skip to Main Content

PILIETIŠKUMO UGDYMAS LIETUVOJE

Gal pradėkime nuo pilietinės visuomenės kūrimo, kuri mums kartu su Europos sąjunga“ padovanojo“ Adamkus. Aš manau jog pirmučiausia mes negalime pasitikėti tokiais žmonėmis, kurie primesdami pilietiškumo ugdymą, pirmiausia siekė, pilietinės nepaklusnumo apraiškos, ir moralinės piliečių pareigos nepaklusti aukštesnei t.y, tarybų valdžiai, patys pilietiškiausi deriniai tik Vakaruose, to mus mokė ir ES, kai tik apsikabiname su ja. Kur buvo ponas Adamkus, kai mes neturėdami varguolių klumpių, (po karo) skubėjome j mokyklas ir kojeles parietę suoluose basi, gaudėme kiekvieną mokytojo žodj ? Kur buvo tas vertelga, kolaboravo su fašistais, kai mūsų tėvai valgydami pelų duoną, atstatinėjo sugriautą ,sunaikintą Tėvynę, kai po darbo , banditų nukankinti dažnai negrįždavo. Kur buvo jo žodis nepaklusti ir kovoti prieš nacius, kai jie griovė šalj, šaudė kitaminčius, žydus, rusus? Kodėl jis tada nepaklausė už ką, kai buvo naikinama mano tauta? O kodėl jis nesmerkia ir kitų , kurie sušaudė „ keturis komunarus“ už tai, kad jie turėjo savo nuomonę. Jie nešaudė žmonių. Kodėl jis tylėjo, kai iš lietuvių turtuolių kūrėsi baltaraiščių būriai ir jie pažadų skatinami, bei turto ištroškę, žudė savo tautiečius kaimuose. Šitaip siekė laisvės ? O kodėl jis nekovojo už tautos širdį Vilnių, už uostą Klaipėdą? O Šiandien siūlo tokią pilietinę visuomenę jis ir jo sėbrai, kuri nepaklustų darbo žmogui, o viską turi valdyti jo chuntos kapitalas. Kodėl jis sėdi ir išnaudoja mus, nors nė kiek neprisidėjo prie Tėvynės gerovės kilimo . Tik atvedė vagį „Viljamsą“.? Kas gali paneigti, jog būdamas žmogžudžių armijoje , nepakėlė ginklo prieš tautietį, prieš beturtį, kuris norėjo tik žemelės , kad išmaitintų savo brolį, tėvą, šeimą.? Susimąstykit, tautiečiai, keldami šito man ir darbo žmogui keliančią antipatiją, žmogaus reitingus. Kodėl mes j valdžią renkame tik išdavikus, kažkokius parsidavėlius, mus laikančius šunauja, raudonosiomis utelėmis ir 1.1.? Taigi noriu paklausti kokias utėles šėrė ir augino profesorius Landsbergis tarybiniais metais, jog užsitarnavo profesoriaus vardą.? Miršta žmonės nuo insultų, nuo įvairių ligų , miršta išsilavinę protingi. Jūs nesusimąstėte kodėl? Kas atsitiko su Stulpinu , Veselka, Prunskiene,(tapo neįgalia ) Brazausku . Borovskiu , Lubiu ir 11. Landsbergis atsparus, mano nuomone, nes kol valdžioje jį globoja persivertėliai, gobšuoliai, jis nervintis neturi ko. Nuo jo kaltė , kaip nuo žąsino vanduo, bet jis labai drumstas. Taigi, kodėl negalime ištirti“ dėdulės“ bylos iki galo Ką reiškė gerb. V. Petkevičiaus, Janutienės, Gulbino ir kitų įrodymai . Kodėl pamiršti 1990 kovo 27 d. R. kryžiaus Ligoninėje įvykiai ?. Nebuvo kraujo tiek, kiek reikėjo „ dėdulei“ . Kas pakišo ir išdavė vaikinus. Kas jei ne patriotai. Kodėl apie tuos vaikinukus nutylima, mums labai įdomu.? Kodėl, paviešinęs tiesą, kenčia redaktorius A. Drižius? Kodėl nepripažįstamas kaltu, melavęs apie Mažeikių naftą, ponas Sadeckas? Kas čia veikia – pinigai, baimė ar JAV amerikonų politika- viską sumesti „sovietmečiui. “ Betgi tokio nebuvo , buvo Tarybų valdžia, kuriai uoliai tarnavo ir ją gerbė šie asmenys, žinoma ir jais pasiekė labai „šviesi „D. Grybauskaitė. Kada jie visi melavo dabar ar tada.? Ką juos perdažė ir kokiame kely jie tapo nepriklausomybės šalininkai.? O dabar apie žmonių skausmą, už kurį jie negali dovanoti vergvaldžiams. Nešame lietuviškų bulvių maišą, atvežę iš kaimo , o ji (L. Š ) stovi su mažamečiu vaikeliu ant rankų ir verkia. Ko verkė ši šiaulietė, bedarbė, neturinti atliekamo cento net bulvėms įpirkti. Kodėl? Sutuoktinis išvažiavo į plačiąją sąjungą užsidirbti pinigų ir amen-dingo . Gyvenk, kaip nori aš čia pats vos prasimaitinu, o apie alimentus dar tu galvą suki. Išvada: ar galėjo tarybiniais laikais šitaip palikti šeimą žmogus? Jis tuoj pat būdavo surastas įdarbintas ir alimentai nors kiek tenkintų jo vaikelį . O dabar nauja ES kultūra . Sąjunga ,kuri pridengia vagis , kuri lengvina šeimų iširimą . Nepažįsta seimūnai darbo žmogaus tikro gyvenimo . Jie kuria kelis kartus šeimas ,o žmogelis maitindamasis jų pažadais , savo darbu kuria jiems prabangą savo prakaitu uždirbtais euriukais ir nuskausmintomis pensijomis, išlaiko dar jų antrąsias jaunikles žmonas. Jie išsimoka sau premijas, gaudami milžiniškus atlyginimus, palyginus su darbo žmogumi . Štai Pakruojo meras ,pasišvaistė tūkstantinėmis premijomis . Manoma , jog už tai, kad per alkoholį prarado postą ir vėl jį atgavo- padėka padėjėjams . O tuo tarpu Žeimelio seniūnijoje tėvynės karo 90- mėtis veteranas Lindiškis Jurgis sušalo, savo nepakūrentoje pašiūrėje, net mes „Motinų klubas“ , sužinojome per vėlai ir buvome suruošę siuntinį ,bet ir čia buvo uždelsta, nes soc darbuotojai sutartą dieną neatvyko susitikti. Kas rizikavo gyvybe, kad šiandien dar girdimas Lietuvos vardas? Ką, ar ne veteranai, kovėsi už mūsų Lietuvą? Ar už tai reikia smerkti R. Armiją, kad ji išvijo nacius, su kuriais bičiuliavosi, būdamas jų gretose didžiavosi V.Adamkus. Ar jis prisidėjo prie Vilniaus išvadavimo iš lenkų.? Paklauskite jo. Tai kam padėjo Taryb . Armija, kai Adamkus nešė savo „kiaušinius“ iš Lietuvos net neatsisukdamas. O tikrieji lietuviai liko čia ir kėlė ją iš pelenų, aukodami save saugojo savo kultūrą ,papročius, kalbą. O ponas Adamkus ,ugdydamas pilietiškumą vietoj lietuvių kalbos įteisina anglų kalbą kartu pritariant ES, JAV .Nuteiskite mane sako Vladas iš Kuršėnų, bet tokiam prezidentui spjaučiau j akis . Ar tarybiniais laikais baisu buvo , kai premijas gaudavo traktorininkai, melžėjos , eiguliai ir 11. Valdžia gerbe tuos, kurie vykdė gamybą, kūrė žmogaus gerovę visiems. O šiandien premijos sėdėtojams ,liežuvautojams, tarp jų darbo žmogaus nėra . Nėra darbo kolektyvų, pirmūnų , tėvų, kuriais didžiuodavosi vaikai , kai tėvai buvo talpinami garbės lentose ir 11 . Šiandien didžiuojasi poniukai, kai už tėvų nepelnytus pinigus, perkasi mašinas, kompiuterius ir 11 . Ir tai neiššaukia patyčių , tai neskatina skandinti save alkoholyje , kai nėra ką veikti, nėra darbo ir nėra kuom maitinti vaikus . ?T a i neskatina savižudybių, tai neveda žmogaus iki depresijos, iki nužmogėjimo, kas atsitiko ir Kražiuose, kai paskandinti vaikai . Aš žudikų neteisinu tai sadizmas ,bet kas sės ij teisiamųjų suolą, kai sunaikinta kultūra ,auklėjimas, kai sunaikintos darbo vietos ,o vis tiek kolektyvai buvo gerai . Žmonės stengėsi dirbti kuo geriau ,stengėsi, nes jautė pilnavertiškumą, jautė jog už jo stovi valstybė, bet ne kapitalistas, kuris darbo vietos tau negarantuoja ir jokio paskatinimo nėra. Tik vienintelis žodis dirbk, dirbk , nes už tavęs ne valstybe , o vergvaldys .j tokią pilietinę visuomenę mus atvedė V. Adamkus, jam talkina ,D. Grybauskaitė, V. Landsbergis- jie tikrai“ pilietiški,“ dėl savęs . Tik gaila žmonių, kurie net šiandien neišgali užsidirbti,kodėl valdžia vietoj savų premijų negaletų paremti piliečių ir skirti euriukų spaudai dotuoti. Kodėl taip skriaudžiamas,, L.L“, kodėl po kai kurių straipsnių ir „Respublika“ išnyko? . A , supratau sako man Genutė, Laisvas laikraštis nebus ponų pageidaujamas, nes čia daug tiesos ir labai teisingai nušviečiamas tų ponulių ugdomas „pilietiškumas“ todėl nereikia spaudos. Aklas žmogus geriau valdomas, jis daugiau „ pilietiškas“ o tokius padaryti nesunku , uždrausk spaudą palik kompiuterį, 13- mečiui įduok kirvį, šautuvą ir pirmyn naikinti tikrų lietuvių. Ištvirkėlius tokius kaip L .Stankūnaitė, jos tėvus, nesugebejusius išauklėti doros moters-šelpkite pinigais. Baisu klausytis tokių išvedžiojimų ,todėl greičiau grąžinkite lietuvaitę Kedytę į tėvynę ir nesityčiokite teismais iš senelių . Užgrobtu turtu labai lengvai paspringstama. Šalin vagių su amerikonu Adamkumi pilietiškumą !.

Su pagarba Birutė Dilpšienė

„ Motinų Klubas“

 

Facebook komentarai
Back To Top