skip to Main Content

 

R.Šimašiui nurodyta, kad jo sandėris su D.Mockumi dėl Vilniaus baseino statybos yra atvirai korupcinis ir naikinamas

 

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) nurodė nutraukti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai jos skelbtą konkursą statyti baseiną Vilniuje. 

Savivaldybė buvo paskelbusi konkursą statyti sporto paskirties pastatą – baseiną, Vilniuje, S. Nėries gatvėje. Buvo paskelbtas „supaprastintas ribotas konkursas“, ir nurodyta, kad Vilniaus miestas už darbus mokės ne daugiau kai3 3 mln. eurų (su PVM).

Pirkimas finansuojamas ES lėšomis. Buvo sudaryta viešojo pirkimo komisija, konkurso sąlygos patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorės 2015 m. gruodžio 18 d. 

VPT kreipėsi į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti, kaip buvo apskaičiuota baseino vertė. Komisijos pirmininkas paaiškino, kad ji buvo apskaičiuota remiantis Kūno kultūros ir sporto departamento 2015-08-11 raštu, kuriame nurodyta, jog yra svarstomos dvi alternatyvos dėl baseino statybos Vilniaus mieste, viena iš jų Pirkimo Nr. 1 objektas, kurio preliminari vertė – 3-4 mln. Eur.: 40 % projekto vertės įsipareigoja skirti perkančioji organizacija, likusi dalis (1,8 – 2,4 mln. Eur) turėtų būti dengiama valstybės investicijų programų lėšomis. Kitų dokumentų ar informacijos dėl Pirkimo vertės apskaičiavimo perkančioji organizacija VPT nepateikė.

VPT nurodė, kad perkančioji organizacija objekto vertę apskaičiavo nesivadovaudama Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, nes prieš konkursą nesiėmė veiksmų įsitikinti ar suplanuotos lėšos – 3.000.000,00 Eur su PVM atitinka rinkos kainas, remiantis, pavyzdžiui, skaičiuojamosiomis kainomis, panašių pirkimų praktika, rinkos ir kitais tyrimais. 

Šias aplinkybes patvirtina ir Komisijos 2016-05-04 priimtas sprendimas (protokolas Nr. 2-6), jog Pirkimui Nr. 2 tiekėjų pasiūlytos kainos yra per didelės perkančiajai organizacijai ir dėl to, kad „Pirkimo objekto kaina nustatyta preliminariais, prognozuojamais skaičiavimo metodais“, siūlyti „iš esmės išanalizuoti nustatytos pirkimo vertės pagrįstumą bei apsvarstyti papildomo finansavimo galimybę“, t. y. ir pati perkančioji organizacija pripažino, kad netinkamai suplanavo Pirkimo vertę.

VPT taip pat nurodė, kad savivaldybė konkurso reikalavimuose nustatė sąlygą „dėl tiekėjo specialistų patirties dėl ne mažiau kaip 4 plaukimo takų ir ne trumpesnio kaip 25 metrų ilgio techninio projekto rengimo“.

„ Kvalifikacijos reikalavimas turėti konkrečių parametrų baseino projektavimo sutartį yra nepagrįstas ir dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją, – teigiama VPT išvadose, – be to, pažymėtina, kad perkančioji organizacija kvalifikacijos reikalavimą dėl konkrečių parametrų baseino kėlė tik projektuotojams, tačiau tokio baseino parametrų statybos patirties nekėlė rangovui. Taip pat pažymėtina ir tai, kad tiekėjai, siekdami atitikti šį reikalavimą rėmėsi subrangovo (projektuotojo) pajėgumais, o keli tiekėjai rėmėsi to paties subrangovo pajėgumais.

 

Antra savivaldybės konkurso sąlyga taip pat neteisėta – VPT nurodė, kad Vilniaus savivaldybė „nurodė sąlygą dėl patirties įvykdžius sutartį, susijusią su negyvenamosios paskirties pastatų, naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos darbais (statinių kategorija – ypatingi statiniai), kurios vertė – 2.400.000,00 Eur be PVM ; 18.14 punkte nustatė sąlygą dėl patirties įvykdžius sutartį, susijusią su negyvenamosios paskirties pastatų, statybos ir montavimo darbais (statinių kategorija – ypatingi statiniai), kurios vertė – 500.000,00 Eur be PVM.

„ Pažymėtina, kad kvalifikacijos reikalavimais Nr. 18.13 ir Nr. 18.14 yra nustatyti panašūs reikalavimai dėl sutarties įvykdymo, todėl, konstatuotina, jog perkančioji organizacija, nustatydama abu reikalavimus, nustatė perteklinius kvalifikacijos reikalavimus“, – teigia VPT.

Taip pat nurodyta, kad neaiški statybų trukmė, nes nors nurodyta, kad baseiną reikia pastatyti per 12 mėnesių, tačiau nėra aišku, ar į darbų atlikimo terminą patenka projektavimo darbai.

Taip pat VPT pažymi, kad kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui yra ženkliai aukštesni nei keliami subtiekėjams, nes nustatyta sąlyga, kad konstrukcijos montavimo darbus, kurie yra pagrindiniai darbai, turi atlikti pats tiekėjas, kitus darbus gali atlikti subtiekėjai.

„Pirkimo Nr. 1 dokumentų 21 punkte nustatytos sąlygos dėl kvalifikacijos reikalavimų atitikimo subtiekėjams yra neproporcingos, atsižvelgiant į tiekėjui keliamus kvalifikacijos reikalavimus, nes Pirkimo Nr. 1 objekto darbų apimtis, kuriuos turės atlikti pats tiekėjas (pagrindiniai darbai) yra pakankamai nedidelės, tačiau kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui yra ženkliai aukštesni nei keliami subtiekėjams“, – teikia VPT.

 

VPT nurodė, kad ūkio subjektų grupė: UAB „Vilmeta“, UAB „Kaminta“, UAB „Kortas“, A. Žilinskio ir ko, UAB, UAB „Alvora“ (toliau – tiekėjas Nr. 1), tiekėjas ūkio subjektų grupė: UAB „Eigesa“, UAB „Litcon“, tiekėjas ūkio subjektų grupė: UAB „Infes, UAB „Ekstra statyba“, UAB „Virbarta“, UAB „Rūdupis“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Kriautė“, UAB „Dailista“, tiekėjo ūkio subjektų grupė: UAB „Panevėžio statybos trestas“, MB „Virmalda“, siekdami įrodyti atitiktį Pirkimo Nr. 1 dokumentų 18.12 punkto kvalifikacijos reikalavimui dėl plaukimo baseino projektavimo paslaugų sutarties įvykdymo, pateikė dokumentus, įrodančius, kad šie tiekėjai remiasi tuo pačiu subrangovu UAB „Cloud Architektai“, kuris jungtinėje veikloje su Slangen + Koenis international B. V. Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu yra atlikęs Klaipėdos baseino (50 m) su sveikatingumo centru projektavimo paslaugas. 

Perkančioji organizacija nesikreipė į aukščiau nurodytus tiekėjus dėl kvalifikacijos patikslinimo, atsižvelgus į tai, kad savo patirtį subrangovas UAB „Cloud Architektai“ grindžia ir per jungtinę veiklą, ir į tai, kad šis subrangovas patirtį grindžia per projektavimo sutarties objektą, kurį sudaro baseinas su sveikatingumo baseinu, taigi nėra aišku, ar šių tiekėjų pasitelktas subrangovas UAB „Cloud Architektai“ iš tikro turi būtent plaukimo baseino projektavimo patirties pagal Pirkimo Nr. 1 dokumentų 18.12 punkto kvalifikacijos reikalavimą.

 

Nors Vilniaus savivaldybė konkurso dokumentuose nustatė pasiūlymo vertinimo kriterijų – mažiausia kaina, tačiau sąlygose privėlė įvairių „techninių specifikacijų“: jog: „6.1.1. projektuojant Baseino statybą, prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą“, „6.4.1. Įranga privalo atitikti LR galiojančius reikalavimus ir būti ekonomiška„, „9.7. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs <…>“. 

„Atsižvelgus į tai, nėra aišku, kaip perkančioji organizacija įsitikino, kad tiekėjo pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygas, įvertinus tai, kad tiekėjo pasiūlymą sudarė kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai ir pasiūlymo kaina be techninio pasiūlymo, – teigia VPT. – tarnybos nuomone, perkančioji organizacija, pasirinkusi pasiūlymo vertinimo kriterijų – mažiausia kaina – neturėjo galimybių įsitikinti, kad tiekėjo pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos reikalavimus“.

Vertinimo apimtys/etapas Išsamus vertinimas / Pirkimo Nr. 2 procedūrų vertinimas po laimėtojo nustatymo, nesudarius sutarties

Dėl pirkimo vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas) –

VPT nurodė, kad konkursas baseinui statyti pasibaigė nesudarius pirkimo sutarties, nes perkančioji organizacija atmetė visus pasiūlymus dėl per didelių perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų. Komisija 2016-04-07 priėmė sprendimą pirkimą Nr. 2 vykdyti apklausos būdu, vadovaujantis Taisyklių 55.1.2 , 28.1  ir 77  punktų nuostatomis. 

Komisija 2016-05-03 posėdžiuose su tiekėjais derėjosi dėl pasiūlymų kainų sumažinimo. Po derybų tiekėjai pasiūlė galutines kainas: tiekėjas  Nr. 1 – 3.763.000,00 Eur su PVM (0,66 % mažesnė kaina lyginant su pradine Pirkimo Nr. 2 pasiūlymo kaina; 0,97 % mažesnė kaina lyginant su Pirkimo Nr. 1 pasiūlymo kaina), tiekėjas UAB „Irdaiva“ – 3.795.000,00 Eur su PVM (1,3 % mažesnė kaina lyginant su pradine Pirkimo Nr. 2 pasiūlymo kaina), ūkio subjektų grupė: UAB „Eigesa“, UAB „LitCon“ – 3.898.468,75 Eur su PVM (kainos nesumažino), ūkio subjektų grupė: UAB „Infes“, UAB „Ekstra statyba“, UAB „Virbarta“, UAB „Rūdupis“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Kriautė“, UAB „Dailista“ – 4.057.915,00 Eur su PVM (5,56 % mažesnė kaina lyginant su pradine Pirkimo Nr. 2 pasiūlymo kaina). Kadangi galutinės tiekėjų pasiūlytos kainos vis tiek (29,29%) viršijo Pirkimui Nr. 2 suplanuotas lėšas – 3.000.000,00 Eur su PVM, Komisija 2016-05-04 priėmė sprendimą kreiptis į perkančiosios organizacijos direktorių, rekomenduojant iš esmės išanalizuoti nustatytos pirkimo vertės pagrįstumą bei apsvarstyti papildomo finansavimo galimybę. 

 

Komisija, gavusi 2016-05-05 pažymą „Dėl pasikeitusios sporto paskirties pastato – baseino (8.14.), Vilniuje, S. Nėries gatvėje, statybos darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra pirkimo kainos pagrindimo“, kurioje nurodyta, kad: 

1) „Projektavimo paslaugos nebuvo perkamas atskiru pirkimu dėl ypatingos skubos, t. y. siekiant užtikrinti viešąjį interesą, nes uždarius VšĮ Lazdynų baseiną Vilniaus mieste nelieka nekomercinių plaukimo baseinų ir dėl iš įgytos viešųjų projektų valdymo praktikos susiformavusio požiūrio, kad projektuotojai nėra pakankamai suinteresuoti suprojektuoti funkcionalų statinį su mažiausia sąmatine verte, o viešieji projektai tampa architektų „vizitine kortele“, t. y. priimami sprendimai, kurie nors ir yra architektūrine prasme įdomūs, prezentaciniai, tačiau išdidina statybos kainą“;

2) „lyginant Lietuvos ir Europoje jau pastatytų ar statomų panašių baseinų statybos darbų pagal parengtus techninius projektus vieno kvadratinio metro išvystymo kainas su tiekėjo Nr. 1 pasiūlymu, tiekėjo Nr. 1 vieno kvadratinio metro išvystymo kaina yra 21 % mažesnė“; 

3) „Nutraukus pirkimą dėl per didelių kainų ir pakartotinai skelbiant pirkimą atsirastų papildomos darbo ir laiko sąnaudos. Taip pat, atlikus išsamią panašių objektų statybos kainų analizę, įvertinus šio pirkimo metu pateiktų dalyvių kainas, nėra garantijų, kad pakartotinio pirkimo metu bus pasiūlytos mažesnės, nei pasiūlytos šiame pirkime, kainos“;

2016-05-05 priėmė sprendimą, jog tiekėjo Nr. 1 po derybų pasiūlyta kaina yra priimtina.

VPT pabrėžia, kad vykdant neskelbiamą pirkimą po pirkimo, apie kurį buvo skelbta, pirkimui skirtų lėšų suma negali būti didinama, nes perkančioji organizacija Pirkime Nr. 1 gautus visus tiekėjų pasiūlymus atmetė būtent dėl per didelės kainos, o vykdant Pirkimą Nr. 2 tiekėjo Nr. 1 pasiūlymą jau pripažino priimtinu perkančiajai organizacijai, nors tiekėjo Nr. 1 pasiūlymo kaina – 3.763.000,00 Eur su PVM, viešajam pirkimui suplanuotas lėšas viršijo tiek Pirkime Nr. 1 (26,6 %), tiek ir Pirkime Nr. 2 po derybų (25,43 %).

 Tarnyba paaiškina, kad derybų tikslas – gauti pirkimui suplanuotų lėšų neviršijantį pasiūlymą, o ne didinti pirkimui suplanuotas lėšas, kad jos atitiktų tiekėjo pasiūlymą. Tarnyba taip pat pabrėžia, kad pirkimui suplanuotų lėšų suma gali būti didinama tik išimtiniais atvejais ir tai turi lemti objektyvios priežastys. Tuo tarpu Perkančiosios organizacijos poreikį keisti Pirkimui Nr. 2 skirtų lėšų dydį lėmė netinkamas lėšų planavimas ir siekis ištaisyti planavimo etapo trūkumus (Žr. Pirkimo Nr. 1 išvados II dalies 1 punktą).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));