skip to Main Content

Pilietinė akcija ,,Laisvę S.Rakauskienei!”

Spalio 20 d. Kaune prie apygardos teismo vyko pilietinė akcija ,,Laisvę S.Rakauskienei!“. Šiai akcijai rengti gautas savivaldybės leidimas. Kadangi nuo 13 val. turėjo vykti Skaistos Rakauskienės apeliacijos svarstymas, prieš šį svarbų posėdį, nuo 12 valandos ir vyko pilietinė akcija. Ją organizavo Socialistinis Liaudies frontas (SLF), Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga, judėjimas ,,Vytis“. 

.Įvairiose žiniasklaidos priemonėse šių  metų eigoje jau  eilę kartų rašyta apie teisėsaugos veteranės, Socialistinio Liaudies fronto narės S.Rakauskienės persekiojimus. Ji jau devynis mėnesius laikoma už grotų dėl to, jog aktyviai kovojo prieš narkotikų gamybą ir prekybą (artėjant šiam teismo posėdžiui teko telefonu bendrauti su S.Rakauskiene, kuri kreipėsi  į visuomenę, prašydama pagalbos. Be  to, pavyko pasiaiškinti dar kai kurias jos persekiojimo detales).

Akcijoje ,,Laisvę S.Rakauskienei“ pasisakę SLF pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas, judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas H.Juodiška, žurnalistas iš Klaipėdos Z.Volkovas-Lapinskas, visuomenininkai L.Helstein ir V.Jokimas bei dar keli aktyvūs piliečiai savo kalbose reikalavo paleisti S.Rakauskienę iš griežto režimo psichiatrijos įstaigos, kur ji laikoma jau devynis mėnesius, be to, pabrėžė, kad Lietuvoje vyksta masiniai žmogaus teisių pažeidimai, tame tarpe ir politiniai persekiojimai-baudžiamosios bylos visuomenininkų V.Lekstučio, Ž.Razmino, O.Titorenko atžvilgiu, teisme  svarstoma ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininko D.Šulco ir aktyvių šios organizacijos narių R.Plungės bei N.Plungienės byla, po teismus tampomas ir kaunietis visuomenininkas V.Jokimas. ,,Apie kokią teisinę valstybę dar kalbama? Lietuva –tai policinė-prokurorinė valstybė, kur įtakingų valdžios veikėjų žodis viršesnis ir už įstatymus, ir už Konstituciją“-teigė kaunietis H.Juodiška. 

Po akcijos aktyvūs piliečiai rinkosi į  teismo posėdį. Čia ir prasidėjo įdomūs įvykiai.  Visi piliečiai suėjo į salę 12 val. 58 min. O  13 val. teisėjų kolegija neatėjo, tik itin aktyviai ėmė veikti sekretorė, kuri įsakmiai pareikalavo  išeiti iš teismo salės. Piliečiai pagristai atsisakė išeiti, nes tik teisėjai turi teisę pranešti apie posėdžio atvirumo lygį. Tada sekretorė iškvietė policiją, į salę atėjo du pareigūnai. Tačiau ir tada piliečiai iš salės neišėjo. 

Galų gale 13 val. 10 min.  prisistatė teisėjos R.Gečaitės vadovaujama trijų teisėjų kolegija. Ji paskelbė nutartį, jog teismo posėdis bus slaptas, tada piliečiai iš sales išėjo ir laukė teismo verdikto už durų. Duris saugojo net keturi policijos pareigūnai. Teismo salėje liko tik teisėjų kolegija, prokuroras ir S.Rakauskienės advokatas R.Strončikas. Posėdyje pateiktas ir S.Rakauskienės prašymas rengti viešą posėdį, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Po gan ilgo svarstymo, kuris truko iki 14 val. 50 min., buvo paskelbta, jog  teismo sprendimas bus skelbiamas  tik lapkričio 22 d. Įvairių visuomenininių organizacijų atstovai jau paliko teismo pastatą.  Kiek vėliau paaiškėjo, kad netoli teismo Kauno centre keli civiliais rūbais vilkintys vienos grėsmingos slaptosios tarnybos pareigūnai suėmė visuomenininką V.Jokimą, kuris keliavo iš  akcijos ir teismo posėdžio (Plačiau apie šiuos represinius veiksmus pranešime atskirame straipsnyje). 

Giedrius Grabauskas

               

                                  

         LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA

                  Liepų al. 2 LT- 57167 Kėdainiai.  Adresas korespondencijai Josvainių g.4  LT-57274 Kėdainiai

                 ,,Swedbank“ AB LT507300010138396913 Tel+370 608 00512  Fax.+370 422 60008

                                                 Į.k. 191991323   www.lztss.lt  lztss.eu@gmail.com


Kauno apygardos teismo                                                2016-10-20 Nr. P16/10 – 06

Pirmininkui N. Meilučiui

LR Teisingumo ministrui J.Bernatoniui

 

PAREIŠKIMAS

DĖL S. RAKAUSKIENĖS PERSEKIOJIMO IR JOS PILIETINIŲ-ŽMOGAUS TEISIŲ BEI LAISVIŲ PAŽEIDINĖJIMO

 

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija ginanti žmogaus teises bei laisves, viešąjį (įstatymo saugomą) interesą – Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga ir kitos visuomeninės organizacijos, pilietiški visuomenės nariai, dalyvavę pilietiniame mitinge ,, Laisvę S. Rakauskienei” šiuo Pareiškimu, atsakingai pareiškiame:

Lietuvos Respublikos  pilietė Skaista Rakauskienė nuo 2016 m. sausio 19 d. yra laikoma griežto režimo psichiatrijos įstaigose – nuo sausio 19 iki kovo 3 d. Utenos teisminės psichiatrijos ekspertiniame skyriuje, o nuo kovo 3 d. iki šiol – Rokiškio psichiatrijos ligoninėje sustiprinto stebėjimo sąlygomis. S. Rakauskienė nėra įvykdžiusi smurtinių ar pavojingų finansinių nusikaltimų, ji tik įtariama galimu nesunkaus nusikaltimo padarymu (galimai melagingu policijos iškvietimu). Kaimynystėje pastebėjusi galimus narkotikų gamybos atvejus, ji kreipėsi į policiją, pareigūnai narkotikų nerado. Tada buvo pradėtas tyrimas pačios S. Rakauskienės atžvilgiu.

Šis tyrimas pagal LR BK 236 str. 1 dalį vykdytas ilgai, nors tai nesunkus nusikaltimas, ir kyla abejonių, kodėl po ilgo tyrimo byla nenutraukta arba neperduota teismui, o S.Rakauskienė izoliuota ir neteisiama, ji laikoma už grotų psichiatrijos   klinikoje vengiant atviro teismo proceso. Net teisme įrodžius piliečio kaltę, už šį nusikaltimą taikomos baudos, tik retais atvejais-iki kelių mėnesių įkalinimo. Tuo tarpu S.Rakauskienė už grotų randasi jau  devynis mėnesius. Itin svarbi aplinkybė-pagal teismų sprendimus jau baigėsi  S.Rakauskienės sankcionuoto sulaikymo terminas, tad jos prievartinis laikymas už grotų yra neteisėtas.

Pažymėtina, jog Skaistos Rakauskienės atžvilgiu vykdoma teisiniu požiūriu itin abejotini veiksmai, pažeidžiantys jos pilietines – Žmogaus teises bei laisves: – štai balandžio  7 d. svarstant jos apeliaciją  Kauno apygardos teisme, prokuroras trukdė į posėdį atėjusiems žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams,  birželio 2  d. ir birželio  6 d. vyko slapti Kauno apylinkės teismo posėdžiai, apie kuriuos pati S. Rakauskienė net neinformuota, apie tai nežinojo nei jos teisinis atstovas,  visuomenės atstovai-taigi vyko įslaptintas procesas, pažeidžiant Tarptautinės teisės nuostatas, Lietuvos Respublikos  Konstituciją, įstatymus.

Liepos 5 d. Kauno apygardos teisme vyko apeliacijos svarstymas, ir atėję žurnalistai bei visuomeninių organizacijų atstovai buvo pašalinti iš salės. Sprendimo jie turėjo laukti už uždarų durų. Tai įvyko ir kitame apeliacijos svarstyme rugsėjo 21 d. tame pačiame teisme. Be to, turime paminėti svarbius faktus-S.Rakauskienė yra teisėsaugos veteranė, ji teisėsaugos  sistemoje dirbo 26 metus, už savo gerą darbą ne kartą gavusi įvairius apdovanojimus. Pažymėtina jog S. Rakauskienė eilę kartu argumentuotai kritikavo įvairius aukšto rango teisėsaugos pareigūnus dėl jų aplaidaus darbo. Ji visada buvo principinga Lietuvos  pilietė,  aktyvi, ginanti savo ir kitų piliečių teises. S. Rakauskienė jau ilgai randasi už grotų, smarkai prastėja jos sveikatos būklė-ji apako viena akimi, yra didelių problemų su širdimi. 

Šie veiksmai S.Rakauskienės atžvilgu prieštarauja Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatoms; Lietuvos Respublikos  Konstitucijai – Konstitucijos 21 straipsniui (Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas.  Draudžiama  žmogų  kankinti,

žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis), 25 straipsniui (Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos  laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas), 29 straipsniui (Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ar teikti jam privilegijų dėl jo rasės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu);  

Šiuo Pareiškimu kreipiamės į  Kauno apygardos teismo pirmininką N.Meilutį ir LR teisingumo ministrą J. Bernatonį ir prašome:

– Savo kompetencijos ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatytų įgaliojimų ribose tuoj pat Imtis visų priemonių tam, kad  būtų nutrauktas pilietinių – Žmogaus teisių bei laisvių pažeidinėjamas S.Rakauskienės atžvilgiu: – S. Rakauskienė nedelsiant būtų paleista  iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės  sustiprinto stebėjimo skyriaus;  S. Rakauskienės atžvilgiu būtų nutrauktas prievartinis  izoliavimas psichiatrijos klinikoje, nutrauktas neteisėtas sveikatos trikdymas, nutrauktos grėsmės gyvybei;

–  Imtis priemonių, kad būtų  nustatytos aplinkybės ir priežastys, dėl kurių teisinėje demokratinėje Lietuvos valstybėje asmuo padaręs galimai administracinį (nesunkų baudžiamąjį) nusižengimą yra prievarta talpinamas į psichiatrijos kliniką, net 9 mėnesius tyčia pažeidinėjamos Žmogaus teisės bei laisvės; Žmogus yra žiauriai ir negailestingai kankinamas, rengiami uždari teismo posėdžiai; atsisakoma išklausyti Žmogų teisme (tyčia nesudaromos sąlygos atvykti į teismo posėdį); apie Žmogaus teisių bei laisvių pažeidimus slepiama informacija?

 

 

Giedrius Grabauskas/Socialistinio Liaudies fronto pirmininko pavaduotojas

Zenonas Volkovas-Lapinskas/,,Laisvo laikraščio“ žurnalistas

 

Donatas Šulcas/Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas

Dalia Marija Gerulaitienė/psichoterapeutė

 

Virginijus Partaukas/visuomenininkas

Lina Helstein/visuomenininkė

 

Henrikas Juodiška /judėjimo ,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas

Vincas Jokimas/visuomenininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));