų įvykdžiusi Lietuvos Respublikos okupacijos, aneksijos ir kolonizacijos, rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov į okupuotą Lietuvą nebūtų neteisėtai atvykęs, Vincui Jokimui nebūtų reikėję ginant savo antirusiškus, antiokupacinius, antikolonijinius, antisovietinius įsitikinimus vengti tarnauti okupacinėje rusų armijoje simuliuojant ligą, 1986 m. prašytis priimamu į Žiegždrių psichiatrijos ligoninę ir joje gauti prieglobstį nuo jį persekiojančių rusų kareivių. Šiuos faktus jau dabar įrodo bylos medžiaga. Todėl rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov 2010-02-11 raštu Nr. 20-65-8-S-332 neturėjo teisės ir nebūtų galėjęs prašyti informacijos iš Marių ligoninės – duomenų „reikalingų medžiagoje Nr. 20-65-P-105, o Marių ligoninės direktorė Valdonė Matonienė 2010-02-23 aktu jam nebūtų pateikusi jo net neprašytos informacijos apie Vinco Jokimo „gydymą„ ir Vincui Jokimui 1986-07-01 nustatytą „diagnozę„, kuria rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov ir vadovavosi 2010-08-19 užpuldamas ir kankindamas Vincą Jokimą bei ne dėl ligos, o dėl jo politinių įsitikinimų, Vincą Jokimą patalpindamas į psichiatrijos įstaigą su Kauno apygardos prokuratūros, Kauno apylinkės teismo, kauno apygardos teismo   „stogu„ (įrodymas – baudžiamojo proceso medžiaga Nr. 7.6-47-10 Kauno apygardos prokuratūroje, priedas Nr. 5-7 ).

1939-08-23 slaptasis papildomas protokolas prie 1939-08-23 SSSR (sovietinės Rusijos) – Vokietijos nepuolimo sutarties (Molotov- Ribbentrop paktas) Lietuvos Respublikoje laikomas galiojančiu teisės aktu ir prookupacinio režimo įgyvendinamas tęsiant lietuvių tautos genocidą įvairiomis formomis, genocido vykdymui pasitelkiant „teisėsaugininkus„ – dažniausiai rusus arba surusėjusius „policijos pareigūnus„, „prokurorus„, „teisėjus„. 

Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio Tarybos 1949-02-16 okupuotojoje Lietuvoje priimta Deklaracija, LR Seimo 1999-01-12 įstatymas Nr. VIII-1021, kuriame nustatyta:

„1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 

Šis įstatymas nustato Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 

16 d. deklaracijos statusą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje.

 

2 straipsnis. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba 

1. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis jungė karines formuotes bei visuomenines grupes, buvo vadovaujamas vieningos vadovybės ir politinėmis bei karinėmis priemonėmis vykdė pasipriešinimą ir kovojo už Lietuvos išlaisvinimą. 

2. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba, priimdama 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją (pridedama kartu su originalo faksimile), buvo aukščiausia politinė ir karinė struktūra, vadovaujanti šiai kovai, vienintelė teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje. 

 

3 straipsnis. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija 

1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija yra Lietuvos valstybės teisės aktas. „

Lietuvoje faktiškai negalioja. – Juo prookupacinis režimas tik dešimtmečiaias klaidina bei mulkina lietuvių tautą ir tarptautinę visuomenę.

 

Rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov bei nusikalstamas jo veikas dengę Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbinti asmenys į politinę genocido bylą Nr. 1-23-749/2015 nepateikė jokių įrodymų, kad vienintelė teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba- jam davė leidimą iš Rusijos metropolijos atvykti į kolonizuojamą okupuotą Lietuvą ir joje gauti Lietuvos pilietybę. Jau vien todėl rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov, jo organizuotas nusikalstamas „policijos pareigūnų„ susivienijimas, Kauno chunta bei Lietuvos Respublika lietuvį Vincą Jokimą kaip vietinį okupuotos Lietuvos gyventoją lietuvį persekioja, kankina, žaloja, žemina jo orumą neteisėtai. 

Politinėje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 Vincui Jokimui neleistas pateikti įrodymas – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014-07-03 aktas Nr. S1-309 ( 1.7) patvirtina, kad „žodžiai rusas, kolonistas yra neutralių reikšmių„ – taigi, nėra  įžeidžiantys, tačiau Kauno chunta ir rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov dėl Lietuvos okupacijos bei kolonizacijos įvardijimo vykdo lietuvių bei pareiškėjo Vinco Jokimo persekiojimą, įgyjantį lietuvių tautos genocido formą;

 Politinėje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 teismas pats nevykdė savo nutarties dėl Sergej Nikolajevič Lemziakov gyvenamosios vietos deklaravimo.- Teismas 2015-03-05 nutarė: Vinco Jokimo „prašymą tenkinti, iš Kauno Migracijos skyriaus išreikalauti duomenis, kada pirmą kartą Lietuvoje S. Lemziakovas deklaravo gyvenamąją vietą.„

Politinėje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 teismas nepagrįstai netenkino 2015-03-05 Vinco Jokimo prašymo dėl Sergej Nikolajevič Lemziakov tėvų, ( o ne „senelių„)  atvykimo iš Rusijos į Lietuvą duomenų – gyvenamosios vietos deklaravimo; šie duomenys buvo būtini įrodinėjant, jog ne tik Sergej Nikolajevič Lemziakov 1972 m., bet ir jo tėvai – galimai okupacinės rusų armijos ar neteisėtos valdžios, represinių struktūrų nariai – į Lietuvą atvyko ar buvo atkelti kaip rusų kolonistai vietoj Lietuvos Respublikoje rusų vykdyto lietuvių tautos genocido metu išžudytų, ištremtų, į Vakarus išvytų lietuvių bei jų (Lietuvoje) negimusių palikuonių. Sergej Nikolajevič Lemziakov tėvų ir jo paties gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys, kiti jų kaip kolonistų iš Rusijos atvykimą į Lietuvą patvirtinantys duomenys gali patvirtinti, jog Sergej Nikolajevič Lemziakov savo pavardę okupuotoje Lietuvoje neteisėtai, prieštaraujant gerai moralei, žemindamas okupuotos lietuvių tautos bei nuo rusų okupacijos ir kolonizacijos nukentėjusiojo Vinco Jokimo garbę ir orumą pasikeitė į „Sergejus Lemziakovas„, kad save galėtų neteisėtai skelbti „lietuviu„ – kaip tai jau įvykdė politinėje genocido byloje Nr.  1-576-738/2015; pažymėtina, kad Sergej Nikolajevič Lemziakov politinėje genocido byloje Nr.  1-23-749/2015 teismui skelbė, kad jis jau vėl iš lietuvio tapo rusu, jo žodžiais 2015-04-07 teismo posėdyje „didžios rusų tautos atstovu„. 

 Panevėžio miesto apylinkės teismo neteisėtai neišreikalauti į bylą Sergej Nikolajevič Lemziakov tėvų ir jo paties gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys, kiti jų kaip kolonistų iš Rusijos atvykimą į Lietuvą patvirtinantys duomenys gali patvirtinti – tai pats politinėje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 byloje 2015-03-05 teismo posėdyje patvirtino ir Sergej Nikolajevič Lemziakov-, jog Lietuvos Respublika policijos pareigūnais, prokurorais, teisėjais įdarbindama vietoj Lietuvos Respublikoje rusų vykdyto lietuvių tautos genocido metu išžudytų, ištremtų, į Vakarus išvytų lietuvių bei jų (Lietuvoje) negimusių palikuonių į Lietuvą neteisėtos valdžios, okupacijos metais atkeltus ar atsikėlusius rusų kolonistus bei jų palikuonis įgyvendina Molotov- Ribbentrop paktą bei pagal 1939 m. rugpjūčio 23 d. slaptąjį pridėtinį protokolą 1941 m. sausio 10 d. pasirašytą dar vieną slaptąjį protokolą, pagal kurį Vokietija atsisakė pretenzijų į turėjusią jai atitekti Lietuvos teritorijos dalį (Užnemunę, kurioje gimė ir augo Vincas Jokimas ir kurioje rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov su Lietuvos respublikos pagalba Vincą Jokimą persekioja), o Sovietų Sąjunga (Rusija) įsipareigojo sumokėti už ją Vokietijai 7 500 000 aukso dolerių, pagrindu;

Politinėje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 teismas nepagrįstai netenkino 2015-07-07 Vinco Jokimo prašymų ir / ar neleido teikti prašymų dėl Sergej Nikolajevič Lemziakov, Vidmanto Burbos atžvilgiu pradėtų baudžiamųjų bylų PK-1705-311/2015 (kaltinamasis – Vidmants Burba, nukentėjusysis – Vincas Jokimas), PK-1598-668 / 2015 (kaltinamasis – Sergej Nikolajevič Lemziakov nukentėjusysis – Vincas Jokimas), taip pat su Sergej Nikolajevič Lemziakov ir Vidmanto Burbos nusikalstamomis veikomis susijusių baudžiamųjų bylų: Nr. PK-1643-825/2015 (kaltinamoji – Vida Rumianceva, nukentėjusysis – Vincas Jokimas), 1572-246/2015  (kaltinamasis – Darius Gudaitis, nukentėjusysis – Vincas Jokimas), PK-1649-573/2015 (kaltinamoji – Laima Stefanija Zibolienė, nukentėjusysis – Vincas Jokimas), PK-1648-288/2015 (kaltinamoji –Kristina Tataurova nukentėjusysis – Vincas Jokimas), privataus kaltinimo tvarka medžiagos prijungimo, liudininkų šaukimo. Šių bylų medžiaga patvirtina, jog Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuotas „policijos pareigūnų„ nusikalstamas susivienijimas yra antikonstitucinis ir labai pavojingas, jog Sergej Nikolajevič Lemziakov Vidmantą Burbą kurstė, o Vidmantas Burba prieš Vincą Jokimą vykdė organizuotas nusikalstamas veikas – kurstė tautinę ir socialinę Vinco Jokimo kaimynų neapykantą prieš Vincą Jokimą, prievartą bei diskriminaciją, šmeižtą ir dezinformaciją, pakartotinai bandė Vincą Jokimą be ligos patalpinti į psichiatrijos įtaigą ( LR BK 146 str.). Šių bylų medžiaga, okupacinės sovietinės rusų armijos komisaro T. Dolotov pažyma 1986-04-24 Žiegždrių psichiatrijos ligoninei, ( bylos tomas IV) patvirtina, jog Sergej Nikolajevič Lemziakov negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, taigi, – ir eiti „policijos pareigūno„ pareigų, jog jam skirtinas rimtas, ilgalaikis, stacionarus psichiatrinis gydymas.  

Politinėje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 rusų kolonistas ir Lietuvos valstybė pareiškėjui pateikė politinius kaltinimus dėl Lietuvos rusinimo ir kolonizacijos įvardijimo bei  Sergej Nikolajevič Lemziakov įvardijimo rusų kolonistu.  (priedas Nr. 17 ).

  Prorusiško, prosovietinio, prookupacinio režimo, Kauno chuntos teroro ir savivalės sąlygomis yra neginčijamų įrodymų apie Lietuvoje vykdomą lietuvių tautos genocidą:

 

Žodis genocidas (graikiškai „genos“ – gentis, giminė, „caedere“ – nužudyti, sunaikinti) reiškia giminės, genties arba tautos dvasinį bei fizinį naikinimą. Jis gali pasireikšti įvairiomis formomis, gali būti vykdomas slapčiomis arba atvirai. Prorusiškas, prosovietinis, prookupacinis prokolonijinis režimas, Kauno chunta genocidą prieš Vincą Jokimą vykdo kaip prieš lietuvių tautos dalelę, siekia jį sunaikinti tiek fiziškai tiek dvasiškai; jo vykdymo formos: 2010-08-19 korimas, „Garliavos policijos nuovadoje„, nenutrūkstami rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov, jo antikonstitucinės grupės ir nusikalstamo susivienijimo, Kauno chuntos bandymai patalpinti Vincą Jokimą į psichiatrijos ligoninę dėl jo politinių įsitikinimų bei etninės kilmės, dėl tautinės savigarbos gynimo, politinių baudžiamųjų fabrikavimas dėl Kauno chuntos „policijos pareigūnų„, „teisėjų„ „įžeidimo„, pažeminimo„ – už Vinco Jokimo pilietinių ir žmogaus teisių gynimą prookupacinio režimo Lietuvos Respublikoje teismuose. 

Lietuvių tautai teko ne kartą patirti kaimyninės valstybės, carinės Rusijos, vėliau – Sovietų Sąjungos, intensyviai vykdytą genocidą. Po 1944 m. okupacijos į Lietuvą suplūdusiems kolonistams rusams prookupacinis režimas neteisėtai suteikė Lietuvos pilietybę bei įvairių valdininkų, viršininkų ir seklių vietas – ypač „teisėsaugininkų„ – „policijos pareigūnų„, „prokurorų„, „teisėjų„ – kad lietuvių tauta nesugebėtų ir nenorėtų tęsti kovos dėl Lietuvos laisvės ir lietuvybės išlaikymo. Šitaip azijietiškasis bolševizmas stengiasi „nepriklausomoje Lietuvoje„ kuo greičiau sukurti surusintą klusnių vergų visuomenę. 1946 metais Kremliaus statytinis kovai prieš „lietuviškai vokiškuosius ekstremistus“ Michail Suslov teigė: „Litva budet, no bez litovcev“ (Lietuva bus, bet be lietuvių). Tai buvo aiškus ir ciniškas nurodymas vykdyti lietuvių tautos rusinimą ir genocidą, kurį tęsia dabartinis prookupacinis režimas ir jo prorusiška „teisėsauga„ „nepriklausomoje Lietuvoje„. Kremlius nuolat ir intensyviai infiltravo svetimtaučius imigrantus į lietuvių tautą vietinių gyventojų trėmimams. Sėkmingesniam genocidui vykdyti buvo nepaprastai išplėstas NKVD-KGB tinklas su neribotais įgaliojimais. Šios itin žiaurios prievartos struktūros, net be civilinės valdžios sankcijų, galėjo bet kur ir bet kada areštuoti, grūsti į kalėjimus, siųsti į konclagerius, į Sąjungos dykvietes, į atšiauriausias vietas, kad kaliniai ir tremtiniai, išsiurbus iš jų paskutines jėgas ir sveikatą, išmirtų nuo šalčio, bado ir nepakeliamų darbų. NKVD sadistai galėjo bet ką nužudyti ir už tai likti nenubausti – kaip ir Vincą Jokimą 2010-08-19 Garliavos policijos nuovadoje koręs ir nenutrūkstamai persekiojantis Kauno chuntos „teisėsaugininkų„ dengiamas rusų kolonistas Sergej Nikolajevič Lemziakov bei Molotov – Ribbentrop paktą įgyvendinantys jo bendrininkai – „prokurorai„, tesiėjai„ šiandieninėje „nepriklausomoje Lietuvoje„. 

Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis savo veiksmais ir neveikimu, Kauno apygardos teisme teisėju įdarbintas Evaldas Gražys savo veiksmais ir neveikimu – nusikalstamu korupciniu poveikiu ir spaudimu Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjui Vytautui Krikščiūnui ( priedas  Nr. 9-19),   Panevėžio miesto apylinkės teismas politinėje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 ( priedas  Nr. 20-21),   Vincui Jokimui sukelia teisines pasekmes – trukdo gauti ir teikti duomenis bei jų pagrindu Lietuvos bei užsienio institucijoms, įrodinėti, jog Lietuvos Respublikos pookupacinis politinis režimas yra:

a) prorusiškas – vykdantis prievartinį rusų kalbos, rusiškų vardažodžių, rusiško elgesio (klastočių, melo, šmeižto, vienų lietuvių kurstymo prieš kitus, lietuvių orumo ir garbės žeminimo, okupacijų ir genocido slėpimo ar netyrimo), kitų rusų etninės kultūros bruožų perėmimą Lietuvoje; vykdantis ir taikantis rusifikavimą kaip Rusijos imperijos oficialią ir neoficialią politiką, nukreiptą į lietuvių tautos asimiliavimą;

b)  prosovietinis – palaikantis rusų okupantų ir kolonistų vykdomą Lietuvos valstybės griovimą iš pamatų,  per ilgą laikotarpį susiklosčiusios tradicinės lietuviškos gyvenimo sanklodos pakeitimą;  nusavinantis privačią nuosavybę, užgniaužiantis laisvą žodį, persekiojantis arba siekiantis užvaldyti  „nepriklausomoje„ Lietuvoje veikiančias nepavaldžias režimui politines ir visuomenines organizacijas, diegiantis prorusišką ir prokomunistinę ideologiją, atsisakantis įstatymų nustatyta tvarka iškelti Lietuvos valstybines vėliavas, vykdantis valdžiai neįtikusių žmonių persekiojimus, represijas, kalinimus, trėmimus į psichiatrijos įstaigas, žudymus. Vietoj šimtų tūkstančių į tolimuosius SSRS kraštus gyvuliniais vagonais ištremtų Lietuvos gyventojų iš Rusijos atsiųsti šimtai tūkstančių rusų „kadrų“ įteisinti ne tik kaip „Lietuvos piliečiai„ ar net „lietuviai„, bet ir „policijos pareigūnai„, „prokurorai„, „teisėjai„;

c) prokolonijinis – į Lietuvą po okupacijų suplūdusių daugybės rusų dėka padeda Rusijos imperijai padidinti savo teritoriją rusų Lietuvoje ir Lietuvos valstybinėse institucijose įkurtų kolonijų sąskaita, tame tarpe įtvirtinant ir sovietinę kolonizacinę sąmonę Lietuvoje kaip savaime suprantamą dalyką: lietuvis yra menkavertis autochtonas, o rusų kolonistai ir jų remiama chunta – menkaverčius lietuvius valdantys antžmogiai (įrodymas: privataus kaltinimo bylų Nr. PK-1651-240/2016, Nr. PK-1563-668/2016, NR. 1S-956-317/2016 medžiaga ;

d) prookupacinis – iš esmės nuvertęs dabartinę Lietuvos konstitucinę santvarką bei panaikinęs suverenitetą 1990-ųjų metų kovo 11-osios Lietuvos Respubliką režimas pavertė teoriškai Lietuvai priklausančia rusų okupantų, kolonistų ir / ar jų palikuonių užvaldyta, okupuota Rusijos teritorija / kolonija, finansuojama Europos sąjungos lėšomis.  Režimas siekia toliau plauti ir plauna lietuvių tautos smegenis, apdoroja tautos sąmonę, siekia lietuvius toliau politiškai, ideologiškai ir mentaliai susieti su rusų okupantais, kolonistais bei jų palikuonimis – ypač „teisėsaugos institucijose„.  

E. Gražys reikalavimas Panevėžio m. apylinkės teismui 2015-11-04 rašte Nr. (1.46)-E2-174466 objektyviai nustatė, jog  nuotoliniu būdu pasinaudojant garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis apklausiant  Kęstutį Dargužį bei Svetlaną Jurgaitienę jie „negalės dalyvauti baudžiamosios bylos Nr. 1-23-749/2015 nagrinėjime„ – taigi, Kauno apygardos teismas ir E. Gražys neleido tiesiogiai apklausti  Kęstutį Dargužį bei okupacinei valdžiai davusią priesaiką teisėja įdarbintą rusę Svetlana Jurgaitienė Panevėžio m. apylinkės teisme, jiems neleido  dalyvauti baudžiamosios bylos Nr. 1-23-749/2015 nagrinėjime„ ir atvirai demonstruoja savivalę, kuri grindžiama Lietuvos okupacija ir kolonizacija.

Propogandiniais tikslais prookupacinis režimas Lietuvoje Rugpjūčio 23 d. paskelbė „Juodojo kaspino diena„, tuo prookupacinis režimas veidmainiškai niekina ir įžeidinėja ne tik pareiškėją, ne tik Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio kovose už laisvę žuvusius ir nukentėjusius lietuvius, bet ir visą lietuvių tautą. 

LR Seimo Peticijų komisija, jos pirmininkas Petras Čimberas pareiškėjui nepateikė jokių įrodymų, jog  1939-08-23  Molotov – Ribbentrop paktas, slapta 1939-09-28 sutartis, slaptasis 1940-01-10 paktas tarp hitlerinės Vokietijos ir stalininės Sovietų Sąjungos yra panaikinti ar būtų niekiniai. O jeigu juos ir galėtų pateikti – tokie teisės aktai Lietuvos Respublikoje prookupacinio režimo sąlygomis negalioja, tad negalėtų pateikti įrodymų apie jų taikymą.  

LR Seimo Peticijų komisija, jos pirmininkas Petras Čimberas pareiškėjui 2015-10-01 raštu S-2015-5777 už peticijų teikimą Lietuvos Respublikos Seimui, už reikalavimus išaukštinti teismus ir apdovanoti prookupaciniam režimui ypatingai nusipelniusius teisėjais įdarbintus asmenis  netgi grasina Baudžoiamojo kodekso 232 straipsniu ir laisvės atėmimu iki dviejų metų.  LR Seimo Peticijų komisijos pirmininko Petro Čimbero 2015-10-01 raštas S-2015-5777 pareiškėjui patvirtina prookupacinio režimo Lietuvoje panaikintą ne tik peticijos teisę ( LR Konstitucijos 33 str.), bet ir kitas konstitucines teises – teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, kreptis gynybos į teismą, naudotis nevaržoma minties ir tikėjimo laisve, būti nediskriminuojamu, dalyvauti valdant savo šalį, kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, nebūti persekiojamu už kritiką. 

 

Lietuvos Respublikoje de fakto įgyvendinant 1939-08-23  Molotov – Ribbentrop pakto, slaptos 1939-09-28 sutarties, slaptojo 1940-01-10 pakto tarp hitlerinės Vokietijos ir stalininės Sovietų Sąjungos  nuostatas: Lietuvos rusinimą, kolonizaciją, sovietizaciją, veidmainiškai – slaptai ir atvirai – tęsiant lietuvių tautos genocidą Molotov – Ribbentrop 77 – ųjų metinių proga būtina pagerbti jį vykdančius šioje peticijoje išvardintus prookupacinio režimo teisėsaugininkus.

 

Peticijos reikalavimai

 

Pareiškėjas Vincas Jokimas reikalauja pakeisti ir papildyti 2002-06-18 Lietuvos Respublikos Valstybės apdovanojimų įstatymo 4 str. 4 dalį, joje numatant, kad 1939-08-23  Molotov – Ribbentrop pakto, 1939-09-28 slaptojo papildomo protokolo prie 1939-08-23 SSRS (sovietinės Rusijos) – Vokietijos draugystės ir sienų sutarties, slaptojo 1940-01-10 pakto tarp hitlerinės Vokietijos ir stalininės Sovietų Sąjungos  nuostatas įgyvendinantiems Lietuvos valstybei nusipelniusiems Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims be pilietybės ir užsieniečiams pagerbti būtų įsteigtas ir skiriamas Ordino „Už nuopelnus įgyvendinant 1939-08-23  Molotov – Ribbentrop paktą ir kitus slaptuosius protokolus“ medalis.

Pareiškėjas Vincas Jokimas reikalauja Lietuvos Respublikos Valstybės apdovanojimų įstatymo 10 straipsnį „Apdovanojimų progos„ pakeisti sekančiai:

1. Valstybės ordinais, medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais Respublikos Prezidentas apdovanoja Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga.

2. Ordino „Už nuopelnus įgyvendinant 1939-08-23  Molotov – Ribbentrop paktą ir kitus slaptuosius protokolus“ medaliu Respublikos Prezidentas apdovanoja Molotov – Ribbentrop pakto dienos – rugpjūčio 23-osios, 1939-09-28 slaptojo papildomo protokolo prie 1939-08-23 SSRS (sovietinės Rusijos) – Vokietijos draugystės ir sienų sutarties ir  1941 m. sausio 10 d. pasirašyto dar vieno  slaptojo protokolo, pagal kurį Vokietija atsisakė pretenzijų į turėjusią jai atitekti Lietuvos teritorijos dal – Užnemunę, o Sovietų Sąjunga įsipareigojo sumokėti už ją Vokietijai 7 500 000 aukso dolerių, proga.

3. Ypatingais atvejais gali būti apdovanojama ir kitu laiku.

 

  Pareiškėjas Vincas Jokimas reikalauja ordino „Už nuopelnus įgyvendinant 1939-08-23  Molotov – Ribbentrop paktą“ medaliu visų pirma apdovanoti:

 

Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate „policijos pareigūnu„ įdarbintą rusų kolonistą Sergej Nikolajevič Lemziakov bei jo bendrininkus Skirmantą Kazlauską, Egidijų Raudį, Vadim Fedotov, Robertą Kumetą, Arvydą Ežerskį, Gytį Pužauską, Vidmantą Burbą, Algirdą Kaminską.

Kauno apylinkės teisme teisėjais įdarbintus asmenis:

Birutę Drozdienę 

( byla Nr. S-470-738/2011, 2011-09-14 nutartis [MEILUTIS- NUSIKALSTAMAS SUSIVIENIJIMAS; byla Nr. S-360-738/2011, 2011-07-12 nutartis [FEDOTOV-MARKVALDIENĖ]; byla Nr. S-396-738/2011, 2011-07-29 nutartis [SULAIKYMAS KRAT]; byla Nr. 1-67-738/2013 LEMZIAKOV BANDITIZMAS)];

Dalią Kursevičienę 

( byla Nr. A-4412-651/2011, 2012-12-22 nutartis [LEMZIAKOV BANDITU UŽPUOLIMAS KAAT]);

Alvydą Rimkevičių

( byla Nr. S-83-667/2013, 2013-02-25 nutartis [GARLIAVINIŲ ŠMEIŽIMAS])

Laimą Šeputienę 

( byla Nr. S-404-888/2011, 2011-08-26 nutartis [FEDOTOV – KLASTOJIMAS); byla Nr. S-588-888/2011, 2011-12-14 nutartis [MARKVALDIENĖ – NUŠALINIMAS]);

Bronių Varsackį 

( byla Nr. S-533-825/2012, 2012-11-16 nutartis [FEDOTOV MELAGINGI LIUDIJIMAI);

Aušrą Vingilę 

( byla Nr. S-1-926/2013, 2013-04-04 nutartis [VERDNIKOVIENE – ZUZEVICIUS);

Živilę Janavičienę ( byla Nr. IT-73-10/2010, 2010-12-27 nutartis [LEMZIAKOV BANDITIZMAS, kankinimas] ir kitos);

Violetą Miceikienę 

(ATP byla Nr. A2.11-S-320-540/2011, 2011-06-23 nutarimas [LEMZIAKOV  BANDITIZMAS];)

 Virginijų Kalkauską ( byla 2011-08-09 nutartis [CHRAMINA – LEMZIAKOV BANDITIZMAS] ir kitos, ATSISAKYMAS PATEIKTI VAIZDO KAMERŲ ĮRAŠUS 2011-05-16);

Danę Vogulienę ( byla Nr. IT-25/2011, 2011m. balandžio 19 d. nutartis [ BŪSTO NELIEČIAMUMAS]),

Rimantą Grigą (baudžiamoji byla Nr. PK-1705-311/2015);

Raimundą Mikštą (baudžiamoji byla Nr. PK-1598-668/2015);

 

Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintus asmenis:

Kęstutį Dargužį 

Egidijų Joną Grigaravičių

Svetlaną Jurgaitienę

Reginą Majauskienę

Danguolę Šiugždinytę

Valdą Vitunską

Viktorą Preikšą

Algirdą Jaliniauską

Giedrių Endriukaitį

Ramūną Antanavičių

Evaldą Gražį

 

Šis kreipimasis pripažintinas peticija, nes:

1) jame siūloma ir reikalaujama spręsti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo, valdžios ir valdymo institucijų reformavimo, kitų svarbių visuomenei, savivaldai ar valstybei – pripažįstant esamą tikrąją padėtį kolonizuojant, sovietizuojant, rusinant Lietuvą – klausimus. Jame keliami tokie reikalavimai ir siūlymai, kurių išsprendimas prookupacinio režimo sąlygiomis nevaržytų kitų žmonių teisių ir laisvių, negrėstų Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui, konstitucinei santvarkai, – tuo labjau, kad Lietuvos valstybės nepriklausomybė faktiškai neegzistuoja, teritorija iš dalies okupuota ir kolonizuota rusų, o konstitucinės santvarkos faktiškai nėra – valdo chunta.

2) iškeltų reikalavimų ir siūlymų tenkinimui reikia pakeisti, papildyti teisės aktą;

3) pareiškėjas išsamiai pagrindžia kreipimesi išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, jų trūkstant – pareiškėjas prašo labai gausius įrodymus išsireikalauti iš Kauno apylinkės prokuratūros, Kauno apygardos prokuratūros, LR generalinės prokuratūros, Kauno apylinkės teismo, Kauno apygardos teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos aukščiausiojo teismo, LR Seimo, LR prezidentūros, LITEKO sistemoje esančių bylų, kuriose pareiškėjas yra šalis ar dalyvis.

LR Seimui 2015-08-23 jau pateikti šios peticijos pagrįstumo įrodymai: 

Vinco Jokimo 2015-06-14 privataus kaltinimo skundas Kauno apylinkės teismui dėl Vidmanto Burbos nusikalstamų veikų – baudžiamosios bylos Nr. PK-1705-311/2015 ( 8 psl.) su 39 priedais;

V. Jokimo 2015-07-05 skundas KAT – baudžiamosios bylos Nr. PK-1705-311/2015 ( 10 psl.);

Kauno apygardos teismo teisėju dirbančio asmens Viktoro Preikšo 2015-08-04 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1S-1452-327/2015; ( 3 psl.);

VAAT 2015-07-23 sprendimas  a.b. Nr. I-5085-142/2015 ( 8 psl.);

 Pareiškėjo 2014-07-06 skundas Kauno AVPK, reg. nr. 20-AP-605 ( 1 psl.);

 Kauno AVPK, Egidijaus Plauskos 2014-07-25 raštas NR. 9562 dėl S. Lemziakov ikiteisminio tyrimo Nr. 20-9-00783-13 duomenų pavogimo iš Kauno AVPK, reg. nr. 20-22-S-9562 (1 psl.); 

Vinco Jokimo 2015-05-18 apeliacinis skundas politinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-576-738/2015 ( 36 psl.);

Vinco Jokimo 2015-08-01 paskutinis žodis politinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-23-749/2015 ( 35 psl.);

Vinco Jokimo 2013-11-15 skundas Kauno apygardos prokuratūrai, reg. nr. P-9523 ( 13 psl.);

Vinco Jokimo 2013-11-15 pareiškimas Kauno apygardos prokuratūrai, reg. nr. P-9523  ( 2 psl.);

 

Šis kreipimasis bus išsiųstas pasirašytas elektroniniu parašu.

 

Priedai:

Vinco Jokimo 2016-03-11 kasacinis skundas politinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-576-738/2015 ( 15 psl.);

LAT 2016-06-14 nutartis politinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-576-738/2015 ( 4 psl.);

Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-06-21 nuosprendis Kauno chuntos sufabrikuotoje politinėje  genocido baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-749-/2016 ( 7 psl.);

Vinco Jokimo 2015-08-07 apeliacinis skundas politinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-23-749/2015 ( 66 psl.);

 Vinco Jokimo 2016-06-11 skundas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui (toliau – ir GPPROK) asmeniškai,  LR generalinei prokuratūrai dėl Kauno apygardos prokuratūroje prokurore įdarbintos Rasos Verdnikovos (baudžiamojo proceso medžiaga Nr. 7.6-47-10) (  6 psl.);

 Kauno apylinkės teismo 2016-08-04 nutartis Nr. S-315-923/2016 dėl Kauno apygardos prokuratūroje prokurore įdarbintos Rasos Verdnikovos ( 3 psl.);

Vinco Jokimo 2016-08-18 skundas Kauno apygardos teismui ir Lietuvos apeliacinio teismo (toliau- ir LAPT) pirmininkui dėl Kauno miesto apylinkės teismo (toliau – ir „KMAT„)   ikiteisminio tyrimo teisėja įdarbintos L. Lesinskienės  2016-08-04 priimtos nutarties Nr. S-315-923/2016 pagal Vinco Jokimo skundą Nr. S-315-923/2016 dėl LR Generalinės prokuratūros (toliau – ir „GP„)  prokuroru įdarbintio asmens Sergej Stulginskij 2016-06-23 priimto nutarimo įteisinimo, kuriuo Rasa Verdnikova ( pasivadinusi Verdnikoviene) atžvilgiu GP atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą (  26 psl.);

Vinco Jokimo 2016-08-03 skundas Valstybės biudžetinės įstaigos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir „KAVPK„) viršininkui (  2 psl.);

Vinco Jokimo 2016-08-03 skundas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – ir STT) direktoriui dėl E. Gražio (  4 psl.);

STT 2016-07-18 nutarimas NR. M-7-01-00094-16 dėl E. Gražio (  4 psl.);

Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Evaldo Gražio reikalavimas Panevėžio m. apylinkės teismui 2015-11-04 raštu Nr. (1.46)-E2-174466 ( 1psl.);

 Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-11-05 V. Jokimui persiųstas teisėjo V. Krikščiūno raštas dėl pertraukos pratęsimo baudžiamosios bylos Nr. 1-23-749/2015 nagrinėjime ir Kauno apygardos teismo 2015-11-04 rašto Nr. (1.46)-E2-1746 ( 3 psl.); 

 Vinco Jokimo 2015-11-09 skundas Kauno apygardos teismo pirmininkui E-1-41714 J dėl E. Gražio ( 2 psl.);

KAT 2015-11-18 E. Gražio atsakymas NR. (1.46)-E2-18309 į 2015-11-09 skundą dėl E. Gražio veiksmų Nr.  E-1-41714 J ( 2 psl.);

Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo Vytauto Krikščiūno 2016-06-21 nuosprendis politinėje genocido byloje Nr. 1-23-749/2015 ( 7 psl.);

Kaltinamasis aktas politinėje genocido byloje Nr. 1-23-749/2015 ( 7 psl.);

Vinco Jokimo 2016-07-22 skundas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organziuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui dėl E. Gražio ( 7 psl.) ;

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organziuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro I. Mikelionio 2016-08-10 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-7-01-00094-16  dėl Kauno apygardos teisme teisėju įdarbinto Evaldo Gražio daryto nusikalstamo poveikio Panevėžio miesto apylinkės teismui (toliau- ir PMAT) ir jo teisėjui Vytautui Krikščiūnui ir dėl LR Specialiųjų Tyrimų Tarnybos (toliau – ir STT),  vyresniojo specialistoRolando Olšausko (toliau – ir RO)  veiksmų: 2016-07-18 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-7-01-00094-16 pagal V. Jokimo 2016-07-22 skundą dėl E. Gražio ( 4 psl.) ;

 Vinco Jokimo 2016-08-19 skundas Vilniaus apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organziuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro Irmanto Mikelionio 2016-08-10 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-7-01-00094-16  ( 12 psl.) ;

Akivaizdžiai melagingas Svetlana Jurgaitienė 2014-01-10 liudijimas politinėje genocido byloje Nr. 1-23-749/2015 ( 2 psl.);

Akivaizdžiai melagingas Kęstučio Dargužio 2014-01-10 liudijimas politinėje genocido byloje Nr. 1-23-749/2015 ( 2 psl.);

 

Pareiškėjas: Vincas Jokimas

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));