skip to Main Content

Ko taip valdžioms neramu, arba argi už kalnų teisingumas ir atpildas

 

Man regis, aišku, jog 240 apsišarvavusių ginkluotų pilicininkų, nelyg senų istorinių laikų kraupių antpuolių barbarai, 2012-05-17 šturmavo gimtuosius mažametės Deimantės namus ne vien dėl to, kad „reikėjo“ įvykdyti neteisėtą, nepagrįstą (nes ignoruotas mergaitės egzistencinis šauksmas (valia) neatiduoti jos motinai, ignoruota Vilniaus apygardos teismo 2009-10-06 nutartis dėl būtinumo motinai pareikšti įtarimus, nebuvusi išnagrinėta pedofilijos byla ir kt., – išties paisyti įstatymų „buvo nebegalima“, nes antraip būtų buvę negalima atiduoti vaikučio motinai, sužlugdyti baudžiamosios bylos) ir antihumanišką teismo sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos su motina nustatymo, o ir todėl, kad pedofilija buvo, kad buvo bekylanti grėsmė būti išryškintam ir pedofilų visam tinklui, egzistavusiai pedofilijos tam tikrai sistemai ir kad žudynes tą 2009-10-05 rytą ir paskesnes surengė ir įvykdė struktūros (įvykdė, matyt, savų samdytų banditų rankomis), kad į tai įsivėlę aukšti ir itin aukšti valdžių šulai. Nepavykti šturmas negalėjo, nes tądien turėjo atvykti tarptautiniai ekspertai tirti ir vertinti su mergaite susijusios padėties.

Dėl to ir tokio masto propaganda nuo to 2009-10-05 ankstyvo ryto ir net nuo tada, kai Drąsius ir N. Venckienė atkakliai ir ryžtingai ėmė kovoti, ginti mergaitės ir žmogaus teises. Ši atkakli kova jau buvo plačiu mastu vaizduojama kaip nenormalumas, kaip nežinia koks pačių vaiko ir žmogaus teisių gynėjų išgedimas. Žudynių rytui struktūros buvo gerai paruošusios melo propagandą per visus kanalus, ruporus. Taip pat buvo gerai pasiruošusios tolesniems savo demoniškiems veiksmams. Iškart, tą pačią 2009-10-05 žudynių dieną, žinant, kad mergaitės tėvas neatsiras (iš ko visa tai taip gerai žinoti?), mergaitė slapta nuo jos faktinių globėjų senelių ir tetos išvežta iš Garliavos vaikų darželio į Vaiko raidos centrą Vilniuje jos atminčiai ištrinti (kai, kilus visuomenės ir kai kurių politikų susirūpinimui dėl mergaitės išvežimo slapčiom iš vaikų darželio ir uždarymo Vaiko raidos centre, 2009-10-13 ji buvo išleista (su atvykusia teta) į namus, iškart išryškėjo, jog jos atminčiai buvę ryškiai pakenkta).

Kas galėjo žinoti, kad tėvelis Drąsius čia pat neatsiras, nepasirodys, kad gintų ir globotų savo dukrytę? Tą galėjo žinoti tik tie, kas susiję su jo dingimu – tokiu dingimu, kad neatsirastų, nepasirodytų. Žinojimas apie tai reiškia ne ką kita, kaip turėjimą informacijos apie jo pagrobimą. Kamgi reikėjo tėvelį grobti (ir galiausiai nužudyti), – kad niekada negalėtų paliudyti to, ką žinojo, kad „būtų dingstis“ ir „galimybė“ grobti sveiką mergaitę ir „gydymo tikslais“ medikamentiškai trinti jos atmintį, idant ji, kaip ir vėliau – 2012-05-17 ją vėl grobiant, niekuomet negalėtų paliudyti teisme to, ką patyrė ir žino, tiesos liudyti.

Kas gi sveiką Deimantę taip momentaliai ir slapta nuo jos faktinių globėjų 2009-10-05 išvežė iš darželio į Vaiko raidos centrą Vilniuje, kad čia būtų medikamentiškai ištrinta jos atmintis? Juk valdiškos institucijos, struktūros. Kodėl gi jos tai darė? Argi atsakymai į tai glūdi nežinia kokiose miglose. Kam gi tokie koordinuoti, tikslingi valdiškų įstaigų, struktūrų veiksmai?! Nekalbant apie kitką, įrodymų visumą, vien tiktai toks staigus, slapta nuo faktinių globėjų sveikos mergaitės išvežimas į Vaiko raidos centrą ir medikamentinis jos atminties, psichinės sveikatos čia luošinimas įrodo pedofiliją buvus ir valdiškybės, šio sluoksnio tiesiogines su pedofilija sąsajas (buvęs ankstesnis institucijos paraginimas atiduoti mergaitę į Vaiko raidos centrą ir šis išvežimas rodo buvus apgalvotą tikslingą ir nekantrų valdiškų tarnybų siekimą, kad ši sveika mergaitė būtinai ten atsidurtų).

Štai dėl ko ir tokio masto iš struktūrų, iš „valstybės“, iš prokuratūros, iš valdžių toks represinis spaudimas, gniaužimas tiesos žodžio, įsitikinimų reiškimo, persekiojimas tiesos gynėjų – be atvangos ir nepabaigiamai, – nes žmonės dar neužsičiaupę, dar neužgniaužti. Dėl to ir pedofilijos bylos dalyvių, liudininkų, galimų liudininkų išžudymas, pašalinimas įvairiais būdais – taip tikslingai ir patikimai; totalus bylų klastojimas ir fabrikavimas niekuo dėtiesiems, siekiant aplinkiniais, netiesioginiais būdais „įrodyti“ nebūtus dalykus, Drąsiaus ir kitų nesamą kaltę, savųjų „nekaltumą“. Dėl to ir tokia kaskart nesveika, neadekvati struktūrų, valdžių reakcija į viešą esminį tiesos žodį, viešą „klausimo“ kėlimą, svarstymą, toks nenormaliausias, skausmingas aukščiausio rango veikėjų į tai reagavimas, turint galvoje, tarkime, ir aukščiausių valdžių, struktūrų šulų išpuolius prieš ses. N. Sadūnaitę dėl Seime 2018-01-13 iš tribūnos jos pasakytos tiesos, išsakyto savo ir daugybės neabejingų žmonių nerimo ir sopulio dėl mergaitės pradanginimo, žaibiška reakcija į šios aktualiausios jos kalbos paskelbimą viename periodiniame leidinyje.

…Juk šiaip sau nepuls 240 policininkų vykdyti („padėti vykdyti“), sakysime, kad ir kokio teismo sprendimo. Ar čia juk nežinia kaip parūpo struktūroms, valdžioms teisingumas? Juk tos valdžios, struktūros dabar jau ir visus 28 metus nieko kita bemaž nedaro, kaip tik daugina neteisybes, piktadarystes. Juk tiesa, žmonių vargai, teisės, vertybės, netgi tautos likimas tuos 28  metus joms ne ką terūpi, mažne nejaudina jokiais aspektais – tad ką gi kalbėti, tarkime, apie, anot Juozo Girniaus, egzistencinį rūpestį – dėl tautos išlikimo ir perspektyvos. Priešingai, daroma taip, kad neteisybė, skriaudos, tautos plėšimas ir naikinimas vis labiau kerotų. Štai toks gyvuliškas, instinktyvus rūpestis užvaldęs tuos ponus, sulindusius ir vis tebelendančius valdžion, prie ėdžių ir prie svertų.

Stulbina valdžių, iškilėlių ir išlindėlių amoralinis nuopuolis, visiškas abejingumas tam, kas vyksta realiai su žmonėmis, tauta, kokios piktadarystės, koks blogis keroja kasdien ir kassyk visoj Lietuvoj valdžiose, valdžiukėse, struktūrose, institucijose, kokie žmonių smukdymo, paniekinimo, kad tik pats prisiplėštum, planai kuriami įstatymų, kitų teisės aktų, strategijų ir kasdienio praktinio veikimo lygiu, mastu ir būdu. Širdis srūva krauju, skaitant apie telšiškę mokytoją V. Smilgytę, šilutiškį D. Andriulaitį, veisėjietį automobilių restauruotoją R. Balevičių, daugybės kitų žmonių „likimus“. Jeigu ginsi savo teises, artimuosius, žmones, nepasiduosi, prieš tave bus paleista visa valdiškos prievartos galybė, įskaitant ir anaiptol ne tam skirtą psichiatriją. Stulbina pačių žemiausių interesų puoselėjimas, stūmimas ir įgyvendinimas pačiu įžūliausiu (dažnai gan rafinuotu) būdu visais lygmenimis, rangais, pakopomis. Sakysime, dabar tarsi „išlindo“, kad, pavyzdžiui, miškus padeda grobti pačios girininkijos, jų saugotojai, tad esą bus kuriama papildomos kontrolės sistema. Bet juk viskas tam kasdien ir planuojama bei daroma, kad ligi paskutinio siūlo būtų išvogta, pasiglemžta, ką tik „galima“ tempti. Tam tikslui tarnauja ir begalės kurpiamų teisės aktų vadinamieji netobulumai, dažnai gerai apskaičiuoti tobuli „netobulumai“.

Bet jeigu „parūpo“ tąkart teisybė, tai kam tuomet „vykdyti“ teismo sprendimą tokiu neteisėtu, neteisingu, barbarišku būdu, kaip 2012-06-21 nustatė žymių ir autoritetingų teisininkų visuomeninė komisija, prievarta 2012-05-17 pasikėsinant į valstybės konstitucinę tvarką?! Vadinasi, valdžių, jų struktūrų siekis buvo ne teisingumo įgyvendinimas, o žūtbūt pagrobti mergaitę.

Taigi iš ko toks „susirūpinimas“ esą dėl mergaitės dalios, dėl vienintelio teismo sprendimo, – pasitelkiant (sic!) 240 gerai išmuštruotų ir iš aukštai valdomų policininkų?…

Nė viena žmogžudystė nuo pirmųjų 2009-10-05 ligi visos serijos paskesnių kitų žmogžudysčių (D. Kedžio, kitų liudininkų ir galimų liudininkų išžudymas ar kitoks pašalinimas), kaip ir pati pedofilija, klaiki skriauda dieviško nekaltumo ir tyrumo atspindžiui vaikui, išties neištirta ir neišaiškinta (visos tos žudynės įvykdytos, siekiant paslėpti pedofiliją, vėlesnėmis žudynėmis – pedofiliją ir ankstesnes žudynes), tik bandyta šiuos nusikaltimus visomis priemonėmis ir būdais užmaskuoti, paslėpti… Juk taip tegali būti, tiktai esant valstybinių struktūrų ir institucijų dideliam ir betarpiškam suinteresuotumui tuo, kad visuomenė neišvystų, nesužinotų tikrovės, tiesos, kad neišmuštų atpildo už padarytus nusikaltimus valanda. Toks totalus be išlygų suinteresuotumas, manau, tegalimas tik dėl pačios valdiškybės, struktūrų įsivėlimo į šiuos pačius juodžiausius, amžiaus nusikaltimus, išspjaunant paviršiun visą amoralinę nužmogėjimo, degeneracijos bjaurastį. Betgi kaip pats save, savo nusikaltimus išaiškinsi, demaskuosi, – jeigu pats esi įsivėlęs, įklimpęs?!

Tačiau konstituciškai auksčiausia valdžia priklauso visuomenei, tautai. Tad, kaip bebūtų, jos balsas yra ir bus lemiamas. Vienąkart konstituciniu būdu labai reikliai ir visuotinai jis bus ištartas ir negalės būti neišgirstas. Kaip negali būti bausmės be nusikaltimo (nors kolei kas tikrenybė tokia, jog jokia naujiena nuteisti , uždaryti, nukankinti nekaltąjį), taip ir nusikaltimas negali būti be teisingo atpildo…

Juozas Šeškevičius

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));