skip to Main Content

 

     Krymas

 

  Kalbėdami apie politiką ir dabartinę padėtį neužmirškime Krymo. Pirmą kartą po Helsinkio susitarimų jie buvo pažeisti valdomos V.Putino Rusijos. Kas čia buvo? 

  Po Rzeczpospolitos padalinimų beveik visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teko carinei Rusijai, apart Užnemunės (Suvalkų krašto), jis teko Prūsijai. Padalintos, suniokotos  „abiejų tautų respublikos“ pasitiko Napoleoną. Jis švaistėsi pažadais mainais už palaikymą, maistą, prieglobstį, lėšas. Įkuria Varšuvos kunigaikštystę, Lenkų karalystę. Po Napoleono pralaimėjimo ta karalystė nugarmėjo į Rusijos imperiją. Pasipriešinimas, sukilimai, slopinimai. Iš LDK liko trys gubernijos Vilniaus, Kauno, Gardino iki Rusijos imperijos subyrėjimo.

   Kodėl imperija žlugo? O kodėl žlugo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė? Priežastys tos pačios, tik Lietuva springsta kraujais jau 600 metų, Rusija – 200 metų. Mūsų laikais dideli pinigai griauna valstybes, imperijas, pasaulį. Griovimo dėsniai panašūs.

   Vytautas Didysis paėmė iš Vakarų Europos tuo metu varomų žydų pinigus, brangenybes mainais už privilegijas, leidimą įsikurti, biznį, tarnybas. Žydai buvo įbauginti ir pasimetę. Vakarų Europoje jų biznių, klastų jau nereikėjo, o mūsų valdovui reikėjo karalystės. Karūnos negavo. Vežė ją svetimi. Susitarimai, apgavystės, todėl neišsipildė jo lūkesčiai ir gyvename sumaištyje iki dabar.

  Po padalinimų imperiją valdė caras Aleksandras I (1801-1825), Mikalojus I (1825-1855) Aleksandras II (1855-1881).

  19-o amžiaus viduryje Rusija kariavo su Jungtine karalyste, Prancūzija, Osmanų imperija – Turkija, Sardinija dėl Krymo, Kaukazo. Aleksandras II tęsė karą Balkanuose turėdamas tikslą išeiti prie Viduržemio jūros. Šiems karams buvo reikalingi pinigai. Paprastai valdovai dėl paskolų kreipiasi į žydus. Ir vėl susipina įvairiausi interesai, ir vėl įtraukiama Lietuva.    

  Buvo išleisti „Nusidavimai Dievo karalystėje“( 1832-1834, 1837-1914, 1921). Kitaip dar šis leidinys vadinamas „Nusidavimai ir punktai sakymų apie Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonių“. Rašyti lietuviškai, likę kopijos mūsų laikais sulaukė susidomėjimo ir matyt buvo paruoštas p r o j e k t a s. Jis platus, apima Krymo nuo Ukrainos atplėšimą, Kaukazo tautų kiršinimą, neramumus aplink Lietuvą ir Lietuvoje, LDK viziją ir sorošistų veikimą. Juos svaigina carinės Rusijos įsiskolinimai. Caras Aleksandras II karams tęsti paskolos kreipėsi į kachalus. Buvo susitarta dėl palūkanų, bet pareikalauta garantijų ir užstato. Užstatu tapo Pinsko pelkės ( dabar Baltarusijoje). Susitarta dėl Rusijos mokyklų ir aukštųjų mokyklų atvėrimo ir gal išskirtinių sąlygų žydų jaunimui. Jie užplūdo carinės Rusijos mokyklas, ypač patrauklūs buvo juridiniai, medicinos mokslai. Rusų visuomenė ir aukštuomenė išsigando, bet buvo nuraminti, kad žydai pas juos neužsibus, bet pasitrauks į šiaurės – vakarų gubernijas, tai yra į buvusias LDK žemes. Taip ir atsitiko. Jie tapo litvakais ir ne tik. Slapčiausiuose susitarimų punktuose buvo delikatus nurodymas artėti prie lietuvių, savintis jų istoriją, aprangą, papročius, girdyti juos karčiamose, neleisti atsitiesti, atsigauti. 

  Tada lietuvius šis susitarimas nepribaigė, pasipriešinimas buvo visuotinis. Galop ta didžiulė paskola supriešino žydus su carais ir jų aplinka. Iškilo amžinas klausimas – arba žydai, arba valdovai negalintys ar nenorintys grąžinti paskolų. Rusija dar spėjo paviešinti pasauliui  „24 siono išminčių protokolus“ – patobulintus „punktus sakymų“ ir nugrimzdo į Pirmąjį pasaulinį karą. Sukilimai, revoliucijos, Leninas. Neliko carų ir imperijos. Dabar atgaivinta imperija vėl tiesia nagus prie svetimų žemių. Rusai, ar jos jūsų? Ar jų? Gal Krymas totorių, kažkada buvusių Vytauto Didžiojo priklausomybėje.

  Ar mes laisvi, ar gyvename pagal žydų nurodymus? Turime valdžioje valstiečius ir žaliuosius, bet jie atlieka viską ką įsako sukūrę dabartinę valdymo sistemą. Pasilieka praplatinti tarp mūsų evangeliją, paskleisti tarp mūsų nuodingą svetimą pasaulėžiūrą per zurofus, vanagaites, ivaškevičius, venclovas ir panašius. Modeliuotojas – gėjus Rusijoje turi gerų draugų, jis pyksta, kad negauna žadėtų milijonų už tautinius kostiumus vaikams. „Tikėjimo žodžio bažnyčios“  – sektos nariai prastumti į valdžią. Absurdas sujauktame mūsų gyvenime, politikoje, valdyme, moksle, mene ir griūvantis Gedimino kalnas. Gal žydai mano turintys teisę į carinės Rusijos atiduotas jiems ardyti Vilniaus pilių plytas? Kaip ir į lietuvių istoriją, papročiais, kalbą…  

  Neapykanta degina jų širdis ir protus. 

  O jeigu jie nepasigailės prasiskolinusio jiems pasaulio?

  Atrodo jie į atvirą kovą nestos. Alins, žlugdys, kankins visas pasaulio tautas. Kuo tai pasibaigs?

  Ieškokime atsakymų istorijoje.

 

  2017-11-22

 

  Nijolė Medelienė

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));