skip to Main Content

2015m. VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“ direktorius Gediminas Lipnevičius, leidžiantis laikraštį „Radviliškio kraštas“, kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją su pasiūlymu teikti savivaldybės informacijos viešinimo paslaugas nemokamai. Buvo  gautas atsakymas, kadangi pasirašyta sutartis su ML „Pilietinės iniciatyvos“, leidžiančios laikraštį „Radviliškio naujienos“, Savivaldybė negali priimti mūsų pasiūlymo ir pasiūlė po metų dalyvauti viešinimo konkurse.

2016 metais sužinojome, kad vyksta viešinimo konkursas. Perskaitę konkurso sąlygas supratome, kad neatitinkame punkto 13.9, kuris sako, kad laikraštis turi eiti nemažiau kaip 2 metus (mūsų laikraštis leidžiamas daugiau kaip pusantrų metų). Kreipėmės su pretenzija, pretenzija atmesta kaip pavėluota (pridedame). Tokioje pat situacijoje atsidūrė ir UAB „Šiaulių krašto“ ,  leidžianti Radviliškio rajono laikraštį „Mūsų kraštas“. „Mūsų kraštas“  neatitiko konkurso sąlygos, nes  tiražas privalėjo būti ne mažesnis kaip 2500 egz. „Šiaulių kraštas“ taip pat teikė pretenziją, kuri taip pat buvo atmesta (pridedame).  Taip tikėtai – netikėtai vėl laimėjo tas pats laikraštis – „Radviliškio naujienos“, vienintelis galėjęs dalyvauti konkurse pagal pateiktas sąlygas.

2016 -01-21, kol konkursas buvo sustabdytas dėl pretenzijų, kreipėmės į Radviliškio rajono savivaldybę su pasiūlymu teikti viešinimo paslaugas nemokamai (pridedame tris raštus administracijai, merui, tarybai), lėšas, skirtas viešinimui, siūlėme skirti vaikų darželio naujos grupės atidarymui, naujų darbo vietų sukūrimui.

2016 -02 -18 vyko Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo leista man pasisakyti ir pristatyti pasiūlymą (kalbos tekstą pridedu). Taryba balsavimo būdu atmesti mano pasiūlymą, t.y. nusprendė patvirtinti administracijos paruošta atsakymą (pridedame). Įdomi detalė – posėdis vyko 2016 -02 -18, o sutartis su ML „Pilietinės iniciatyvos“ pasirašyta 2016 -02-15, t.y. administracijos direktorė vedžiojo tarybos narius už nosies, jų neinformavo, kad jau buvo pasirašiusi sutartį su „Radviliškio naujienomis“ trim dienomis anksčiau negu vyko tarybos posėdis (sutartį pridedame). Sutartis 2016-02-15 Nr.2016-52.

Dabar įdomesnės detalės: kaip matote sutartyje, vieno puslapio kaina yra 683,65eur (su PVM) arba apie 0,70 eur už 1 kv. m (su PVM).Pvz.16puslapių laikraščio spausdinimas 4000egz. tiražu kainuoja apie 400eurų, kyla klausimas ar tai nėra užslėptas savivaldybės politikų, kurie nuolat skelbiasi laikraštyje, finansavimas?

O dabar kitų rajonų Savivaldybių mokami įkainiai už informacijos viešinimą(1kv. cm)

Kelmės savivaldybė — 0.05 Eur (be PVM)

Pakruojo – 0.06 Eur. (be PVM)

Plungė – 0.03 Eur. (be PVM)

Šiaulių miesto – 0.43(Eur) (Su PVM) (2015) (informaciją apie įkainius kituose rajonuose pateikė „Šiaulių kraštas“).

Kaip matote, Radviliškio rajono savivaldybė moka 10 kartų daugiau negu kitos panašaus dydžio savivaldybės.

Kai konkursuose leidžiama dalyvauti keliems vietos laikraščiams, tai kainos krenta iki fantastinių žemumų, o kai sudaromos sąlygos vienam laikraščiui, kainos yra derinamos iki fantastinių aukštumų.

Tikslesnį vaizdą galima susidaryti sužinojus realias sumas, išleidžiamas pagal viešinimo sutartis.

Kitų rajono savivaldybės paprastai vietos laikraščiams išleisdavo per metus iki 20 tūkst. litų, kai kur truputį daugiau, o Radviliškio rajono pasirašyta sutartis (be būsimų papildomų spausdinimų) sudaro 72358 eurus (arba 249837,70 litais) už 2metus.

Mūsų nuomone, jei čia ne korupcija, tai neūkiškumas labai dideliu mastu.

Ir dar galite pasiklausyti mano kalbos Tarybos posėdyje ir atsakymo, už kurį nubalsavo tarybos nariai radviliskis.lt puslapyje (dešiniame šone spausti posėdžiai, pasirinkus paskutinį 18 d. įrašą klausyti nuo 89minutės).

Pridedame „Radviliškio krašto“ išspausdintą straipsnį ir nuotrauką.

„Šiaulių krašto“ išspausdintą informaciją (žiūrėti žemiau).

Jei reikės papildomos informacijos ar paaiškinimų, kreipkitės telefonu 8 657 99599 arba el. paštu redakcija@radviliskiokrastas.lt

Pagarbiai,

Direktorius

Gediminas Lipnevičius

Všį Radviliškio rajono paramos centras

Tel.8 657 99599

 

Radviliškio savivaldybės „viešumo biznis“

2016 m. vasario 20 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

)

Už­va­kar vy­ku­sia­me Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no po­li­ti­kai at­si­sa­kė jiems pa­teik­to pa­siū­ly­mo ne­mo­ka­mai vie­šin­ti Sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ją vie­na­me iš vie­ti­nių laik­raš­čių.

Sa­vi­val­dy­bei pa­to­ges­nis ki­tas va­rian­tas – in­for­ma­ci­ją vie­šin­ti jai lo­ja­lia­me sa­vait­raš­ty­je ir už tai mo­kė­ti de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

alaima@skrastas.lt

Kon­kur­so są­ly­gos – tik vie­nam lei­di­niui

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­šo­sios įstai­gos „Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­ra­mos cent­ras“ va­do­vas Ge­di­mi­nas Lip­ne­vi­čius po­li­ti­kams pa­siū­lė nu­trauk­ti kon­kur­są, ku­ria­me ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė pir­ko in­for­ma­ci­nio biu­le­te­nio „Sa­vi­val­dy­bės ak­tua­li­jos“ ir pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos spaus­di­ni­mo vie­ti­nia­me laik­raš­ty­je pa­slau­gas.

Vers­li­nin­kas in­for­ma­vo Ta­ry­bos na­rius, kad dar praė­ju­siais me­tais Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bu­vo pa­tei­kęs pa­siū­ly­mą jai rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją pla­tin­ti ne­mo­ka­mai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­ra­mos cent­ro lei­džia­ma­me sa­vait­raš­ty­je „Rad­vi­liš­kio kraš­tas“.

Ta­čiau ir po to­kio pa­siū­ly­mo, anot G. Lip­ne­vi­čiaus, bu­vo or­ga­ni­zuo­tas vie­šas pa­slau­gos pir­ki­mas, ku­rio ver­tė – per 60 tūks­tan­čių eu­rų.

Nors kon­kur­sas bu­vo lyg ir vie­šas, ta­čiau ki­ti ra­jo­ne lei­džia­mi vie­ti­niai laik­raš­čiai ja­me da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – kon­kur­so są­ly­gas ati­ti­ko tik vie­nas laik­raš­tis.

Pas­ta­ra­sis jau ne vie­ne­rius me­tus lai­mi Sa­vi­val­dy­bės skel­bia­mus kon­kur­sus teik­ti Sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­jos vie­ši­ni­mo pa­slau­gas. Ir šį­kart bu­vo ga­li­ma įtar­ti, jog kon­kur­so są­ly­gos ga­lė­jo bū­ti su­da­ry­tos bū­tent jam.

Siū­lė in­for­ma­ci­ją skelb­ti vel­tui

Dar prieš Ta­ry­bos po­sė­dį G. Lip­ne­vi­čius tvir­ti­no, jog ra­jo­no val­džiai siū­lė už su­tau­py­tas lė­šas, ku­rių ne­rei­kė­tų mo­kė­ti už jo lei­di­ny­je pa­vie­šin­tą in­for­ma­ci­ją, ši ga­lė­tų įsteig­ti pa­pil­do­mą vai­kų dar­že­lio gru­pę ar jas pa­nau­do­ti ki­toms ra­jo­no gy­ven­to­jams svar­bioms reik­mėms.

G. Lip­ne­vi­čius tei­gė, jog Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­ko ne­tie­są, teig­da­ma, jog pa­skelb­to kon­kur­so nu­trauk­ti ne­be­ga­li­ma ir nu­ro­dė, jog tai lei­džia da­ry­ti pa­skelb­tos su­pap­ras­tin­to at­vi­ro kon­kur­so są­ly­gos.

Jo­se sa­ko­ma, kad „Per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, ga­vu­si Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos su­ti­ki­mą, bet ku­riuo me­tu iki Pir­ki­mo su­tar­ties su­da­ry­mo tu­ri tei­sę nu­trauk­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, jei­gu at­si­ra­do ap­lin­ky­bių, ku­rių ne­bu­vo ga­li­ma nu­ma­ty­ti. Per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja neat­ly­gi­na tie­kė­jams nuo­sto­lių, pa­tir­tų dėl pir­ki­mo pro­ce­dū­rų nu­trau­ki­mo“.

„De­šim­tys tūks­tan­čių eu­rų švais­to­ma ži­nu­tėms, kad vie­nas ar ki­tas Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas klau­sė­si ei­li­nio kon­cer­to, o tuo pat me­tu už­da­ro­mos mo­kyk­los.

Vie­šai bu­vo skelb­ta, kad Šiau­lių mies­to ar ki­tų ap­skri­ties ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės jų in­for­ma­ci­jos vie­ši­ni­mui iš­lei­džia ke­tu­ris ar net de­šimt kar­tų ma­žiau. Ar Rad­vi­liš­kis jau di­des­nis už Šiau­lius? O gal ki­tos sa­vi­val­dy­bės vie­šuo­sius fi­nan­sus tvar­ko at­sa­kin­giau? Šian­dien jūs spren­džia­te, kas ge­riau – žmo­nių ge­ro­vė ar tei­sia­mo me­ro rek­la­ma už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus“, – Ta­ry­bos na­riams tei­gė G. Lip­ne­vi­čius.

Ydin­ga si­tua­ci­ja

Vla­das Ver­te­lis, UAB „Šiau­lių kraš­tas“ di­rek­to­rius, taip pat tei­gia, kad mi­nė­to kon­kur­so są­ly­gos ir jam pa­si­ro­dė pri­tai­ky­tos tik vie­nam laik­raš­čiui, to­dėl ir bend­ro­vės lei­džia­mas sa­vait­raš­tis „Mū­sų kraš­tas“ bu­vo eli­mi­nuo­ja­mas iš šio pro­ce­so.

Bend­ro­vė bu­vo pa­tei­ku­si pre­ten­zi­ją dėl ga­li­mų per­tek­li­nių rei­kal­avi­mų, bet ji bu­vo at­mes­ta.

„Gal kam ir ky­la abe­jo­nių, ko­dėl taip vyks­ta Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė­je, kai jai va­do­vau­ja ko­rup­ci­jos byloje tei­sia­mas me­ras, su bend­ra­žy­giais tri­nan­tis jau ne­be areš­ti­nių ar izo­lia­to­riaus gul­tus, bet tei­sia­mų­jų suo­lus?“, – sa­kė V.Ver­te­lis.

Jis pri­ta­ria G. Lip­ne­vi­čiaus siū­ly­mui Sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ją spaus­din­ti vel­tui, o su­tau­py­tus pi­ni­gus pa­nau­do­ti vi­suo­me­nės so­cia­li­nei ge­ro­vei.

„Priim­ti pa­siū­ly­mą nė­ra tei­si­nio pa­grin­do“

Ta­ry­bos po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis pa­ti­ki­no, jog ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos su­si­pa­ži­no su G. Lip­ne­vi­čiaus pa­siū­ly­mu ne­mo­ka­mai spaus­din­ti Sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ją.

Pa­sak K. Au­gu­lio, Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos, kaip vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ins­ti­tu­ci­jos, vi­sų pa­slau­gų tie­kė­jus pa­ren­ka va­do­vau­jan­tis LR Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu.

Vi­ce­me­ro pa­ti­ki­ni­mu, vie­ša­ja­me pir­ki­me in­for­ma­ci­jos spaus­di­ni­mo vie­ti­nia­me laik­raš­ty­je pa­slau­goms teik­ti ga­lė­jo da­ly­vau­ti ir sa­vo pa­siū­ly­mą teik­ti ir G. Lip­ne­vi­čiaus vie­šo­ji įstai­ga.

Esą at­si­žvel­giant į tai, Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­ri tei­si­nio pa­grin­do pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties su VšĮ „Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­ra­mos cent­ras“, nea­ti­ti­kus LR Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tų pro­ce­dū­rų.

Už to­kį pro­to­ko­li­nį spren­di­mą bal­sa­vo 14 Ta­ry­bos na­rių, aš­tuo­ni su­si­lai­kė, vie­nas ne­bal­sa­vo.

Au­to­rės nuo­tr.

http://www.skrastas.lt/galery/_skrastas/2016/02/20/rdfo_Lipneviciaus_pasiulymas_LA.jpg

PA­SIŪ­LY­MAS: VšĮ „Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­ra­mos cent­ras“ va­do­vas Ge­di­mi­nas Lip­ne­vi­čius (kai­rė­je) siū­lė­si Sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ją skelb­ti ne­mo­ka­mai, o su­tau­py­tas lė­šas skir­ti ra­jo­no gy­ven­to­jų reik­mėms.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));