skip to Main Content

Kaip grobstomi ES pinigai Ukmergės mieste?

Noriu paprašyti Jūsų pagalbos. Ukmergės mieste vyksta ES  PINIGŲ GROBIMAS, kurį vykdo Meras (darbietis) , Direktorius (socdemas), vicemerė (socdemė), Direktoriaus pavad. (konservatorė)  ir Miesto seniūnė ((konservatorė).

2017 m. Bendruomenių rėmimo stiprinimui, Soc. ministerija skyrė 18 135 Eur Ukmergės miesto bendruomenėms, o per seniūnaičius, pinigai turėjo būti padalinti Projektų laimėtojams.

Ukmergės miesto valdžia, visais būdais (neleistinais taip pat, poveikį darė net per spaudą) bandė sutrukdyti pinigus paskirstyti sąžiningai, bet 2017-10-20 pavyko pinigus paskirstyti sąžiningai. Tačiau, 2017-11-02 Miesto seniūnė Zita Pečiulienė parašė MELAGINGĄ TARNYBINĮ PRANEŠIMĄ direktoriui, kad seniūnaičių sueiga įvyko neteisėtai (tai grynas melas, nes to nebuvo) ir 2017-11-02 Direktorius priėmė įsakymą, kad būtų sušaukta nauja sueiga Projektams įvertinti. Direktoriaus įsakymas nėra atsiųstas iki šios dienos, nors pagal Viešąjį administravimo įstatymo 8 str. 4 d. tai turėjo būti padaryta per 3 darbo dienas.

Sueiga buvo sušaukta 2017-11-27, bet ji neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo. 

Tada, 2017-11-29, 13 val. sueigą neteisėtai sušaukė seniūnaitis Julius Kazėnas, kuris neturėjo tokios teisės ir PASKELBĖ APIE APSKRITAI NAUJŲ PROJEKTŲ RAŠYMĄ; 2017-12-04 tas pats Julius Kazėnas sušaukė dar vieną neteisėtą sueigą ir išsirinko save sueigos pirmininku, nors pagal Vietos savivaldos įstatymą pirmininkas išrenkamas  3 metams ir jis nekeičiamas, nes nėra LR tokio teisės akto, kuris galėtų pakeisti sueigos pirmininką – tik po seniūnaiičų rinkimų jis išrenkamas visai kadencijai.

2017-12-11, tas pats Julius Kazėnas sušaukė sueigą ir pasidalino pinigus sau ir kitiems valdžios nurodytiems subjektams.

Žemiau aprašau vakar dienos sueigos situaciją ir PRIDEDU PROJEKTUS, KURIE BUVO PATEIKTI SUEIGAI MIESTO SENIŪNĖS.

P. S. esu kreipęsis net į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl to, kad Direktorius nepasirašė 2017-10-20 su projektų laimėtojais PINIGŲ SKYRIMO SUTARTIES.

Susipažinkite, kokius PROJEKTUS vakar patvirtino „Man ne dzin“ Teisybės kovotoju save vadinantis Julius Kazėnas ir dar 9 Ukmergės miesto seniūnaičiai: su Miesto seniūne ir dalyvaujant Merui

(šitame teisiniame nihilizme nedalyvavo seniūnaičiai Rimas Petronis ir Jūratė Baltrūnienė) , aš balsavau PRIEŠ, nes net kvorumo nebuvo ir man net nebuvo leista vesti posėdžio. 

Julius Kazėnas suorganizavo 3 neteisėtas sueigas, išsirinko save sueigos pirmininku ir pasiskyrė sau (savo Lietuvos Santarvės fondui) 5000 Eur, (norėjo 6700 Eur). Visi Projektai net nebuvo pristatyti, jų akyse nematė niekas, o tik iš jums pateikto lapo, per keliolika minučių buvo padalinti pinigai 7 subjektams, VŠĮ ‘Tvirta šeima“ projektą iš viso atmetė.

P. S. Dabar patys spręskite – ar gali Ukmergės miestas būti bent panašus į Vakarų Europos miestus, jeigu TAIP CINIŠKAI GROBSTOMI EUROPOS SĄJUNGOS SKIRTI PINIGAI MIESTUI.

Pažymiu, kad aukščiau minėtas skundas buvo raštu įteiktas visiems nurodytiems adresatams – reakcijos nėra jokios.

 

Pridedu skundus ir raštus, kad būtų aiškesnis vaizdas kas vyksta dalinant ES pinigus.

 

Pagarbiai,

Ukmergės miesto senūnaitis

Eduardas Zeziulevičius

 

UKMERGĖS MIESTO SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS

PROTOKOLAS

 

2017 m. spalio 20 d. Nr. SSPR-4

Ukmergė

 

 

Sueiga įvyko 2017 m. spalio 20 d., 13 val., Ukmergės miesto seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 88, Ukmergė.

 

Išplėstinės seniūnaiičų sueigos pirmininkas – Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis – Eduardas Zeziulevičius.

Išplėstinės seniūnaiičų sueigos sekretorė – Dukstynos seniūnaitijos seniūnaitė – Jūratė Baltrūnienė.

 

Sueigoje dalyvavo:

 

Ukmergės miesto seniūnaitijų seniūnaičiai

Pakrantės seniūnaitijos – Jiulius Kazėnas, Smėlių seniūnaitijos – Jonas Miškinis, Dukstynos seniūnaitijos – Jūratė Baltrūnienė, Pašilės seniūnaitijos – Eduardas Zeziulevičius, Senamiesčio seniūnaitijos – Renata Masilionienė, Tvarkų – Šlapių seniūnaitijos – Irena Šlepikienė, V. Kudirkos – S. Daukanto seniūnaitijos – Vytautas Tropikas, Statikų – Pramonės seniūnaitijos – Irena Lobinienė.

 

Bendruomenių nariai

Ukmergės miesto bendruomenės ,,Kaimynai“ nariai: Tatjana Kolamačienė ir Audronė Mackevičienė, Ukmergės miesto Pašilės bendruomenės nariai: Neringa Vozgirdaitė-Zeziulevičienė ir Adelė Kabakienė, Ukmergės miesto bendruomenės nariai: Mindaugas Tamošiūnas ir Romualdas Nepraustys.

 

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Violeta Širmenė.

Meno draugijos atstovas Julius Zareckas.

 

Išplėstinė seniūnaičių sueiga (toliau tekste – Sueiga) prasidėjo 13 val. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas – Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis – Eduardas Zeziulevičius (toliau tekste – Pirmininkas) pasveikino 65 –ąjį gimtadienį švenčiantį seniūnaitį Julių Kazėną ir visus susirinkusius bei pasakė įžanginį žodį.

Įžanginiame žodyje, Pirmininkas akcentavo tai, kad seniūnaičiai ir bendruomenių nariai šiandien gavo įpatingą užduoti, nes jie tapo mini Seimo nariais, ir mini Ministrais, t. y. jie taps įstatymo leidžiamąja valdžia ir įstatymo vykdomąja valdžia, nes jie sukurs teisės aktą ir atiduos jį vykdymui, todėl turi būti labai atsakingi balsuodami už projektus.

Pirmininkas ypač išskyrė 2 imperatyvius akcentus vertinant paraiškas, t. y.:

1)      Pirmininkas paaiškino, kad prie paraiškų turi būti pridėtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus Sutikimas Dėl projekto įgyvendinimo valstybinėje žemėje, nes be tokio sutikimo net negalime vertinti paraiškų, kadangi mes nežinome, kieno žemėje bus vykdomas projektas, o tikėti žodžiais, kad žemė yra valstybės – mes neturime teisinio pagrindo.

2)      Pirmininkas paaiškino, kad paraiškos turi atitikti 2017-06-29 Nr. 7-156 Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Sprendimo aprašo patvirtinimą (toliau tekste – Aprašas) dėl minimų paraiškų, kurias mes čia nagrinėsime ir vertinsime bei 2009-06-10 Nr. 564 LR Vyriausybės nutarimą dėl minimalaus ilgalaikio materialaus turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto sąrašo patvirtinimo (toliau tekste – LRV Nutarimas), t. y. Pirmininkas akcentavo Aprašo 25.2.11 punktą dėl 20 procentų nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų, t. y. jeigu projektas neatitinka šio Aprašo reikalavimo, tai projektas turi būti atmestas kaip niekinis ir neatitinkantis Aprašo reikalavimų.

 

Po teisės normų išaiškinimo, Pirmininkas suskaičiavo sueigos narius ir akcentavo, kad kvorumas yra, todėl posėdis gali būti tęsiamas bei pasiūlė išsirinkti Sueigos posėdžio sekretorę. Sueigos dalyviai pasiūlė seniūnaitę Jūratę Baltrūnienę ir už ją vienbalsiai nubalsavo.

Išrinkus posėdžio sekretorę, Pirmininkas paklausė: Ar visi gavę sueigos pasiūlytą darbotvarkę el. laišku ir jai pritaria – visi atsakė, kad gavę ir jai pritaria.

Tada Pirmininkas, dar kartą pasiūlė Sueigos darbotvarkę, kurią buvo nurodęs el. laiške, t. y. Pirmininkas Sueigos dalyviams pasakė: „Siūlau tokią DARBOTVARKĘ“:

 

I Etapas

Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo PROJEKTŲ VERTINIMAS, t. y. išplėstinė seniūnaičių sueiga turės atviru balsavimu nuspręsti, kuris ar kurie projektai labiausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, t. y. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI:

1)      Nešališkumo deklaracijų pildymas (tiems, kas turi teisę balsuoti: seniūnaičiams, bendruomenių atstovams);

2)      Projektų pristatymas ir jų vertinimas  (kiekviena organizacija, rašiusi projektą, turės jį pristatyti, paaiškinti jo svarbą visuomenei, o turintys teisę balsuoti dėl projektų – aptars projektus);

3)      Balsavimas.

 

II Etapas

Kiti klausimai.

 

Perskaičius darbotvarkę, Pirmininkas pasiūlė balsuoti už pasiūlytą darbotvarkę – darbotvarkei pritarė visi sueigos dalyviai ir buvo nubalsuota vienbalsiai.

 

Patvirtinus darbotvarkę, Pirmininkas Sueigos dalyviams pasakė, kad nuo šio momento salėje gali pasilikti tik tie asmenys, kurie turi teisęs pagal Seniūnaičių sueigos 26 punktą balsuoti ir 2017 m. birželio 29 d. Nr. 7-156  UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO NUOSTATŲ 6 ir 15 punktuose imperatyviai nurodyti asmenys.

 

Pasiliko salėje tie, kas turėjo tokią teisę likti ir prasidėjo sueigos I Etapas.

 

1.      Visi sueigoje dalyvavę seniūnaičiai, bendruomenių nariai ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė Violeta Širmenė (ji atsakinga už visą projekto įgyvendinimą) pasirašė konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijas.

 

2.      Tada prasidėjo Projektų pristatymas.

 

2.1. Pirmieji projektą pristatė “Meno draugija” atstovas Julius Zareckas.

 

Projektui prašoma 3100 Eur už 27 bronzines plyteles, kurios bus įdėtos į šaligatvį prie Šventosios upės Ukmergės mieste, prie Paupio gatvės. Už vieną plytelę prašoma 100 Eur, kurios dydis apie 15×15 cm. Projektas buvo sugalvotas vienos mergaitės, kuri rašė Bakalauro darbą ir jau yra 6 plyteles įdėtos Ukmergės mieste prie Šventosios upės, netoli Paupio gatvės, dviračių take. Būtų gražu, dar tokių bent 27 įdėti į tą taką (tako ilgis apie 2-3 km).

Juliui Zareckui pristačius projektą, buvo užduodami klausimai bei sueigos nariai susipažino su pačiu projektu, t. y. jo rašytiniais dokumentais, kurie buvo pateikti iki 2017-08-14, kaip reikalavo paraiškų pateikimo taisyklės.

Pirmininkas pastebėjo, kad trūksta projektui iš žemėtvarkos pažymos, kurioje nurodoma tiksli vieta projektui vykdyti. Be to, pačiame projekte nebuvo net planelio, kur ir kokioje vietoje tas projektas bus vykdomas.

Buvo užduodami klausimai:

Seniūnaitis Tropikas: ar nebus darkoma vietovė? Ar nebus ardomas jau sudėtas pagrindas?

Bendruomenės Atstovas patikino, jog bus keičiamos pavienės plytelės, esamo dviračių tako vietovėje.

Pirmininkas: kokia visuomeninė nauda šio projekto?

Atstovas patikino, jog šiuo projektu tikimąsi pratęsti ankstesnius, jau įvykdytus projektus. Teigė, kad medžiaga plytelės ilgaamžė, bronzinė. Projektas skirtas architektūros ir dizaino plėtojimui.

Seniūnaitis Kazėnas: ar tai būtų siejama su mieste esamu kubu?

Atstovas: tai tik meno objektas.

Bendruomenės narys Nepraustys: Ar nepavogs tokių plytelių? Nes vieta nesaugoma, prie upės, nesaugi.

Atstovas: jau yra 6 plytelės ten įdėtos, bet jų dar nepavogė.

Pirmininkas ar jūsų projekte menamos vertybės ilgalaikis turtas? Ar tai meno vertybė? Kodėl jūs nepateikėte eksperto išvadų, kad tai meno vertybė? Esmė ta, kad nėra komisijos įvertinimo, nėra meno rūšies įkainojimo, o mes nesame meno ekspertai, kurie galėtų įvertinti šitas bronzines plyteles ir pasakyti, kad tai meno vertybė ar ne.

Atstovas: mes neturime eksperto išvadų, kad tai meno vertybė, bet ją galime pateikti, kai tik surengsime ekspertizę.

Pirmininkas: Jūs prašote 3100 Eur projektui įgyvendinti, bet kodėl jūs tikslios vietos nenurodėte, savo projekte, kur bus įdėtos tos plytelės? Kodėl jūs neturite leidimo iš Ukmergės žemėtvarkos skyriaus, kad plytelės bus įdėtos valstybinėje žemėje? Kodėl mes turime tikėti, kad tai meno vertybė, nors jūs tokio dokumento nepateikėte?

Atstovas: nežinojau, kad reikia tokias pažymas pateikti, man šitą projektą įgyvendinti gerai būtų ir po 10-20 metų, man nesvarbu kada jis būtų įgyvendintas.

Atstovas išėjo iš salės, nes neturėjo teisės, po pristatymo likti posėdyje.

 

2.2. Projektui pristatyti atstovo nėra, tai Petro ir Povilo parapija. Apie sueigą buvo informuoti tinkamai, buvo atėję į pačią sueigą, bet iš jos išėjo savavališkai.

 

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Violeta Širmenė (toliau tekste – Violeta) (ji atsakinga už visų projektų pateikimą/įgyvendinimą) perskaito projektą: Tai Projektas, kuriuo bažnyčios bendruomenė nori įsigyti lauko suolus, t. y. 6 vnt. po 100 Eur., viso už 600 Eur – adresu Bažnyčios g. 8.

Pirmininkas: nėra žemėtvarkos pažymos, neturime dokumento kuris apibrėžtų vietą projektui vykdyti. Nėra rašto, kad tai valstybinė žemė arba, kad ta žemė priklauso parapijai.

Violeta: paraiškos pateikimui nebuvo nurodyta, kad tokį dokumentą reikia pateikti.

Pirmininkas: Apraše nėra įrašyta, kad reikia pažymų iš Žemėtvarkos, bet tai savaime suprantamas dalykas, nes kaip tu įrodysi, jog ta vieta, kur tu planuoji vykdyti projektą, yra valstybės žemė, o ne privati žemė. Projektas gali būti įgyvendintas tik valstybinėje žemėje, o ne išnuomotoje, ar privačioje. Lietuvoje bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, todėl bažnyčios žemė nėra valstybės žemė. Mes negalime statyti suoliukų šiuo adresų, nes nurodytas namo adresas, o ne vietovės planas. Sueigos dalyviai sutiko, kad projektas yra nevertas, kad būtų skiriami jam pinigai. Bendruomenės narys Nepraustys pasakė, kad iš bažnyčios žmonės eina namo, o ne ant suoliukų lieka lauke sėdėti prie bažnyčios.

 

2.3. Projektui pristatyti atstovo nėra, tai Ukmergės tvirta šeima. Apie sueigą buvo informuoti tinkamai, buvo atėję į pačią sueigą, bet iš jos išėjo savavališkai.

 

Skaito Violeta: Tai Projektas, kuriuo prašoma 2020 Eur, t. y. 700 Eur lauko palapinei įsigyti, kitam inventoriui, nes rengiant šventes, jie neturi palapinės.

Pirmininkas: Projekte plano, kur bus ta palapinė nėra nurodyta. Žemėtvarkos rašto nėra. Akivaizdžiai projektas neatitinka 20 proc. ilgalaikio materialaus turto Aprašo 25.2.11. punkto. Kratinys popierių, o ne projektas. Visi sueigos nariai iš karto atmetė šį projektą kaip niekinį, nes neatitiko jokių Aprašo keliamų reikalavimų.

 

2.4. projektą pristatė bendruomenė “Kaimynai” atstovas Šlepikienė

 

Irena Šlepikienė pasisako trumpai – mes prašome 10 200 Eur treniruokliams, viskas yra parašyta paraiškoje. Daugiau neturiu ko pasakoti.

Seniūnaitis Tropikas: Kur bus jie pastatyti?

Atstovė: ten, prie medelyno, nuosavų namų kvartale, Šlaplių priemiestyje, prie tvenkinio. Mes jau 2 metus veikiam, ir ne pirmi metai prašom treniruoklių.

Pirmininkas: projektas viršija leistinas Aprašo normas, t. y. viršija ilgalaikio turto įsigijimo sumą, nes 20 proc. Ilgalaikio turto sąvokos neatitinka. Projekte nėra Žemėtvarkos leidimo. Projekte nėra tikslių sumų 1 vienetui treniruoklių, o tik bendra suma 10 200 Eur. Nėra planelio, kur konkrečiai stovės treniruokliai. Yra tik reikalavimas skirti 10 200 Eur ir reklaminiai treniruoklių paveiksliukai įdėti.

Atstovė: Projektas, ne pirmas, – turim patirties.

Tada dar atstovė parodo atsineštą 2017-09-22 žemėtvarkos pažymą, dėl projekto vietos vykdymo. Violeta susipažįsta ir leidžia priimti šią pažymą, bet Pirmininkas paprašo parodyti ir jam minėtą pažymą, ir pastebi, kad Pažyma nepasirašyta bei atsisako ją priimti, nes dokumentas niekinis ir neteisėtas, teisės prasme.

Atsakovė dėl nepasirašytos 2017-09-22  žemėtvarkos pažymos replikuoja, kad ji nepasirašyta, nes Ukmergės Žemėtvarkos vadovo Burneikos nebuvo darbe ir todėl pažyma yra be jo parašo.

Klausimą bandė užduoti seniūnaitis Kazėnas, bet seniūnaitė Lobinienė jį eilinį kartą pertraukia ir kelia sumaištį sueigos metu.

Taip pat seniūnaitis Tropikas neleidžia seniūnaičiui Kazėnui užduoti pradėto klausimo ir pertraukinėja savo replikomis.

Pirmininkas įspėja seniūnaitę Lobinienę, kad ji pastoviai, ir jau ne 1 kartą trukdo vesti sueigą ir prašo jos elgtis tinkamai, nes toks jos elgesys yra nederamas.

Seniūnaitis Kazėnas:: iš mūsų patirties: mes įrenginėjome pigiau treniruoklius. Atstove, ar domėjotės apie įrenginių montavimą? Ankstesnių projektų metu, mes barteriu gavome dar porą Treniruoklių. Kiek bus įrenginių?

Atstovė: tiksliai nepasako, planuoja apie 10 vnt.

Pirmininkas: Tai kiek tiksliai kainuoja vienas treniruoklis?

Atstovė: negali įvardinti kokia yra vieno treniruoklio suma, bet nori gauti 10 200 Eur pinigų sumą, o paskui jau nusipirks treniruoklius, kokių norės.

Pirmininkas: Jeigu 1 treniruoklis kainuoja 1000 Eur, tai 10×1000 yra 10 000 Eur, ir  projektas viršija 20 proc. Ilgalaikio materialaus turto Aprašo 25.2.11 punktą, jūsų projektas niekinis.

Pirmininką vėl pertraukia seniūnaičiai: Irena Lobinienė ir Tropikas ir neleidžia užduoti klausimų.

Atstovė: Mes prašome 10 200 Eur pinigų, o paskui jau viską susitvarkysim.

 

2.5. projektą pristatė bendruomenė “Ukmergės miesto Pašilės bendruomenė” atstovas Eduardas Zeziulevičius (Pirmininkas)

 

Visų pirma – Projektas atitinka visus teisės aktų keliamus reikalavimus, t. y. yra Ukmergės žemėtvarkos skyriaus 2017-08-14 Nr. 47SD-2145-(14.47.104) sutikimas dėl projekto įgyvendinimo valstybinėje žemėje. Yra projekte viskas nurodyta, kur tiksliai bus vykdomas projketas (krepšinio aikštelė daroma), todėl negali būti atmestas kaip niekinis ir neteisėtas bei turi būti svarstomas šioje sueigoje. Nors vicemerė, administracijos direktoriaus pavaduotoja, miesto seniūnė, darė poveikį per spaudą, tiesiogiai seniūnaičiams, ir bandė įteigti, kad projektas prieštarauja SPECIALIAJAM MIESTO PLANUI – tai netiesa, grynas melas, demagogija, nes dar 2015 m. birželio 25 d., Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimu Nr. 7-72 patvirtino MIESTO SPECIALŲJĮ PLANĄ, KURIAME AIŠKIAI SUFORMUOTA PAŠILĖS MIKRORAJONE, PRIE PAŠILĖS 10A namo krepšinio aikštelė, todėl tai yra aksioma, kurios man įrodinėti nereikia (visiems suprantama), specialusis planas yra pridėtas prie projekto.

Dėl paties projekto edukacinės vertės. Ar žinote, ką beveik vieningai šių laikų sociologai įvardina didžiausia jaunimo bėda? Atlikus išsamius tyrimus, paaiškėjo, kad daugiausiai bėdų jauniems kelia netgi ne seksas, o… NUOBODULYS!

1964 m. Hampton Biče (JAV), nuostabaus grožio sename kurorte, gatvėse taip įsisiautėjo paauglių gaujos, kad į pagalbą teko kviestis ne tik policiją, bet ir Nacionalinės Gvardijos pajėgas. Mieste aidėjo šūviai, sprogimai. Aplinka buvo labai suniokota, daug žmonių sužeista. Laimė, niekas dėl sužalojimų nemirė. Gyventojai niekaip negalėjo suprasti, kaip tokie dalykai kilo rojumi vadintame kampelyje.

Ir kas paaiškėjo po riaušių? Apklausus paauglius, buvo išsiaiškinta, kad vaikėzai riaušes sukėlė iš dyko buvimo, t. y. apimti nuobodulio jaunuoliai nebežinojo, ko tvertis. Nuobodulio apniktas gyvenimas neturi tikslo ir prasmės.

 

Pašilės mikrorajonas 15 metų neturi krepšinio aikštelės – visi kiti mikrorajonai turi naujas aikšteles, jiems, kaip yra posakis: trūksta tik gulbės pieno. Pašilė neturi nieko.

Seniūnaičių institutas yra sukurtas tam, kad socialinis teisingumas būtų mieste ir rajone, o ką mes dabar turime??? Pabaiske, Taujėnuose, Deltuvoj – kaimuose geriau viskas sutvarkyta nei miesto mikrorajone Pašilėj. Todėl siūlau atsimerkti, klausyti savo sąžinės, o ne PARTIJOS VADOVŲ NURODYMŲ IR DAROMO POVEIKIO, BEI BALSUOTI, KAD BŪTŲ ATSTATYTAS SOCIALINIS TEISINGUMAS.

Be to, pažymiu, kad yra net sutartis su Norvegų įmone, Ukmergės pramonės parku, kad ji kitais metais prisidės prie Projekto užbaigimo, t. y. nupirks dangą aikštelei.

Metaforiškai pasakysiu: Pašilė prašo tik grūdų, kad galėtų juos pasisėti ir juos užsiauginus, nusipjovus, galėtų išsikepti duonos, DUONOS, NE TORTŲ. VISI KITI PROJEKTAI PRAŠĖ NET NE TORTŲ, O VYŠNIOS ANT TORTO.

Taip pat pažymiu, kad 10 proc. pagal projektą administravimo išlaidoms atsisakome, nes įvyko techninė klaida pildant paraišką ir taip buvo padėta varnelė prie eilutės, kur buvo 10 proc. administravimo išlaidoms.

 

Buvo užduoti klausimai:

Seniūnaitė Irena Lobinienė: Ką Jūs turėsite už tuos pinigus? Tvorą ir Dangą?

Eduardas: bus padarytas krepšinio aikštelės pagrindas ir aptverta tvora, nes visą projektą reikia įgyvendinti pievoje, kadangi specialiajame miesto plane taip nurodė miesto Taryba 2015 m. Liks kitais metais pastatyti tik krepšinio stovus ir uždėti dangą ant paruošto pagrindo. Čia bus atliktas pagrindinis darbas – pasiruošti krepšinio aikštelės pagrindus.

Seniūnaitė Šlepikienė: Aikštelė ilgalaikis turtas?

Eduardas: Ilgalaikis turtas, bet aikštelė yra išimtis iš 2009 m. Vyriausybės nutarimo, kur netaikoma šiame projekte dėl 20 proc. ilgalaikio turto.

Nutraukė seniūnaitis Tropikas, replika: ar turit gyventojų sutikimą?

Eduardas: yra visi reikalingi dokumentai, specialusis planas patvirtintas juk yra miesto Tarybos, todėl jau nereikia man įrodinėti to, kas yra dokumentuose užfiksuota. Parodo dar specialųjį planą, kur nubraižyta aikštelė.

Seniūnaitė Irena Lobinienė: žmonės skundžiasi ir skambina dėl aikštelės.

Eduardas: Kam jie skambina? Gal galite pateikti įrodymus? Projektas tik dabar pristatytas, todėl niekas negali skambinti niekam, nes ką tik projektai pristatyti, prieš 20 min. Tokį melą skleidė vicemerė ir miesto seiniūnė, kad joms skambina, bet iš kur jos apie projektą žino, jei jis nebuvo iki šios minutės pristatyas? Nors spaudoje vicemerė teigė, kad vienas projektas labai išbaigtas, o Pašilės neatitinka visiškai reikalavimų.

Adelė: Pašilės bendruomenės narė: Čia Chaosas. Aš 15 metų Žemės ūkio tarnyboje dirbau su projektais, tai mums juos atmesdavo vien dėl to, kad taškas nebūdavo padėtas. O čia – 4 projektai neturi elementarių dokumentų, prašoma sumų, o nenurodoma net tikslios vieneto kainos, vietos, kur bus vykdomas projektas ir pan. Gal čia viskas ir gerai, bet aš to nesuprantu. Nepykite, jeigu ką ne taip pasakiau. Gal čia viskas ir labai gerai.

Dar noriu pridurti, kad 1985 m. atsikėliau į Pašilę, ir man visi sakė – kur tu važiuoji… į tą juodą skylę. Bet atvykau ir pamačiau, kad normalūs žmonės čia gyvena. Krepšinį žaisdavo nuo ryto iki vakaro, žaisdavo jauni ir seni, būdavo veiksmas. O dabar kas? Aikštelės nėra jau 15 metų. Po mano namų langais, aš gyvenu toje vietoje kur parduotuvė, zuja keturiom neadekvatūs asmenys. Žmonėms nėra ką veikti, nėra vietos socializacijai. Įrengus krepšinio aikštelę, būtų traukos centras ir veiksmas, galėtų jis persikelti į krepšinio aikštelę.

Seniūnaitė Jūratė: Krepšinio aikštelė, tai auklėjamoji priemonė. Užimtumas ir jaunimo nuobodulio stabdymas.

Neringa Pašilės bendruomenės narė: gyvenu Vilniuje, Fabijoniškių mikrorajone, pas mus lauko įrengtais treniruokliais niekas nesinaudoja, jie stovi jau 7 metai, bet niekas neina ten sportuoti. Visi eina į sporto klubus. Vaikai ir paaugliai eina žaisti į krepšinio aikštelę prie parduotuvės “Lidl”, kur yra traukos centras dabar, nes įrengta nauja krepšinio aikštelė. Maži sėdi ant krepšinio stovo ir žiūri, kaip žaidžia didesni, nes nepasidalina aikštelės, labai daug vaikų prisirenka. O šalia sėdi mamos su vežimėliais ir stebi, kaip jų vaikai žaidžia. Ten ir krepšinio aikštelė yra ir vaikų supinės dar pastatytos. Ten vyksta tikras gyvenimas vaikų.

Pašilėj mamos su vežimėliais eina pasivaikščioti į Karių kapines, nes daugiau nėra kur eiti, kadangi kiemai neasfaltuoti, žvyro pripilta, vietoj esfalto, šaligatvių nėra kiemuose, jokios poilsio zonos nėra žmonėms. Kiemai neapšviesti, tamsu, balos. Pašilėj juokiasi, kad iš kairės pusės karių kapinės, iš dešinės pusės žmonių kapinės – tai tokias pramogas turi pašiliškiai, nes daugiau nieko nėra.

 

Pristačius projektus, prasidėjo jų vertinimas.

 

Seniūnaitis Kazėnas: Pagrinde kalbam apie du projektus. Aš stačiau treniruoklius, turiu patirties ir siūlau neprarasti siūlomų pinigų iš Pašilės norvegų gamyklos, siūlau kompromisą. Ne taip lengvai gaunami pinigai, dėl tūkstančio pralakstai, o čia siūlo užbaigti projektą, t. y. nupirkti dangą, kuri kainuoja tūkstančius. 2 projektai yra verti dėmesio, kiti 3 projektai, kurie nėra net Bendruomenių projektai, turi būti atmesti, nes jie neatitinka nei teisės reikalavimų, nei turi kokią nors visuomeninę reikšmę miestui. Sėskit į derybas Eduardai ir Irena Šlepikiene. Be to, Irenai siūlau sumažinti projekto vertę, skiriant pinigų 5-iems  treniruokliams.

Dar akcentuoju, kad kai statėme mieste, vertinome daugelį vietų mieste ir vertinimo kriterijai buvo panaudojimo efektyvumas: laiko atžvilgiu, saugumo ir amžiaus segmentas.

Seniūnaitė Irena Lobinienė ir vėl pertraukė Kazėną….. teikdama, kad Kazėnas geriau žino, nei patys gyventojai.

Seniūnaitis Kazėnas: Prieš pateikiant projektus mes juk visi buvę sueigoje, nutarėme, kad remsime Pašilę, nes užmirštas ir labai apleistas rajonas. Ieškom kompromiso tarp dviejų projektų – Pašilės ir Kaimynų.

Seniūnaitis Tropikas: Sprendžiam Pašilės socialines problemas, kai tai turėtų daryti miestas.

Seniūnaitė Jūratė: pinigai tam ir skirti, socialiniai atskirčiai mažinti ir socialiniam susibūrimui skatinti, bendruomenėse.

Seniūnaitis Kazėnas: sėskit į derybas. Tarp dviejų projektų : Kaimynai ir Pašilė.

Violeta: jus turit teisę projektus koreguoti į mažesnę pusę. Nebarstykime pinigų, yra prioritetai.

Seniūnautė Lobinienė nesutinka su derybomis ir reikalauja balsavimo už kiekvieną projektą atskirai.

Seniūnaitis Tropikas bando pasakyti, kad turime tik po 1 balsą iš viso, bet Violeta paaiškina, kad turime po 5 balsus, t. y. po 1 balsą kiekvienam projektui.

Pirmininkas: jeigu mes balsuosime neatsižvelgę į teisės normas, kurios aprašytos projektų vertinimo Apraše – tai mes turėsime prisiimti teisinę atsakomybę, nes mes ne rekomendacinio pobūdžio teisės aktą priimsim, o imperatyvų, kurio niekas negalės pakeisti, ir jis bus pateiktas vykdymui. Atsakomybė kyla mums.

Seniūnautė Lobinienė: aš sutinku prisiimti atsakomybę, ir už savo balsavimą atsakysiu. Be to, atsakinga yra juk Violeta, o ne mes.

Violeta: Lobinienei – atsakingi esate visi jūs, o aš tikrai neatsakinga, aš tik čia projektus atnešiau, o jūs balsuojate ir vertinate viską.

Pirmininkas: Dabar visi išgirdote dar kartą, kad  už balsavimą esame atsakingi mes, ir dabar žinome, kad atsakomybė kyla mums, o ne Violetai, todėl vadovaukimės Aprašo reikalavimais ir mano įžangoje nurodytais vertinimo kriterijais, kad paskui nekiltų atsakomybė už pinigų skyrimą neteisėtam ir teisiškai niekiniam projektui.

Seniūnaits Kazėnas: Kadangi galima projektus koreguoti į mažesnę pusę, todėl siūlau Pašilės ir Kaimynų projektus pakoreguoti ir Pašilei skirti 15135 Eur, nes jų krepšinio aikštelės įrengimas yra labai brangus, o ir susimažinti nelabai yra kur, o Kaimynų projektui skirti 3000 Eur, t. y. 5 treniruokliams, nes 10 treniruoklių yra tikrai per daug. Pažymiu, kad aš stačiau treniruoklius ir žinau kiek jų reikia ir kiek jie kainuoja.

Seniūnaičiai sutiko su tokiu seiūnaičio Kazėno siūlymu ir pasiūlė balsuoti būtent už tokį projektų pakoregavimą. Kitus 3 projektus Seniūnaitis Kazėnas siūlė atmesti, nes jie yra mažaverčiai, o miestui iš to nebūtų jokios naudos, nes šaligatvis paupyje yra, o ar bus jame bronzinės plytelės – jokios reikšmės šaligatvio ilgaamžiškumui neturi. Bažnyčia gali ir pati 6 suoliukus nusipirkti, o palapinė apskritai neatitinka jokių projekto reikalavimų, todėl apie ją nėra ir ko diskutuoti.

Pirmininkas ir seniūnaitė Šlepikienė bei Pašilės ir Kaimynų bendruomenės nariai nesikišo į diskusijas, kai buvo siūloma jų projektus koreguoti ir jie buvo vertinami.

Pasibaigus projektų vertinimui, Pirmininkas pasakė, kad pagal darbotvarkę ir Aprašą atėjo metas balsavimui, todėl vadovaudamasis teisės normomis, kurios mane įpareigoja skelbti balsavimą. Tik primenu, kad pagal taisykles, už savo projektą balsuoti negalima.

 

Skelbiamas atviras balsavimas rankos pakėlimu: Balsavimo teisę turėjo sueigoje dalyvavę 9 seniūnaičiai ir 6 bendruomenių nariai – iš viso, 15 asmenų.

 

I-as projektas Meno draugija” atstovas Julius Zareckas.

Balsavo, kad atmesti projektą – 8.

Balsavo, kad tenkinti projektą – 7.

Susilaikė – 0.

PROJEKTAS ATMESTAS.

 

II-as projektas Petro ir Povilo parapija.

Balsavo, kad atmesti projektą – 12.

Balsavo, kad tenkinti projektą – 2.

Susilaikė – 1.

PROJEKTAS ATMESTAS.

 

III-as projektas Ukmergės tvirta šeima

Balsavo, kad atmesti projektą – 14.

Balsavo, kad tenkinti projektą – 0.

Susilaikė – 1.

PROJEKTAS ATMESTAS

 

PASTABA: SENIŪNAITIS TROPIKAS, PO 3 PROJEKTŲ BALSAVIMO, PALIKO SUEIGĄ IR SAVAVALIŠKAI IŠĖJO.

Sueigoje liko 8 seniūnaičiai ir 6 benndruomenių nariai – kvorumas išliko.

 

IV-as projektas Ukmergės miesto Pašilės bendruomenė

3 asmenys: Pirmininkas ir 2 Pašilės bendruomenės nariai, nuo balsavimo nusišalino, todėl liko 11 sueigos narių (kvorumas liko: 7 seniūnaičiai ir 4 bendruomenės nariai).

Balsavo, kad tenkinti pakoreguotą projektą (skirti Pašilės krepšinio aikštelei 15 135 Eur)  – 10.

Balsavo, kad atmesti projektą – 0.

Susilaikė – 1.

PROJEKTAS PATVIRTINTAS.

 

V- as  projektas Ukmergės miesto Kaimynų bendruomenė

3 asmenys: Pirmininkas ir 2 Kaimynų bendruomenės nariai, nuo balsavimo nusišalino, todėl liko 11 sueigos narių (kvorumas liko: 7 seniūnaičiai ir 4 bendruomenės nariai).

Balsavo, kad tenkinti pakoreguotą projektą (skirti “Kaimynams” 5 vnt. treniruoklių įsigijimui 3000 Eur)  – 10.

Balsavo, kad atmesti projektą – 1.

Susilaikė – 0.

PROJEKTAS PATVIRTINTAS.

 

Pirmininkas, klausia ar dar bus kitų klausimų, ir reikia tęsti posėdį dėl II Etapo kitų klausimų?

Seniūnaičiai ir kiti sueigos dalyviai papildomų klausimų neturėjo ir nutarė baigti sueigą, kuri ir taip ilgai užtrūko.

 

PRIDEDAMA:

  1. 2017-10-13 Ukmergės miesto Pašilės bendruomenės raštas dėl sueigoje dalyvausiančių 2 bendruomenės narių, 1 lapas (originalas).
  2. 2017-10-14 Ukmergės miesto bendruomenės “Kaimynai” raštas dėl sueigoje dalyvausiančių 2 bendruomenės narių, 1 lapas (originalas).
  3. 2017-10-16 Ukmergės miesto bendruomenės raštas dėl sueigoje dalyvausiančių 2 bendruomenės narių, 1 lapas (originalas).
  4. 2017-10-20 išplėstinės seniūnaičių sueigos dalyvavusių sueigoje registracijos lapas, (originalas).

 

Protokolas surašytas 2017-10-24

 

Išplėstinės sueigos Sekretorė                                                                                         Jūratė Baltrūnienė

 

 

 

 

 

Išplėstinės sueigos pirmininkas                                                                              Eduardas Zeziulevičius

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));