skip to Main Content

Kazimieras Juraitis, gyv. Traidenio 34-18, Vilnius

el. adresas: kazimieras.juraitis@gmail.com

 

pretendentas į LR Prezidentus

LR Seimui,

Peticijų Komisijai

 

Reikalavimas

2019 02 06

 

Rinkimuose į LR Prezidento postą didžiulė grupė Lietuvos Rinkėjų diskriminuojama, nes

pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau –

PKFFK) įstatymą „Aukotojų ir aukų gavėjų susitarimai, susiję su įsipareigojimais privatiems

(asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams, draudžiami.“ Pretendento į LR Prezidentus Kazimiero

Juraičio veiklos strategijoje numatyta nedelsiant nutraukti kelių šimtų tūkstančių Lietuvos

pensininkų, kurių pensijos yra žemiau oficialios skurdo rizikos ribos, t.y 307 eu, tolesnį kankinimą

skurdu. Pasak įstatymo, pretendentas rinkti aukų iš šios grupės piliečių negali.

Pagal šį Įstatymą „Išrinktam Respublikos Prezidentui draudžiama atstovauti aukotojų

privatiems (asmeniniams ir (ar) grupiniams) interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius

sprendimus.“. Vadinasi, pretendentas ne tik negali žadėti, bet net ir laimėjęs rinkimus negalės

vykdyti savo duotų įsipareigojimų Lietuvos pensininkams, kurių pensijos yra žemiau oficialios

skurdo rizikos ribos, t.y. mažiau, negu 307 eurų.

Pagal šį įstatymą pretendentas negali prisiimti įsipareigojimo priversti laikytis LR Valdžią

laikytis Lietuvos priimtų įsipareigojimų dėl minimalaus atlyginimo dydžio mokėjimo žmonėms,

kurie dirba už minimalų atlygį. Šiais metais šis dydis yra 625 eurai „ant popieriaus“. Pretendento

veiklos strategijoje toks įsipareigojimas yra. Laimėjus rinkimus, pretendentui tokį įsipareigojimą

tesėti uždrausta. Iš šios grupės žmonių priimti aukas uždrausta. Taip pat pagal šį Įstatymą „Visi

aukojusieji asmenys privalo būti paviešinti“.

Pretendento fotografija, nepaisant Jungtinių Tautų Organizacijos 2018m. liepos 26d. Žmogaus

Teisių Komiteto Bendrųjų Pastabų, kurios yra privalomos (kaip išaiškinta šių Pastabų punktuose 5 ir

6), nepašalinta iš viešų iš VSD veiklos ataskaitų, kur pretendentas ir jo organizuotas judėjimas

„Mūsų Gretos“ pavaizduoti kaip grėsmė nacionaliniam saugumui, kas sudaro prielaidas persekioti ir

pretendento rinkiminės kampanijos aukų davėjus, jeigu jie bus išviešinti. Daug pretendento artimos

ir tolimos aplinkos žmonių, įskaitant ir Nepriklausomybės Akto signatarus Rolandą Paulauską ir

Zigmą Vaišvilą, taip pat minimi VSD viešuose dokumentuose, kaip „grėsmė nacionaliniam

saugumui“, o duomenys apie tai taip pat nepašalinti, nors tą padaryti VSD įpareigoja JTO ŽTK.

 

1

Žiniasklaidos priemonės, kurias pretendentas ketina skelbti kaip savo prezidentinės

kampanijos sudėtinę dalį, kaip Ekspertai.eu, „Laisvas laikraštis“, „Būkime vieningi“, LDiena ir kt. –

taip pat ivardintos įvairiuose VSD viešuose dokumentuose, kaip „Grėsmė nacionaliniam

saugumui“. Keliasdešimčiai pretendento artimos ir tolimos aplinkos piliečių – Kazimiero Juraičio

rėmėjų (Stanislav Ladinskij, Jurijus Subotinas, Oksana Pročkailo, Karolis Bilanc, Vilmantas

Povilaitis, Žilvinas Razminas , Dainius Petkus ir kt.), kartu su pačiu Kazimieru Juraičiu – atimta

galimybė patekti į LR Seimą, kas pažeidžia lygiateisiškumo principą.

Ypač didelė dalis pretendento rinkėjų – jau anksčiau minėtų pensininkų – dėl skurdo neturi

techninių galimybių nei aukoti per el.bankininkystę (dėl skurdo neturi tam nei žinių, nei priemonių),

o aukos grynaisiais pinigais neįmanomos ir dėl sudėtingos apskaitos, ir dėl masinės šmeižto

kampanijos, bauginimo. Pasak šio Įstatymo „Finansuoti politinių kampanijų dalyvius per trečiuosius

asmenis draudžiama.“. Vadinasi, ši tikslinė ypač pažeidžiamų, saugotinų ir globotinų pretendento

rinkėjų grupė negali paremti pretendento rinkimuose, kas pažeidžia lygių teisių su kitais

pretendentais galimybę.

Be to, pensininkai ir kiti Lietuvos respublikos piliečiai,kurie iš vallstybės gauna įvairias

kompensacijas – taip pat negali remti pretendento rinkimuose. O juk būtent į šią socialinę grupę

pirmiausia ir yra nukreipta pretendento veiklos strategijos prioritetai. Todėl šios rinkėjų grupės

eliminavimas iš rinkimų pažeidžia lygių galimybių su kitais pretendentais, kurių veikla orientuota į

turtingesnes grupes, principus.

Didžiulė grupė Lietuvos piliečių, praradusių LR pilietybę dėl manipuliacijų Įstatymais, negali

aukoti, nes „Aukoti Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyviams turi teisę tik

Lietuvos Respublikos piliečiai“. Būtent dėl šios piliečių grupės, dėl jų diskriminavimo kitų grupių

„Litvakų, pavyzdžiui“ atžvilgiu pretendentas savo veiklos strategijoje numato „NEDELSIANT

GRĄŽINTI VISIEMS LIETUVOS EMIGRANTAMS LIETUVOS PILIETYBĘ“. Dėl jau anksčiau

išdėstytų priežasčių iš šių buvusių Lietuvos piliečių – pretendentas negali priimti aukų nei tiesiogiai,

nei per trečiuosius asmenis, nei po to vykdyti savo įsipareigojimų, jau tapęs Prezidentu.

 

Ryšium su aukščiau išdėstytais Įstatyme masiniais diskriminavimo epizodais, pretendantas į

LR Prezidentus Kazimieras Juraitis reikalauja:

1. LR Seimo peticijų komitetą nedelsiant į savo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Lietuvos

Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatymo

diskriminuojamo pobūdžio straipsnių pašalinimo ir jų redakcijos;

 

2

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));