skip to Main Content

Aurimas Drižius

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), atlikusi vienos iš dukterinės „Rubicon group“ įmonės AB „City Service“, kom­pleksinį patikrinimą, nustatė, kad ši įmonė slapta apmoka Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) leidžiamą rinkimų agitaciją, o taip pat fiktyviais sandėriais plauna milijonus litų, vilniečių sumokamų už daugiabučių priežiūrą.

„Patikrinimo metu nustatyta, kad AB „City service“ (toliau – bendrovė) su spaustuve AB „Titnagas“ sudarė sutartį, kuria spaustuvė įsipareigojo pagal bendrovės pateiktą medžiagą atspausdinti Bendrovei 4000 vnt. lankstinukų ir 4000 vnt. kalendorių, o bendrovė įsipareigojo atsiimti pagamintą produkciją iš Spaustuvės sandėlio ir laiku sumokėti už suteiktas paslaugas, – teigiama VMI patikrinimo akte, – patikrinimui spaustuvė pateikė minėtos sutarties vykdymo suvestines ir reklaminių produktų – kalendorių ir lankstinukų su politinės partijos Lietuvos konservatorių ženklu „Tėvynės sąjunga“ – pavyzdžius. Pagal Spaustuvės išrašytą PVM sąskaitą faktūrą GE A 0032987 už įsigytas paslaugas bendrovė sumokėjo 2312,80 Lt mokėjimo pavedimu“.

Beje, tai, kad „Rubicon group“ dukterinė įmonė apmoka konservatorių rinkiminę kampaniją, paaiškėjo visai atsitiktinai. Mat „City service“ pateikė šias išlaidas VMI, kartu norėdama sumažinti PVM. 

Paskui, kai paaiškėjo, kad apmokėta politinė reklama, „City service“ nurodė, kad  į PVM atskaitą šios išlaidos buvo įtrauktos nepagrįstai, o taip pat nepagrįstai šios sąskaitos – faktūros suma buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams. „Bendrovės teigimu, ji nėra sudariusi jokios sutarties su spaustuve AB „Titnagas“, nėra pateikusi jokių užsakymų šiai spaustuvei bei priėmusi suteiktų paslaugų ir tik per klaidą atsakingi už sąskaitų apmokėjimą Bendrovės darbuotojai, neįsitikinę dokumento pagrįstumu, apmokėjo AB „Titnagas“ sąskaitą, – rašoma VMI akte, – Bendrovė nurodo ketinanti teisminiu keliu iš AB „Titnagas“ išsiieškoti be pagrindo sumokėtas lėšas“.

Minėtos konservatorių išlaidos rinkimams nebuvo deklaruotos ir tai jau yra Rinkimų įstatymo pažeidimas. 

Pats Tėvynės sąjungos frakcijos Seime seniūnas Jurgis Razma, LL paklaustas, kodėl šios išlaidos nebuvo deklaruotos, atsakė: „Man asmeniškai nieko nėra žinoma apie Jūsų nurodytą apmokėjimo už politinės reklamos produktus faktą. 

Šiaip nematyčiau jokios prasmės partijai slėpti tokį rėmimą ir jį reiktų tvarkingai deklaruoti, tuo labiau, kad partija niekada nepasiekė įstatymu nustatytų maksimalių kampanijos finansavimo sumų. 

Tačiau partijos struktūroms ne visada pavyksta kontroliuoti pavienių kandidatų iniciatyvas, kurie, norėdami pasiekti geresnių reitingavimo rezultatų gali nieko neinformavę užsisakyti asmeninius lankstinukus, kalendorius ir pan ir susiradę, kas už juos apmoka. 

Jei apie tokius faktus  sužinoma, suprantama, griežtai reaguojama, bet, neatmestina galimybė, kad ne visi tokie faktai būna pastebėti. Dėl šio atvejo, pamėginsime aiškintis tikslesnę informaciją. Jei pavyks ką  sužinoti, papildomai Jus informuosiu“.

Tuo metu „Rubicon group“ vadovas A.Janukonis per savo atstovą spaudai atsiuntė tokį komentarą; „Mes nevertiname šio leidinio kaip žiniasklaidos priemonės ir dėl to nemanome esant reikalinga atsakinėti“. Toks atsakymas beveik sutampa su Artūro Zuoko pastebėjimo savo interneto portale, kad „Laisvas laikraštis“ yra „neva laikraštis“. Kitaip tariant, „abonentas“ ir „Rubicon group“ nemano, kad LL yra apskritai laikraštis, todėl jokių komentarų šia tema nedalina.

VMI akte daug kalbama apie neteisingai paskaičiuotus mokesčius, tačiau vienas atvejis itin vertas dėmesio – „Patikrinimo metu VMI Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento vyriausioms specialistėms (toliau – Inspekcija) buvo pateikta „City service“ ir JAV registruotos įmonės „Magdeburg Holding LLC“ (adresas 517 South Highlanc Drive, Mustang Oklahoma 73064, USA, toliau – JAV įmonė) atstovų pasirašyta sutartis dėl konsultavimo paslaugų teikimo (toliau – Sutartis). 

Sutartis ir kiti su Sutartimi susiję dokumentai buvo gauti iš specialiųjų tarnybų, nes šios tarnybos, atlikdamos ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 07-1-505-04, bendrovėje paėmė dokumentus pagal 2004-08-05 poėmio protokolą

Sutartyje numatyta, kad JAV įmonė bendrovę „City service“ konsultuos įvairiais programos Rubisafe saugos klausimais. Bendrovės specialistų sukurta programa Rubisafe – tai sistema, naudojama duomenį; surinkimo, monitoringo bei objektų valdymo uždaviniams spręsti, t. y. programa, naudojama Bendrovės veikloje. 

Patikrinimo metu Inspekcijai buvo pateikti minėtos Sutarties pagrindu perengti paslaugų užsakymai, paslaugų priėmimo – perdavimo aktai ir sąskaitos faktūros (iš viso už 715650 EUR, arba 2470996,32 Lt). 

Bendrovė į Sutartyje nurodytą sąskaitą pervedė 715650 EUR. Inspekcija, vadovaudamasi Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 d., konstatavo, kad sąnaudos turi būti pagrindžiamos galiojančiais sandoriais, todėl Bendrovė, sudarydama sutartį su JAV įmone, turėjo būti įsitikinusi, kad šio sandorio antrąją šalį (JAV įmonę) atstovaujantis asmuo turi įgaliojimus veikti jos vardu, o pati JAV įmonė turi teisę vykdyti sandoriu sukurtas pareigas (vykdyti atitinkamą veiklą)“.

VMI specialistai konstatavo, kad „City service“ nepateikė įrodymų, kad, sudarydama sutartį su JAV įmone, buvo įsitikinusi, jog JAV įmonę atstovaujantis asmuo turi įgaliojimus veikti jos vardu, o pati JAV įmonė turi teisę vykdyti sandoriu sukurtas pareigas (vykdyti atitinkamą veiklą), t.y. Bendrovė neįrodė, kad JAV įmonė galėjo teikti ir teikė Sutartyje nurodytas konsultacijas programos Rubisafe saugos klausimais.

Patikrinimo akte taip pat vertinama Bendrovės ir JAV įmonės sudaryta Sutartis, kurios preambulėje nurodyta, jog Sutartį su Bendrove sudaranti JAV įmonė yra atstovaujama Alexander Geifman, veikiančio pagal įgaliojimą ir konstatuojama, kad šioje Sutartyje nėra nurodoma nei įgaliojimo išdavimo data, nei numeris. 

Prie Sutarties nepridėta įgaliojimo kopija, taip pat nėra duomenų, kad Bendrovė būtų pasinaudojusi savo teise pareikalauti pateikti įgaliojimo originalą. 

Nukelta į 4 psl. Atkelta iš 3 psl.

Dėl šios priežasties nėra aiškūs įgaliotojo santykiai su įgaliotiniu, ar Alexander Geifman buvo JAV įmonės darbuotojas, ar trečiasis asmuo, kuriam suteikti įgaliojimai. 

Taip pat neaišku, kokia minėto įgaliojimo apimtis (generalinis ar konkrečiai tai sutarčiai sudaryti) ir galiojimo laikas.

Patikrinimo akte taip pat nurodyta, kad Bendrovė neturi jokių Alexander Geifman asmenį identifikuojančių duomenų, nėra įrodymų ne tik dėl Alexander Geifman įgaliojimų buvimo, bet ir dėl paties asmens realaus egzistavimo, kas sudaro prielaidas manyti, kad sandoris sudarytas, turint kitokių tikslų nei nurodyta Sutartyje. 

Dėl to patikrinimo akte daroma išvada, kad Bendrovė neįsitikino, kad jos partneris turi galimybes teikti Sutartyje numatytas paslaugas, t. y. Bendrovė nesiekė faktiškai gauti Sutartyje nurodytų paslaugų ir jų negavo.

Jungtinių Amerikos Valstijų Vidaus pajamų tarnyba (toliau – JAV vidaus pajamų tarnyba), atsakydama į Inspekcijos paklausimą, informavo, kad JAV įmonė teisiškai įregistruota JAV 2002/1 01-11, tačiau jai nesuteiktas JAV mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, JAV pajamų mokesčio deklaracijų ji neteikia. JAV įmonė įvardijama kaip „karkasinė įmonė“, t. y. neturinti turto ir nevykdanti veiklos kompanija JAV įmonės adresas priklauso jos registravimo agentu kurio funkcijos apsiriboja teisinių dokumentų gavimu ir persiuntimu, o ne veiklos vykdymu įmonės vardu. JAV įmonės įregistravimą užsakė ir apmokėjo JAV Vidaus pajamų tarnybos  pateiktuose dokumentuose nurodytas kontaktinis asmuo.

Tyrimo metu JAV kompetentingi asmenys nerado JAV įmonės pelno mokesčio duomenų bazėje bei neaptiko jokių minėtos įmonės faktinių egzistavimo ar vykdytos ekonominės veiklos JAV požymių. JAV  Vidaus pajamų tarnyba taip pat informavo, kad nepavyko rasti jokių ženkli rodančių, kad minėti sandoriai būtų vykę JAV teritorijoje. 

Kadangi JAV įmonė neturėjo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio, ji neturėjo galimybės turėti banko sąskaitą JAV bankuose, tuo pačiu ir vykdyti veiklą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Patikrinimo metu nustatyta, kad JAV įmonė banko sąskaitą Nr. 3204066967 buvo atsidariusi Latvijos banke „OGRES KOMERCBANKA“, Riga, SWIFT OKBALV22. 

Atidarant sąskaitą banke, 2002-07-26 sutartyje dėl daugiavaliutės korporacinės sąskaitos atidarymo, kaip ši, sutartį pasirašęs asmuo nurodomas Alexander Geifman. 

To paties asmens pavardė nurodyti Antspaudų spaudų ir parašų pavyzdžių kortelėje, kurioje jis įvardintas, kaip JAV įmonėj patikėtinis ir turintis vienintelio parašo teisę tvarkyti sąskaitą banke.

Alexander Geifinan, kaip JAV įmonės atstovo, pavardė nurodyta ir Sutartyje bei kituose si Sutartimi susijusiuose dokumentuose. JAV Vidaus pajamų tarnybos pateiktuose dokumentuose nėra jokios informacijos apie minėtą asmenį. JAV įmonės registravimą, JAV Vidaus pajamų tarnybos duomenimis, užsakė ir apmokėjo kitas asmuo.

Analizuodama rašytinį Sutarties tekstą, Inspekcija patikrinimo akte atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Sutarties sąlygas JAV įmonė, teikdama Bendrovei konsultacijas Sutartyje nurodytais klausimais, dėl tam tikrų sričių įsipareigojo pateikti ataskaitas su rekomendacijomis, tačiau Bendrovės paaiškinime nurodyta, kad bendravimas su JAV įmone, įskaitant užsakymų pateikimą bei rezultatų pagal Sutartį gavimą, vyko elektroniniu paštu. 

Sutartyje yra nurodytas tik elektroninio pašto adresas kukukl11@hotmail. com,  kuriuo Bendrovė turėjo teikti užsakymus JAV įmonei, tačiau pačioje Sutartyje nėra nurodytas Bendrovės elektroninio pašto adresas, kuriuo ji galėtų gauti paslaugas.

Inspekcija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad, remiantis informacija (konsultacijomis), kurias pagal Sutartį įsipareigojo teikti JAV įmonė, turėjo būti atliekamos svarbios Rubisafe sistemos tobulinimo, saugumo užtikrinimo ir plėtros procedūros, todėl ypač svarbu turėjo būti užtikrinti perduodamos informacijos saugumą, tikslumą bei išliekamąją vertę.

Patikrinimo metu taip pat suabejota „City service“ paaiškinimu, kad visa informacija sunaikinta, kaip nereikšminga ir nebesvarbi, ir pažymėta, jog jos pačios teiginys, kad, „remiantis atlikta analize ir pateiktomis rekomendacijomis, numatyta Rubisafe sistemos plėtra“, leidžia manyti, kad tokio pobūdžio informacija yra svarbi ir nepraradusi savo aktualumo, o jos saugumas ir slaptumą galėtų būti užtikrinamas ir kitomis priemonėmis, o ne sunaikinant.

Patikrinimo akte taip pat nurodyta, kad Sutarties nuostatų vertinimas bei Sutarties sudarymo faktinių aplinkybių analizė leidžia daryti išvadą, kad tikrieji Bendrovės ketinimą: sudarant Sutartį buvo ne paslaugų, bet mokestinės naudos gavimas sumažinant mokėtiną pelne mokesčio sumą, o Sutartyje numatytų paslaugų JAV įmonė neteikė ir negalėjo teikti.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));