skip to Main Content

     

Kviesime balsuoti tik už tą ,,nebiudžetinę” partiją, kuri įsipareigos  kardinalioms reformoms, pradėsiančioms oligarchinės ,,valdomos demokratijos”  santvarkos panaikinimą

Latvijos prezidentas V. Zatleras  viešai ir drąsiai konstatavo, jog Latvijoje  įtvirtinta oligarchinė santvarka,  nulemianti  šalies problemas.  Lietuvos biudžetą, ministerijas, pseudosavivaldą ir ES paramą  ,,loviu“  saviems bei  oligarchinėms verslo grupėms  pavertusiose  Lietuvos  ,,biudžetinėse“ partijose  zatlerų  nerasta…

  Todėl  klausiame tik  ,,nebiudžetinių“  šalies partijų, kuri jų  rinkimuose išdrįs  pasakyti tiesą apie tai, kokia santvarka  realiai sukurta Lietuvoje? Kurios aktyvas išdris pasakyti rinkėjams, jog tiek skurdas, tiek  korupcija, tiek  Seimo pavertimas  partijų  atstovybe,  tiek piliečių bėgimas iš šalies yra nulemtas nomenklatūrinės-  oligarchinės ,,valdomos demokratijos“ (VD) santvarkos? Šią tiesą  išdrįso pasakyti  tik pilietinis judėjimas  ,,Kitas pasirinkimas“  2006 metais ir  NVO  ,,JDJ“. Tiesai  ir  diskusijoms apie šį piktybinį šalies ,,vėžį“  iki šiol neatsirado vietos  politinės nomenklatūros  kontroliuojamoje, tariamai visuomeninėje,  LRT. Diskusijos apie  tikrąją šalies padėtį ir  politines  reformas,  galinčias atkurti  realios  demokratijos  santvarką, neimanomos  ir privačioje žiniasklaidoje, nes 90 nuošimčių pastarosios priklauso oligarchinėms grupėms. Todėl dėsninga, kad žmonių  pilietinė- tautinė savimonė, tradicinės šeimos vertybės, solidarumas, bendruomeniškumas kasdien  slopinami pronomenklatūrinės  LRT ir prooligarchinės žiniasklaidos pastangomis. Piliečiai skatinami  varžytis, pavydėti, skatinamas jų godumas ir geiduliai, ugdomas  inteligentų  individualizmas, narciziškumas, apolitiškumas, konformizmas ir palaikoma V. Kudirkos išjuokta  ,,nuolatinė inteligentų kinkadrebystė“  prieš valdžią.  Ši  žiniasklaida  manipuliuoja žmonėmis  tam, kad būtų  patenkinti   jos savininkų  interesai, o sąrašinių, nesąžiningų rinkimų komedija paverstuose rinkimuose  būtų apsaugota nomenklatūrinė- oligarchinė VD santvarka.  Esant tokiai padėčiai šalyje, padėsime tik  tai  ,,nebiudžetinei“ partijai,  kuri rinkėjų paprašys suteikti  mandatą šalį  smaugiančios korumpuotos nomenklatūrinės- oligarchinės VD santvarkos panaikinimui.  Padėsime sąrašui, kurio lyderiai savo parašais įsipareigos konkrečioms politinėms reformoms daugumos  labui. Esame įsitikinę, kad tik ryžtingos  reformos  atkurs piliečių politines ir ūkines galias  ir pakreips šalį  gerovės daugumai kryptimi. Raginame kiekvieną  pilietį  elektroniu laišku atsiųsti šio teksto iniciatoriams sutikimą, kad jo pavardė būtų įrašyta po šiuo tekstu. Šio teksto  neteiksime VD  šulams  priimtinai  valstiečių partijai,  kuriai  kryptį  kieta ranka nurodo  vienas  stambiausių žemvaldžių, bei ,,abonento“  partijai.  Tekstas su  pritariančių pavardėmis nukeliaus ,,nebiudžetinėms“  partijoms, rodančioms valią  oponuoti  VD. 

   Prašome, kad  ,,nebiudžetinių“ partijų  sąrašų pirmųjų dešimtukų nariai  įsipareigotų inicijuoti:       

Įstatymus, uždraudžiančius politikams Seime ar savivaldoje dirbti nepertraukiamai ilgiau nei dvi kadencijas (pagal LR  prezidento rinkimų įstatymų  principą) 

Įstatymus, panaikinančius  sąrašinius (daugiamandatinius) rinkimus

Įstatymus, įkuriančius seniūnijų tarybas, kaip svarbiausią savivaldos ir demokratijos pagrindą, bei įstatymus, įtvirtinančius ūkinį- finansinį seniūnijų, kaip savivaldos pagrindo, savarankiškumą

Įstatymus, užkertančius lemiamą pinigų vaidmenį rinkimuose (kaip yra iki šiol), atkertančius verslo ir adminstracijos įtaką rinkimų baigčiai ir atpiginančius  visų lygių  politikų bei pareigūnų  rinkimus bei praktiškai sudarančius visiems rinkimų dalyviams vienodas prisistatymo rinkėjams galimybes. Įstatymą, įvedantį VRK  komisijos tiesioginius rinkimus.

Įstatymus, įvedančius tiesioginius visų lygių teisėjų rinkimus (nuo apylinkės teismo iki KT)  ir įkuriančius prisiekusiųjų teismo instituciją (šios abi  reformos-naudojantis JAV pavyzdžiu)

Įstatymus, numatančius tiesioginius apygardų vyriausiųjų prokurorų ir generalinio  prokuroro rinkimus

Įstatymus, įvedančius tiesioginius policijos komisariatų vadovų (t.y. šerifų instituciją JAV pavyzdžiu) ir generalinio komisaro rinkimus 

Įstatymus, panaikinsiančius   biudžeto  išmokas  partijoms už rinkimų rezultatus. Partijos turi išsilaikyti tik iš nario mokesčio ir tiesiogiai  bei  laisvanoriškai piliečių joms aukojamų   3- 4 GPM 

 Valstybės politikų elgesio kodekso įstatymo panaikinimą. Pagal jį politikai kontroliuoja patys save.

 Įstatymą,  įvedantį   Seimo Etikos  komisijos  rinkimus. Advokato K. Čilinsko VĮ TILS užsakymu 2005-2006 metais sukurto Savivaldybių politikų ir tarnautojų etikos kodekso įstatymo projekto priėmimą.  Pagal  projektą  komisijos sudaromos  iš visuomenės atstovų (ne politikų ir ne tarnautojų), o nuobaudos yra realios ir veiksmingos

Įstatymus, numatančius, kad referendumo organizavimui piliečių iniciatyva pakaktų 100 tūkstančių parašų, o paprastai pilietinei įstatyminei iniciatyvai pakaktų 20 tūkstančių parašų

Įstatymų pataisas, numatančias, kad visuomeninės LRT tarybą rinktų nuo biudžetinės paramos nepriklausančios NVO ir į ją  savo atstovų negalėtų skirti politikai. Įstatymų pataisas, išlaisvinančias visuomeninines organizacijas iš valdžios kontrolės. Pastaroji vykdoma per valdžios kontroliuojamos NVO tarybos rinkimus ir per sumaniai užmaskuotą biudžetinių lėšų skirstymą NVO sektoriui. Įstatymų pataisas, sudarančias NVO galimybes gauti tiesiogiai iš piliečių 3- 4 GPM.

                                                            2016.08.24

                          Pasirašantys piliečiai ( v. p., miestas ar rajonas) :

                        Janina Dovydaitienė (Kaunas), Arūnas Burlingis (Kaunas), Virginija Jurgilevičienė (Klaipėda), Jonas Kaminskas (Raseiniai), Algirdas Karčiauskas (Kaunas), Vygaudas Keraitis (Jurbarkas), Henrikas Labrencas (Klaipėda), Gediminas Merkys ( Kaunas), Valentinas Šapalas (Vilnius), Šarūnas Valentinavičius (Vilnius), Marija Žygavičienė (Kaunas)

Norinčių, kad jų pavardės būtų po šiuo pilietiniu tekstu, prašome siųsti savo sutikimus (nurodant vardą, pavardę, miestą arba rajoną)  elektroniu paštu adresu: 

reformosdaugumai@gmail.com

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));