skip to Main Content

Konferencija ,,Taiki Lietuva: antikarinė  pilietinė pozicija”

Lapkričio  5 dieną Kaune vyko konferencija ,,Taiki Lietuva: antikarinė pilietinė pozicija”. Šis renginys skirtas dabarties aktualijoms-kadangi Lietuvoje elitas užsiima karinės isterijos kurstymu ir rusofobijos skatinimu, tuo pačiu plinta masiniai žmogaus teisių pažeidimai, daug žmonių išvyksta į Vakarus, tai tokia padėtis nepalanki daugumai visuomenės. Aktyvūs piliečiai laikosi pozicijos, jog būtina skatinti taikos ir tautų draugystės iniciatyvas, pažaboti masinius žmogaus teisių pažeidimus ir masinės emigracijos bangą. Konferenciją organizavo Socialistinis Liaudies frontas(SLF), Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga, judėjimas ,,Vytis”. Nuo 13.30 jaukioje salėje Kauno centre prasidėjo šis pilietinis renginys. 

Konferencijos dalyvius pasveikino jos iniciatoriai-SLF pirmininko pavaduotojas  G.Grabauskas ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D.Šulcas.  Po to G. Grabauskas pristatė pranešimą ,,Lietuvos pasirinkimas –karas ar taika?” Jo pirmoje dalyje pateikiami  duomenys apie realias mūsų kraštui grėsmes: ,,Lietuvoje vykdomas ginklų pirkimo vajus, perkant brangiai kainuojančius tankus, patrankas, šarvuočius bei kitą karinę tehniką-tai faktiškai Lietuvos biudžeto švaistymas ir Lietuvos darbo žmonių skurdinimas. Štai 2016 m. vasarą ginklų pirkimui iš biudžeto paskirta virš 500 milijonų eurų (tame tarpe šarvuočių pirkimui 400 milijonų eurų). Tuo tarpu kai streikuojančių mokytojų atlyginimų kėlimui prireikė 10 milijonų eurų, tai valdžios atstovai teigė, jog nėra lėšų atlyginimų kėlimui“.  

Galutinėje pranešimo dalyje pateikiami konkretūs teiginiai: ,,Karo kurstymo kampanija, aktyvių piliečių persekiojimas ir šliaužianti Lietuvos okupacija prieštarauja įvairiems Lietuvos Konstitucijos straipsniams, tame tarpe 137 straipsniui (Lietuvos Respublikoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių dalinių), 25 straipsniui, 29 straipsniui ir kai kuriems kitiems LR Konstitucijos straipsniams.  Visa tai veda į nuosmukį, turime pripažinti-tikros valstybės neturime, teturime butaforinę valstybę, kurioje klesti korumpuoti klanai, neofašistų grupuotės, šios išdavikiškos jėgos ir kursto karinę isteriją, organizuoja ginklų pirkimo vajų.  Ar įmanoma atkurti tvarką? Ar esame pasmerkti būti atsilikusiu protektoratu? Taip, pažangios permainos įmanomos, yra alternatyva-taiki socialinė Lietuvos valstybė“.  

Mokslininkas, visuomenininkas iš pajūrio V.Švanys pristatė pranešimą  ,,Karas. Dėsnis ar nonsensas?”, išdėstė savo požiūrį, jog karo kurstymo šaknys yra konkrečiai susiję su visuomenės moraline būsena, su įvairių elito grupių interesais.  ,,Teisingumas, sąžinė, moralinės normos-tai turi būti visuomenėje vyraujančios savybės. Jei to nėra, jei elito gretose dominuoja ir nuosmukį skatina parazituojantys asmenys, klestintys daugumos piliečių sąskaita, tuomet tokia šalis degraduoja, formuojasi vertybinis, ekonominis nuosmukis, be to, tai palanki dirva ir karo kurstymui. Jei pritarsime kai kurių veikėjų požiūriui, jog žmogus tėra vartotojas, jam lemta turėti tik gyvuliškas savybes-gyventi pilką buitinį gyvenimą, daugintis, rietis tarpusavyje, -tai tokį rezultatą ir  turėsime“-teigė V. Švanys. 

Docentas, judėjimo ,,Vytis” E.Satkevičius savo pranešime ,,Lietuvos naikinimo formos. Naikinimas be ginklų”  pabrėžė, jog per 26 metus buvo vykdomas Lietuvos naikinimas be ginklų. Tai rafinuotas, klastingas naikinimas, pasitelktos tokios formos-kaip ekonominis ir psichologinis teroras, vykdant masinį žmonių skurdinimą, jų bauginimą ir išnaudojimą, ir  tai sukėlė tokius reiškinius, kaip alkoholizmo, narkomanijos ir ludomanijos (lošimų manijos) plėtra, šeimų irimas, masinis savanoriškai-priverstinis piliečių išvykimas į Vakarus. Faktiškai į Vakarus jau išvaryta virš pusantro milijono žmonių. Tai planingi procesai, dar prieš daug metų yra palaiminti tokie projektai-kaip Daleso doktrina, Harvardo projektas, skirti tam tikrų kraštų kolonizavimui ir juose gyvenančių žmonių naikinimui. Būtina imtis konkrečių veiksmų-skatinti pilietinę savigyną, palaikyti taikos iniciatyvas, palaikyti konkrečius mokslinius projektus, susijusius su alternatyvia energetika bei kitais būdais, kurie padės mūsų krašto žmonėms išlikti, nepasiduoti klanų vykdomam Lietuvos žlugdymui. 

D.Šulcas savo pranešime ,,Žmogaus teisių gynimas Lietuvoje. 2010-2016 metai” teigė: ,,Padėtis žmogaus teisių srityje itin sudėtinga. Vyksta masiniai žmogaus teisių pažeidimai, regime vis daugiau  politinių persekiojimų. A.Paleckio, D. Raugalienės, V.Lekstučio, S.Rakauskienės, Ž.Razmino, O.Titorenko, G.Grabausko, R.Plungės  ir kitų piliečių atžvilgiu vykdyti grubūs žmogaus teisių pažeidimai, fabrikuojamos bylos. Jau vyksta net žmogaus teisių gynėjų užpuolimai ir nužudymai, to pavyzdys-neseniai Radviliškio rajone įvykdytas aktyvaus žmogaus teisių gynėjo J.Vedeckio nužudymas. J.Vedeckis itin aktyviai gynė įvairių piliečių teises, kovojo su korumpuotais klanais, tame tarpe įtakingu Čepanonio klanu. Mums būtina rinkti duomenis apie žmogaus teisių pažeidimus, ginti persekiojamus piliečius, studijuoti teisinę literatūrą. Išties ginkluoto karo grėsmė –tai itin aktuali tema. Tačiau jau ir dabar vyksta nepaskelbtas karas-elito grupių karas prieš savo piliečius”.

 Žurnalistas A.Sutkus pabrėžė, jog bet kuris karas prasideda nuo karo propagandos, nuo tam tikrų įtakingų grupių vykdomų melagingų pareiškimų, jis pristatė pranešimą ,,Melo formos. Kaip jas atpažinti?”. Konferencijos dalyviams buvo išdėstyta, jog yra net keliolika melo formų, meluojama klastingai ir rafinuotai. Greta ,,Gebelso dėsnio”-jog ,,šimtą kartų pakartotas melas tampa tiesa” egzistuoja dar daug kitų melo formų. ,,O tiesa viena, ir dėl to taip svarbu atskirti, kur pateikiami teisingi pranešimai, o kur vyrauja melagingi pranešimai, parengti besiremiant viena ar keliomis melo formomis.  Tai atskiro dėmesio verta tema, kuriai pravartu skirti ir seminarų ciklą”-sakė A.Sutkus.  

SLF Kėdainių skyriaus pirmininkas A.Kazlauskas pristatė pranešimą ,,Laikas sustabdyti Lietuvos griovimą”. Jame dėstoma, jog karo kurstymas sukelia dideles grėsmes, o greta to didžiulę grėsmę kelia skurdinimas ir korupcija. ,,Kaip žmogus gali pragyventi už 70 ar 110 eurų per mėnesį? Yra daugybė žmonių, kurie turi pragyventi, turėdami tik tokias lėšas. Žmonės įvaromi į neviltį, nesistebiu, jog daug žmonių ir kariasi arba bėga į užsienį. Štai taip ir nyksta Lietuva. Ką jau kalbėti apie karo kurstymą, juk karo atveju bus sugriauta daug namų, bus visiškas nuosmukis. Laikas sustabdyti Lietuvos griovimą, nes kitaip visaip žlugsime“-teigė A.Kazlauskas. 

Vyko ir diskusijos, jose pasisakė V.Gulbinas, E.Jagelavičius, A.Kerikas,  Ž.Razminas ir kiti konferencijos dalyviai. Ž.Razminas pabrėžė-,,Lietuva okupuota, turime išsivaduoti iš okupacijos pančių. Jei sakysime, kad mums padės kosmetinės reformos, tik apgaudinėsime save. Tik išsivadavę iš okupacijos, ir  iš klastingos ekonominės priespaudos pančių galėsime pakilti iš dabartinio nuosmukio duobės“. Renginio gale pristatytas konferencijos dalyvių viešas pareiškimas (publikuojame šį tekstą). 

Giedrius Grabauskas

 

LR Prezidentei D. Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei L.Graužinienei

LR Krašto apsaugos  ministrui J.Olekui

Konferencijos ,,Taiki Lietuva: antikarinė pilietinė pozicija“ dalyvių 

Viešas pareiškimas

2016-11-05

Mes, lapkričio 5 d. Kaune vykusios  konferencijos ,,Taiki Lietuva: antikarinė pilietinė pozicija“ dalyviai, teigiame: Norime  gyventi taikioje šalyje. Kol kas Lietuvoje turime tik teorines galimybes gyventi  taikiai, saugiai  ir laimingai. Nes  mūsų krašte įsigalėję  korumpuoti klanai per 26 metus nuskurdino mūsų kraštą, faktiškai įvyko luominės visuomenės susiformavimas, suvešėjo korupcija ir neteisingumas, vyksta masiniai žmogaus teisių pažeidimai. Daug atvejų-kai  buvo grobiami vaikai ir tokiu būdu priverstinai ardomos šeimos. Dėl to net pusantro milijono žmonių išvyko į Vakarus, daugeliu atvejų jie buvo priversti trauktis iš Lietuvos dėl skurdo ir neteisingumo apraiškų.

  Pastaruoju metu padėtis dar paaštrėjo-jau iškyla klausimas-kas  bus toliau Lietuvoje: karas ar taika? Į Lietuvą neteisėtai įvesti JAV, Lenkijos, Vokietijos kariniai daliniai. Kai kurie valdžios atstovai  net vykdo karo kurstymo kampaniją.  Be to, dažnai postringaujama, kad neva Lietuvai gresia okupacija. Tačiau okupacija jau vyksta-tai šliaužianti, klastinga okupacija, Lietuva jau tarsi pereinamas kiemas, po kurį  vaikšto  įvairių užsienio šalių kareiviai, važinėja amerikiečių ir vokiečių  tankai bei šarvuočiai.   Didelės LR biudžeto lėšos skiriamos ginklų pirkimui,  ir tuo pačiu teigiama, jog nėra lėšų pensijų ir atlyginimų kėlimui, nemokamo aukštojo mokslo sistemos atkūrimui, kultūros sferai, vaikų ir jaunimo sporto rėmimui.   Mes pasisakome už  taiką ir tautų draugystę.  Už tai, kad piliečiai  galėtų  gyventi savo šalyje, o  dėl sunkių gyvenimo sąlygų nebūtų priversti vykti į Vakarus.  Pasisakome už žodžio laisvę, prieš visuomenininkų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų persekiojimus,  prieš darbo žmonių teisių pažeidimus.     Pasisakome prieš neteisėtą (pažeidžiant LR Konstitucijos 137 straipsnį) užsienio karinių pajėgų įvedimą į Lietuvą. Prieš naują Darbo kodeksą ir darbo žmonių skurdinimą bei jų išvarymą į Vakarus. Teigiame:  mes už taiką, tautų draugystę, darbo žmonių teises, žodžio laisvę.   Reikalaujame:

-Imtis iniciatyvų dėl taikos proceso Baltijos regione vystymo, ir iniciatyvų dėl konkrečių ekonominių, socialinių ir kultūrinių  projektų, kurie padėtų vystyti dialogą su visais kaimyniniais kraštais, vykdymo.

-Jei skaitote save Lietuvos valdžios atstovais, vadovautis LR Konstitucijos 137 straipsniu, kuris draudžia užsienio šalių kariškių įvedimą į mūsų šalį ir imtis priemonių neteisėtai į Lietuvą įvestų užsienio šalių (JAV, Vokietijos ir kt. užsienio valstybių) karinių dalinių pašalinimui iš mūsų krašto teritorijos 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));