skip to Main Content

 

 

 

 

LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pagudravimai dėl dviejų pilietybių

 

 

 

 

2018-11-01 straipsnyje [1] „KT vadovas: norėtųsi, kad diskusijos dėl dvigubos pilietybės būtų dalykinės, o ne emocinės“ yra išreikštas labai teisingas, žmogiškas ir teisiškai pagrįstas  LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo noras, kad diskusijos „dėl dvigubos pilietybė būtų dalykinės, o ne emocinės“. 

 

Taip ir turi būti, nes pilietybių klausimas yra įtvirtintas LR Konstitucijos 12-am straipsnyje o tai reiškia, kad pilietybių klausimas privalo būti sprendžiamas ne emociškai, o tiksliai teisiškai. Taigi privalome visą laiką turėti ne bet kokias šnekas, samprotavimus, o tik tuos samprotavimus, kurie yra įtvirtinti Konstitucijoje ir yra privalomi įgyvendinimui. Taigi kalbėkime apie LR Konstitucijos 12-ą straipsnį:

“Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.”

 

Taigi daugiau nei aiškiai matome, kad ne bet kur, o pačioje LR Konstitucijoje pirmiausiai įtvirtintą ir privalomą visiems nuostatą, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“ 

 

Privalomą todėl, kad nėra aukštesnio įstatymo Lietuvoje, kaip LR Konstitucija. LR Konstitucija suteikia piliečiams teises ir jų atimti negali, nes nėra aukštesnio įstatymo už pačią Konstituciją. Net ir Saulius Skvernelis negalėjo būti aukščiau Konstitucijos, kai atėmė iš Ž.Ilgausko LR pilietybę. Pati Konstitucija negali savęs paneigti, nes tas kas įtvirtinta Konstitucijoje yra PRIVALOMA ne tik Seimui, LR KT, bet ir Pilietybės įstatymui, kuris privalo ne paneigti konstitucines nuostatas, o jas įtvirtinti.  Įtvirtinti taip nepajudinamai, kaip tai įpareigoja pati Konstitucija, tai yra tiesiogiai taikomas aktas.

 

Tačiau ką mes matome LR KT ir Seimo sprendimuose? Nieko nematome, nei LR KT, nei Seimas dėl tos „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir…“  nuostatos nepasisako, tarsi jie niekada nėra matę Konstitucijos ir kas joje yra įtvirtinta. Iš tikrųjų nematė, ar tik apsimeta nematę?  O dabar emocinis įvertinimas: apsimeta nematantys tos konstitucinės nuostatos.  O ar reikia ieškoti kur nors kitur Konstitucijoje to, kad paneigti tą nuostatą? Nereikia net ieškoti, nes Konstitucija pati sau prieštarauti negali, negali panaikinti tų nuostatų, kurias įtvirtina. Todėl aiškinti konstitucinę nuostatą „Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.” taip, kad Konstitucija suteikia teisę į LR pilietybės netekimą toje dalyje kur įtvirtinta „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir…“ negalima. Toji nuostata yra taikytina tik tiems LR piliečiams, kurie LR pilietybę įgijo „ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“. Tai ką įstatymas suteikia, tai įstatymas gali ir atimti, nes tai yra įstatymo kompetencijoje, nes taip ir sako Konstitucijos 12-o straipsnio 3-čia dalis.

 

Tai čia aiškiai būtina suprasti, kad pagal LR Konstituciją, pilietybės įgijimo požiūriu, yra dviejų rūšių piliečiai. Pirmieji tai tie, kuriems LR pilietybę suteikia LR Konstitucija, kai toji LR pilietybė įgyjama gimstant. Ir kaip matome yra kitokie LR piliečiai, kuriems pilietybė yra suteikiama „kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“ Tai yra LR Konstitucija sako, kad LR piliečiais gali tapti ne vien pilietybę įgydami gimstant, bet ir kitaip, kaip Pilietybės įstatymas, t.y. Seimas, nustatys. Tai LR pilietybės įgijimas „kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“ yra Seimo, įstatymo leidėjo, kompetencijoje. Gi reikia privalomai suprasti, kad „„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…“ yra ne Seimo kompetencijoje, nes tai yra LR Konstitucijos kompetencijoje. O tai reiškia, kad tokia nuostata gali būti pakeista, panaikinta tik visuotinio referendumo būdu pagal Konstitucijoje nustatytas Konstitucijos pakeitimo taisykles. Tai berods tokio referendumo niekas ir neskelbia, jo niekas ir neprašo to daryti.

 

Dar labiau, nors ir labai keistai atrodo, tačiau Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) prašo šią nuostatą „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ įtvirtinti, kai toji nuostata jau yra įtvirtinta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-oje dalyje. Dar gi pritaria referendumui, kad toji nuostata būtų įtvirtinta, nors jau yra įtvirtinta Konstitucijoje. Belieka emociškai paklausti: ar su proteliu nesusipykote? Susipykote.

 

O problema yra iš tikro, nes nei Seimas, nei LR KT nenori matyti šios konstitucinės nuostatos jau 26 metus ir jos net nesiruošia įtvirtinti Pilietybės įstatyme. Dar labiau, ne tik, kad nesiruošia įtvirtinti, tačiau net drįsta ATIMINĖTI, kai asmuo išvykęs iš Lietuvos, tai yra atskirai ne Lietuvoje gyvenantis, teisėtai įgyja ir kitos valstybės pilietybę, ką garantuoja tos pačios LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis.

 

Prieš pereidamas prie LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies aiškinimo, analizės, noriu paaiškinti, kas yra suprantama ir LR KT teisėjams, kad LR Konstitucija yra VIENTISAS ir tiesiogiai taikomas aktas, kaip ir parašyta LR Konstitucijos 6-am straipsnyje:

“6 straipsnis

Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.

Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.”

 

Suprasti kas yra vientisas aktas yra būtina. Tai reiškia, kad vientisas aktas yra toks, kuriame visos akto nuostatos privalo galioti kartu. Kai turime tokią vientiso akto situaciją, tai privalome sukurti tokį Pilietybės įstatymą, kuriame būtų įtvirtintos visos nuostatos, kurios apibrėžia, šiuo atveju, pilietybės institutą, kitaip tariant visumos savybes, dar kitaip tariant viso LR Konstitucijos 12-am straipsnyje visų įtvirtintų nuostatų privalomą galiojimą, t.y jų įtvirtinimą Pilietybės įstatyme.

 

Ir čia mes susiduriame su iš tikro rimta problema. Ne kiekvienas gali tai suvokti, pamatyti ir suformuluoti kelių esminių nuostatų kartu pasireiškiančias savybes. Taip atsiranda „įstatymo dvasia“, kaip LR KT mėgsta teigti „Konstitucijos dvasia“. Taigi kiekvienas pagal proto sugebėjimą gali matyti ir pamatyti arba nepamatyti skirtingas konstitucinių nuostatų visumos savybes. Taigi pasirodo, kad Konstitucijos išaiškinimas priklauso nuo išaiškintojų protinių sugebėjimų matyti konstitucinių nuostatų visumos savybes, kitaip tariant „Konstitucijos dvasią“. Gal nemažai iš jų net nesugeba suprasti, o ką gi reikia matyti, ko reikia ieškoti?

 

Tai ką šioje situacijoje matau LR KT išaiškinimuose? O siaube. LR KT teisėjai nemato pačios pirmos ir svarbiausios LR Konstitucinės nepajudinamos nuostatos, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“. O tai reiškia, kad LR KT net negali pradėti analizuoti, aiškintis ir nustatyti Konstitucijoje įtvirtintų esminių nuostatų visumos savybes, nes tos visumos nelieka, nes nemato ar nenori matyti, kad „„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“. O tai reiškia, kad nenori matyti nuo pat pradžios apie 3,7 milijonų LR piliečių konstitucinės teisės. Ar nesiaubinga?  LT KT nemato 3,7 milijonų LR piliečių konstitucinės teisės. O nemato galimai todėl, kad tą teisę nenori įgyvendinti, o tik paneigti. Nemato todėl, kad jie savo NUOMONĘ pastato aukščiau LR Konstitucijos ir tuo būdu pasireiškia… kaip homosovietikai. Teisė privalo būti aiškinama taip kaip parašyta, o ne taip, kaip kam į galvą šauna. Čia tokia nuostata nėra nė trupučio nauja, net naujausias JAV Aukščiausio Teismo teisėjas Brett Michael Kavanaugh laikosi tokios nuostatos. Tai tiesiog teisės klasika. Jei laikysimės tokios nuostatos, kad teisę galima aiškinti kaip kam šauna į galvą, tai tuomet ir teisės nebeliks.

 

Taigi ką siūlau? Siūlau pradėti aiškintis LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies nuostatas ir visą laiką turėti omenyje LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies nuostatą „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“, kuri atspindi apie 3,7 milijonų LR piliečių konstitucinę teisę. Nė akimirkos negalima šios nuostatos pamiršti ir paneigti, nes kitaip nesuprasime, kas yra parašyta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-oje dalyje. Reikia suprasti, kad LR Konstitucija galioja VISIEMS be išimties LR piliečiams vienodai, vienoda apimtimi.  Ne taip, kaip kalba LR KT teisėjai gal jau 17 metų…. apie išimtis, retumus ir ne plačius paplitimus.  3,7 milijonai, tai beveik visi LR piliečiai gimę Lietuvoje.

 

Tai kas gi tokio toje LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies nuostatoje taip stebuklingai parašyta, kad per 17 metų LR KT teisėjai niekaip negalėjo suprasti? Lietuviškai juk parašyta, nereikia kreipti dėmesio į neatsakingus LR Konstitucijos vertimus. Tam, kad išversti Konstitucijos tekstą neužtenka žinoti kalbą, reikia suprasti teisės esmę, reikia suprasti kas yra parašyta, tai yra taikyti lingvistinį juridinio teksto aiškinimą pirmiausiai, kuris yra pagrindinis teisės aiškinimo būdas. Kol nesuprasi kas yra parašyta, tol negalėsi ir taikyti. Gi ką mes matome LR KT aiškinimuose? Kurioziniai dalykai, LR KT atmeta lingvistinį teisės aiškinimo būdą ir prioritetą suteikia „konstitucinėms dvasioms“. Tam galima būtų ir neprieštarauti, jeigu tos „konstitucinės dvasios“ atspindėtų konstitucinių esminių nuostatų visumos savybes, kad visos konstitucinės nuostatos būtų įgyvendintos. Tačiau, kaip pamatome, kad LR KT niekaip nemato LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies, tai apie LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies išaiškinimą ar pačios „konstitucinės dvasios“ teisingą sukonstravimą negali būti net kalbos. Tam, kad akivaizdžiau paaiškinti, paimsiu pavyzdėli iš kitos srities.

 

Įsivaizduokime komandą, kuri surenka automobilį. Korpuse sumontuoja ratus, langus, duris, transmisiją, vairą ir t.t. ir t.t., tačiau jeigu pamiršta variklį, tai toks dalykas nesivadins automobiliu, nes nevažiuoja.

 

Kad ir kokie Darius ir Girėnas didvyriai bebūtų, tačiau su vienu „Lituanicos“ sparnu vis tiek nebūtų pakilę.

 

Taip ir su LR KT jie pamiršta LR Konstitucijos variklį, 3,7 milijonų LR piliečių konstitucines teises: Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“. Nejuokinga. LR KT ir LR Seimas veikia prieš LR piliečių konstitucines teises, nes „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ dar iki šiol nepajudinamai neįtvirtinta LR Pilietybės įstatyme, nes įtvirtinus jokių referendumų dėl dviejų pilietybių nereikėtų, to siekia ir PLB.

 

Taigi pabandykite išsiaiškinti LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį niekaip nepamiršdami 1-os dalies. Nes tai sudaro konstitucinių vertybių visumą, vienas nuo kito neatskiriamą visumą. O toje 2-je dalyje labai aiškiai ir paprastai sakoma: „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“

 

Tai kas gi čia sakoma? O sakoma, kad „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus…“.  Tai reiškia, kad tik įstatymas gali numatyti tuos atskirus atvejus. Dar griežčiau Konstitucija pabrėžia LR pilietybės reikšmę, kad „niekas negali“, kitaip  kaip „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus…“  būti kartu „Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“. 

 

Taip, pilietybės institutas iš tikrųjų užima labai svarbią vietą Valstybėje ir todėl nieko blogo tame, kad LR Konstitucija primygtinai ir su perteklimi pabrėžia, kad „niekas negali“, kitaip  kaip „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus…“. Pakartosiu: „niekas negali“, kitaip  kaip „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus…“. Juk praktiškai Konstitucijoje užtektų ir tokio teiginio: Įstatymo nustatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Taip teigia ir supranta šį sakinį ir LR KT. Atrodytų tai ko čia daugiau ir reikia?

 

Visgi teko skaityti, kaip LR KT  pradeda LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį skaityti nuo vidurio: „…niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“. Tokiu atveju LR Konstitucija yra iškraipoma neatpažįstamai. Nesuvokiamai neatpažįstamai ir taip toks sakinys yra įspraudžiamas į antikonstitucinių propagandistų lūpas ir jie pasidaro nebežinantys kas jiems patiems darosi. Kaip išprotėję. Nors gal būt tokiems iškraipymams ir gadinimams specialius mokslus praėję, atitarnauja.

 

Iš čia toliau tęsiama didžioji LR KT kova prieš LR Konstituciją. Kaip tai daroma. Pradedama aiškintis lietuviškų žodžių reikšmės pagal Lietuvių kalbos žodynus. Taigi einama labai teisingu keliu. Išsiaiškinama trijų lietuviškų žodžių reikšmės: atskiras, retas ir išimtinis.  Lietuvių kalbos žodynai šių žodžių reikšmes paaiškina ir todėl aiškiai pamatome, kad tai yra trys SKIRTINGI žodžiai. Ir čia prasideda neįtikėtini dalykai. Visi trys skirtingi lietuviški žodžiai yra „suplakami“ į dvi reikšmes „retas ir išimtinis“ ir visiškai pamirštama žodžio „atskiras“ reikšmė, tokiu būdu be jokio referendumo yra pakeičiame LR Konstitucijos 12-o straipsnio esmė. Aiškinama, kad atrodytų taip, kad „atskiras“ yra maždaug „retas ar išimtinis“. Tačiau taip nėra. Tai skirtingi žodžiai. Taigi LR KT privalėjo aiškintis tik LR Konstitucijoje naudojamo žodžio „atskiras“ reikšmes ir ne kitaip. Tokiu atveju nebūtų galima taip aiškiai sufalsifikuoti Konstitucijos teksto. Tai parodo, kad Konstitucijos aiškinimas buvo falsifikuojamas sąmoningai.

 

Ir tai yra LR KT didžioji antikonstitucinė afera pilietybių klausimu. Ir tokiu atveju kalbėti apie LR KT „konstitucines dvasias“ nėra prasmės, tai afera. LR KT teisėjai šiurkščiai sulaužo savo priesaikas ir Seimas privalėtų tokius LR KT teisėjus, kuriuos patys ir paskyrė,  apkaltos proceso tvarka pašalinti iš pareigų. Bet viso to neįvyksta, nes pats Seimas yra išrinktas antikonstituciškai [5]. Tai tokia padėtį turime Lietuvos valstybėje, ranka ranką plauna. Valdžia niekina LR Konstituciją, kuriai prisiekė. Tokio „garbingumo“ asmenys valdo Lietuvos valstybę.

 

Puikiai suprasdami LR Konstitucijos esmę, ji yra visiems LR piliečiams taikytina vienoda apimtimi ir pilietis savo teisėmis gali naudotis arba ne, tačiau niekas iš jo konstitucinių teisių atimti negali, nes Konstitucija yra aukščiausias įstatymas. Todėl ypatingai labai keistai atrodo, kai iš spaudos žinome, kad iš Lietuvoje gimusio Žydrūno Ilgausko, jam neprašant, buvo atimta Lietuvos pilietybė, kai jis įgijo JAV pilietybę. LR Konstitucija buvo šiurkščiai pažeista, nes Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas.

 

Šiuo klausimu internete yra paplitusi nuomonė, kad įgijus ir kitos valstybės pilietybę yra atsisakoma LR pilietybės. Tai nėra teisingas, teise pagrįstas, aiškinimas, nes tokiu atveju nė prie kokių aplinkybių LR pilietis negalėtų įgyti ir kitos šalies pilietybės neprarasdamas LR pilietybės. Juk teigiama, kad jis pats atsisako. Tačiau Konstitucija įsakmiai nurodo, kad įstatymo nustatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės pilietis. Dėl šios priežasties teiginys, kad LR pilietis įgydamas ir kitos valstybės pilietybę atsisako LR pilietybės yra teisiškai nepagrįstas. Kaip žinia jau turime apie 25000 LR piliečių, kurie turi LR ir kitos valstybės pilietybę.

 

Atsiremiame į Konstitucijoje panaudoto žodžio „atskiras“ reikšmę. Tai Konstitucijos kūrėjai Konstituciją rašė lietuviškai ir tą tekstą redagavo net lietuvių kalbos specialistai, o tai reiškia Konstitucijos kūrėjai ir Konstituciją įvedė lietuvišką žodžio „atskiras“ reikšmę, kurią sunormino žymus kalbininkas Jonas Jablonskis. Tai yra sunormino tą reikšmę taip, kaip lietuvių kalboje ir reiškia. Nesunku suprasti, kad „atskiras“ yra tas, kas nėra kartu. O tai pervertus į teisinę kalba Konstitucijoje panaudotą išsireiškimą „atskiri atvejai“ galime suprasti, kad tuos „atskirus atvejus“ apibrėžia įstatymu nustatytos aplinkybės ir visi LR piliečiai, kurie tenkina tas aplinkybes, gali būti ir kitos valstybės piliečiais. Dar gražiau, kalbininkas Jonas Jablonskis duoda net žodžio „atskiras“ naudojimo pavyzdį „atskirai gyvena“. Tai kaip konkrečiai ir turime, Ž.Ilgauskas gyveno atskirai, JAV ir todėl turėjo teisę įgyti ir kitos šalies pilietybę, šiuo atveju JAV pilietybę. Taigi pasielgė teisiškai, pasinaudojo savo teisėmis.

 

Ir ką reikia pasakyti po to, kai LR Pilietybės įstatymas suformuoja atskirus atvejus, pagal kuriuos visi LR piliečiai, kurie tenkina tas atskirų atvejų suformuotas aplinkybes, gali būti ir kitos valstybės piliečiais. Taigi Seimo teisininkai tuo būdu visiškai paneigė LR KT aiškinimus apie dviejų pilietybių „retumus“, „išimtis“ ir „ne paplitusius reiškinius“. Tai pilnumoje ir atitinka LR Konstituciją. Tačiau yra dar daug dalykų, kurių dėl Konstitucijos išaiškinimo apgavysčių, dar nepadaryta. 

 

PLB konstituciniams reikalavimams dėl konstitucinės nuostatos „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ Pilietybės įstatyme įtvirtinimo dar darbas nepadarytas. Reikia dar vieno įstatymu įtvirtinto atskiro atvejo [2]:

 

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

 

Kas čia šitame siūlomame atskirame atvejyje yra parašyta? O parašyta labai paprastai, taip kaip Konstitucijoje pasakyta. Kalba eina tik apie tuos LR piliečius, kurie gimę Lietuvoje, o tie kurie kitaip gavo LR Pilietybę, tai šis klausimas yra įstatymo leidėjo, Seimo, kompetencijoje.  Tai kai LR pilietis išvyksta į kitą valstybę, tai yra kai atskirai, ne Lietuvoje gyvena, tai pagal tos kitos šalies įstatymus gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę. Kaip matote, jokia kita valstybė negali Lietuvoje prigaminti „savo“ piliečių, nes pagal LR Konstituciją, tik tie LR piliečiai, kurie gimę Lietuvoje, ir išvykę gyventi į kitą šalį, gali įgyti ir kitos šalies pilietybę. Tai yra Lietuvoje gyvenantis LR pilietis negali įgyti ir kitos valstybės pilietybės. Tačiau visi kurie išvyksta iš Lietuvos atskirai gyventi, tokia teise gali pasinaudoti arba ne. Tokiu būdu ta pati konstitucinė teisė galioja visiems LR piliečiams, kurie piliečiais tapo pasinaudodami Konstitucijos 12-o straipsnio 1-ma dalimi. Taigi Konstitucija galioja visiems be išimties piliečiams vienoda apimtimi, kai jie LR pilietybę įgija gimstant. O kitiems LR piliečiams taip, kaip Pilietybės įstatymas nustato ar nustatys, kaip bus pašalinti LR pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai. 

 

Taip yra atmetami įsiutusių „inteligentų“ priekaištai, kad kai kurie LR piliečiai bus nelygūs prieš įstatymą ar Konstituciją, nes vieni turės vieną LR pilietybę, o kiti dvi. Kiekvienas LR pilietis su gimimu įgyta pilietybe gali pasinaudoti savo teise įgyti ir kitos šalies pilietybę, kai apsigyvena toje kitoje valstybėje ir įgauna teisę į kitą pilietybę natūralizacijos būdu. Taip teisine prasme visi pasidaro lygūs, nėra lygesnių. Štai kaip protingai yra surėdytas, surašytas LR Konstitucijos 12-as straipsnis. Belieka tik žavėtis ir lietuviškai suprasti kas yra parašyta ir vykdyti, o ne naudotis tuo kas ypatingai šiurkščiai suklastota LR KT  „konstitucinėse dvasiose“ [3]. Pamirškite visam laikui tą metodą, kai atiminėjamos piliečių Konstitucijos garantuotos teisės, jei kuriate teisinę, demokratinę valstybę. Beje analizė rodo, kad veikiama tiksliai priešingai. Tai koks bus rezultatas?

 

LR KT pirmininko D.Žalimo samprotavimai [1]

 

Tiesiog negalima nesistebėti [1], kaip teisingai D.Žalimas kritikuoja: „„Kalbant apie daugybinę pilietybę, kartais norėtųsi, kad tos diskusijos būtų labiau dalykinės, o ne tik emocinės. Pasakoma maždaug taip: „jeigu turėsiu Lietuvos piliečio pasą, ir toliau būsiu lietuviu“. Tokia diskusija neturi jokios teisinės prasmės ir jokio teisinio pagrindo“, – ketvirtadienį interviu Lietuvos radijui sakė D. Žalimas.“ 

 

Taip ir tiktai taip, diskusija turi turėti teisinę prasmę, kurios pagrindas yra LR Konstitucija. 

 

Visgi labai keistai atrodo  tas D.Žalimo noras turėti dalykines diskusijas. Keistai atrodo todėl, kad į Seimą, visiems jos nariams, į LR Konstitucinį Teismą, visiems be išimties teisėjams, jau ilgą laiką, gal kokį 30 kartų visiems, vis siunčiu ir siunčiu emailus straipsnių, kurie yra publikuoti, tačiau LR KT net nesugeba užregistruoti ir duoti nors kokį atsakymą, absoliuti tyla. Tai apie kokią dalykinę diskusiją ponas D.Žalimas kalba? Ar kalba tik apie tuos, kurie „katučių ploja“?  Baisu klausytis. Tuos emailus tikrai gauna, atgal nesugrįžta, o be to straipsniai tai vieši, galima ir internetu sužinoti. Be to LR KT savo įstatymo 62 straipsniu yra įpareigoti keisti savo sprendimus savo iniciatyva kai  tam yra priežastys.

 

O tos priežastys yra nepaprastai svarbios: LR KT šiurkščiai sulaužė Konstituciją sufalsifikuodami jos turinį. Dar labiau kaltė didėja, kai tos Konstitucijos sufalsifikuotas turinys yra plačiai propagandiškai platinamas ir tiesiog tyčiojamasi tiek iš Seimo, tiek iš visuomenės. Dar labiau LR KT ir Seimo kaltė didėja, nes ir toliau vadovaujasi sufalsifikuotu Konstitucijos turiniu. Tai ir šis straipsnis pateks į LR KT, Seimą, Prezidentūrą, Vyriausybę.  O ar turėsime kokią nors reakciją? Galima beveik su 99,99  procentų tikimybę pasakyti, kad jokios reakcijos nebus, net nebus užregistruota, kad toks emailas atėjo. O jeigu net atsitiks toks dalykas, kas užregistruos, tai jau tikrai dokumento pavadinimo tikrai nesugebės nurodyti. Iki šiol bent taip absoliučiai visą laiką ir buvo. Tai apie kokią dalykinę diskusiją kalba LR KT pirmininkas Dainius Žalimas? 

 

O kaip su emocijomis? Kai matai tokius nusikaltimus prieš LR Konstituciją…. kaip gali žmogus ramus išlikti? Patarkite nors tai.

 

Tačiau taip pat niekaip nesuprantama ta D.Žalimo naudojama terminologija apie “daugybinę pilietybę“, nes LR Konstitucija kalba ne apie „dvigubą“  ar  „daugybinę“  pilietybę, o tik apie dvi pilietybes: „Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.” Tai tokie LR KT pirmininko teisiškai netikslūs sakymai labai stebina. Teisė yra tikslus mokslas, čia nėra kabinėjimasis prie žodžių. Kai nuo vieno teisinio netikslumo pereinama prie kito netikslumo, tai teisė išnyksta, lieka tik nuomonė, kaip rusiškai pasakytu “po poniatijam”. Gal ten ir įgytas patyrimas? Tai taip ir gyvename ne pagal teisę, ne pagal Konstituciją, o “po poniatijam”. Net ir referendumas rengiamas “po poniatijam” net nesupratus kas yra parašyta Konstitucijoje [4].

 

Išvada: LR KT pirmininkas Dainius Žalimas kalba apie dalykinės diskusijos dėl dviejų pilietybių būtinumą. Tačiau iki šiol į tą ilgai bevykstančią diskusiją LR KT neįsitraukė nė jokiu pavidalu, nors apie tai yra informuoti emailais. Tai tokie ir yra D.Žalimo pagudravimai.  Jūs ten dalykiškai diskutuokite, o mes į tai jokio dėmesio vis tiek nekreipsime. Taigi žodžiai ir darbai neturi vienovės. Kaip sakoma apie vieną galvoja, apie kitą kalba, o trečią daro, kaip darė, taip ir darys. Būtų malonu klysti, kad tik būtų nauda. 

 

Literatūra:

1. 2018-11-01 Milenos Andriukaitytės, BNS, straipsnis “KT vadovas: norėtųsi, kad diskusijos dėl dvigubos pilietybės būtų dalykinės, o ne emocinės” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kt-vadovas-noretusi-kad-diskusijos-del-dvigubos-pilietybes-butu-dalykines-o-ne-emocines.d?id=79472769#cxrecs_s). 

2. 2018-05-01 straipsnis „Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/).

3. 2017-08-28 straipsnis “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).

4. 2018-10-13 straipsnis “Dvi pilietybės ne konstitucinė problema. Išprotėjimas nesibaigia” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problemaisprotejimas-nesibaigia96728/).

5. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825).

 

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com 

2018-11-03

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));