skip to Main Content
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje pavogti milijonai eurų

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje pavogti milijonai eurų

 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau VPT), atlikusi Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Kaune rekonstrukcijos patikrinimą, nustatė, kad statybų konkursai šioje gimnazijoje vykdomi neskaidriai, masiškai laužomi įstatymai, statybos darbai atliekami be sutarčių ir t.t. Žodžiu, masiškai vagiama net Prezidento Valdo Adamkaus vardo gimnazijoje. Tokios negerovės vyksta, nors Lietuvą jau dešimt metų nepaliaujamai puola rusai.

 

VPT Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Povilas Straševičius ir Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Deimantė Skeberdė kartu su statybos sektoriaus ekspertu minėtoje gimnazijoje atliko operatyvų patikrinimą, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo.

 

{youtube}E_tDlMSe9H4{/youtube}

VPT nustatė, kad gimnazija, statydama pastatą Bitininkų g. 31, Kaune, numatė šioms statyboms išleisti  2.800.000,00 Eur su PVM. 

 

Perkančioji organizacija laimėtoju pripažino tiekėją UAB „Rūdupis“.

 

Tačiau čia prasideda keistenybės : gimnazija vykdė derybas su 3 tiekėjais dėl kainos sumažinimo. 

 

Pirmojo derybose dalyvavusio tiekėjo UAB „Avona“ pasiūlymo kaina buvo 1.900.000,00 Eur su PVM. 

Perkančioji organizacija derybų metu paprašė tiekėjo sumažinti kainą iki 1.500.000,00 Eur su PVM (21,06 % arba 400.000,00 Eur su PVM). Derybų metu tiekėjas UAB „Avona“ informavo, jog tiekėjo pasiūlyme buvo įsivėlę skaičiavimo klaidų, todėl tiekėjo galutinė kaina derybų metu buvo pakeista į 2.400.000,00 Eur su PVM. 

 

Antrojo derybose dalyvavusio tiekėjo UAB „Kaunesta“ pasiūlymo kaina buvo 2.399.999,99 Eur su PVM. Perkančioji organizacija derybų metu paprašė tiekėjo taip pat sumažinti kainą iki 1.500.000,00 Eur su PVM (37.5 % arba 899.999,99 Eur su PVM). Derybų metu tiekėjas UAB „Kaunesta“ taip pat informavo jog tiekėjo pasiūlyme buvo įsivėlę skaičiavimo klaidų, todėl tiekėjo galutinė kaina derybų metu buvo pakeista į 2.350.000,00 Eur su PVM. 

 

Trečiojo derybose dalyvavusio tiekėjo UAB „Rūdupis“ pasiūlymo kaina buvo 2.299.968,00 Eur su PVM. Perkančioji organizacija derybų metu paprašė šio tiekėjo, skirtingai nei pastarųjų dviejų tiekėjų, sumažinti kainą iki 2.295.000,00 Eur su PVM (0,22 % arba 4.968 Eur su PVM).Tiekėjas sutiko sumažinti kainą iki perkančiosios organizacijos prašomos sumos ir buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju.

 

VPT, įvertinusi šią derybų procedūrą, konstatuoja, jog visų pirma, perkančioji organizacija neskaidriai ir fiktyviai vykdė derybų procedūrą, visų antra, perkančioji organizacija derybų metu leido tiekėjams pakeisti pasiūlymus po vokų atplėšimo metu paskelbtų kainų. 

 

 

Veiksmai, jog perkančioji organizacija vykdė formalią derybų procedūrą, Tarnybos nuomone, yra tie, jog visų pirma, derėtis su tiekėjais (išskyrus laimėtoją) dėl beveik dvigubai mažesnės kainos sumažinimo (1.5000.000,00 Eur su PVM) nei buvo nustatyta Pirkimo vertė – 2.800.000,00 Eur su PVM yra nelogiška ir neskaidru. 

 

Taip pat pažymėtina, kad perkančioji organizacija nesivadovavo Taisyklių 84.2 punkto  nuostatomis, nes Pirkimo laimėtojui taikė kitokius reikalavimus nei kitiems tiekėjams, nes su Pirkimo laimėtoju buvo derėtasi dėl pasiūlymo kainos sumažinimo iki 2.295.000,00 Eur su PVM, o su kitais tiekėjais buvo derėtasi dėl pasiūlymų kainų sumažinimo iki 1.500.000,00 Eur su PVM.

 

Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų (2 lentelė 10 punktas) nustatė kvalifikacijos reikalavimą tiekėjui turėti 500.000,00 Eur apyvartinių lėšų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Tiekėjas ūkio subjektų grupė: UAB Kortas ir UAB „Kongera“ (toliau – Tiekėjas Nr. 2) pateikė kredito unijos pažymą, jog kredito unija besąlygiškai suteiks sindikuotą paskolą konkrečiomis preliminariomis sąlygomis (pažymoje išvardintos sąlygos). Komisija kreipėsi į Tiekėją Nr. 2 dėl kvalifikacijos patikslinimo. Tikslindamas kvalifikaciją Tiekėjas Nr. 2 pakartotinai pateikė kredito unijos pažymą ir paprašė paaiškinti dėl kokių konkrečiai sąlygų netinka pateikta tiekėjo Nr. 2 pažyma. Komisija 2016-10-10 posėdyje (protokolas Nr. (4.25)-13-47)) priėmė sprendimą atmesti Tiekėjo Nr. 2 pasiūlymą dėl kvalifikacijos nepatikslinimo, tačiau protokole Nr. (4.25)-13-47) aiškiai nenurodė, kurių būtinų kvalifikacijai įvertinti dokumentų Tiekėjas Nr. 2 nepateikė. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija nei prašyme Tiekėjui Nr. 2 patikslinti kvalifikaciją aiškiai nenurodė dėl ko konkrečiai netinka pateikta Tiekėjo Nr. 2 pažyma, nei tiekėjui paprašius, tiksliai nurodyti, kas konkrečiai perkančiajai organizacijai neaišku, nesiėmė veiksmų paaiškinti tiekėjui, tačiau pasielgė priešingai ir Tiekėją Nr. 2 pašalino iš Pirkimo procedūrų, Komisija privalėjo kreiptis pakartotinai į Tiekėją Nr. 2 su prašymu patikslinti kvalifikaciją dėl apyvartinių lėšų. 

 

Negana to, gimnazija dokumentų Priede Nr. 5  ir Priede Nr. 6 (Statybos rangos darbų sutartis) nustatė neaiškias, dviprasmiškas, viena kitai prieštaraujančias sutarties sąlygas.

 

Be to, gimnazija nedelsdama nestabdė Pirkimo procedūrų, gavusi 2016-10-25 CVP IS priemonėmis tiekėjų pretenzijas, tuo pažeidė Įstatymo 941 straipsnio 2 dalies  nuostatas, nes Komisija į posėdį dėl pretenzijų nagrinėjimo susirinko tik 2016-11-02 ir 2016-11-11. 

 

Nuvykus į patikrą vietoje, Tarnyba nustatė ir įsitikino, kad Pirkimo sutartis, nepabaigus Pirkimo procedūrų, sudaryta nebuvo, o remiantis statybos sektoriaus eksperto išvada, patikrinimo dienai, Pirkimu perkami darbai (kiekiai) yra neatlikti.

 

 Pastato, esančio Bitininkų g. 31 Kaune, statybos rangos darbai 2016 m. vykdyti pagal sutartis, sudarytas įvykdžius pirkimus, nurodytus Lentelėje Nr. 1. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sutartis dar nėra sudaryta, o dėl Pirkimų, nurodytų Lentelės Nr. 1 eilutėse Nr. 1-Nr. 7 ir Nr. 10, nustatyti Taisyklių ir Įstatymo pažeidimai dėl neteisėtų pirkimų būdų (Žr. II dalį, 7 psl.), Tarnyba šių statybos darbų sutarčių nevertino. 

 

Tarnyba, atsižvelgusi į šio patikrinimo I dalies 1–5 punktuose nustatytus Įstatymo nuostatų pažeidimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigoja perkančiąją organizaciją:

1. Nutraukti Pirkimo procedūras.

2. Raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

 

 

 

 

 

 

 

Lentelė Nr. 1

2016 m. vykdyti statybos darbai

Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo pradžia

Pirkimo būdas[1]

Pirkimo vertė

Sutarties vertė

Tiekėjas

1.      

Vidaus patalpų (sporto salės, 4 aukšto berniukų tualeto remonto darbai, kamino demontavimo darbai) remonto darbų pirkimas

2016-04-07

Apklausa (raštu)

VPĮ 92 str. 3 d. 3 p.

142.000,00 Eur su PVM

141.914,47 Eur su PVM

UAB „Verslo“

2.      

Sporto salės komplekso šildymo sistema

2016-07-11

Apklausa (raštu)

VPĮ 92 str. 3 d. 3 p., 92 str. 7 str. 1 p.

37.000,00 Eur su PVM

36.554,12 Eur su PVM

UAB „Verslo“

3.      

Drenažo įrengimo, remonto darbai (aktų salė)

2016-05-12

Apklausa (raštu)

VPĮ 92 str. 3 d. 3 p.

50.820,00 Eur su PVM

49.983,96 Eur su PVM

UAB „Rūdupis“

4.      

Papildomi remonto darbai (aktų salės priesalio magistralinio vamzdžio dalies keitimas ir gerbūvio sutvarkymas prie aktų salės)

2016-07-12

Apklausa (žodžiu)

Taisyklių 88.6 p[2], VPĮ 2 str. 15 d.

3.000,00 Eur su PVM

2.437,05   Eur su PVM

UAB „Rūdupis“

5.      

Avarinės situacijos šalinimo darbai valgykloje

2016-07-11

Apklausa (raštu)

VPĮ 92 str. 3 d. 3 p.

6.000,00 Eur su PVM

5.935,38   Eur su PVM

UAB „Rūdupis“

6.      

Remonto darbų pirkimas (sporto salės priesalio dušinių, tualetų, persirengimo kambarių remonto darbai)

2016-05-05

Apklausa (raštu)

VPĮ 92 str. 3 d. 3 p.

25.000,00 Eur su PVM

15.907,65 Eur su PVM

UAB „Vatransa“

7.      

Vamzdynų keitimo ir remonto darbai (tuoletų, dušinės, persirengimo kambariai prie sporto salės

2016-07-11

Apklausa (raštu)

VPĮ 92 str. 3 d. 3 p.

13.000,00 Eur su PVM

12.291,28 Eur su PVM

UAB „Vatransa“

8.      

I aukšto remonto darbai, sienų dengimas PVC plokštėmis

2016-08-08

Apklausa (raštu)

VPĮ 2 str. 15 d.

21.000,00 Eur su PVM

20.932,36 Eur su PVM

UAB „Veba“

9.      

I aukšto koridoriaus sienų, lubų (prie sporto salės) remonto darbai

2016-08-22

Apklausa (žodžiu)

VPĮ 2 str. 15 d.

3.000,00 Eur su PVM

2.385,73 Eur su PVM

UAB „Veba“

10.  

Kiemo aikštės ir želdinių įrengimo darbai

2016-07-28

Apklausa (raštu)

VPĮ 92 str. 3 d. 3 p.

83.000,00 Eur su PVM

82.935,53 Eur su PVM

UAB „Veba“

 [1] Perkančiosios organizacijos Pirkimų Nr. 1 –Nr. 10 dokumentuose nurodyti Pirkimo būdai ir jų atlikimo pagrindimas.

[2] „Vienas tiekėjas gali būti apklausiamas šiais atvejais<…> dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų prekių, darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos“.

1) Dėl Pirkimo Nr. 1 – sporto salės apžiūros aktas buvo surašytas 2016-04-04, pakviesti 4 tiekėjai ir nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas – 2016-04-13, preliminarioji Pirkimo Nr. 1 sutartis Nr. 16-04/02 sudaryta 2016-04-19, o pagrindinė Pirkimo Nr. 1 sutartis Nr. (4.21)-9-26 sudaryta 2016-06-02, darbų atlikimo terminas nustatytas iki 2016-08-22.

2) Dėl Pirkimo Nr. 2 – sporto salės apžiūros aktas buvo surašytas 2016-07-11, šio pirkimo procedūros (pakviesti 3 tiekėjai) atliktos ir Pirkimo Nr. 2 sutartis Nr. (4.21)-9-34-02 sudaryta 2016-07-12, tačiau darbų atlikimo terminas nustatytas – iki 2016-10-01. Pažymėtina, kad vieną iš Pirkimo būdų parinkimo pagrindimų, perkančioji organizacija nurodė Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą , tačiau atsižvelgiant į tai, kad buvo pakviesti 3 tiekėjai, konstatuotina, kad pagal aukščiau minėto straipsnio nuostatas, perkančioji organizacija negalėjo vykdyti Pirkimo Nr. 2.

3) Dėl Pirkimo Nr. 3 – aktų salės ir technologijų kabineto apžiūros aktas Nr. 1060 buvo surašytas 2016-05-04, pakviesti 5 tiekėjai ir nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas 2016-05-18, preliminarioji Pirkimo Nr. 3 sutartis Nr. (4.21)-9-23 sudaryta 2016-05-23, o pagrindinė Pirkimo Nr. 3 sutartis Nr. (4.21)-9-28 sudaryta 2016-06-08 ir nustatyta atlikti drenažo įrengimo, cokolio šiltinimo darbus iki 2016-06-30, vidaus patalpų remonto darbus iki 2016-08-10. Pažymėtina, kad šis pirkimas buvo įtrauktas ir į 2016 m. viešųjų pirkimų planą (2016-03-01 perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymas Nr. VK-116 (Eil. Nr. 33)).

4) Dėl Pirkimo Nr. 5 – avarinės situacijos gimnazijos valgykloje apžiūros aktas buvo surašytas 2016-06-30, pakviesti 3 tiekėjai ir nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas 2016-07-12. Pirkimo Nr. 5 sutartis Nr. (4.21)-9-34-01 sudaryta 2016-07-12 ir nustatytas darbų atlikimo terminas – 2016-09-12.

5) Dėl Pirkimo Nr. 6 – sporto salės priesalio dušinių ir rūbinių apžiūros aktas buvo surašytas 2016-04-28, pakviesti 4 tiekėjai ir nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas 2016-05-12. Preliminarioji Pirkimo Nr. 6 sutartis Nr. (4.21)-9-22 sudaryta 2016-05-16, o pagrindinė Pirkimo sutartis Nr. (4.21)-9-27 sudaryta 2016-06-06, kurioje nustatyta atlikti darbus iki 2016-08-22.

6) Dėl Pirkimo Nr. 7 – paraiška buvo parengta 2016-07-11, buvo pakviesti 3 tiekėjai ir nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas – 2016-07-13. Pirkimo Nr. 7 sutartis Nr. (4.21)-9-37-01 sudaryta 2016-07-21, kurioje nustatyta atlikti darbus iki 2016-10-15.

7) Dėl Pirkimo Nr. 10 – pagrindinės kiemo aikštelės, esančios Bitininkų g. 31, apžiūros aktas buvo surašytas 2016-07-08, pakviesti 4 tiekėjai ir nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas 2016-08-02. Pirkimo Nr. 10 sutartis Nr. (4.21)-9-42 sudaryta 2016-08-02, kurioje nustatyta atlikti darbus iki 2016-08-30 bei numatyta galimybė pratęsti sutartį 1 mėnesiui.

Taip pat Tarnyba atkreipia dėmesį, jog perkančioji organizacija Pirkimo Nr. 3 sutartį sudarė pažeisdama Taisyklių ir Įstatymo nuostatas (žr. 7 psl., 1 pastraipa), todėl Pirkimo Nr. 4 (Papildomi remonto darbai (aktų salės priesalio magistralinio vamzdžio dalies keitimas ir gerbūvio sutvarkymas prie aktų salės)), nurodyto Lentelės Nr. 1 eil. Nr. 4, sutarties sudarymas negali būti teisėtas. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. liepos 31 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-323/2009) yra nurodęs, kad iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės.

Taip pat Tarnyba konstatuoja, kad perkančioji organizacija negalėjo vykdyti visų Lentelėje Nr. 1 eilutėse Nr. 1–Nr. 9 nurodytų viešųjų pirkimų kaip mažos vertės pirkimų, įvertinus tai, kad Įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktas  numato, kad planuojant vykdyti mažos vertės darbų pirkimus vadovaujantis šia nuostata, joje numatyta 1,5 procentų vertė turi būti skaičiuojami nuo to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės. Pažymima, kad šiuo konkrečiu atveju, perkančioji organizacija vykdė Pirkimą, kurio vertė – 2.800.000,00 Eur su PVM, todėl perkančioji organizacija galėjo mažos vertės darbų pirkimų dėl to paties objekto atlikti už 42.000,00 Eur su PVM, tačiau Tarnybos skaičiavimais, Pirkimų Nr. 1–Nr. 9 sutarčių vertės siekia 288.342,00 Eur su PVM.

Atsižvelgdama į tai, kad sprendimai dėl Pirkimų Lentelės Nr. 1 eilutėse Nr. 1-Nr. 7 ir Nr. 10 procedūras vykdyti apklausos būdu yra neteisėti, Tarnyba pirkimo dokumentų ir procedūrų bei statybos darbų sutarčių nevertino.

 

 

 

 

 

Pastabos

 

1. Perkančiosios organizacijos organizaciniai dokumentai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, yra neišsamūs, neaiškūs, dviprasmiški ir netikslūs. Pirkimų plane nurodomi pirkimų pavadinimai, pirkimų vertės, kodai pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ kodas), tačiau konkrečių vykdytų viešųjų pirkimų dokumentuose nurodomi kiti pavadinimai arba apjungiami pirkimai, nurodomos kitos pirkimų vertės ir kiti BVPŽ kodai. Iš viešųjų pirkimų registro taip pat neaišku, kokie viešieji pirkimai buvo vykdyti, nes nurodomi kiti pirkimų pavadinimai nei buvo pirkimų plane ir (ar) dokumentuose, susijusiuose su konkrečių viešųjų pirkimų vykdymu, nurodomos kitos sutarčių vertės nei nustatyta sutartyse. Perkančioji organizacija net ir patikslinusi pirkimų planus, dalies pirkimų neįtraukia į pirkimų planą, t. y. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų planas yra formalus dokumentas, kuriuo nesinaudojama viešųjų pirkimų vykdymo metu. Tokiu būdu perkančioji organizacija neužtikrina Įstatymo 9 straipsnio 1  ir 4  dalių nuostatų laikymosi, nes neaišku, kaip yra užtikrinamas tinkamas viešųjų pirkimų verčių skaičiavimas. Taip pat perkančioji organizacija neužtikrina tinkamos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos ir pirkimų vykdymo vidinės kontrolės.

2. Perkančioji organizacija viešųjų pirkimų registre nurodo neteisingą ir netikslią informaciją dėl viešųjų pirkimų pasirinkimo pagrindų (Įstatymo straipsnius, Taisyklių punktus). Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų registro Eil. Nr. 108 dėl Pirkimo Nr. 4 nurodyta pasirinkimo priežastis – Įstatymo 92 straipsnio 7 dalis, nors šio pirkimo dokumentuose nurodytas apklausos būdo pasirinkimo pagrindas Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 3 punktas; viešųjų pirkimų registro Eil. Nr. 110 dėl Pirkimo Nr. 7 nurodyta pasirinkimo pagrindas – Įstatymo 92 straipsnio 7 dalis, nors šio pirkimo dokumentuose nurodytas apklausos būdo pasirinkimo pagrindas Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 3 punktas ir t. t. Be to, Tarnyba primena, kad Įstatymo 92 straipsnio 7 dalis turi 2 punktus, reglamentuojančius skirtingus pagrindus.

3. Perkančioji organizacija neužtikrina Įstatymo 7 straipsnio 1  dalyje nustatytų reikalavimų laikymosi, atsižvelgiant į tai, kad CVP IS paskelbtose suvestinėse nenurodo viešųjų pirkimų vykdymo metu numatomų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų kiekių, ar planuojamos apimties. Pažymėtina, kad tokiais veiksmais perkančioji organizacija neužtikrino Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2012-09-25 įsakymu Nr. 1S-211 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-05-15 įsakymo Nr. 1S-49 „Dėl informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 5.3  punkto nuostatų laikymosi.

4. Tarnyba pažymi, kad už CVP IS paskelbtos informacijos apie planuojamų vykdyti centralizuotų viešųjų pirkimų turinio teisingumą, taip pat už šios informacijos turinio atitiktį Įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimams, atsako perkančioji organizacija.

5. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Taisyklių (redakcija nuo 2016-07-28) 85.1.5  punkto nuostata neatitinka Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatos, kad neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai „atliekami mažos vertės pirkimai perkančiosios organizacijos nustatytais atvejais“, t. y. ne visais atvejais atliekant mažos vertės pirkimą galima apie jį neskelbti, todėl perkančioji organizacija turi nusimatyti, kokiais atvejais mažos vertės pirkimus gali vykdyti neskelbiant apie pirkimą ir rekomenduoja patikslinti šią Taisyklių nuostatą.

6. Perkančioji organizacija, vykdydama viešuosius pirkimus dėl ypatingos skubos, turėtų atsakingai įvertinti šio išimtinio pirkimo būdo taikymą.

7. Perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintus pirkimus, viešųjų pirkimų organizavimo dokumentuose turėtų nurodyti ne tik Įstatymo straipsnių nuostatas, kuriomis vadovaudamasi, perkančioji organizacija vykdo supaprastintus pirkimus, bet ir Taisyklių nuostatas, atsižvelgus į tai, kad vadovaujantis Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostata, perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles.

 

Išvados

 

1. Tarnyba, remdamasi statybos sektoriaus eksperto išvada, konstatuoja, kad dėl Pirkimo objekto (Pastato, esančio Bitininkų g. 31, Kaune, statybos rangos darbai, Pirkimo Nr. 177968, skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS 2016-08-25) (žr. I dalį) 2016 m. nebuvo atlikta statybos darbų, taip pat, kad pagal 2016 m. sudarytas statybos darbų sutartis, nurodytas Lentelėje Nr. 1, buvo tinkamai atlikti ir perkančiosios organizacijos priimti pastato (pastatų), esančių Bitininkų g. 31, statybos (rekonstrukcija) darbai.

2. Tikrinimo rezultatai atskleidė perkančiojoje organizacijoje esančius sisteminius viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos trūkumus ir pažeidimus, nepakankamą pirkimų vykdymo vidinę kontrolę.

3. Atsižvelgdama į patikrinimo ataskaitos nustatytus pažeidimus, Tarnyba konstatuoja, kad perkančioji organizacija: 

3.1. vykdydama Pirkimą pažeidė Įstatymo (nuo 2016-01-01) 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto nuostatas, 32 straipsnio 2, 5 ir 7 dalių nuostatas, 941 straipsnio 2 dalies bei 85 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl Tarnyba įpareigojo nutraukti Pirkimo procedūras;

3.2. vykdydama pirkimus, nurodytus Lentelės Nr. 1 eil. Nr. 1-Nr. 7 ir Nr. 10, pažeidė Įstatymo (nuo 2016-01-01) 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

 

Perkančiosios organizacijos darbuotojai, atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, patikrinimo metu bendradarbiavo geranoriškai.

 

 

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Povilas Straševičius

 

 

Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė    Deimantė Skeberdė

 

Su ataskaita susipažino:

 

 

(Pareigos) (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));