skip to Main Content

Kodėl D.Grybauskaitės teroro auka V.Gailius tapo jos įrankiu ?

Aurimas Drižius

 

Buvęs FNTT vadovas, generolas V.Gailius prarado savo pareigas dėl to, kad atsisakė paklūsti Dalios Grybauskaitės nurodymui atleisti savo pavaduotoją Giržadą. Pastarasis ekscelencijos nepasitenkinimą sukėlė dėl to, kad garsiajame pasitarime pas generalinį prokurorą Valių, kuriame buvo tartasi, kaip rytoj šturmuoti banką „Snoras“, suabejojo, ar užtenka teisinio pagrindo tokiam šturmui.

Beje, itin slapta informacija apie „Snoro“ šturmą buvo kitą dieną išspausdinta „Lietuvos ryte“, o STT bandymai išsiaiškinti „kurmį“, nutekinusį informaciją, taip ir liko be rezultatų.

Tačiau buvęs Vidaus reikalų ministras R.Palaitis, atleidęs Gailių ir Giržadą iš darbo, LL sakė iki šiol esąs įsitikinęs, kad informaciją apie ataką prieš „Snorą“ nutekino jau minėti Gailius ir Giržadas.

R.Palaitis atsakė į LL klausimus:

 

 – Tačiau priminkite, kas jus nušalino ir kieno iniciatyva?

– Kai aš atleidau FNTT vadovus, susilaukiau „MG Baltic“ žiniasklaidos imperijos didelio puolimo, tame tarpe ir ‚Lietuvos ryto“. Mūsų liberalų ir centro frakcija Seime buvo dėl to pakilusi išeiti iš koalicijos, bet vėliau persigalvojome ir aš atsistatydinau. Nes su ponu Kubiliumi daugiau dirbti nebegalėjau, nes jis buvo kaip ir krikštatėvis tos publikos, kurią aš atleidau, ir su juo vyko pakankamai rimtos kalbos. 

– Tačiau FNTT vadovai Gailius ir Giržadas po šios istorijos tapo herojais – teismas juos gražino į darbą, nepaisant Grybauskaitės norų?

– Jie patapo herojais tik todėl, kad juos palaikė „MG Baltic“ ir ‚Lietuvos ryto“ žiniasklaidos priemonės. Nes ir tie, ir anie buvo suinteresuoti. O dėl ko jie buvo atleisti? Jie gi po slapto posėdžio prokuratūroje, kur buvo aptariama „Snoro“ banko paėmimo ir uždarymo operacija. Jie gi tą informaciją nutekino į „Lietuvos rytą“, ir jame kitą dieną pasirodė straipsnis. Abu turėjo praeiti melo detektorių ir jis parodė, kad abu pareigūnai meluoja, neigdami šį faktą. Tačiau tą nutekinimo operaciją nurašė ant vieno mirusio advokato – straipsnio „Lietuvos ryte“ autorius Arvydas Lekavičius paliudijo, kad neva ne Gailius su Giržadu, o minėtas jau miręs advokatas nutekino šią informaciją į spaudą. Nes tas advokatas buvo Giržado kolega, kai jis užsiėmė privačia veikla, ir kai buvo atleistas iš FNTT.

– O koks interesas Gailiui ir Giržadui nutekinti informaciją apie būsimą „Snoro“ banko puolimą?

– Toks ir interesas – pasižiūrėkite, kaip Irenos Degutienės vyro vadovaujamos ligoninės lėšos buvo diena prieš „Snoro“ uždarymą ištrauktos iš „Snoro“ banko.  Kai kurie kiti pasinaudojo ta slapta informaciją ir išsitraukė pinigus iš šio banko. Tai toks ir tikslas.

 

Vėliau V.Gailius tapo liberalų kandidatu ir pateko į Seimą, tapo Antikorupcijos komisijos pirmininku. Iki šiol minėta komisija garsėja niekuo neveikimu.

 

Tačiau Dalios Grybauskaitės pavedimą sudoroti vienintelį Seime likusį prezidentės kritiką Artūrą Skardžių Antikorupcijos komisijos pirmininkas ėmėsi energingai.

Kaip žinia, A.Skardžius praeitą Seimo kadenciją vadovavo laikinai Seimo komisijai, kuri nustatė šokiruojančias „Independence“ aferos detales. Paaiškėjo, kad 250 mln. dolerių kainuojantis laivas – saugyklą nuomojamas už 720 mln. dolerių, o suskystintos dujos perkamos trečdaliu brangiau, nei kainuoja ES.

 

Vietoj to, kad bandytų pasiaiškinti ir nutraukti šią legendinę „Independence“ aferą, Seimo Antikorupcijos komisija ėmėsi jo kritiko A.Skardžiaus šeimos narių nagrinėjimo.

 

VSD parengė pažymas apie Skardžiaus šeimos verslus, kuriuos čia pat kaip savo „tyrimus“ pateikė wwww.15min.lt

 

Nors šis portalas paskleidė, kad neva A.Skardžius prastūminėjo korupcinius įstatymus, tačiau net Gailiui teko pripažinti, kad nieko panašaus nėra.

 

Tada imtasi blusinėti visą Skardžiaus šeimos veikla per pastarąjį dešimtmetį. Vakar Seimas nubalsavo dėl to, kad Gailiaus komisija tyrimą dėl Skardžiaus baigtų iki lapkričio 10 d.

 

Kai nebeliko prie ko prisikabinti, Gailiaus komisija ėmėsi nagrinėti, ar 2011 m. Skardžiaus žmona įsigijo vienos UAB 20 proc. už „rinkos kainą“.

 

Iš tik­rų­jų svars­tė­me nu­ta­ri­mo šeš­tą klau­si­mą, ku­riuo ko­mi­si­jai pa­ves­ta nu­sta­ty­ti, ar ati­tin­ka rin­kos są­ly­gas ir įsta­ty­mus Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus su­tuok­ti­nės ir įmo­nės „Dau­gų sa­la“ san­do­ris dėl UAB „Kor­ne­li­ta“ par­da­vi­mo ir ar nė­ra ap­si­mes­ti­nio san­do­rio po­žy­mių; jei­gu san­do­rio kai­na lai­ky­ti­na ne­pa­grįs­ta, kas lei­džia kon­sta­tuo­ti esa­mos kai­nos ne­pa­grįs­tu­mą ir ko­kia kai­na lai­ky­ti­na pa­grįs­ta, – rimtu veidu Seime kalbėjo V.Gailius, – šiuo klau­si­mu mes krei­pė­mės į mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rių, Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją. Pas­ku­ti­nia­me už­da­ra­me po­sė­dy­je Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vas pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad įžvel­gia ri­zi­kų, jie pra­dė­jo kon­tro­lės veiks­mus. O tam, kad tie kon­tro­lės veiks­mai bū­tų at­lik­ti kom­pe­ten­tin­gai, jie per­ka ak­ci­jų ver­ti­ni­mo pa­slau­gas, at­lie­ka ki­tus veiks­mus. Yra abe­jo­nių, kad mes tu­rė­si­me ši­tą spren­di­mą iki šio ter­mi­no, bet apie įvar­din­tas ri­zi­kas mums yra pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja“.

 

A.Skardžius tokias iniciatyvas įvertino sekančiai : „Iš­ties man keis­ta gir­dė­ti, ka­da pri­va­tūs san­do­riai nag­ri­nė­ja­mi, lei­džia­mi vals­ty­bės pi­ni­gai, sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti, kas bu­vo prieš pen­ke­rius me­tus. Jei­gu vals­ty­bės san­do­riai bū­tų nag­ri­nė­ja­mi, par­da­vi­mai už vie­ną li­tą „Lie­tu­vos ku­ro“ ir t. t., tai aš su­pras­čiau, ger­bia­ma­sis An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke. Bet bu­vo su­for­mu­luo­tas klau­si­mas, ko­kius ko­rup­ci­nius įsta­ty­mus tei­kė Sei­mo na­rys ir ar už juos ga­vo pi­ni­gų. Bet jūs per pen­kis mė­ne­sius ne­pa­da­rė­te nė vie­no po­sė­džio. Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, aš ne­su­pran­tu, ko­dėl jūs ne­ti­ria­te, ką pa­ve­dė Sei­mas, o tie­siog mė­gau­ja­tės pro­ce­su, t. y. ži­niask­lai­do­je kaip tie šven­ti Egip­to va­ba­lė­liai ska­ra­bė­jai vy­nio­ja ši­to gė­rio ka­muo­liu­kus už­pa­ka­li­nė­mis ko­jy­tė­mis, kad leis­tų vi­suo­me­nei kaip po­li­ti­kams… ane, ab­so­liu­čiai že­min­ti, šmeiž­ti dėl ne­sa­mų da­ly­kų. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl ne­vyk­do­te už­duo­ties?

 

 

Petras Gražulis : Tai konservatorių susidorojimas

 

 

P. Gra­žu­lis  : „ir aš skai­tau ži­niask­lai­do­je apie tai, kas aiš­kė­ja dir­bant ko­mi­si­jo­je. Man at­ro­do, la­bai keis­ti da­ly­kai aiš­kė­ja. Ko­dėl tu­ri ver­slą Bal­ta­ru­si­jo­je? Ko­dėl žmo­na ver­sle tu­ri 20 % ak­ci­jų? Ko­dėl pa­ė­mė iš ban­ko, esan­čio Bal­ta­ru­si­jo­je, pa­sko­lą? Bet ky­la klau­si­mas, o ko­dėl A. Skar­džius nag­ri­nė­ja­mas? Tai gal vi­si Sei­mo na­riai tu­rė­tų bū­ti nag­ri­nė­ja­mi. Su­da­ry­ki­me ko­mi­si­ją, kas na­mą, kas ma­ši­ną, kas dvi­ra­tį už kiek par­da­vė? Ar ne­bu­vo ap­si­mes­ti­nių san­do­rių? Ar ne per bran­giai? Ar ne per pi­giai? Ko­dėl vie­nas Sei­mo na­rys tar­šo­mas? Ar jums ne­ky­la toks klau­si­mas?

At­sa­ky­mą aš tu­riu. Yra vie­nas iš la­biau­siai kri­ti­kuo­jan­čių kon­ser­va­to­rius, kad jis ty­lė­tų, nes jam pa­sa­kė (nė­ra R. Juk­ne­vi­čie­nės) – mes su ta­vi­mi su­si­do­ro­si­me. O ant­ras, sa­ko, bus P. Gra­žu­lis. Tai­gi vie­šai man sa­kė, jau tris kar­tus gąs­di­no R. Juk­ne­vi­čie­nė. Da­bar su A. Skar­džiu­mi su­si­do­ro­si­me, o po to su P. Gra­žu­liu.

Tai pa­lau­ki­te, kas čia vyks­ta? Ir ko­dėl mes, Sei­mo na­riai, pa­si­duo­da­me, už­kim­ba­me ant kaž­ko­kių kon­ser­va­to­rių už­mes­tos meš­ke­rė­lės ir su­da­ri­nė­ja­me ko­mi­si­jas, ir tam­po­me? Tai gal da­bar jį pra­dė­ki­me nag­ri­nė­ti? Gal pa­aiš­kės nau­jos ap­lin­ky­bės, gal jo tė­vų, jo se­ne­lių tur­tą kaip įsi­gi­jo? Ar jų se­ne­liai dar ko­kio nors ap­si­mes­ti­nio san­do­rio ne­tu­rė­jo?

O ko­dėl?.. O man la­bai rū­pi, ko­dėl R. Juk­ne­vi­čie­nės bro­lis taip sėk­min­gai ge­le­žin­ke­lių sek­to­riu­je iš­im­ties tvar­ka tu­ri biz­nį su Ru­si­ja. Apie tai kal­ba­me ir kal­ba­me, bet ko­mi­si­jos nė­ra. Ir, sa­ko, mo­no­po­lis­to tei­ses jis tu­ri, nie­ko ki­to Ru­si­ja ne­įsi­lei­džia į ši­tą biz­nį. Gal tai yra tik kal­bos, gal tik ži­niask­lai­da ra­šo? Su­da­rom ko­mi­si­ją, iš­aiš­kės! Ko­dėl čia, kaip sa­ko­ma, už­si­pul­tas tik A. Skar­džius? Mie­lie­ji, aš kal­bos pa­bai­go­je krei­piuo­si į vals­tie­čius. Ger­bia­mi vals­tie­čiai, bū­ki­te bud­res­ni, kon­ser­va­to­riai jums ne vie­ną meš­ke­rė­lę ban­dys už­mes­ti. Ne­pa­si­duo­ki­me ant jų kab­liu­ko. Bu­vo su­teik­tas lai­kas, ne­pa­da­rė ir bai­ki­me dar­bą“.

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));