skip to Main Content

P. Gražulio kalba Seime, per antradienio vakarinį posėdį. Buvau pateikęs jos fragmentus, bet, kaip supratau, kai kurie žmonės nepatikėjo, kad jis iš tiesų taip kalbėjo, tad pateikiu oficialią stenogramą.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš no­riu pa­kal­bė­ti ap­skri­tai, kas vyks­ta vals­ty­bė­je ir kas da­ro­ma. Nuo pat pir­mų die­nų, aš jums pir­mą die­ną, kai su­da­rė­te val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, pa­sa­kiau: nuo jū­sų ka­den­ci­jos pir­mos va­lan­dos iki pas­ku­ti­nės jūs bū­si­te dras­ko­mi tar­pu­sa­vy­je, ban­dys su­kir­šin­ti prem­je­rą ir frak­ci­jos se­niū­ną R. Kar­baus­kį, tas bu­vo da­ro­ma. Ačiū Die­vui, jūs su­pra­to­te, su­si­tel­kė­te.
Po to, be abe­jo­nės, ši­tas pro­jek­tas ne­pa­vy­ko. Po to aš ban­džiau, ma­čiau, kaip vis dėl­to pa­vy­ko, gal­būt kon­ser­va­to­riams pa­gel­bė­jant, Gab­rie­liui pa­gel­bė­jant, iš­rink­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ku bu­vu­sį kon­ser­va­to­rių G. Pa­luc­ką, ku­ris Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių są­skry­džiuo­se mie­go­da­vo su Gab­rie­liu­mi grei­čiau­siai vie­no­je pa­la­pi­nė­je. (Juo­kas sa­lė­je) Už­tai jis agi­ta­vo už po­ną G. Pa­luc­ką, kad jis tap­tų So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ku. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji, ir štai per nau­ją ly­de­rį, per nau­ją kon­ser­va­to­rių, so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­rį ban­do su­dras­ky­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą. Šian­dien, prieš man at­ei­nant į ši­tą tri­bū­ną, žur­na­lis­tai klau­sė ma­nęs: mes su­skai­čia­vo­me, kad vals­tie­čiai jau ne­tu­ri dau­gu­mos. Ko­dėl jums taip rū­pi, sa­kau, ger­bia­mi žur­na­lis­tai, ar jie tu­ri, ar ne­tu­ri tą dau­gu­mą? Kon­ser­va­to­riams rū­pi.
Žiū­rė­ki­te, kas yra, kas at­si­tiks. Jūs da­bar… M. Bas­čio at­žvil­giu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, A. Skar­džiaus at­žvil­giu, dar ke­lių Sei­mo na­rių at­žvil­giu. Ir jūs pa­ma­ty­si­te, kad pa­tys sa­vo ran­ko­mis vis­ką pa­da­rė­te, kad tos dau­gu­mos ne­tu­rė­tu­mė­te. Kiek jūs kar­tų kib­si­te ant kon­ser­va­to­rių ir Pre­zi­den­tės kab­liu­ko? Na, jūs pa­sa­ky­ki­te man. Kai sve­ti­mi puo­la, dar ga­li ap­gin­ti jus, bet kai jūs pa­tys sa­ve puo­lat ir ėdat, kaip jus ap­gin­ti? Na, jūs pa­sa­ky­ki­te man, kaip?
Ar jūs ne­ma­to­te, kad yra ši­tų gud­rių po­li­ti­kų kon­ser­va­to­rių klas­tin­gi ėji­mai, kaip jus suskal­dy­ti? Na, at­si­pei­kė­ki­te, aš jū­sų pra­šau. Aš pri­si­me­nu, kai bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja dėl M. Ba­s­čio, pa­ren­giau klau­si­mus. Ir štai aš tu­riu, tai bu­vo 2017 m. ko­vo 15 d., kad ne dėl vie­no M. Bas­čio, ku­ris ben­dra­dar­bia­vo su ki­tų vals­ty­bių spe­cia­lio­sio­mis ko­mi­si­jo­mis, bū­tų su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ir ta­da R. Kar­baus­kas at­si­sto­jo: ge­rai, mes su­da­ry­si­me, pa­ren­ki­me klau­si­mus. Štai, kiek pra­ėjo nuo ko­vo 17 die­nos, nė­ra tos ko­mi­si­jos. Klau­si­mai pa­reng­ti, bet ta ko­mi­si­ja nie­kaip ne­įtrau­kia­ma į dar­bo­tvarkę. Ko­dėl? Ne­lei­džia kon­ser­va­to­riai ir Pre­zi­den­tė. Tai kiek jūs min­si­te ant to pa­ties kon­ser­va­to­rių grėb­lio?
Ger­bia­mie­ji, aš la­bai ge­ra­no­riš­kai žiū­riu į jus vi­sus, ne­si­duo­ki­te maus­to­mi kon­ser­va­to­rių.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));