skip to Main Content

 

Šv.  Tėvo Jono- Pauliaus II  sutikimas  Kauno  Karmėlavos  aerouoste 1993m. Rugsėjo  6 d. Rytas.  Sveikinimo kalbą pasakė ir  gėles  Šv. Tėvui  įteikė nuo  Kauno  Arkivyskupijos, kardinolo  V.  Sladkevičiaus kancleris  kun. A. Bulotas, dalyvaujant vysk. V.  Michelevičiui  ir  Kauno  merui.  

Šventiškai Valstybinis Šv.Tėvo vizitas  Lietuvoje  Rugsėjo 22-23 dienomis.

Pasikalbėkime belaukdami  Šv. Tėvo.

Ar  pasiruošė šiam vizitui Lietuvos vadovai per 28  nepriklausomybės metus tikrai  Atverti  duris Kristui, o gal tik  kaip Vatikano – svečiui PRANCIŠKUI ?

Lietuvos  Respublikos  Prezidentės  tinklapis 2018 03 09  12:56  patvirtina,  kad tai  Popiežiaus  Pranciškaus  valstybinis  vizitas  LietuvojeGaila, kad  tokiu trumpu  valstybiniu  vizitu, Šv. Tėvas  nepamatys to,   pro „Atverkite  duris  Kristui“ per  25 metus  po  Šv. Tėvo  Jono-Pauliaus II apsilankymo  Lietuvoje, nuveikė  krikščioniška  Lietuva esanti ES:  užima 1 vietą  savižudybėmis, alkoholizmu, gyvenimo trumpumu, ir pagal atlyginimus 2 je vietoje  nuo  galo.  Krikščioniškoje laisvoje Lietuvoje  veikia  pagoniškoji  religija  ko nesidrovėjo  tikintiesiams pakišti  net  kovingieji ateistai, reikalaujanti Seime pagonims  teisinio statuso.  Veikia raganų  kultas.  Dažniau  pamatysi  televizijoje  kalbančią  raganą  su  savo  užkalbėjimais, nei  katalikų  tikybos  vyskupą  su  Kristaus  Evangelinėmis  tiesomis,  ar  populiariausią  pasaulyje  vienuolę  Andželiką  iš  JAV.   O sprendžiant  krikščioniškų šeimų  problemas, atiminėjant  iš  motinų  vaikus, neišgirdau, kad esnt nesklandumų  šeimose, joms į pagalbą  ateitų   krikščioniškos  Europos parapijos  klebonas  su  tikinčiais  krikšto  tėvais,  prieš  Dievą duotu  pažadu,  padėti  jaunai  šeimai auklėti  vaikus.  Šį  kartą  manau  kad ne tik nebus  atvertos  durys,  bet  dar  kai  kur  pagal  valstybinę  programą  manau  ir  užvertos.  Manau kad  jos bus  užvertos  prieš  komunistams primenančias  jų  pralaimėtas vietas prieš  įspūdingus  Dievo  nuveiktus stebuklus  okupuotoje Lietuvoje.  Tai  Kryžių  kalnas (vienintelis toksai visame  pasaulyje,  bolševikų neįstengtas  sunaikinti, ko  labiasiai ir  troško  pamatyti  Šv. Tėvas Jonas-Paulius II ) ir  Šiluva.  Programa  trumpa   kaip Čiau ( Tokiu  pasisveikinimu, naujasisi  išrinkas  Šv. Tėvas  Pranciškus  prisistatė  tikintiesiams  Švv. Apaštalų Petro ir Pauliaus aikštėje  Romoje) prabėgant pro  Baltijos  šalis.  Artimų draugų  Kristuje  manomai  Šv. Tėvas  Lietuvoje  dar neturi,  kad  pasiliktų  ilgiau  kaip  kad  Šv. Tėvas  Jonas- Paulius II,  rodė  pagarbą  ir  draugystę  kardinolui  V. Sladkevičiui pasilikdamas 4 dienas.  Šv. Tėvas Jonas – Paulis II Lietuvoje  jautėsi  kaip  savos tikinčios  bažnyčios  namuose. Pasirodo  kad  tokiai  tikinčiai    krikščioniškai  šaliai Lietuvai esančiai tarp  Rytų  ir  Vakarų,  dėmesys  skiriamas tik  valstybinis vizitas ir tik  prabėgomis,  nors katalikiška  žiniasklaida ir  skelbia,  kad  bus  didelės  galimybės  tikiniesiams daug  kur  susitikti su  Šv. Tėvu, bet  nuo  kuklaus valstybinio  protokolo nukrypttai  neįmanoma.  Tam  ir  iš  anksto sudaroma  programa. Yra labai   du  skirtingi  kvietimai  palyginant  tarp  Šv. Tėvo Jono- Paulias II , kai  kvietė  bažnyčios  vadovas  kardinolas  V. Sladkevičius  ir  dabartinio  Šv. Tėvo  Pranciškaus kvietimo. Šv.Tėvą – Joną Paulių  II,  vos  atgavus Lietuvai  nepriklausomybę,  skubėjo  kviesti tai pat pirmieji  politikai. Ir tokie  politikai  kurie  turi  KGB slapivardžius  ir  susitikę su  Šv. Tėvu  Vatikane, netgi  pradėję  mokyti  Šv.Tėvą kokia  turi  būti  Vilniaus  vyskupija  ir  kas  jos  vyskupas. Tų  politikų  asmeniniuos  archyvuose  yra  tokios  nuotraukos  iš tokių pokalbių kurios  nepublikuojamos dėl nevykusių pokalbių ir tuo  labiau  nieko  nederinus  su  Lietuvos  katalikų  Bažnyčios  vadovu  kardinolu V. Sladkevičiumi. Šv. Tėvas Jonas- Paulius II būdamas iš komunistų  valdomos  Lenkijos  gerai suprato politikų užmačias nederinant  ir  aplenkiant Lietuvos  katalikų  bažn. vadovą  kardinolą V. Sladkevičių-politikų žiniasklaida tik nuo  užuominų apie  šv. Tėvo  apsilankymą, jau  gaudė  tikrai  būsiančio Šv. Tėvo  vizitu,  kai dar  Lietuvoje  buvo  okupanto  kariuomenė.   Šitaip  pasielgus politikams, kardinolui  beliko  vykti asmeniškai atsiprašyti  už  politikų  išsišokimą  ir  nuoširdžiai  pakviesti tikinčiųjų  vardu,  Šv. Tėvui  aplankyti Lietuvą. Vykome  kartu  su  kardinolu,  tad  visi  pokalbiai  vyko  kartu ir  mačiau  ir  girdėjau kaip  Šv. Tėvas ir  toliau  pavedė kardinolui  V. Sladkevičiui rūpintis  atgimusia  Lietuva,  sakydamas, kad  tu  dabar  dar  labiau esi  reikalingas. Okupacinė  kariuomenė  jau  buvo  išvykusi, tad tik tada kardinolas  ryžosi  pakviest  Šv. Tėvą. Savanorių  kariuomenė, kuri  dar  buvo  nespėta, likusių komjaunuolių sunaikinti, aktyviai  įsijungė į  pagalbą  Šv. Tėvo  vizito  metu. Vizito atminimui savanoriai  išleido  segamą  Kryželį prie  uniformas Šv. Tėvo vizito  garbei atmnti.   Dabartinį  Šv. Tėvą  Latviai  sutiks su giesme  iš  Mišparų himno „Ave MARIA  Stella“, Estai  su  liaudies  dainos žodžiais, Lietuva su  logotipu „Kristus  Jėzus,  mūsų viltis“- savo  piešiniais Lietuva šį  logotipą išskaidydama  į  daugelį  prasmių  ir  minčių. Tik kodėl  buvo  vengiama  aplankyti  Šv. Tėvui  pačių  švenčiausių  vietų  Lietuvoje –  Kryžių  kalną? Ir aš  bandau  pateisinti  save, kad daug  dar turi  Lietuva  išsaugotų šventų  dvasingumo lobių  ir,  kad  juos  galėtum pamatyti, prie jų  reikia priklaupti, prisiglausti, pabučiuoti Šiluvos šventovėje akmenį, ir  pajusti tarsi visos  Lietuvos  skausmo ir džiaugsmo  lūpas ir ašaras, ką  padarė Šv.Tėvas  Jonas – Paulius II. Pabučiuoti savo pirmtako Jono- Pauliaus II  atminimui  pastatytą  kryžių, Kryžių  kalne  ir pajusti, tvirtai tikinčios  tautos kultūrą  ir  jos  dvasią, be politikų protoklo. Ir be „šventų“  karikatūrų ( vienas  Lietuvoje liturginis  maldynas įvardija  kaip nuostabų  dalyką) Šv. Tėvui  Pranciškui.

Nuogastavimai

Tad  pirmasis nuogastavimas po  Jono – Pauliaus II  vizito, susitinkant  su  dabartiniu  Šv,Tėvu man ir yra tas,  kad  mes per  28  nepriklausomybės  metus užvėrėme  duris jaunuoliams, nutoldami nuo  Kristaus  Evangelinės  Bažnyčios į Kauno kunigų seminarją.  Tai  mačiau, kaip buvęs  jos  vedėjas ir dėstytojas,  bažnyčios vadovams  teisinantis, kad jų jau mažiau bet geresni, (jei tai būtų tik dėl klierikų kokybės….) bet  tuo  pačiu, tokių  kalbų   elgesiu mes užvėrėme  ir  Kristui duris dėl  kunigų  trūkumo  Lietuvos katalikų banyčiose. Šitokio  būrio  buvusio  tikinčios Lietuvos  klierikų  Šv.Tėvas jau  nepamatys.  Vatikano  studijų  doktrinos vadovai labai susirūpinę  tokia  padėtimi ir  atvykę  į  Lietuvą  kalbėjo, ar tikslnga  dėl kelių  klierikų tai vadinti  aukštų studijų  institutu  ir siūloma  auklėtinius  perkelti studijoms  į Romą   jei reikalai  nepagerės.  Kaip  pasiteisinsime  Šv. Tėvui?  Tarsi  skestančiųjų  gelbėjimosi  metodu,  vyskupams matematiškai  spręsti  sielovadą,  padalinant parapijas pagal skaičių  aptarnaujantiems   kunigams? Jei taip, tai dar po metų  dar  labiau  padidinsime  aptarnaujančių parapijų  skaičių  ir  kartu jaunų  kunigų  mirtingumą  kuris  šiais  metais  labai  palietė  Lietuvos  parapijas.  Dėl kunigų  kokybės irgi  yra  abejonių, kai niekada neteko rūpintis tiek papuolančių  jaunų  kunigų priklausomybės  ligoms ir net Šv. Mišių metu kviesti policiją, daryti  tvarką  Šv. Mišių  metu ir dviem vyskupams  muštis  atgailai į  krūtinę.  Jau nekalbant  tai , kad jaunas  kunigas nemoka  išsiversti iš  lotynų kalba  rašomo  apeigų ritualo  tvarkos.  Bet jeigu jų  mažiau  arkivyskupe, kaip kad  Jūs  argumentavote  Kauno  Diena“, tai kas iš  tikrųjų atidarys rajonų, kaimų parapijų bažnyčių  duris  ryto ir vakaro  maldai, jeigu jų mažiau?  Važiuosime  į didmiesčius  kur dar  bažnyčios  kaip   prekybos  centrai  ar  ligoninės kad išsilaiko. O kas  aptarnaus  dar  neemigravsius, be  sakramentų paliekančius  parapijiečius,  kai  prie  bažnyčios  durų raštelis, kad  Kalėdaičių  nėra, kreipkitės  į  nurodytą  parapiją, o kunigas  kelinta  para  neatvažiuoja  palaidoti  mirusio.  Šv.Tėvą Joną –Paulių  II  sutikome  su  230  Kauno  kunigų  auklėtinių, Tad man sutinkant  Šv. Tėvą Joną – Paulių II Karmėlavos aerouoste  ir  pasveikinant   nuo  Kauno  Arkivyskupijos, buvo  malonu  pažvelgti  Šv. Tėvui  į  akis,  kaip po sovietinės  priespaudos, vietoje buvusių  50 klierikų, Šv. Tėvą  pasitiko virš  230 klierikų. Šv, Tėvą Joną –Paulių II teko  sutikti  ir lydėti  visose  kelionėse kartu  su  kardinolu  V. Sladkevičium.  

Kam  mes  atvėrėme  duris?  Kristui  ar  verslo  reklamai?

Tad vėl  krenta  į akis  kas   labai  nustebino  Šv. Tėvo Jono– Pauliaus II   vizito metu  kai  buvo išleisti  tarsi  jubiliejiniai krikšionybės  metams  paženklinti  celofaniniai krepšialiai  o kitoje  krepšelio pusėje  karvutės  su  Biržų  pieno  reklama. Šiais metais  netgi  katalikiškam  laikraštyje  XXI  amžius  pirmame  puslapyje, rūpestis  kiek  pinigų  išleisime  Šv.Tėvo sutikimui?  Argi toks  biednas  Vatikanas ir  Šv.Tėvo  planuotam  tarnybiniam  valstybiniam  vizitui  Vatkanas neskiria  lėšų?  Aišku, religinėms apeigoms  kiek reikės  tiek ir turės  būti  skirta lėšų.  Kai Prezidentė darė vizitus  į  Vatikaną  negirdėjau kad kas  rinktų tam  pinigus  bažnyčioje. O be to ir  iš  Šv. Tėvo  vizito  programos,  susidaro vaizdas, kai tai daugiau ne kaip vizitas  Ganytojo  pas   tikinčią  Lietuvą,  bet kaip  valstybinis  vizitas, nes  pirmiausiai  bus  susitikimas  su  Prezidente  šalies  vadove   o tik  vėliau su bažnyčios  vadovais bet neaplankant  vienintelio  pasaulyje  ir  krikščionybės  ženklo  ir  Lietuvių  tautos  laisvės  siekimo  simboliKryžių  kalno  ar  Šiluvos  šventovės.  Tad  manau  neprasivers  plačiau durys  dvasingumui, jeigu  jų  neatvėrėme per  28 nepriklausomos  Lietuvos  metus? Lietuva  ES –  je  neturi  savo valdžios  pirmumo, kad  tos  durys  atsidarytų  piliečiams  kiek  reikia  o  ir  bažnyčios tuštėja. Ar pakels  Šv. Tėvas  parklupdytą  Lietuvą po  ES  vėliava?