skip to Main Content
Jau lenda S.Skvernelio kyšiai

Jau lenda S.Skvernelio kyšiai

Nespėjo buvęs kelių policininkas, o dabar premjeras Saulius Skvernelis prisiekti ištikimybę Lietuvai, kai ėmė plaukti istorijos apie kyšius jam, dar būnant Vidaus reikalų ministru ir generaliniu policijos komisaru.

Mat paaiškėjo, kad Palangos miestas apmokėjo prabangų balių Palangoje, kuriame šventė policijos komisarai iš Baltijos šalių ir Lenkijos. Tarp „baliavotojų“ – ir premjeras, tuometinis policijos generalinis komisaras S.Skvernelis.

Dienraštis „Kauno diena“ praneša, kad 2014 m. itin geras S.Skvernelio draugas, Palangos meras konservatorius Š.Vaitkus miesto lėšomis apmokėjo policijos vadovų maitinimosi išlaidas viešbutyje „Gabija“.

„Tai nusikaltimas, kodėl Palangos miestas turi mokėti už kažkokių komisarų balius, – LL sakė Palangos miesto tarybos narys Eugenijus Simutis.

Palangos miesto išlaidos – komisarų poilsiui

Jis atsakė į LL klausimus:

      – Kodėl Palangos meras miesto pinigais apmokėjo komisarų balių?

     –  Nuoširdžiai sakau – tai didžiausias klausimas, kodėl taip yra. Aš manau, kad Palangos miesto savivaldybės biudžetas skirtas ne tam, kad apmokėt kažkieno balius ir nakvynes viešbutyje ir t.t. Jeigu meras kažką kviečia, tai tegul pats ir apmoka – juk uždirba žmogus.

      – Koks interesas Palangos miestui mokėti už komisarų balių?

     –  Aš manau, kad čia kalba eina apie mero draugystę arba giminystę su S.Skverneliu. Anksčiau nė vienas miesto meras nemokėjo už kažkokių komisarų balius, o Š.Vaitkus pradėjo. Manau, kad čia pažeidžiamas miesto biudžeto įstatymas ir miesto pinigai naudojami ne pagal paskirtį.

      – O jūs bandėte gilintis, kodėl Palanga apmoka balius policijos komisarams, o ne, pvz., kokiems nors geležinkelinkams ar dar kam nors?

      – Kreipsiuos į savivaldybės kontrolierių, kad būtų visi tie dalykai pasiaiškinti, taip pat iškelsiu šį klausimą Palangos miesto tarybos posėdyje. Bandysime aiškintis, ir už kieno dar apgyvendinimą miestas mokėjo ir kodėl. Juk yra kokios nors oficialios delegacijos Palangoje, kurias kviečiasi pats miestas, tai normalu, kad miesto pinigais svečiai ir apgyvendinami. Tačiau kodėl turime  mokėti už komisarus nesuprantu.

      – O kas sako pats meras Š.Vaitkus?

      – Kitame tarybos posėdyje manau, kad užduosime jam šitą klausimą, nors į dienraščio „Klaipėda“ klausimus jis jau seniai vengia atsakymų. Nemanau, kad čia yra didelis skirtumas tarp Druskininkų mero Malinausko ir Palangos mero, kai pirmas prausia valdžios atstovus, ir juos apgyvendina privačiuose viešbučiuose, ir už tai sumoka. Tą patį daro ir Palangos meras Š.Vaitkus, tik jis moka už komisarus. Kelsime tą klausimą, tik nežinau, ar pavyks, nes miesto taryboje dauguma konservatorių (13 iš 21), jie iš karto blokuoja tokius klausimus : „nepritarti“.

      – Tačiau vis dėlto – kaip paaiškinti tai, kad Palangos miestas apmoka komisarų išlaidas?

      Aš manau, kad meras buvo susidraugavęs su S.Skverneliu, kai šis buvo Vidaus reikalų ministru, ir tokiais gestais stengėsi palaikyti draugiškus santykius su VRM vadovu. Dabar, kai Skvernelis tapo premjeru, manau, kad Š.Vaitkus pas jį važinės dar dažniau, tik slėps tuos dalykus po šito skandalo. Aš nieko prieš, jeigu žmonės draugauja, tačiau aš prieš, kai savivaldybės mokesčių mokėtojų lėšos yra skiriamos kažkokių komisarų suvažiavimams.

 

Palangoje šią vasarą S.Skvernelis su Palangos meru Š.Vaitkumi ant Birutės kalno šventė „mindaugines“

Skelbiama, kad Baltijos ša­lių po­li­ci­jos va­do­vų su­si­ti­ki­mas vy­ko vieš­bu­ty­je „Ga­bi­ja“. Be­je, įmo­nei, ku­ri val­do šį vieš­bu­tį, Pa­lan­gos ta­ry­ba bu­vo dos­ni ir lei­do ati­dė­ti 2016 m. 5 952 eu­rų vals­ty­bės že­mės mo­kes­čio mo­kė­ji­mą iki 2017 m. bir­že­lio 30 d. Po­li­ci­jos va­do­vų va­ka­rie­nė tuo­met kai­na­vo 1 829 li­tus (530 eu­rų). Už pie­tus te­ko pa­klo­ti dar 873 li­tus (253 eu­rus). Sa­vi­val­dy­bė sve­čius už 500 li­tų (145 eu­rų) dar ir pa­vė­ži­no elekt­ro­mo­bi­liu. Pa­sak Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bės at­sto­vės spau­dai Jur­gi­tos Va­na­gės, są­skai­tą te­ko ap­mo­kė­ti, nes to gra­žiai pa­pra­šė VRM va­do­vy­bė.

„O jūs bu­vo­te „Pu­šy­ne“ ka­da nors? Ten gi to­kios pra­stos są­ly­gos. Mes jums pa­teiksi­me VRM raš­tą, čia ne mū­sų ini­cia­ty­va bu­vo“, – te­le­fo­nu ža­dė­jo Pa­lan­gos me­ro Š.Vait­kaus at­sto­vė spau­dai.

Su Š.Vait­ku­mi – ne gi­mi­nai­čiai

 

Pats S.Skver­ne­lis, kalbėdamas su „Kauno diena“, sun­kiai pri­si­mi­nė, ko­dėl už jo nak­vy­nę Pa­lan­go­je mo­kė­jo sa­vi­val­dy­bė. „Aš vi­suo­met pa­ts mo­ku. Atos­to­ga­vau vieš­bu­ty­je „Pa­lan­ga“. Tai tie­sa. Pats mo­kė­jau“, – apie lie­pos mė­ne­sio atostogas Pa­lan­go­je ti­ki­no S.Skver­ne­lis.

Pak­laus­tas, ar gan­duo­se, kad esą jis ir Pa­lan­gos me­ras Š.Vait­kus yra gi­mi­nai­čiai yra tie­sos, S.Skver­ne­lis pa­nei­gė šį spėjimą. „Kvai­lys­tė. Ne­sa­me gi­mi­nės“, – pa­ti­ki­no S.Skver­ne­lis ir pri­dū­rė, kad bend­rau­ja su įvai­riais me­rais.

Va­ka­rie­nė – įpras­tas rei­ka­las?

Pasidomėjus, ko­dėl už Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to sve­čių mai­ti­ni­mą bu­vo mo­ka­ma iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, S.Skver­ne­lis pa­reiš­kė, kad tai yra įpras­ta pra­kti­ka. „Bu­vo vie­na pro­to­ko­li­nė va­ka­rie­nė. Kaip pri­klau­so. Kvie­tė me­ras“, – tvir­ti­no S.Skver­ne­lis. Pa­tiks­li­nus, kad Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos po­li­ci­jos va­do­vy­bė bu­vo mai­tin­ta ne tik va­ka­rie­nės, bet ir pie­tų me­tu, S.Skver­ne­lis at­sa­kė neat­si­me­nąs, kiek kar­tų val­gė.

Tuo­me­tis po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras nu­ste­bo pa­klaus­tas, ko­dėl esą po­li­ci­jos va­do­vy­bė tu­rė­jo reng­ti kon­fe­ren­ci­ją ke­tu­rių žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je „Ga­bi­ja“, o ne VRM pri­klau­san­čia­me Poil­sio ir rea­bi­li­ta­ci­jos cent­re „Pu­šy­nas“.

„Pu­šy­nas“ pri­klau­so mi­nis­te­ri­jai, o čia bu­vo po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys. Tai du skir­tin­gi da­ly­kai“, – aiš­ki­no S.Skver­ne­lis.

Po­li­ti­kas neįž­vel­gė nė men­kiau­sio prieš­ta­ra­vi­mo, kad vie­nos ži­ny­bos dar­bi­nius su­si­ti­ki­mus ap­mo­ka vi­sai ki­ta biu­dže­ti­nė įstai­ga, kai Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas tu­rė­tų pa­ts ap­mo­kė­ti sa­vo dar­buo­to­jų ir sve­čių bū­ti­nas iš­lai­das.

„Jie dir­bo dar­bą. Aš jums dar kar­tą lie­tu­viš­kai aiš­ki­nu. Visi pro­to­ko­li­niai ren­gi­niai, ku­rie bū­na ar Pa­lan­go­je, ar kaž­kur ki­tur, jei me­ras kvie­čia, to­kia va­ka­rie­nė bū­na“, – aiš­ki­no S.Skver­ne­lis.

Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė šią mai­ti­ni­mo­si si­tua­ci­ją pa­ko­men­ta­vo pa­ci­tuo­da­ma VRM raš­tą.

„2014 m. rugp­jū­čio 14 d. raš­tu krei­pė­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja bei in­for­ma­vo, kad 2014 m. rug­sė­jo 3–5 die­no­mis Pa­lan­go­je vyks tarp­vals­ty­bi­nis Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Pa­len­kės vai­va­di­jos (Len­ki­ja) po­li­ci­jos va­do­vų su­si­ti­ki­mas. Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­pra­šy­ta bend­ra­dar­biau­ti or­ga­ni­zuo­jant mies­to sve­čių priė­mi­mą. Ka­dan­gi šio su­si­ti­ki­mo me­tu rep­re­zen­tuo­ta ne tik Pa­lan­ga, bet ir vi­sa Lie­tu­va, aukš­to ran­go sve­čiams bu­vo pa­reng­ta priė­mi­mo pro­to­ko­lą ati­tin­kan­ti pro­gra­ma“, – ra­šo­ma sa­vi­val­dy­bės at­sa­ky­me.

Žvaigž­du­čių ne­skai­čia­vo

Aiš­ki­nan­tis ypa­tin­go Pa­lan­gos me­ro Š.Vait­kaus vai­šin­gu­mo prie­žas­tis, S.Skver­ne­lis pa­ti­ki­no, kad vyk­da­mas į pa­jū­rį dar­bi­nio su­si­ti­ki­mo jis iš­si­ra­šy­da­vo ko­man­di­ruo­tę. Bet jei są­skai­tas ap­mo­ka kvie­čian­čio­ji pu­sė, pa­sak S.Skver­ne­lio – čia jų rei­ka­las.

„Rei­kia klaus­ti sa­vi­val­dy­bės. Ten – biu­dže­tas ir čia – biu­dže­tas. Jei aš va­žiuo­ju sa­vi­val­dos rei­ka­lais, ne po­li­ci­jos, jie ir ap­mo­ka. Vy­ko de­par­ta­men­to lė­šų tau­py­mas. Ma­tyt, tuo­met bu­vo sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va. Ga­li ko­mi­sa­ras ir „Pu­šy­ne“ iš­mie­go­ti. Man jo­kio skir­tu­mo, kiek žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je – ke­tu­rios ar pen­kios. Rei­kė­jo ir mie­go­jo­me, bet vis tiek mo­kė­ti rei­kė­jo“, – paaiš­ki­no S.Skver­ne­lis.

Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo, kad ku­ror­te S.Skver­ne­lis lan­kė­si ofi­cia­liai. „Šio dar­bi­nio vi­zi­to me­tu bu­vo ap­tar­ti ku­ror­to sau­gu­mo ir pa­pil­do­mų po­li­ci­jos pa­jė­gų va­sa­ros se­zo­nu už­tik­ri­ni­mo ir ki­ti su­si­ję ak­tua­lūs mies­tui klau­si­mai. Ki­tą die­ną vy­ko Pa­lan­gos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nau­jo­jo pa­sta­to ati­da­ry­mo ren­gi­nys“, – tei­gia­ma sa­vi­val­dy­bės paaiš­ki­ni­me.

Su­ta­pi­mas ar ne, bet Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bės paaiš­ki­ni­me nu­ro­do­ma ta pa­ti S.Skver­ne­lio vi­zi­to prie­žas­tis, ku­rią mi­ni ir pa­ts S.Skver­ne­lis. Ta­čiau tuo­me­tis po­li­ci­jos va­do­vas aiš­ki­no, kad va­sa­ros se­zo­no dar­bų ap­ta­ri­mas ga­lė­jo bū­ti vi­sai ki­tos, 2012 m. vy­ku­sios, ke­lio­nės į Pa­lan­gą mo­ty­vas.

Išt­ry­nė nuo­trau­kas?

 

Pa­lan­gos ta­ry­bos na­rys E.Si­mu­tis at­vi­rai iš­dės­tė, ką ma­no apie sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to iš­lai­das sve­čių mai­ti­ni­mui ir ap­gy­ven­di­ni­mui.

„Mo­kė­ji­mas už Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­dų mai­ti­ni­mą yra nu­si­kal­ti­mas. To­kių da­ly­kų ne­ga­li bū­ti. Sa­vi­val­dy­bė ap­mo­ka kaž­ko­kius ko­mi­sa­rų su­va­žia­vi­mus, suei­gas, su­si­rin­ki­mus. Kaip ga­li­ma to­kiems da­ly­kams leis­ti biu­dže­to lė­šas?“ – pik­ti­no­si po­li­ti­kas.

Premjeras S.Skvernelis grasino pavaldiniui : „Ar pa­ts išei­si, ar pa­so­din­ti rei­kės?“

Šiandien „Kauno diena“ pranešė, kad premjeras ir buvęs policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis  šią vasarą poilsiavo Palangoje penkių žvaigždučių viešbutyje „Palanga“. Šią vasarą S.Skvernelis buvo bedarbis, tačiau galėjo leisti sau poilsį kartu su Rusijos oligarchais, nes pvz., apartamentų nuomą penkių žvaigždučių „Palangoje“ vasarą kainuoja nuo 295 eurų.

 

 

Pa­lan­gos me­ras Ša­rū­nas Vait­kus ga­li pa­si­gir­ti ne tik pa­žin­ti­mis su įta­kin­gais ša­lies vei­kė­jais, bet ir ar­ti­ma bi­čiu­lys­te su paskirtuoju mi­nist­ru pir­mi­nin­ku Sau­liu­mi Skver­ne­liu. Ta­čiau šių vyrų drau­gys­tė nie­kam ne­bū­tų už­kliu­vu­si, jei ne klau­si­mų su­kė­lu­sios S.Skver­ne­lio nak­vy­nės ku­ror­to pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je, ku­rių są­skai­tas ap­mo­kė­jo Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė.

Pasak „Kauno dienos“, „skan­da­lin­gi fak­tai į vie­šu­mą ėmė lįs­ti po to, kai Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė pa­tvir­ti­no vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos leng­va­tas įmo­nei, val­dan­čiai pra­ban­gų vieš­bu­tį „Pa­lan­ga“. Šia­me vieš­bu­ty­je va­sa­rą bu­vo pa­ste­bė­tas poil­siau­jan­tis S.Skver­ne­lis. Pa­lan­giš­kiai tuo me­tu smal­siai ste­bė­jo ku­ror­to gat­vė­mis su sa­vo ir Pa­lan­gos me­ro vai­kais vaikš­ti­nė­jan­tį ar­ba ke­tur­ra­čiu dvi­ra­čiu va­ži­nė­jan­tį S.Skver­ne­lį. Po­li­ti­ką at­pa­ži­no to pa­ties pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čio per­so­na­las. Į so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­rą S.Skver­ne­lis įkė­lė ke­lias lie­pos ato­sto­gų nuo­trau­kas. Vie­no­je jis už­fik­suo­tas su Pa­lan­gos me­ro sū­nu­mi ties me­ro bro­liui Bro­niui Vait­kui pri­ski­ria­ma ka­vi­ne. Vi­są vir­ti­nę su­ta­pi­mų, by­lo­jan­čių apie ar­ti­mą šių dvie­jų vy­rų ry­šį, abu po­li­ti­kai ar­šiai nei­gė. Paaiš­kė­jo, kad Bi­ru­tės alė­jo­je esan­čia­me „Pa­lan­gos“ vieš­bu­ty­je S.Skver­ne­lis – ne nau­jo­kas. 

„Va­dai nie­ka­da ne­mo­ka“

Bu­vęs Pa­lan­go­je įsi­kū­ru­sio poil­sio ir rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro „Pu­šy­nas“ va­do­vas Vin­cas Nes­tec­kis ti­ki­no tu­rįs ver­si­ją, ko­dėl VRM va­do­vy­bė per po­li­ci­jos va­do­vų su­si­ti­ki­mą ne­kė­lė ko­jos į sa­vo pa­čios įstai­gą.

„Tu­ri­me mes ir kon­fe­ren­ci­jų sa­lę, ku­ri ne tik Bal­ti­jos ša­lių aukš­tų sve­čių ofi­cia­liems vi­zi­tams, bet ir Eu­ro­pos ša­lių vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jai įti­ko. Ma­tyt, rin­ko­si tuos, ku­rie gal­būt rei­ka­lin­ges­ni, nei mes bu­vo­me?“ – apie įstai­gą, ku­riai va­do­va­vo 16 me­tų, kal­bė­jo V.Nes­tec­kis.

Bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras S.Skver­ne­lis tei­gė, kad, kol poil­sio na­mams va­do­va­vo V.Nes­tec­kis, ofi­cia­lių VRM ren­gi­nių ten ne­bu­vo. „Kai tik atė­jo ki­tas va­do­vas ir ini­cia­ty­va at­si­ra­do, ir ren­gi­niai vy­ko“, – į bu­vu­sio pa­val­di­nio rep­li­ką at­sa­kė S.Skver­ne­lis.

Ar pa­ts išei­si, ar pa­so­din­ti rei­kės?

V.Nes­tec­kis į VRM va­do­vų ne­ma­lo­nę pa­te­ko, kai tik S.Skver­ne­lis ta­po VRM mi­nist­ru. „Ge­rai pa­me­nu jo pa­sku­ti­nius žo­džius, ku­riuos jis man iš­ta­rė:  „Ar pa­ts išei­si, ar pa­so­din­ti rei­kės?“ At­sa­kiau, kad jei tu­ri už ką, te­gul so­di­na“, – po­kal­bį su bu­vu­siu vir­ši­nin­ku pri­si­mi­nė pa­lan­giš­kis.

V.Nes­tec­kis pa­rei­gų ne­te­ko per­nai ba­lan­džio mė­ne­sį. Šios įstai­gos va­do­vas bu­vo kal­tin­tas dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tų ne­si­lai­ky­mo. By­la bu­vo pra­dė­ta dėl ap­lai­džios bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo. Vi­sus me­tus by­li­nė­ję­sis V.Nes­tec­kis pa­sie­kė, kad Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas grą­ži­no at­lei­di­mo iš dar­bo by­lą nag­ri­nė­ti iš nau­jo. Ta­čiau ar V.Nes­tec­kis bu­vo at­leis­tas ne­tei­sė­tai, teis­mai dar nė­ra ga­lu­ti­nai nustatę.

„Aš pa­me­nu daug įdo­mių da­ly­kų. Pa­vyz­džiui, Po­li­ci­jos die­nos pro­ga nuo­lat te­ko reng­ti fur­še­tus ir vai­šes ma­žiau­siai 50–70 žmo­nių. Yra bu­vę įvai­rių si­tua­ci­jų, ta­čiau ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad va­dai nie­ka­da ne­mo­ka“, – rė­žė V.Nes­tec­kis.

 

Po mi­nist­ro at­lei­di­mo – šven­tė

 

Vy­ras ti­ki­no pa­me­nąs vie­ną 12 žmo­nių kom­pa­ni­ją, ku­ri 2012 m. sku­biai iš Vil­niaus at­skuo­dė į Pa­lan­gą ir už­si­pra­šė iš­kai­tin­ti pir­tį. Gar­biems sve­čiams bu­vo pa­deng­tas ir sta­las. „Vi­sus, ku­rie tą kar­tą bu­vo šia­me pa­si­links­mi­ni­me, ži­nau. Tarp jų ir S.Skver­ne­lis bu­vo. Pak­lau­siau, ką čia taip mi­ni. Iš­gir­dau at­sa­ky­mą – tuo­me­čio VRM mi­nist­ro Rai­mun­do Pa­lai­čio at­lei­di­mą. Pre­zi­den­tė jo at­lei­di­mo dek­re­tą pa­si­ra­šė ko­vo 23 d., o jis įsi­ga­lio­jo ko­vo 26-ąją. Ko­vo 23-io­ji bu­vo penk­ta­die­nis. La­bai ge­rai pa­me­nu, kas šven­tė pir­ty­je“, – pa­sa­ko­jo V.Nes­tec­kis.

 

Po nak­vy­nės ne­te­ko ant­pe­čių

 

V.Nes­tec­kis ti­ki­no, kad me­tų me­tus įvai­riau­sių biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai va­žiuo­da­vo į Pa­lan­gą ne­mo­ka­mo poil­sio, tad kai ku­rie įpro­čiai ga­jūs dau­ge­lio vir­ši­nin­kų są­mo­nė­je iki šiol.

 

„Pri­si­min­ki­me, kad Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos ge­ne­ro­las Jur­gis Jur­ge­lis ne­te­ko ant­pe­čių po nak­vy­nės pa­sie­nie­čių vieš­bu­ty­je Pa­lan­go­je, už ku­rį ne­mo­kė­jo. Tai tik vie­nas ki­tas at­ve­jis, kai at­lei­džia“, – ti­ki­no pa­lan­giš­kis.

 

Pats S.Skver­ne­lis iš pra­džių pa­ti­ki­no, kad ne­pri­si­me­nąs ar 2012 m. ko­vo 23-ią­ją va­no­jo­si „Pu­šy­no“ pir­ty­je. „Jei bu­vo ko­kie ren­gi­niai, gal ir bu­vau. Bet tai ne­bu­vo ba­lius kaž­koks. Aš ne­ga­liu to­kių da­ly­kų pri­si­min­ti. Ir sa­ky­ti, kad „ba­lia­vo­ja“ ir ne­su­si­mo­ka. Aš už vis­ką su­si­mo­ku. Kai bu­vau at­va­žia­vęs į „Pu­šy­ną“ kaip mi­nist­ras, su­si­mo­kė­jau už vis­ką, kaip pri­klau­so“, – tvirtino S.Skver­ne­lis.

 

Pir­tis – tra­di­ci­jų rei­ka­las?

 

Po ku­rio lai­ko vei­kiau­siai per­gal­vo­jęs, kur ir ka­da nak­vo­jo, S.Skver­ne­lis per­skam­bi­no ir pa­tiks­li­no, dėl ko­kios prie­žas­ties ga­lė­jo bū­ti už­fik­suo­tas poil­sio na­muo­se „Pu­šy­nas“ 2012 m. ko­vo 23-ią­ją.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));