G.Nausėdos patarėjas : "Niekas neprieštarauja, kad "būtų pa­nai­kin­tos vien­man­da­tės rinkimų apygardos ir vis­kas vyk­tų pa­gal pro­por­ci­nę rin­ki­mų sis­te­mą"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Vakar, sausio 14 d. Seime per posėdį  prezidento patarėjas Mačiulis pareiškė, kad niekas neprieštarauja, kad "būtų pa­nai­kin­tos vien­man­da­tės rinkimų apygardos ir vis­kas vyk­tų pa­gal pro­por­ci­nę rin­ki­mų sis­te­mą".

 

  1. GLAVECKAS(LSF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tik­ro Pre­zi­den­to ve­to yra la­bai lai­ku, la­bai reikš­min­gas ir rei­ka­lin­gas, bet, aš ma­nau, klau­si­mas yra ne vien kar­te­lės ko­rek­ci­ja, tai Pre­zi­den­tas ir­gi pa­žy­mi. Yra vi­sos rin­ki­mų sis­te­mos ko­rek­ci­ja, ku­rios tiks­las tu­rė­tų bū­ti, ma­no su­pra­ti­mu, kur kas la­biau per rin­ki­mų sis­te­mą kon­kre­ti­zuo­tas. Kal­bu apie tai, kad re­for­mų da­ry­mas esant da­bar­ti­nei vien­man­da­tei ir dau­gia­man­da­tei sis­te­mai Lie­tu­vo­je… iš prin­ci­po už­ker­ta da­ry­ti re­for­mas, nes Sei­me daug Sei­mo na­rių, iš­rink­tų vien­man­da­tė­se, na­tū­ra­lu prieš at­ski­ras ko­rek­ci­jas, reikš­min­gas ir su­dė­tin­gas. Sa­ky­ki­te, ar Pre­zi­den­tas at­ei­ty­je ne­pla­nuo­ja da­ry­ti, ini­ci­juo­ti kon­sti­tu­ci­nių pa­tai­sų, ku­rio­mis bū­tų per­ei­ta, kaip ir dau­ge­lio Eu­ro­pos vals­ty­bių, į dau­gia­par­ti­nę sis­te­mą, kur bū­tų stip­ri par­ti­nė sis­te­ma su stip­ria at­sa­ko­my­be už vi­są vals­ty­bę, už vi­sus veiks­mus, ku­rie at­lie­ka­mi. Ko­kie pla­nai šiuo at­žvil­giu yra jū­sų ir ger­bia­mo Pre­zi­den­to, gal ga­lė­tu­mė­te trum­pai in­for­muo­ti? Ačiū.
  2. MAČIULIS.Jū­sų mi­ni­mi po­ky­čiai bū­tų la­bai di­de­li ir Pre­zi­den­tas to ne­da­ry­tų be dis­ku­si­jos, pir­miau­sia be dis­ku­si­jos su Sei­mo na­riais, su vi­suo­me­ne, su po­li­to­lo­gais. Va­kar kaip tik tu­rė­jo­me gal­būt ne to­kią pla­čią dis­ku­si­ją, jo­je da­ly­va­vo dau­gu­mos par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vai, taip pat po­li­to­lo­gai, vi­suo­me­nės at­sto­vai. Ten bu­vo E. Ja­ke­lai­čio mo­de­liuo­ja­ma dis­ku­si­ja, iš­kel­tas klau­si­mas, ar sa­lė­je esan­tys at­sto­vai prieš­ta­rau­tų tam, kad bū­tų ra­di­ka­lūs po­ky­čiai, o ne tik kar­te­lės stum­dy­mas. Bet tuo me­tu bu­vo E. Ja­ke­lai­čio klau­si­mas apie tai, ar su­tik­tų, kad bū­tų pa­nai­kin­tos vien­man­da­tės ir vis­kas vyk­tų pa­gal pro­por­ci­nę rin­ki­mų sis­te­mą. Tik at­krei­piu dė­me­sį, aiš­ku, gal­būt tai ne­vi­sa­pu­siš­ka dis­ku­si­ja, bet to­je dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad taip tu­rė­tų keis­tis sis­te­ma.

 

Peržiūros: 1388

Komentarai   

+15 # pilietė 2020-01-15 15:55
Viena partija - viena tiesa.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # jeronimas 2020-01-15 17:01
Jeigu Jakelaitis moderavo,tai tikriausiai Miliute sekretoriavo?? Be landsbergines dinastijos anuko matyt irgi neapsieita??? O dar nesiule anukas prezidentui paruosti istatyma,kur butu numatyta,jog landsbergine -kubiine -teroristine pargauja butu ivardinta visiems laikams vienintele valdancioji partgauja seime,kuri kurs valstybes gerove.??? Is 30 metu valstybes atkovotos is rytu okupantu,apie 20 valdzioje buvo landsberginis maras.Kiek tos geroves valstybes sie atmatos sukure??? Jie tik pardave uz pazadetus milijonus savo kuopai Lietuva vakaru ir uzatlantes okupantams.Kiek isvoge ir kiek praskolino Lietuva ????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # ai 2020-01-15 23:23
siulycau paskaityti visgi dar karta ta "durniu laiva",kur vakarietiskoje "demokratijoje" draudziamas,nes kritikuoja possovietines nomenklaturos roju cia-praverstu prezidentui geltona literatura-tik is anksto prasymas neterorizuokite autoriaus ir skaitanciu vis dar..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti