skip to Main Content

 

 

Paklauskite juodinančio ir šmeižiančio mūsų tautą įžūlaus žydo Landsbergio?

 

Mes buvome ir busime laisvi, Europoj išdidi tauta,  mes esam Baltų palikuonys, o už vienybę Baltijos tautų tėvams ir mums patardavo žiniuonis 

 

 Prie Baltijos krantų kurta. Germanai, frankai negebėjo Kalaviju į Šiaurės vėją.

Kalba ir žemė sava, Laužo ugnis-ne svetima.

Ir girioj ąžuolų ant tako Nebūdavo kvapų litvako.

 Nebėgo, nesiuntė lietuvių

 Palikti Baltų žemės sūnų, Palikti savo gimtų kraštų, 

Skaityt nemielų kitų raštų.

 

 

 

 

p. D.GRYBAUSKAITE, prašau parodykite planetoje tokią TAUTĄ ir jos vadovą, kurie kai kuriems žydukams statytų  mokyklas, o SAVUS, LIETUVIŲ VAIKUS „Kištų“ j PRIEGLAUDAS? (Ten, ne vaikų namai, o „ubagynai“)

Manės nedomina asmeniniai D.Grybauskaitės interesai, bet aš ir mūsų Lietuvos teritorijoje gyveno ir gyvena BALTŲ (!) palikuonys, LIETUVIAI. Todėl  99% lėšų, materialinių vertybių ir dėmesio – tik LIETUVAI. Užsienio valstybėse Jūs, su savo tautiečių skaičiumi -kaip vidutinio Europos miesto merė, tik mandagiai išklausoma ir plačiau nusišypsoma. Kai taps Trampas prezidentu  – bus matyti.

NĖRA LĖŠŲ? KODĖL DINGSTA kai kurių ŽYDŲ BANKUOSE SURINKTI LIETUVOS ŽMONIŲ PINIGAI? JŪSŲ PAREIGA NE PAMOKSLAUTI IR MOKYTI,  VAŽINĖJANT VISUS PO KRAŠTĄ, KAIP a/a N.Chruščiovas. Bet SAVų, LIETUVIų IR TIK PIRMIAUSIA LIETUVIų GYVENIMO LYGIU, ŠVIETIMU, SVEIKATA, JAUNĄJA MŪSŲ PAMAINOS BŪSIMA KARTA NUOŠIRDŽIAI RŪPINTIS. Kad nevyktų lėšų eksportas ir dar kai kurių žydų reikalavimai juos remti Lietuvoje.

28 šimtm. praėjo nuo Jotvingių iki XXI amž. naujų Baltų palikuonių Laisvės nepriklausomųjų „apgynėjų“. XX amž . pabaigoje į gynybos vadus įlindo žydas, po jo – perpus su žydo priemaiša, po to su lietuviškomis šlepetėmis Abhamo pagalba iš dešinės, galiausiai vadovė ne darbui, o tuščiai reklamai su dvaro trigubais vasalais. Iš Senųjų – vieni išvyko pas karalius ar kunigaikščius „bagotesnius“, kiti, kuklesni stojo į eiles prie Sezamo konteinerių, treti, vaišinasi pagal lietuviškus papročius tik gerdami „midų ir sulą“, „kukliausieji“ – prancūzišką konjaką „kindziuku“ užkąsdami. Daugumai senatvėje, kaip padėka už gerą darbą Tautos labui, tai mokestis prie lazdelės ir kiaurų batų, teikiant nemokamai „aukščiausios“ rūšies kruopas vieninteliam racionui.

Siauroka ta BALTŲ DIENOS 3-jų valandų ATMINTINĖ tarsi simboliškai, abipus Neries vyko. Bet SOSTINĖJE, Lietuvos širdyje, Gedimino kalno papėdėje. Ant kurio ir prie jo dar ir dabar buriasi ir plevena Baltų karžygių, kunigaikščių, karalių ir kietų mužikų dvasios, kuriems kiekvienam aukštai uždegta žvaigždelė. Netikit, reikėjo ateiti tą vakarą prie Neries ir būtumėte labai tiksliai suskaičiavę kiek jų buvo matyti, ten labai aukštai mums blizgančių, mums vis dar saugančių jų žygdarbius ir valią..Deja, į šiaudinių Lietuvos patriotų ausis šis vakaras neužklydo. 

Bet iš LRT reklamos apie nuostabiausią žydų tautą ir jos nebepakeičiama nei pasakomis nei raštu neapsakytą veiklą, kaip iš gausybės rago pastovia liejasi, ne tik tą vakarą.

Garsai, vaizdai ir įspūdžiai, tarsi Lietuvoje nebegyvena lenkai ir baltarusiai, latviai ir slavai, musulmonai ir čigonai.

50 metų skelbėme visam svietui, jog Slavai mus išvadavę nuo rudmaršikinių, šimtmečiais be eilės su kalavijais į mūsų kraštą ir kitų vakariečių, dabar patys slavai pamiršo išeiti.

Tai kodėl dabar Žydų genties atstovai, mus nuo nieko neišlaisvinę(nebent nuo duonos, darbo ir lėšų),o priešingai – okupuoja. Tai genties atstovai, kurie sugriovė visą žemės ir pramonės ūkį, ko pasėkoje ketvirtadalis ir taip mažai belikusių Baltų palikuonių Lietuvoje, buvo priversti palikti GIMTINĘ, penktadalis gyvena žemiau skurdo ribos. Prasidėjo masinė kai kurių žydų invazija ir valstybės išlaikomų tarnysčių okupacija.

Prisiminėme kiek jie mums padarė „gero“, pareiškėme užuojautą; kaip ir Slavai, leidome susitvarkyti savo kapus ir… GANA.  Tai privalo įsisąmoninti kiekvienas Baltų palikuonis ne tik Lietuvoje begyvenantis, bet ir ne savu noru palikes gimtąjį kraštą. Priešingu atveju nuo kai kurių žydų pagalbos mūsų laukia Amerikos žemyno Majų,Inkų ir Afrikos genčių ir tautų likimas,jau nueinantis į užmarštį.

Net nepastatė nei vieno paminklo VYTAUTO IR GEDIMINO, ALGIRDO, KĘSTUČIO IR JOGAILOS pulkams ir karžygiams, išžudytiems ir nespėjusiems ginti savo kraštą vaikams nuo žydų pasiuntinių frankų ir germanų, bet griūdami puolame kažkokiam žydui Donskiu, „častuškų“ giedoriui Dolskiu, panašiaus profilio Basanovič. O kiek apdergta gatvėse namų sienų lentomis, kurių net europietis neįskaitys? Visai nesenai netekome iškilių LIETUVAI asmenybių, signatarų, seimūnų ALGIRDO PATACKO ir ROMUALDO OZOLO. Ar žioptelėjo nors vienas iš Seimo narys ar pretendentas apie tai, už kurio nors tokį žestą įvertindamas galėčiau įmesti lapelį į balsavimo dėželę? Lenkai sako – n i e m a, pan. Šiandien svarbiausia prie lovio, o jiems po to nors perkūnas iš giedro dangaus; gauja šiaudinių patriotų. O kur Paminklai JUSTINUI MARCINKEVIČIUI ir Stasiui POVILAIČIUI. Net sostinėje Šimašius, prezidentūra, vyriausybė, seimas, architektai, paminklosaugininkai tarsi akli ir kurti ar jų protėviai aborigenai buvo?

AR IZRAELYJE STOVI BENT VIENAS PAMINKLAS LIETUVIUI,IŠTRAUKUSIAM ŽYDĄ IŠ KILPOS, PASLĖPUSIAM ŽYDĄ NUO SUNAIKINIMO, AR BENT SAUGOJUSIAM SAVO TROBOJ ŽYDĄ SU ŽYDALKA AR JŲ ŽYDUKĄ, RIZIKUODAMAS SAVO IR SAVO ŠEIMOS GYVYBĖMIS?

Paklauskite juodinančio ir šmeižiančio mūsų tautą įžūlaus žydo Landsbergio?

Tai vienintelė gentis Planetoje, kuri ne tik su kitomis tautomis nesutaria, bet ir patys vieni kitų nemėgsta. Negrįžta iš kitų kraštų žydai į nusipirktą PALESTINOS KAMPĄ IZRAELĮ. Jėga bando pasigrobti likusią dalį, tikrieji krašto šeimininkai neleidžia. įdomiausi tai, kad nekvailas žydas Adolfas Hitleris labiausiai nekentė tautiečių. Nei vienas karo vadas savo tautos žmonių taip masiškai nenaikino, negrūdo už spygliuotų vielų į konclagerius ir į dujų kameras, tarsi savi žemesni nei indų kastose, nes ir kaip gyvuliams neleido šaligatviais vaikščioti. Kitataučiai buvo skiriami nuo žydų, nes pastarieji, privalomam skirtumui nuo žmonių, nešiojo šešiakampes.

Kažkokia Kuchlianska, Vanaganska, Lansberganska drįsta vartyti savo liežuvį, svetimos tautos žemėje, svetima duona maitindamiesi. Taip, kaip dabar žydai naikina palestiniečius savo vadų nurodymais, taip galimai ir lietuviai vieną kitą žydelį nukniekcino. Nevykdysi įsakymų ir Palestinoje, ir Lietuvoje karo lauko įstatymai buvo ir yra V I E N O D I.Tik dabar yra PASIRINKIMO LAISVĖ.

Visai nesusimąstome,o kiek miljonų Baltų žuvo pakeliui ir Sibire, nes kai kurie žydai sąrašus lietuvių deportacijai sudarinėjo, kad pastarieji jėga paliktų Tėynę. Ir dabar tas pats vyksta, ieškoti duonos kitose šalyse? Ar tai, kad žydai Landsbergis, Kuchlianska ir kt. garsiau šaukiamai mes tuo atpirksime tariamą savo kaltę? Kvailai ir įžūliai už numestus skatikus, pamiršę savo tautybę, garbę, praeitį, dabartį ir vaikams ateitį? Tai žydo Hitlerio nurodymais atsisukę, vėl tie patys germanai naikino žydų bankininkus, atiminėjo brangenybes, prisiplėštas iš lietuvių ir dantis lupinėjo vokiečiai žydams koncentracijos stovyklose. Nes reikėjo lėšų mokėti ir maitinti iš Europos surinktiems pulkams, lėšų karinės technikos gamybai.

Baltų dienos minėjime vedantysis konstatavo, kad mums dar liko UGNIS,KALBA ir ŽEMĖ.O kodėl Seimas neskaičiuoja kiek per praėjusi šimtmetį žuvo LIETUVIŲ ?

Ugnies – planetoje perteklius. Kalba pastoviai per LRT „gryninama“ jau be tarmių. Bet apie hebrajų ir idich reklama kaip iš kanalizacijos vamzdžio liejasi.

Žemė? Žemės Baltų lopinėlis pastoviai užstatomas. „Atkasami“ kvartalai Baltų tūkstančiais priklausančios žemės plotų ir relikvijos žydams, tarsi iš kiauro maišo: dvarai, kapai, muziejai, iškalos (sinagogos), atmintinės vietos Joškei ir Moišei,čia gėrė, o ten vaišino kitus.. Ši gentis mini jau virš 5.000 metų!? Ar nebus taip,kad po 10 m. bus įrodyta, kad žydai ir Žemės planetą sukūrė? Jeigu prieštaraujant gamtos dėsniams, dar dabar mokslo amžiuje bando įrodyti, kad be tėvų priežiūros, patvirkusi žydalkėlė, kaip lietuviai sakydavo įsitaisė benkartą, tai gali ir toliau fantazuoti, kad šis dvejetas – dievai. Religijų žemėje dešimtys, bet kitos tautos dėl gešefto žudydami žmones, nebruka savų dievų, nežemina ir nesityčioja iš žmonių, kaip žydas Landsbergis su savo gimine, nors jų protėvius musulmonai už gobšumą ir paleistuvystę išgrūdo nuo savęs.. Kas Lietuvos radijui ir televizijai sudarinėja programas transliacijai?

Ar mūsų Lietuvai vadovauja prezidentė ar Stiuardesė, reklamos Žurnalistė ir Tautos žemių ir turto P A R C E L I U O T O J A? O gal tai privaloma remiantis LR Konstitucija, kad panelė D.Grybauskaitė po antros kadencijos užsitikrintų „pramoninę“ vietą Europoje, Izraelyje ar JAV? O ką veiks toks platus, trigubas dvarelis ir jo našlaitėlės Simono aikštėje?

Aš, mūsų broliai ir sesės balsavome ne tam, kad p. Grybauskaitė, pasisodinusi kažkokį muzikantą žydelį šalia, kurstytų  neapykantą prieš kaimynus lenkus, rusus ir baltarusius,o DAR LIKĘ BALTŲ PALIKUONIŲ SAUJELĖ SKIRSTYTŲSI?  AR NE LAIKAS ŠIĄ PANELĘ į KITĄ TROBELĘ, ŽYDELIUS – j SAVO TVARTELIUS IR KUO TOLIAU ir GREIČIAU? Netinka? Pasieniečiai turi štampuką „PERSONA NON GRATA“. Ar atsiklausė Tautos p.D. Grybauskaitė, kad importuoja musulmonus, žydus, kuria karines bazes? Kai kurie atsikraustėliai prilimpa kaip vantos lapas prie š… Nepamiršti, jog už naują Prezidente balsavo tik kas šeštas tautos atstovas. 

Apžvalgininkai teigia – Lietuva labiausiai nykstanti tauta. Labai rūpestinga ir darbšti Lietuvos respublikos Valdytoja ir Vyriausioji šalies gynybos vadovė Prezidentė D.Grybauskaitė labai ir labai užimta. Tai sporto reikalautai susitikimai su Obama, užsienio garsenybėmis, savireklama ir 1.1.Trigubai išaugusi dvarą Simono aikštėje nebėra kada sukinkyti; o apie likusius žmogelius Europos Baltijos pakrantės žaliame plotelyje, atsiprašau, net pamastyti nėr kada. Dvaro našlaitėlių didžiulė gauja savų reikalų nespėja susiliuobti, o apie kitų? Nelabai mandagu rūpintis, ką kiti veikia.

TAI KAS KAM LIETUVOJE SVARBIAU? 780 m. sukakties minėjimas, kai Baltai sudaužė žydų pasiustus į mūsų žemes plėšikus germanus, frankus ir kt. žmonių padugnes? Ar kai sulaukėme paros 24 vai. 2 lygiadienius? Ar kartu su vis didėjančios žydų invazijos atstovais apie nugalabytus Lietuvoje gešefto bankininkus, aukso prekeivius, Lietuvos moterų dul… ar SARAŠŲ sudarytojus Lietuvių išgabenimui į Sibirą Topolių, Dušanskių ir pan. tipų pagalba?

KODĖL VĖL LIETUVOJE LEIDŽIAMA kai kuriems ŽYDAMS SAVIVALIAUTI? Landsbergizmas? Ne… Atvirai brukamas kai kurių žydų rasizmas.

Estijoje po nepriklausomybės paskelbimo, gyvenimas pradėjo gerėti praėjus 5 metams. Šalyje padėtį pagerino Suomių ir Švedų investicijos. Analogiškos tendencijos į pliusinius teiginius ryškėja ir Latvijoje, kurioje nemažas užsienio kapitalas ateina iš Rusijos. Nes tai lemia, nuo Tarybinių laikų likęs didelis gyventojų skaičius atvykusių slavų.

Ir visai priešingos tendencijos Lietuvoje. Pragyvenimo lygis blogėja, gyventojų, senųjų baltų mažėja, vyksta masinė invazija, investicijos žydų, bankai žydų, iš LRT dešimtys kartų per dienas sklinda pranešimai apie žydų reikalus, apie tai kaip lietuviai juos naikino. Ir nei žodžio, kokią žalą keli žydai padarė Lietuvai ir kokią žalą daro dabar.

Vienas svetimtautis, antras pusiau, trečias pakeleivis, ketvirta iš niekur. Pamėgino tarpinis vienas, sumaltas vos ne į miltus. Belieka tik sena daina. Tu Lietuva, tu mana, tu brangi Tėvynė, kai Smetona išvažiavo, liko… ubaginė.

Natūraliai kyla žmonėms klausimas, kodėl prastėja pragyvenimo lygis ir prie ko prives mūsų tautą D.Grybauskaitės politika, Seimo nenoras matyti realią padėtį ir masinė kelių žydų invazija į visas valdymo, pramonės, ekonomikos bei politikos šakas? Lietuva, TSRS laikais buvo auksinė agrarinė šalis, valdė šią šaką Lietuvos mąstantys ŽMONĖS, o ne miestuose kompiuteriai ir ne vien prekyba užsienio pramonės gaminiais, kai net maisto gaminiai vežami su „cheminiais pagardais“.

Jau „diriguoja“ ir landsbergiukai, ne tik Landsbergis. Guogai nebereikia antros pilietybės, sunaikinta pramonė, o alų gamina Engelman. Panevėžio spirito gamykla sunaikinta ir alkoholis keliauja iš užsienio, o kaimas kapitaliai prasigėrė.

Dabar jau žydo Landsbergio anūkas žada sukurti 150 000 naujų darbo vietų. Senasis užsienio firmas kūrė.. Tiek daug prikepė, kad Lietuva baigia išsivaikščioti, o kai žydai per duris nebespėja, tai pro langus įžengia. Bet vėlgi? Jeigu mūsų tautos atstovai šaudė žydus, ką pastarieji skaičiuoja susiriesdami, tai ko tie žydai veržiasi į mūsų žalią ,mielą širdžiai kraštą. Istorija dažnai kartoja…Gavo oficialiai gabalą žemės XX amž. Ir brukit į ten savo užpakalius, o ne siekit nedirbdami maitintis pas mus veltui, nors Lietuvos kai kurie žmonės patys neturi duonos, stovi prie konteinerių, vaikai alkani, o rasistas žydas Abhamas eina vos pilvą panešdamas. Ir kodėl, ką ir kokia kaina atsilieps Baltų likučiams, kai mūsų mažėja, o žydų daugėja??? 

Tik prieš 780 m. baltai sumušė kalavijuočius, žydų pasiuntinius. KODĖL NESKAITOMOS lietuviu pavardės, kiek žuvo nuo žydų tikėjimo skleidėjų, pinigų ir garbintojų galvažudžių ? Kada atsities lietuviai, pradės save gerbti ir grūsti visus netikėlius iš Lietuvos?

O ar mes negalime savų žuvusių suskaičiuoti? Pasamdykite antros klasės moksleivius, tie šiltą dieną išeis j kiemą ir žiūrėdami į debesis suskaičiuos 200 milijonų,o ne 200 tūkstančių. Ir tai bus dar ne visi. Taip siekdami save ir savo gentį išaukštinti, o kitus pažeminti, okupantai gudročiai! skaičiuoja.

O gal PRAEIVIS pasakys, atmerkite akis, nes mes gyvų svetimtaučių, lyg laukų kaliausių, sulindusių ne ubagauti, bet į brangiausią Tėviškės padangę pasipinigauti. Ir nereikia savęs apgaudinėti ir meluoti, nes jau jų tikrai nebeįmanoma suskaičiuoti.

Alfredas .Jankūnas

Baltų proanūkis, Lietuvis

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));