skip to Main Content

Nusikaltimai žmoniškumui, nusikalstamos veikos asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei.

 

     Kaip legalizuojamas narkotikų biznis?

 

  S.Rakauskienės byla – kaip vyksta represijos kovojančių prieš narkotikus atžvilgiu daug kartų Laisvame laikraštyje rašė aktyvus visuomenės veikėjas Giedrius Grabauskas.

      S.Rakauskienei Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje („konslageryje“-S.R.) kyla pavojus gyvybei, visai silpsta širdis, buvo atvejų kai psichiniai ligoniai užpuola, rauna plaukus. Vadinamoje ligoninėje jokių vaistų negauna, išskyrus gyvybę palaikančius širdies vaistus. Širdies, jai priskirtus šeimos gydytojos efektyvius firminius vaistus, „konslageryje“ atėmė, davė kokius tai pakaitalus, širdies veikla tik pablogėjo, prie pakaitalo Skaista sakosi pripratusi tik po 2 – 3 mėnesių. Konclageriu S.Rakauskienė vadina ir todėl, kad pakilus temperatūrai, sloguojant, dūstant, be perstojo kosint daktaro sulaukusi tik po savaitės, liga įsisenėjo, mažai dabar bepadeda ir jų vaistai.

      Kauno apygardos teismas  

      2016-09-21 d. 10 h Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjamas kenčiančiosios  S.Rakauskienės apeliacinis skundas. Prieš posėdį susirinkome gatvėje. Laiku tvarkingai, be plakatų užėjome į teismo posėdžių salę. Kaip bebūtų keista, valstybės garantuojamos teisės tarnybos paskirta advokatė Rasa Kalkauskienė, privalėjusi ginti S.Rakauskienės interesus, su ja net nesusirišusi, ėmė ginti nusikalstamus klano interesus. Mus, nežmoniškai kenčiančios S.Rakauskienės pakviestus visuomenės ir kt. atstovus, S.Rakauskienės ginančioji advokatė Rasa Kalkauskienė, pritardama prokurorui, paprašė teisėjų „trojkos“ daryti uždarą teismo posėdį. Nes negautas apeliantės S.Rakauskienės leidimas viešinti jos psichinę ligą. Norisi advokatės – „prokurorės“ R.Kalkauskienės paklausti: kodėl būdama Skaistos gynėja, šito nepaklausėte jos prieš teismo posėdį, kodėl neprisistatėte ginamajai? Atsakymas nedviprasmiškas.  Todėl, kad jos iš vis nesiruošėte ginti ir neginsite. Atlyginimas nuo to nesikeis, o ginant apeliantę Skaistą, gali jį ir prarasti. Jūs gynėte ne ją, o Kauno apylinkės nepalankų S. Rakauskienės atžvilgiu sprendimą, to teismo kuriame dirba teisėju Jūsų vyras. „Trojkos“ teisėjai, prokuroras ir pati neva gynėja R. Kalkauskienė, kad mes esame S.Rakauskienės kviesti visuomenės atstovai, ir mums yra žinoma sufabrikuota Skaitos psichinė liga, mūsų išklausyti nepanoro. Apie jos tariamą, psichologų sufabrikuotą ligą, kurios „konclageryje“ net negydo, žino visi LL skaitytojai t. ir t., tik „nežinote“ Jūs gerbiami represantai. Iš salės išvarėte tuos kurie S.Rakauskienės prašymu viešina psichiatrų sufabrikuotą „ligą“. Kenčiančioji S.Rakauskienė visiems per žiniasklaidą skalambija apie psichiatrų sufabrikuotą ligą, o gynėja R.Kalkauskienė aiškina, kad be raštiško Skaistos sutikimo mes dalyvauti Jos kvietimu negalime. Taip išeina, kad mūsų niekas neprašė dalyvauti posėdyje. Mums dalyvavusiems, vienu metu tai prisisapnavo, nei iš šio nei iš to susirinkome. Netelpa į jokios logikos rėmus, o kur dar įstatymo numatyti protingumo kriterijai. Prakalbus apie protingumo kriterijus,   Jums gerbiama advokate R.Kalkaukiene derėtų pakeisti S.Rakauskienę, nors ji kalinama nuo kovo 3 dienos, dar taip nenusišneka, arba reikia pakeisti temą ir kalbėti apie  Jūsų visų bendrų nusikaltimo sudėties buvimą.

      Psichiatrų nusikalstamos veiklos buvimas.

      Tarptautinio Prigimtinės teisės Tribunolo atstovė Rytų Europos regione Lina Helstein gavo kenčiančios Rokiškio psichiatrinės ligoninėje („konslageryje“-S.R.) Skaistos Rakauskienės prašymą, ryšium su aliarmą keliančia Lietuvos psichiatrijos aukų padėtimi. Apie psichiatrų piktnaudžiavimą, t.y.: Lietuvos psichiatrai, ignoruodami įstatymus, pažeidinėja pagrindines žmogaus teises. 

      Kaip aukščiau rašyta, pastebėjome, kad asmenys, kuriems yra diagnozuota „psichikos sutrikimas“ ar  „psichikos liga“, neturi jokios teisės į nešališką ir sąžiningą išklausymą Lietuvos teismuose. Nėra jokio žinomo (yra formalūs) dėl prievartos advokato (išskyrus TPTT Linos Helstein) ar gynybos tarybos, kurie galėtų ginti asmenį nuo sauvaliaujančių psichiatrų ir sugebėtų parodyti tiesą teismo civiliniame procese. Nevykdomas tinkamas įrodymų, kurie situaciją patvirtintų, išklausymas, ir, kaip taisyklė, apie asmens prievartinį įkalinimą (S.Rakauskienei nepaskirti jokie vaistai) sprendžiama remiantis psichiatrų įrašais.

        Remiantis Europos žmogaus teisių Konvencijos 6 straipsniu kiekvienas turi teisę į sąžiningą teismą, ir tai, be abejonės, liečia tuos, kuriuos psichiatrai įkalina prieš jų valią. Teisę į sąžiningą teismą ir sąžiningą gydymą nurodo ir Europos Sąjungos Pagrindinių žmogaus teisių Chartijos 47 straipsnis. Teisė į gynybą yra pagrindinė įstatyminė teisė. Noriu priminti, kad kenčiančioji S.Rakauskienė, net nežino kas ją gina ir gins teismuose, kurių įvyko jau ne vienas ir ne du. Jos iš vadinamos ligoninės, į teismo posėdžius neišleidžia ir niekas neveža. Tai sritis, kur korupcijos rizika itin didelė. Naudojantis fiktyviais duomenimis, labai lengva „pateisinti“ tokią jų nuomonę ir gauti teismo leidimą priverstiniam gydymui. Žmogus tokioje situacijoje be tinkamos gynybos yra visiškai bejėgis, ir lengvai tampa nesąžiningos procedūros auka. Šiai dienai niekas netiria, kas iš tiesų vyksta už uždarų Lietuvos psichiatrinių centrų sienų. Ten kai kurie sveiki žmonės patiria žeminantį nužmoginimą, drastiškai atimant jų prigimtines teises ir žmoniškumą. Ir visiškai netiriamos šių nežmoniškų „gydymo“ metodų pasekmės. „Psichiškai sergantis“  etiketės žmogui priklijavimas tolygus jų diskriminacijai, – šie žmonės yra pasmerkti gyvenimo kančiai, kentėjimams uždarose įstaigose, kuriose remiamasi tik psichiatrų savavališka ir be jokių etinių medicinoje suvaržymų nuomone – jie pasmerkiami būti išskirtais iš žmonių visuomenės visą gyvenimą.

       Šią kenčiančios S.Rakauskienės kančią sukelia valdžios nuolaidžiavimas  ar net pritarimas. Visuomenės ir valdančiųjų  akimis sudaroma iliuzija, kad „gydymų“ psichiatrinė prievarta turi neva teisinį pagrindą, nes Lietuvos teisinė sistema, netirdama minimų atvejų, sudaro šių veiksmų legitimumo vaizdą.

      Remiantis Jungtinių Tautų Asmenų su negalia žmogaus teisių Konvencija, visos prievartinės psichiatrijos priemonės yra kriminaliniai pažeidimai, jei jos taikomos prieš žmogaus norus. Žmogaus teisių Deklaracijoje bei Europos žmogaus teisių Konvencijoje, PSICHIATRINĖS PRIEMONĖS GALI BŪTI VERTINAMOS KAIP ŠIURKŠTUS ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAS, YPAČ NEIGIANT ŽMOGAUS ORUMĄ IR TEISĘ Į LAISVĘ, SVEIKATĄ BEI GYVYBĘ – DIDŽIAUSIĄ KIEKVIENO INDIVIDO TURTĄ. Kenčiančiai S.Rakauskienei Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje, buvo atimti šeimos gydytojų priskirti širdies vaistai. Vietoje jų gavo kokius tai pakaitalus, prie kurių priprato tik po 2-3 mėnesių. Susirgus ligoninėje gydytojo susilaukė tik po savaitės. Birželio mėnesį turėjo daryti planinę akies operaciją. Deja iš ligoninės (konclagerio-S.R.) į ligoninę išvykti griežtai draudžiama.

      Čia norisi priminti, kad Lietuvos vyriausybė yra susieta su Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos tarptautine žmogaus teisių sistema. LR Vyriausybę atstovavusi socialinių reikalų ministrė p. V.Blinkevičiūtė viena pirmųjų, nuvažiavo ir pasirašė konvenciją.

      Specialūs „psichinės sveikatos apsaugos“ įstatymai Lietuvoje yra  ABSOLIUTUS LIETUVOS ĮSTATYMŲ IGNORAVIMAS PSICHIATRIJOJE, pvz. Lietuvos Civilinio kodekso nuostata NELEISTINUMAS APRIBOTI FIZINIO ASMENS LAISVĘ (LR CK 2.26 str.) pabrėžia jog asmuo gali būti paguldytas į psichiatrijos įstaigą tik jo paties sutikimu, taip pat teismo leidimu priverstinai hospitalizuotas – bet tik, kai serga sunkia psichikos liga ir yra reali grėsmė,  ir yra , kad jis savo veiksmais gali padaryti esminės žalos savo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei bei turtui, – bet ne ilgiau kaip dvi paras, ir priverstinė hospitalizacija gali būti pratęsta tik įstatymų nustatyta tvarka teismo leidimu.

      Nesigilinant į patį represinį fenomeną ir jo politinį moralumą, negalime neįžvelgti bendradarbiavimo su represinėmis struktūromis demoralizuojančio poveikio dvasinį gyvenimą gydančiai medicinos sričiai. Paklusnumas, kai kurių asmenų adoruojamai o kitų nekenčiamai, represinė struktūra psichiatriją pavertė baudžiamąja antimedicina, be užuojautos ir gailesčio, be noro padėti kenčiančiam, SIEKIANČIA valdyti į struktūros nagus patekusius. Priminsiu S.Rakauskienė į Rokiškio psichiatrijos ligoninę (konslagerį – S.R.) pakliuvo už pranešimus apie narkotikų gamybą. 

       Valstybininkai – represantai įsitikinę, kad  jų nusikalstama veikla už Lietuvos ribų nepateks, deja jau žino ir Tarptautinio Prigimtinės teisės tribunolo atstovė rytų Europoje Lina Holstein. Manau šis klausimas bus iškeltas profesiniame lygmenyje dėl piktnaudžiavimo psichiatrija teorinių bei etinių prielaidų, tačiau vykstant itin grubiems žmogaus teisių pažeidimams šioje srityje ir piktnaudžiavimo psichiatrija, bus sukurta Piktnaudžiavimu psichiatrija iniciatyvinė tyrimo grupė, kuri  Generalinei prokuratūrai įteiks piktnaudžiavimo psichiatrijos medžiagą. Čia norėčiau patarti generaliniam prokurorui  (nes taip ir būtų), kad netikėtų iniciatyvinės grupės medžiaga o nurodytų Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtinti savo Konsultacinės komisijos sudėtį. SAM ministrui nurodyti sudarytai psichiatrų ekspertų komisijai teikti konsultacinę pagalbą peržiūrint kenčiančios Rokiškio psichiatrijos ligoninėje Skaistos Rakauskienės baudžiamojoje byloje teismo psichiatrų išvadų pagrįstumą ir teisėtumą.

       Šių eilučių autorius, dėkoja už konsultaciją, užsienyje labiau žinomą negu Lietuvoje, gydytojai psichoterapeutei gerb. Daliai Gerulaitienei.

       Tuo pačiu kviečiu neabejingus Lietuvos žmones  2016-10-20 d. 12 val. (posėdis įvyks 13.00) rinktis į sankcionuotą mitingą, kuris įvyks prie Kauno apygardos teismo. Išsamiau sužinosite paskambinę tel. 8 662 33770.

 

   

      

                                                                                                    Zenonas Lapinskas

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));