skip to Main Content
MOLOTOV – RIBBENTROP PAKTO PASEKMĖS IR SAVIRAIŠKOS LAISVĖ

 

Vincas  Jokimas 2016-12-04

(papildyta)

 

MOLOTOV – RIBBENTROP PAKTO PASEKMĖS IR SAVIRAIŠKOS LAISVĖ 

 

Politinė baudžiamoji byla Nr. 1-14-749/2016 Panevėžio apygardos teisme   

 

2016-11-23  Panevėžio apygardos teismo posėdyje apeliacines tvarka buvo nagrinėjamas mano apeliacinis 66 puslapių skundas dėl apkaltinamojo Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo Vytauto Krikščiūno 2016-06-21 nuosprendžio  politinėje baudžiamojoje byloje Nr. 1-14-749/2016. 

Nuosprendžiu už keturių Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintų asmenų pasveikinimą Molotov – Ribbentrop pakto 74-ųjų metinių proga, linkėjimą jiems visokeriopos sėkmės bei energijos, prašymą  Kauno apygardos teismo pirmininkui siūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentei išvardintus asmenis apdovanoti naujai įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir siūlyti juos paaukštinti pareigose buvau nuteistas 30 MGL ( 1129 Eur) dydžio bauda. Teismas į bausmę įskaitė 11 kardomajame kalinime praleistų dienų (iš iš viso 15)  ir galutinai paskyrė bausmę – 8 MGL ( 301 Eur) baudą.

Apeliaciniame skunde nurodžiau, kad prašymas buvo nagrinėtinas pagal Lietuvos Respublikos 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, o ne politinėje baudžiamojoje byloje, kad teismas buvo šališkas, kad sveikinimu Kauno apygardos teismo teisėjais įdarbintiems asmenims Kęstučiui Dargužiui, Egidijui Jonui Grigaravičiui, Svetlanai Jurgaitienei, Reginai Majauskienei, Danguolei Šiugždinytei, Valdui Vitunskui raštu išreiškiau gero linkėjimą, pagarbą, pripažinau jų sunkaus darbo svarbą ir aukštą vertę visuomenei, kad tik pareiškiau nuomonę, jog pasveikinti asmenys įnešė svarbų indėlį įtvirtinant teisingumą, kurį subjektyviai laikau nusikalstamumu, kad buvau nuteistas už nuomonės ir tikėjimo išreiškimą apie Kauno apygardos teisme teisėjais dirbusius asmenis bei už jų išaukštinimą ir gerbimą, kad prašymo tekstą viešinau ne aš, o Kauno apygardos teismas ir teisėsaugininkai, kad teismas nepagrįstai atsisakė atlikti kalbinę  mano 2013-08-23 prašymo „Sveikinimas„ ekspertizę, kad kaltinamąjį 2014 m. kovo 27 d. aktą prokurore įdarbinta Aistė Česaitienė  sukurpė suklastojus duomenis – iškraipius faktus, kad teismas  sąmoninga tyčia išskaidė kaltinimo teksto frazes, atsisakė tekstą vertinti visumoje, kad ir 2016-05-12 paskutiniame žodyje išreiškiau susižavėjimą, džiaugsmą ir dėkingumą   Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintų asmenų Kęstučio Dargužio, Egidijaus Jono Grigaravičiaus, Svetlana Jurgaitienė, Reginos Majauskienės genialiai vykdytu teisingumu įgyvendinant 1939-08-23 Molotovo-Ribbentropo pakto, 1939 m. rugsėjo 28 d. Vokietijos ir sovietinės Rusijos imperijos  pasirašytos sienos ir draugystės sutarties, 1940-01-10 slaptojo protokolo tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nuostatas, kad savo genialiu ir nepriekaištingu teisingumo vykdymu prookupacinio režimo sąlygomis patys pasveikintieji asmenys mane išprovokavo prašyti Gerb. Pirmininką Nerijų Meilutį siūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentei aukščiau išvardintus asmenis apdovanoti naujai įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir siūlyti juos paaukštinti pareigose, kad nepagrįstai netaikyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuostata, jog negali būti pritarta tokiai baudžiamojo įstatymo taikymo praktikai, kai asmens elgesys, esant išimtinai civiliniams, administraciniams ar drausminiams teisiniams santykiams, yra vertinamas kaip nusikalstamas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-409/2011), kad valstybės paskirtas gynėjas veikė prieš mano interesus ir kad dėl pirmosios instancijos teismo padarytų esminių LR BPK pažeidimų (LR BPK 369 str.) buvo suvaržytos įstatymų garantuojamos mano teisės ir tie pažeidimai pirmosios instancijos teismui sukliudė išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą nuosprendį.

 

Baigiamoji kalba 

 

Baigiamojoje kalboje pareiškiau, kad 2013-08-23 kreipimusi į Kauno apygardos teismą bei jo pirmininką išdėsčiau savo nuostatą tam tikru klausimu – siūlaiu šalinti spragas teismo darbe ir įstatymo spragas dėl atskirų teisėjais įdarbintų asmenų nuopelnų neįvertinimo. Lietuvos Respublikos Prezidentūra man už tokį pasiūlymą padėkojo (Priedas Nr. 1). Pabrėžiau, kad mano prašymas Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintus ypač nusipelnusius asmenis paaukštinti pareigose ir apdovanoti yra  asmeninės nuomonės pareiškimas, pagrįstas objektyviais duomenimis, todėl baudžiamoji atsakomybė už nuomonės reiškimą nekyla. Negali būti nusikaltimu veika, jeigu ji nenumatyta baudžiamajame įstatyme. Lygiai taip pat negali būti laikoma nusikaltimu veika, formaliai atitinkanti Baudžiamojo kodekso straipsnio dispoziciją, bet neturinti visuomenei pavojingo pobūdžio. Nenustačius veikos pavojingumo, baudžiamoji atsakomybė neturi būti taikoma. (Byla 2K-476/2014). EŽTT praktikoje nurodyta, jog atitikties tikrovei įrodinėjimo reikalavimas vertinamųjų teiginių požiūriu yra neįmanomas įvykdyti ir savaime pažeidžia nuomonės laisvę (LAT 2012-04-24 nutartis byloje Nr. A2-3/2012). Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 25 straipsnis bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis įtvirtina asmens saviraiškos laisvę, t. y. teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, laisvai laikytis savo nuomonės, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas. Teismas šioje politinėje byloje neužtikrino dviejų vertybių – mano saviraiškos laisvės bei teisėjais įdarbintų asmenų asmens garbės ir orumo – apsaugos pusiausvyros. Pirminės instancijos teismas ne tik konstatavo mano tyčią jos neįrodęs, bet ir neįrodė, kad konkrečiu atveju konkretus tekstas turėjo būtent tokią reikšmę, kokią konstatavo teismas (LAT 2012-04-24 nutartis byloje Nr. A2-3/2012) – šiuo atveju „neigiamų emocijų išraiška, patyčia„ „esant jam nepatenkintam būtent nukentėjusiųjų teisėjų tiesiogine profesine veikla ir teisingumo vykdymu, kai jie nagrinėjo su kaltinamuoju susijusius klausimus„. Pirminės instancijos teismas vertino tik atskiras prašymo „Sveikinimas„ parašytų frazių dalis, o ne visumą, nevertino nukentėjusiaisiais laikomų asmenų liudijimų bei kaltinime nurodytų citatų atitikties tikrovei.

Gynėja Vaiva Savickienė savo kalboje pabrėžė, kad aš savo kreipimesi išdėsčiau savo nuomonę ir mano veikos pavojingumas tikrai nepasiekė tolio lygio, jog reikėtų taikyti baudžiamąją atsakomybę. 

 

Teisėjų kolegijos veiksmai

 

Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Valdo Ciesiūno (pranešėjas), Jolantos Raščiuvienės, Algirdo Gapučio, atsisakė atnaujinti įrodymų tyrimą – apklausti liudininkus (Kauno apygardos teismo raštinės vedėją Sonatą Viršilienę, pirmininką Nerijų Meilutį, baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką Evaldą Grąžį, jo padėjėją Jurgitą Jasinskaitę,  Valdą Vitunską, Danguolę Šiugždinytę  ir kitus), atlikti lingvistinę teksto ekspertizę ir kita. Kolegija prie apeliacinio skundo prijungė mano pareiškimus dėl teismo posėdžių protokolų suklastojimo, melagingų Vidmanto Burbos bei Sergej Nikolajevič Lemziakov parodymų, dėl Sergej Nikolajevič Lemziakov man už parodymus 2015-03-05 teismo posėdyje apie jo buvimą rusų kolonistu ir veikimą organizuotoje grupėje sufabrikuotos eilinės administracinio  teisės pažeidimo bylos Nr. A2.11.-2930-830/2016, proceso Nr. 4-08-3-02471-2016-8. 

Teisėjų kolegija pažymėjo, jog byla yra vertinamojo pobūdžio. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas bus skelbiamas 2017-01-09 15.00 val. 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));