skip to Main Content

Kryžkelė J.Urbšio mokykloje

 

Neseniai portale www.laisvaslaikrastis.lt pasirodęs straipsnis apie situaciją J. Urbšio katalikiškoje mokykloje ,,Ar bus sutramdytas J. Urbšio mokykloje įsigalėjęs feodalas?“ sukėlė didelį atgarsį. Šį straipsnį skaitė padėtimi Lietuvos švietimo sistemoje besidomintys piliečiai, skaitė ir šios Kaune esančios mokyklos mokytojai, kitų mokymo įstaigų pedagogai ir moksleivių tėvai. Reakcija skirtinga, kai kurių reakcijos neigiamos, neva nereikia aitrinti padėties, visaip būna, ir geriau viską spręsti tyliai. Tačiau dalies skaičiusių šį straipsnį nuomonė kitokia-gerai, kad viešinama apie situaciją J. Urbšio mokykloje. Padėtis nėra vienareikšmiška-tikrai šios mokyklos gyvenime yra nemažai pozityvių aspektų, tačiau reikia pripažinti, kad ilgamečio direktoriaus P. Martinaičio veikloje, jo bendravime su kai kuriais pedagogais pastebima diktatoriška linija-jei kai kurie pedagogai nėra linkę taikytis su įvairiais pažeidimais, su abejotinos direktoriaus veiklos aspektais, jie patirdavo didelį spaudimą. Kartais ta riba visiškai peržengiama-to pavyzdys yra 2016 m. gruodžio 20 d. per posėdį pateiktas oficialus raštas su parašais (jo turinys pristatytas straipsnyje ,,Ar bus sutramdytas J.Urbšio mokykloje įsigalėjęs feodalas?“), kuriame labai grubiai vertinama mokytojos Aldonos Zimnachaitės veikla. Kai kurie šiame tekste esantys teiginiai yra šmeižikiški, be to, kai kuriuos teiginius jau galima vertinti kaip neapykantos kurstymą.

Kova be atvangos ar dialogas?

Išties dar rengdamas pirmąjį straipsnį, ir jau po jo pasirodymo vėl besiaiškinant, kaip klostosi padėtis šioje mokykloje, kokios aplinkybės lemia konfliktinės situacijos susidarymą, iškėliau keletą klausimų: Ar mokytoja Aldona Zimnachaitė yra pakankamai profesionali? Gal šioje mokykloje klostosi pernelyg diktatoriška atmosfera? Koks mokyklos vadovo P. Martinaičio vaidmuo dėl konfliktinių situacijų? Poziciją dėl dviejų klausimų išdėstysiu pastraipos gale, o kol kas atsakysiu į pirmąjį klausimą. Supratau, kad mokykloje stinga noro susitarti, stinga tikro dialogo. Išnagrinėjus konkrečias aplinkybes, galima pagrįstai teigti, kad mokytoja Aldona Zimnachaitė yra principinga, patyrusi pedagogė. Ji, kaip ir visi pedagogai, kartais padaro klaidų, tačiau yra pakankamai profesionali, kūrybiška, tai įrodo jos inicijuoti projektai, jos parengti leidiniai.

Teko būti J.Urbšio mokykloje vykusiame posėdyje. Šis posėdis vyko  gruodžio 28 d. Jame svarstyti klausimai dėl tariamo vienos klasės kreipimosi, kuriame pageidaujama atsisakyti mokytojos A.Zimnachaitės  pamokų, buvo aptartos ir skandalingo prieš šią mokytoją nukreipto dokumento sudarymo aplinkybės bei kt. klausimai, tame tarpe ir straipsnio  ,,Ar bus sutramdytas J. Urbšio mokykloje įsigalėjęs feodalas?“ aptarimas. Šįkart buvau įleistas į mokyklą, galėjau dalyvauti posėdyje. Į šį posėdį atvyko ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė A.Valevičiūtė, Kauno savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja O. Visockienė.

Direktorius P.Martinaitis teigė, jog dėl mokytojos A.Zimnachaitės klostosi tokia padėtis- vienos iš klasių, kurioje ji dėsto lietuvių kalbą, dalis mokinių bei jų tėvai nori atsisakyti šios mokytojos pamokų. Šia tema vyko diskusija ir nutarta šį klausimą spręsti artimu metu. Pati mokytoja išdėstė savo argumentus, anot jos,-ji abejoja ar tikrai didesnė dalis mokinių siekia atsisakyti jos pamokų, bei iškėlė klausimą-gal yra dirbtinai sudaroma tokia situacija? Nutarta, jog artimu laiku turėtų įvykti ir posėdis, į kurį atvyks šios klasės mokiniai bei jų tėvai , ir kartu su pedagogais bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais bus priimtas konkretus sprendimas.

Dvi pedagogės iškėlė konkretų klausimą-kodėl pasirodo straipsniai spaudoje, kuriuose, anot jų, J. Urbšio mokykla piešiama pernelyg niūriomis spalvomis? Galiu suprasti pedagoges, nes tokių straipsnių pasirodymas nėra labai malonus, bet čia iškyla ir viešo intereso svarba. Būtina ginti pažeidžiamas pedagogės teises be to, būtina viešinti bei spręsti mokykloje egzistuojančias, ilgai besikaupusias problemas. Be to, atsakiau- ,,Į mane kreipėsi šios mokyklos mokytoja A.Zimnachaitė. Man svarbu stebėti padėtį mokykloje, susipažinau su konkrečiais dokumentais, klausiau Švietimo ministerijos atstovų pozicijos. Manau, kad kai kurių prieš A.Zimnachaitę nukreiptų šmeižikiško turinio dokumentų pasirodymas yra grubus žmogaus teisių pažeidimas. O kas liečia mokyklos ateitį, tikrai noriu palinkėti darnos ir dialogo siekimo“.

O esminiai atsakymai į pastraipos pradžioje pateiktus klausimus tokie-palaipsniui J.Urbšio mokykloje susiformavo pernelyg diktatoriška atmosfera, galimai pervargęs (jau 69 metų amžiaus) mokyklos vadovas P. Martinaitis turi polinkį į autoritarizmą, trūksta siekio tartis, siekti dialogo. Mokyklos vadovybė nesiimdavo spręsti konfliktinių situacijų iš esmės, kartais buvo vykdoma tik konfliktų sprendimo imitacija. Tam tikrais atvejais P. Martinaičiui neįtinkantys pedagogai susidurdavo su konkrečiomis spaudimo priemonėmis.

Švietimo ministerijos atstovai užima vis tvirtesnę poziciją

Šioje skandalingoje istorijoje dėl padėties J.Urbšio mokykloje situaciją pagrinde aiškinasi Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotoja Alma Valevičiūtė, vėliau į šį procesą įsijungė ir kai kurie kiti šios ministerijos atstovai. Su A. Valevičiūte teko bendrauti ir tiesiogiai, teko bendrauti ir telefonu. Tenka pripažinti, jog Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai jau imasi konkrečių priemonių dėl J.Urbšio mokykloje susidariusios padėties. Mokytoja A. Zimnachaitė prieš pat Naujuosius metus gavo konkretų dokumentą iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos: ,,Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas. 2016-12-30. Dėl Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos veiklos. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyriausioji specialistė Alma Valevičiūtė išnagrinėjo jūsų prašymą, ir papildomai gautą informaciją dėl Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos vadovo veiklos.

Švietimo įstatymo 59 str. 5 dalis 3 p. nustato, kad švietimo įstaigos vadovas atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą. Švietimo įstatymo 43 str.11 d. įteisinta nuostata, kad mokykla (už tai atsako mokyklos direktorius) privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams, aplinką, mokymo ir švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, geros kokybės švietimą. Mokykla, siekdama įgyvendinti šiuos įsipareigojimus, turi turėti įvairios informacijos apie bendruomenės narius ir jų santykius, o nustačiusi problemas, ieškoti būdų, kaip jas spręsti.

Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia teigti, jog mokykloje stokojama dialogo tradicijų (derybų, sutarimo, taikių konfliktų, darbo ginčų sprendimo būdų )-tai įrodo įvairių raštų, paklausimų, prašymų, reikalavimų gausa, kurie nepadeda bendradarbiauti ir spręsti susidariusias problemas.

Atsakydami į Jūsų iškeltus klausimus, paaiškiname: ,,Dėl teiginio mažai pažįstama mokyklos bendruomenei“. Mokyklos direktoriaus nuomone, informacija, jog Jūs ,,mažai pažįstama mokyklos bendruomenei“ buvo pateikta 2016 m. rugsėjo 26 d. rašte Nr. S-346 Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus Darbo ginčų komisijai. Tačiau surinkti duomenys leidžia teigti, jog mokytoja Aldona Zimnachaitė yra žinoma mokyklos bendruomenei (pvz., surinkta vertinga informacija apie Juozą Urbšį), tenka konstatuoti, kad mokyklos direktoriaus surinkta informacija negrindžiama argumentais ar kitais įrodymais, o pateikiama tik kaip nuomonė. Mokytojos veiklos dokumentai, informacijos šaltiniai įrodo, kad mokytoja Aldona Zimnachaitė yra žinoma leidybine, redagavimo veikla, taip pat buvo kviečiama 2013 m. į Švietimo ir mokslo ministerijos renginį ,,Lituanistui-Metų paskaita“, kuriame dalyvavo lituanistai, sukūrę, sudarę knygas, mokymo priemones ir t.t. Tenka pripažinti, kad pateikta nuomonė dėl Jūsų veiklos vertinimo tik didino įtampą, nepasitikėjimą ir trukdė konstruktyviam darbui“.

Toliau šiame dokumente išdėstomi ir kiti punktai- ,,Dėl neformaliojo švietimo pasirinkimo“ bei kt. Ir dokumento gale pateikiama svari išvada: ,,Pripažįstame faktą, kad jūsų keliami klausimai (dėl mokyklos vadovo veiklos, dėl teisingo apmokėjimo, darbo krūvio  paskirstymo pagrįstumo, neformaliojo ugdymo veiklos, dėl įvairių raštų pagrįstumo ir kt.) dar neišspręsti, kaip informavo Kauno miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė, tyrimas bus tęsiamas, atsižvelgiant ir į papildomai gautą medžiagą), kol bus išspręsta konfliktinė situacija. Departamento direktorius Aidas Aldakauskas“.

Padėtis J.Urbšio mokykloje-laisvė ar išnaudojimas? 

Padėtis J. Urbšio mokykloje tikrai nebūtų tokia dramatiška, jei vietoje šioje mokymo įstaigoje dažnai taikomų spaudimo formų būtų judama darnos link. Tačiau taip jau susiklostė, kad mokyklos vadovas P. Martinaitis greta teigiamų savybių turi ir polinkį į autoritarizmą, o aiškinantis padėtį mokykloje plačiau, susidaro pagrįsta nuomonė, kad šioje mokymo įstaigoje faktiškai yra konkrečių išnaudojimo apraiškų. Tuo tarpu mokyklose greta drausmės tiesiog būtina laisvės atmosfera, būtina darna.

Prisiminiau ir žinomų autoritetų mintis apie laisvės ir darnos svarbą. Štai filosofas ir psichologas Erichas Fromas iškėlė tris pagrindinius laisvės principus. Pirmas-,,Žmogus turi būti laisvas, turi išnykti visos išnaudojimo formos“. Antras- ,,Laisvė- tai pagrindas vystyti įvairias žmogiškas savybes ir vystytis žmogui kaip asmenybei“. Ir trečias principas-,,Tikra laisvė gali būti tik tada, kai kris iliuzijų pančiai“.

J. Urbšio mokykloje dirba daug patyrusių pedagogų. Vystomi įvairūs projektai, skatinamos naujos saviraiškos formos. Tačiau būtent laisvės ir darnos stoka J.Urbšio mokykloje trukdo stabiliam darbui, formuoja konfliktines situacijas. Tai sudaro prielaidas ir galimiems neigiamiems bendravimo aspektams, kartais nukenčia ir pedagoginio proceso kokybė. O juk normali auklėjimo ir žinių perteikimo atmosfera klostosi tada, kai dominuoja darna, o ne autoritarizmas ir išnaudojimas. Apie tai savo laiku pasisakė vienu iš keturių iškiliausių XX amžiaus pedagogų pripažintas Antonas Makarenko: ,,Išmokyti žmogų būti laimingu neįmanoma, bet išauklėti jį taip, kad jis taptų laimingu, įmanoma.“ Artimu metu paaiškės kaip spręsis situacija J. Urbšio mokykloje. Mokiniams bei pedagogams kol kas lieka laukti skaidriai priimamų sprendimų ir tikėtis pažangių permainų.

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));