skip to Main Content

Mes ne žodžiais, o darbais savo teismus „puošiam“.

 

      Tik žmogus patyręs danties skausmą, gali suprasti kito žmogaus danties skausmą. Lyg šiol nuo vadinamos teisinės valstybės kenčianti Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje, buvusi policijos pareigūnė, ištarnavusi 26 metus, daugelį kartų skatinta, Skaista Rakauskienė, kaip  patapo psichine ligone daug kartų LL laikraštyje rašė aktyvus visuomenės veikėjas, Socialistinio fronto, p-ko pav. Giedrius Grabauskas.

        Apeliantė Skaista Rakauskienė paskambino ir su giliu liūdesiu ir viltimi paprašė, kad dalyvaučiau jos byloje Kauno apygardos teisme, kuris įvyks 2016 m. rugsėjis 21 d. 10 h. Tokiems kaip aš, kenčiančioji Skaista Rakauskienė paskambino kam tik galėjo ir žinojo telefono numerius. Viso susirinko 13 užtarėjų „gelbėtojų“. Susirinkę prie Kauno apygardos teismo, kaip numato „teisinės, demokratinės“ Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 4 str. 3 d., atžingsniavę 75 metrus, susirinkome  kitoje gatvės pusėje. Prie mūsų priėjo, iš tikro nuoširdus jaunas, kūdai liesas policininkas ir paaiškino, kad mes, susirinkimo organizatoriai laisva forma nesame pranešę savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių. Žinodami, kad pranešti galima ir prieš minutę, ruošėmės skambinti. Deja policininkas paaiškino, kad nevargtumėm, nes jie jau atvykę. Teko paaiškinti, kad mūsų pokalbiai pasiklausomi, todėl jie ir atvyko anksčiau mus. Deja, kitas policininkas su griežto „stribo“ veido išraiška į pokalbius nesivėlė, tik mus filmavo. Susirinkusiųjų vardu jam dėkoju. Paėmę, tris klaipėdiečio Virginijaus Partauko rašytus  plakatus, įsiamžinome. Deja iš susirinkusiųjų, ne visi panoro tapti „teisinės demokratinės“ valstybės  aukomis ir nusisukę (šios) paėjusios atokiau pasislėpė po skėčiais.

       10 h suėję į teismo posėdžių salę, kur jau sėdėjo prokuroras , bei dvi advokatės, sekretorė, laukėme teisėjų kolegijos. Nustatytu laiku, kilmingai, į posėdžių salę įėjo analogiškos (netgi kraupesnės) Skaistos Rakauskienės bylos, Vinco Jokimo bylos ta pati teisėja Danutė Giačaitė, ji ir Skaistos R. teismo kolegijos pirmininkė, jos nariai Olegas Šibakovas, Viktoras Preikšas, kurie kaip kiaulės myžančios į ausį nepratarė nei žodžio. Suprantame teisėją Danutę Giačaitę ir minėtus narius, norint dirbti teisėjais, privalai tarnauti represinei sistemai, ir labai gaila, kad tokie teisėjai primiršta priimtą priesaiką, kur buvo padėjusios(ę) ranką. Dar apsurdiškiau, kai Kauno valstybės garantuojamos teisinės tarnybos paskirta advokatė Rasa Kalkauskienė (Talkauskienė, apeliantės advokatė), privalanti ginti apeliantę Skaitę Rakauskiene su ja net nesusirišo. Apeliantė, net nežinojo kas ją gina, niekas jos iš „ligoninės“ į teismo posėdį nepristatė. Prokurorų ir teisėjų gerbiama advokatė Rasa Kalkauskienė, dar atvirame teismo posėdyje paaiškino, kad palaiko prokuroro reikalavimus, kad posėdis būtų uždaras, nes neturi duomenų ar apeliantė Skaista Rakauskienė neprieštaraus, kad  mums dalyvaujant bus kalbama apie jos (nesamas, sufabrikuotas – Z.V) ligas, o tai jau bus grubus procesinis pažeidimas. Ką gi išeinat teko priminti sistemos gerbiamai advokatei, kad jinai atėjo ginti apeliantės, o ne palaikyti kaltinimą. Šitai teisėjų „trojkai“, prokurorui palaikančiam kaltinimą, jeigu jinai apeliantės advokatė, privalėjo nors prieš posėdį susirišti su ja. Mes, visuomenės atstovai pastoviai palaikome ryšius su kenčiančia apeliante, visi turime jos telefono numerį, jos tel. numeris yra ir byloje. Sistemos advokatė, privalėjusi ginti apeliante, galėjo pasakyti, kad čia susirinkę yra įrodymas, kad jinai neprieštarauja ir netgi maldauja, kad žinotų apie kurpiamą ligą. Deja, šiai valstybės, t.y. mūsų išlaikytinei advokatei, gaunančiai virš 5000 lt. į rankas privalu ginti represines struktūras, bet kad taip atvirai dirbtų iš vien su teisėjais, prokurorais matyti neteko, nors su šia sistema tenka bendrauti nuo 1972 m. Prie „Ruso“ tikrai tokių cirkų nebūdavo. 

       Šiame represinių struktūrų sukurtame renginyje, nors morališkai paremti kenčiančią Skaistą Rakauskienę, be mūsų eilinių atvyko  Žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas, Socialistinio fronto pirmininko pavaduotojas Giedrius Grabauskas, aktyvus narys Henrikas Juodiška, Judėjimo „Vytis“ atstovas Algirdas Kavaliauskas, visuomenės veikėjos Jadvyga Drukteinienė, Laima Vaitonienienė, Olga Ūdrienė. Svarbiausia atsiliepė į kenčiančiosios prašymą netgi Tarptautinio Prigimtinės Teisės tribunolo atstovė Rytų Europoje pati Lina Černeckytė Helstein ir iš kart atvyko į teismą. Posėdį kolegija sugalvojo atidėti spalio 20 d. 13 h., kadangi reikia iškviesti kenčiančiosios sūnų, kuris gyv. Anglijoje. Teko nugirsti, kad jo dalyvavimas ne būtinas, svarbu, kad matytųsi byloje, kad gavo pranešimą. Motina netgi nepageidauja, kad sūnelis dalyvautų, deja sistemai jis reikalingas, kurių prašo kenčiančioji dalyvauti  posėdyje juos veja iš posėdžių salės. Štai Jums teisinė demokratinė valstybė.

       Gerb.ponia Olga Ūdrienė turėjo problemų Karaliaučiuje. Kreipėsi į Vladimirą Vladimirovičių Putiną. Problemos buvo išspręstos jos naudai. Kai kas neteko labai aukštų pareigų. Mūsų prezidentės darbuotojai atsako: su Jūsų skundu susipažinome, dėkojame už informaciją. Gerb. Dalyte sukite ienas ir keiskite kuo skubiau arklius, nors brastoje arkliai ir nekeičiami. Deja Jums kitos išeities nėra, jeigu nenorite visiškai paskęsti savo istorijos sąšlavyne. Vadovaukitės Vladimiro Vladimirovičiaus pavyzdžiu, Olgai Ūdrienei V.V. Putinas tapo etalonu, o kuo tapo Jūsų vadovaujama neva teisinė, demokratinė valstybė, kurios pagrindinį dokumentą Konstituciją, dergia teisėjai, antstoliai ir visa represinė struktūra. Šiai diena jie yra neliečiami. Atsipeikėkite, link kur einate. Jūsų represinės struktūros užkertą kelią žmonių pažiūroms ir nuomonei viešai laisvai reikšti ir asmenybės pilietinio aktyvumo raiškai visuomenėje ir valstybėje užtikrinti. Jūsų represinės struktūros pažeidinėja ne tik dorovės, geros moralės ir etikos normas, tačiau ir Jūsų dažnai minimą  pagrindinį Lietuvos dokumentą – Konstituciją. Kas turite kitokią ar priešingą nuomonę galite skambinti: 8 662 33770.

 

                                                                                                                        Zenonas Volkovas    

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));