skip to Main Content

Lemiamas smūgis Vyriausybei: Vadinama „Lietuvos Žemės Nacionalizacija“ niekada nebuvo paskelbta

August 9, 2015

Christian Nekvedavičius

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, kuris buvo priimtas dėl to, kad reikia „atkurti“ vadinamos „nacionalizacijos deklaracijos“ (1940 metu liepos 22 dienos) neva panaikintas nuosavybės teises, neturi jokio pagrindinimo, grubiai ir sistemingai pažeidžiant teisėtų savininkų nuosavybės teises.

Dar yra labai įdomu, kad buvo, kaip atrodo, pamirštas, ištrinti iš to įstatymo preambulės sakinį „Lietuvos Respublikos Seimas, …pabrėždamas, kad Lietuvos Respublikos piliečių prieš okupaciją įgytos nuosavybės teisės nepanaikintos ir turi tęstinumą …“, o tai reiškia, kad negalima „atkurti“ nepanaikintos nuosavybės teises, tai yra teisinis absurdas.

Ryšium su nuosavybės teisių tęstinumo reikia pabrėžti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžioji Kolegija 1998-5-22 priemė sprendimą byloje Vasilescu prieš Rumuniją (Nr. 27053/95):
„Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, kad faktas, kad pareiškėjos nuosavybė – keleta dešimtmečių ankščiau – buvo de facto konfiskuota, neatemė iš jos teisę ginti savo pažeistą nuosavybės teisę, o nuosavybės teisė būdama viena pagrindinių civilinių teisių, turi būti apginta teismo“.

Vadinamas „Liaudies Seimas“ buvo neteisėto okupacinio režimo organas. Pagal privalomą tarptautinę teisę, nuo kurios valstybėms neleidžiama nukrypti, visi neteisėto okupacinio režimo organų priimti aktai ir t.t. yra niekiniai ir negalioja nuo pat pradžių. Pagal tarptautinę teisę tai reiškia, kad tie aktai iš viso nebuvo priimti/paskelbti!!!
Vadinama „Deklaracija“ buvo planuotos žemės reformos (kuri niekada nebuvo įgyvendinta) deklaracija. Ryšium su tuo reikia pacituoti iš „Deklaracijos“:
„Visokie bandymai, pasikėsinti į asmeninę valstiečių nuosavybę arba prieš darbo valstiečių valią primesti jiems kolchozų organizavimą, bus griežtai nubausti kaip kenkią liaudies ir valstybės interesams”
Neva nacionalizuota (eksproprijuota) nuosavybė negali būti tuo pačiu laiku pripažinta kaip „Asmeninė Nuosavybė“. Išvada: Ta „deklaracija“ nebuvo žemės nacionalizacija, bet planuotos žemės reformos paskelbimas.

Nežiūrint to, pagal Den Hago Tarptautinio Tribunolo išvadą visos pasaulio valstybės yra įpareigotos nepripažinti neteisėto okupacinio režimo organų priimtų aktų galiojimą ryšium su neteisėtai okupuotu kraštu arba neteisėtai okupuotame krašte arba neteisėtai okupuoto krašto vardu, ir laikyti tuos aktus arba sprendimus, tas deklaracijas niekines ir negaliojančios nuo pat pradžių. (Šaltinis: ICJ-Reports 1971, 16)].
JAV niekada nepripažino neteisėto okupacinio režimo priimtų aktų arba dekretų teisėtumo (Hyde, Ch. Ch.:…“Tarptautinė teisė. Kaip paaiškinta ir taikyta Jungtinių Amerikos Valstijų“, Bostonas 1947², t. II, p. 1534. )

Ryšium su tuo vadinamų „Liaudies teisėjų“ eksproprijavimo nutartys taip pat yra niekinės ir negaliojančios nuo pat pradžiu. Byloje Loižidou prieš Turkiją1998-7-28 (Nr. 15318/89) Europos Žmogaus Teisiu Teismo Didžioji Kolegija pabrėžia, kad – išimtinai – “ tarptautinė teisė pripažina kai kurių juridinių reguliavimų ir atlikimų teisėtumą, pavyždžiui ryšium su metrikacijos reikalų registravimu, kurios režultatas gali buti tiktai ignoruotas tos krašto gyventojų nenaudai”.

Dėl to Lietuvos režimas yra įpareigotas –

arba įpareigoti tuos žmones, kurie valdo teisėtų nekilnojamo turto savininkų turtą, mokėti teisėtiems savininkams finansinę kompensaciją pagal rinkos kainą, taip pat finansinę kompensaciją už ilgus teisėto turto nenaudojimo metus per šešius mėnesius

arba grąžinti jiems nekilnojamą turtą „natura“ per šešius mėnesius

arba mokėti teisėtiems nekilnojamo turto savininkams, kurie dar nesutiko, priimti jiems valstybės institucijų pasiulytą arba paskirtą finansinę kompensaciją (niekas nebuvo priverstas priimti tokias kompensacijas!), finansinę kompensaciją pagal rinkos kainą per šešius mėnesius (nekilnojamo turto eksperto įvertinimo pagrindu).

Konstitucinio teismo teisėjai savo 2011 m. rugsėjo 11 nutartyje teigė, kad neva žemės vertinimo metodikos negalima keisti dėl to, kad dalis žmonių jau pasinaudojo siūloma kompensacija ir tokiu būdu bus pažeistos jų teisės. Tačiau remiantis tokia logika ir mirties bausmės panaikinimas yra taip pat nesąžiningas jau nuteistųjų atžvilgiu.
Piliečiai, kuriems buvo mokamos kompensacijos, nebuvo verčiami skūbiai rinktis kompensavino būdą, daliai piliečių žemės vertinimas ankstesniais metais buvo priimtinas ir jie sutiko su siūlomomis sąlygomis. Pasitaikė netgi atvejų, kai pagal vyriausybine metodiką paskaičiuota žemės vertė buvo didesnė už realiąją.

Pastaba: Lietuvos režimas būtų buvę įpareigotas, reikalauti iš tų žmonių, kuriems teisėtų nekilnojamo turto savininkų nuosavybė buvo valstybės institucijų „parduota“ praktiškai veltui, mokėti valstybės institucijai rinkos kainą, kuri tada būtų buvusi įpareigota, perduoti tuos pinigus teisėtam nekilnojamo turto savininkui.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));