skip to Main Content

 

 

 

JAV TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMS

Liudijimas

2018 metų balandžio 9 diena

Vilnius

JŪSŲ EKSCELENCIJOS,

Vedama nuoširdaus tikėjimo Aukščiausiuoju, bet kartu ir kankinama baisios nevilties, kreipiuosi j Jus ir į Jūsų atstovaujamą Didžiąja Ameriką – su paskutiniu pagalbos prašymu. Esu Felicija Nijolė Sadūnaitė, Vilniaus arkivyskupijos Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių (PAMI) kongregacijos vienuolė.

Šių metų Sausio 13 d., Lietuvos Laisvės gynėjų dienos iškilmingo minėjimo metu  man įteikiant Laisvės premiją, mūsų Parlamento salėje dalyvavo visi aukščiausieji valstybės vadovai: Prezidentė ponia Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkas p. Viktoras Pranckietis, Premjeras ponas Saulius Skvernelis, taip pat Teismų, Prokuratūros vadovai. Bažnyčios hierarchai, Seimo nariai, Užsienio Šalių ambasadoriai ir svečiai. Kalboje – salėje buvusių valstybės vadovų — Prezidentės, Seimo pirmininko, Premjero paklausiau ir asmeniškai paprašiau iki Vasario 16-osios, musų valstybės atkūrimo 100-meeio jubiliejaus minėjimo dienos atsakyti: Ar valstybės vardu pagrobta ir izoliuota yra gyva, jei mirusi – paprašiau nurodyti jos kapo vietą. Dievo akivaizdoje prisiekiu, kad giliai mylėjo savo senelius ir tetą Neringą Venckienę, pas kuriuos gyveno nedideliame Garliavos miestelyje prie Kauno, ir iš kur buvo grubiai, naudojant skausmingą prievartą išnešta ir išvežta nežinia kur. Skausminga tiesa apie Lietuvos pseudo-teisingumą man labai primena SSSR buvusią totalitarinę teisėsaugą, kai 1974 1980 m. teko kalėti sovietiniuose lageriuose. Tad Šiandien nejučiom, su dideliu dėkingumu prisiminiau, kaip prieš 30 metų, tolimais 1988-aisiais, per Dievo malonę — man teko didelė garbė susitikti su mano labai mylimu ir gerbiamu JAV Prezidentu Ronaldu Reiganu, o vėliau, garbė Jėzui Kristui, ne kartą susitikau su Romos Popiežiumi Jonu Pauliumi II, su kitais išskirtiniais XX a. pasaulio lyderiais, sugriovusiais nekenčiamą SSSR Blogio imperiją, prieš kurią visą gyvenimą kovojau, kiek leido mano jėgos. Čia privalau paminėti ir dar kartą padėkoti už JAV man suteiktus aukštus apdovanojimus — Respublikonų partijos Kalifornijos skyriaus medalį už ilgametę kovą už žmogaus teises (1990) bei Teksaso miesto garbės pilietės vardą (1992).

Nuo prievartinio pagrobimo praėjo 6 metai: Neabejingų Lietuvos piliečių, reikalaujančių Tiesos, piketai nepertraukiamai vyksta kiekvieną mėnesį iki šiol. Nesulaukusi Lietuvos Respublikos Prezidentės atsakymo į klausimą „Ar gyva kreipiuosi į Jus, drįsdama prašyti vienintelio dalyko;

Neišduokite Lietuvos Respublikos teisėsaugai Jūsų šalies teisingumu tikinčios ir pasitikinčios Neringos Venckienės!

Išduodami ją Lietuvos Respublikai, Jūs šiai garbingai Lietuvos dukrai galite pasirašyti, gal net mirties nuosprendį. Tikiu, Tiesa nugalės! Telaimina visagalis Dievas Jus, teisės ir laisvės gynėjai, ir Ameriką!

Su nuolankia pagarba ir malda

Sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė, 

 

TO THE INSTITUTIONS OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Testimony

April 9,2018

Vilnius, Lithuania

Your Excellencies,

My address to you and the Great America that you represent is guided by my sincere faith in the Almighty, but is also prompted by a terrible despair – this is going to be my last request for help. I am Felicija Nijole Sadunaite, a nun of the congregation of the maidservants of the Holy Virgin Maid Mary of the Archdiocese of Vilnius.

On January 13 th of this year, during a festive commemoration of the Day of the Defenders of Lithuanian Freedom in our Parliament chamber, when I was presented with the Award of Freedom, all of the top state officials of the county were there: President Ms. Dalia Grybauskaite, Chairman of the Seimas (Pariliament – translator’s note) Mr. Viktoras Pranckietis, Prime Minister Mr. Saulius Skvernelis, as well as the heads of the courts and prosecution, the hierarchs of the church, the members of Seimas, the ambassadors of foreign countries, and guests. In my speech, I asked all the heads of the state that were in the chamber — the President, the Chairman of Seimas, and the Prime Minister — and I personally requested of them that by February 16th of this year, by the day of the commemoration of our state’s 100th anniversary of restoration, to answer me about whether who was abducted from her home

and isolated in the name of the state, is alive. If she is not alive, I requested that they indicate where I can find her grave. I swear in the presence of God that 4&MMMB’deeply loved her grandparents and aunt Neringa Venckiene with whom she lived in the little town of Garliava near Kaunas and from where she was taken away by means of painful coercion and driven away to no one knows where. The painful truth about the pseudo-justice in Lithuania very much reminds me about the totalitarian law enforcement when I was imprisoned in Soviet labor camps from 1974 to 1980. Therefore, today, with enormous gratitude I suddenly remember when 30 years ago, back in 1988, it was just a grace of God that provided me with the opportunity to have such an honor to meet with my very much loved and respected president of the U.S.A. – Ronald Reagan. Later, glory be to Jesus Christ, I had a number of opportunities to meet with Pope John Paul II those exceptional world leaders of the 20th century who destroyed the so much hated Evil Empire of the Soviet Union against which I fought all my life as much as my strength allowed me. Here, I must mention and once again thank for the high awards that the U.S.A. bestowed upon me – a medal from the Republican Party, California section, for the long years of fighting for human rights (in 1990) and the name of an honorary citizen of Texas City (in 1992).

Six years have passed since the forcible abduction The protest

actions of the Lithuanian citizens who have not been indifferent and have been demanding the Truth in this case have been uninterrupted and taking place every month up to now. Not receiving an answer from the President of the Republic of Lithuania to my question, “ Is alive?” -1 dare to plead of you only one thing: 

Do not turn ¡Seringa Venckiene into the hands of the law enforcement of the Republic of Lithuanian – she believes and trusts the fairness of your country!

In extraditing her to the Republic of Lithuania you may be signing onto her death sentence. I believe that the Truth will win! May the God Almighty bless you, the defenders of law and freedom, and may He bless America!

With humble respect and prayer,

Sister Felicija Nijole Sadunaite [Signature]

3B Švarioji Street, LT-11306 Vilnius Republic of Lithuania 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));