Stasys Jakeliūnas : "Tikrasis konservatorių kandidatas yra Gitanas Nausėda"

Peržiūros: 2523
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (3 Votes)

Balandžio 11 d. Seimui svarstant klausimą dėl pavedimo Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą kodėl Kubiliaus vyriausybė per krizę skolindamasi iš komercinių bankų už 10 proc. palūkanų, išleido 2 mlrd. eurų daugiau, nei reikėjo, vyko itin audringa diskusija.


S. JAKELIŪNAS : Iš­gir­do­me įvai­rių pa­si­sa­ky­mų, al­ter­na­ty­vių po­žiū­rių. Pra­džia bu­vo įspū­din­ga. An­driau Ku­bi­liau, jūs pa­tei­kė­te Eu­ros­ta­to gra­fi­ką, bet pa­rek­la­ma­vo­te G. Nau­sė­dą. Aš ne­ži­nau, ar čia ne rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­lis ir jūs dar kar­tą pri­pa­žįs­ta­te, kad G. Nau­sė­da tur­būt pa­grin­di­nis jū­sų kan­di­da­tas, bet aš tam ne­pri­eš­ta­rau­ju, nes tai yra aki­vaiz­di tie­sa ir in­for­ma­ci­ja. Kas pa­teks į an­trą tu­rą, abiem lin­kiu sėk­mės. G. Nau­sė­da tik­rai ver­tas da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, iš­sky­rus tai, kad jis 18 me­tų dir­bo ban­ke.
Jei­gu jau kal­ba­me apie ban­kus ir po­li­ti­ką, Šve­di­jo­je ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma ir aukš­tų Šve­di­jos pa­rei­gū­nų ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad ban­ko eko­no­mis­tas da­ly­vau­tų lai­do­se apie ku­li­na­ri­ją, apie is­to­ri­ją, apie dar ką nors, o tuo la­biau kan­di­da­tuo­tų į Pre­zi­den­to pos­tą. Čia jū­sų po­žiū­ris, čia jū­sų ly­gis ir čia jū­sų re­kla­ma. Su­pran­tu.
Da­bar dėl ter­mi­nų. Kai rug­sė­jo mė­ne­sį pa­aiš­kė­jo abu jū­sų kan­di­da­tai, pra­ėju­sių me­tų ko­vo mė­ne­sį dar ne­kve­pė­jo jais, bent jau ma­no ži­nio­mis, ir nie­kas ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad čia ter­mi­nas ir klau­si­mai, ir vi­sa ki­ta. Na, ta­da pra­si­dė­jo rin­ki­mai, Pre­zi­den­to rin­ki­mai. Ba­lan­džio 15… kaip tik de­ba­tų pi­kas ir iš­ei­na su iš­va­do­mis S. Ja­ke­liū­nas, o ta­da jau S. Skver­ne­lis pa­si­i­ma tas iš­va­das ir pra­de­da rin­ki­mi­nę ata­ką prieš tuos du įžy­miuo­sius kan­di­da­tus, ar ne?

 


Tai da­bar pa­vie­šin­siu vie­ną po­kal­bį su Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos na­riu. La­bai svar­bi in­for­ma­ci­ja. Ma­nęs bu­vo pa­pra­šy­ta pri­myg­ti­nai, kad aš nu­kel­čiau tą ter­mi­ną. Ma­to­te, aš at­si­žvel­giu į Lie­tu­vos ban­ko pra­šy­mą ir ini­ci­juo­ju ter­mi­no pa­kei­ti­mą. Ir vie­naip, ir ki­taip blo­gai. Ta­da ar­tės Sei­mo rin­ki­mai – vėl blo­gai, nes ta in­for­ma­ci­ja, ži­no­ki­te, tik­rai su­dė­tin­ga ir svar­bi, apie tai jau kal­bė­jo­me.
Aš la­bai svei­ki­nu jus, kad jūs tu­ri­te al­ter­na­ty­vų po­žiū­rį, bet ne į kri­zės prie­žas­tis ir veiks­nius, į tai, kas su­for­mu­luo­ta Sei­mo nu­ta­ri­me, o į tai, kaip jūs su­val­dė­te kri­zę. Ži­no­te, nu­ei­ti į fi­nan­sų rin­ką ir pa­si­sko­lin­ti vals­ty­bei, ku­ri bet ka­da ga­li per­fi­nan­suo­ti sko­lą ma­žo­mis pa­lū­ka­no­mis iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, iš Va­liu­tos fon­do, o kaip Lat­vi­jos at­ve­ju pa­aiš­kė­jo, ir iš Šve­di­jos Vy­riau­sy­bės, yra juo­kų dar­bas. Dėl vals­ty­bės sko­los tur­būt bu­vo kon­ku­ruo­ja­ma, aš taip įsi­vaiz­duo­ju. Bet ži­no­te, kaip de­ra­si vy­riau­sy­bės su stam­biais ban­kais? Aš tu­riu in­for­ma­ci­jos iš vi­daus stam­biau­sių Eu­ro­pos ban­kų, kaip el­gė­si Lie­tu­va. Krei­pė­si, po tri­jų die­nų at­ėjo pa­siū­ly­mas, dar po tri­jų die­nų pri­im­tas spren­di­mas, o vie­nu at­ve­ju bu­vo pa­sa­ky­ta, na, čia rin­ko­je ga­li bū­ti ne­ra­mu­mų, tai mes jums siū­lo­me pa­si­sko­lin­ti ne mi­li­jar­dą, o du. Pa­si­sko­lin­ti du mi­li­jar­dai vie­toj vie­no už virš 7 %.
Nor­ma­lios vy­riau­sy­bės, An­driau Ku­bi­liau, de­ra­si tris ke­tu­ris mė­ne­sius ir de­ra­si su daug ban­kų, iš­si­de­ra ge­riau­sias įma­no­mas są­ly­gas ir pra­di­nės pa­lū­ka­nos, pa­ly­gin­ti su to­mis, ku­rio­mis pa­si­sko­li­na­ma ga­lų ga­le, yra su­ma­ži­na­mos nuo pu­sės iki vie­no pro­cen­ti­nio punk­to, bet čia jei­gu nor­ma­lios vals­ty­bės, kur pa­lū­ka­nos yra 4–5 %. Jau kai 10 %, čia bu­vo fi­nan­si­nė sa­vi­žu­dy­bė. Ge­rai, Lie­tu­va ne­žu­vo, bet ji iki šiol ken­čia ir dar ken­tės iki pat 2022 me­tų. Ir mo­ky­to­jai, ir vi­si ki­ti ne­gau­na pa­ža­dė­tų at­ly­gi­ni­mų dėl jū­sų pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ir šie­met 250 mln. mes per­mo­kė­si­me pa­lū­ka­nų. Čia yra fak­tas.
Da­bar sa­ko­te – mes kei­čia­me tai­syk­les. Mes tik­rai kei­čia­me tai­syk­les, mes tik­rai kei­čia­me po­žiū­rį. Jums at­ro­dė, kad „Sod­ra“ ne­svar­bu, kas bus su „Sod­ra“, kas bus su pen­si­nin­kais, ne­svar­bu. Pa­sko­li­no jū­sų Vy­riau­sy­bė „Sod­rai“ ke­lis mi­li­jar­dus ir at­ro­do, kad vis­kas ge­rai. Pa­sko­li­no pa­žeis­da­ma Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 20 straips­nį, ku­ris nu­sta­to im­pe­ra­ty­viai, kad jei­gu dėl Vy­riau­sy­bės ar Sei­mo spren­di­mo su­ma­žė­ja pa­ja­mos ar­ba pa­di­dė­ja iš­lai­dos, tai pri­va­lu teik­ti asig­na­vi­mus, ne­grą­ži­na­mus asig­na­vi­mus, o ne pa­sko­las už 8 %. Taip, mes kei­čia­me tai­syk­les, nes mes at­sa­kin­gai žiū­ri­me į vi­sas vals­ty­bės sis­te­mas, ne tik į vals­ty­bės biu­dže­tą, ku­rį jū­sų tik­rai pra­sko­li­nę lai­ko­te iki šiol.

Da­bar dėl mo­ra­lės, in­te­re­sų kon­flik­tų. Na, jū­sų in­te­re­sų kon­flik­tas vis dar ti­ria­mas. Aš pa­žiū­rė­siu, kaip jūs dis­ku­tuo­si­te ir kaip jūs bal­suo­si­te dėl dvie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Tie­sa, vie­nas yra nu­ta­ri­mo pro­jek­tas dėl „Re­vo­lu­to“, o ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos, nes jū­sų sū­nus, pri­min­siu, vis dar va­do­vau­ja „Go­og­le Pa­y­ment Lie­tu­va“. Tai yra fi­nan­sų įmo­nė, ku­rios jūs už­si­i­ma­te par­la­men­ti­ne kon­tro­le. (Bal­sai sa­lė­je)

Ki­tas da­ly­kas. Te­gul žmo­gus, ku­ris čia ma­ne ban­do mo­ra­li­zuo­ti, ką aš kaž­kur ir su kaž­kuo kal­bė­jau, pa­tei­kia įra­šą, ką aš kal­bė­jau, ir ta­da mes dis­ku­tuo­si­me. Ir tas žmo­gus va­do­va­vo Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jai, nu­si­žen­gęs vi­siš­kai mo­ra­liai ir prie­ka­bia­vęs prie moks­lei­vių. Tai aš lin­kiu, kad ir to­liau jis elg­tų­si taip, kaip el­gė­si iki šiol, nes frak­ci­ja, lai­ky­da­ma ši­tą žmo­gų, pri­ly­gi­na sa­ve ši­to žmo­gaus mo­ra­lei. (Bal­sai sa­lė­je)


M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Na, daug ar­gu­men­tų iš tie­sų bu­vo iš­sa­ky­ta, aš pa­ban­dy­siu su­sis­te­min­ti ir ke­lis jų pa­kar­to­siu. Pir­ma, pra­dė­siu nuo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­reiš­ki­mo čia, iš Sei­mo tri­bū­nos, kai jis Sei­mo par­la­men­ti­nę frak­ci­ją, vie­ną di­džiau­sių po­li­ti­nių par­ti­jų Lie­tu­vo­je va­di­no de­bi­lų są­jun­ga. Ger­bia­mi vals­tie­čiai, na, aš ga­liu tu­rė­ti įvai­riau­sių nuo­mo­nių apie jus, bet nie­kuo­met nei jū­sų frak­ci­jos, nei jū­sų par­ti­jos, nei jū­sų ben­druo­me­nės ne­va­din­čiau de­bi­lų są­jun­ga, nes nuo­šir­džiai ti­kiu, kad tik­rai yra do­rų, są­ži­nin­gų, įdo­mių, da­ly­kiš­kų žmo­nių. Man at­ro­do, to­kie jū­sų frak­ci­jos na­rio pa­reiš­ki­mai yra tie­siog ne­ko­rek­tiš­ki. Ne­ži­nau, kaip toks as­muo ga­li ne­ša­liš­kai, ob­jek­ty­viai im­tis to­kio su­dė­tin­go ty­ri­mo.

An­tra, žmo­gus, mes ma­tė­me, tu­ri aiš­kią iš­anks­ti­nę nuo­sta­tą, kas kal­tas ir ką rei­kia da­ry­ti. Kal­tas Lie­tu­vos ban­kas ir rei­kia, kad Lie­tu­vos var­to­to­jams pa­da­ry­ta ža­la bū­tų kom­pen­suo­ta.

Tre­čias da­ly­kas, kaip ir gir­dė­jo­me, bu­vo po­kal­biai ir taip pat bu­vo su­si­ra­ši­nė­ji­mai su Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ku dėl ban­dy­mo įsi­dar­bin­ti Lie­tu­vos ban­ke, ne­pa­vy­ko. Tai­gi ša­lia to, kad yra…

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Iš­ties no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kas at­si­tin­ka, kai Lie­tu­vą iš­tin­ka A. Ku­bi­lius. Ta­da jo pa­ta­rė­jas po­nas M. Ma­jaus­kas pra­de­da sa­vo ke­lio­nes po Mer­ge­lių sa­las, pa­si­pi­la do­va­nos kom­pa­ni­joms „Wil­liams“, o re­zul­ta­tas – „Ma­žei­kių naf­ta“ at­si­du­ria vėl ru­sų glė­by­je „Ju­kos“ kom­pa­ni­jo­je. Stra­te­gi­niai ob­jek­tai, to­kie kaip „Klai­pė­dos naf­ta“ ati­duo­da­mi val­dy­ti ru­sų „Lu­koi­lo“ kom­pa­ni­jai „Li­tas­co“. Už „Sta­toi­lo“ du­jas pa­gal tas su­tar­tis ir su­da­ry­tas są­ly­gas po­no A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės, pa­tvir­tin­tą ap­ra­šą mo­ka­me 34 % bran­giau už su­skys­tin­tas du­jas „Sta­toi­lui“. „Nu­ke­mui“ plau­na­mi pi­ni­gai iš už­da­ro­mos Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės.

O iš es­mės kal­bant apie sko­lą, tai aš no­rė­čiau tie­siog at­kreip­ti dė­me­sį, kad iš tų pa­si­sko­lin­tų 7,5 mlrd. eu­rų, ku­rie bu­vo pa­si­sko­lin­ti 2009–2012 me­tais, mak­si­ma­li pa­lū­ka­nų su­ma sie­kė 9,375 %. Di­dži­ą­ją da­lį teks grą­žin­ti 2020–2022 me­tais. Tai yra 5 mlrd. eu­rų. Lie­tu­va, be abe­jo, sko­lin­da­ma­si kur kas bran­giau, ne­gu sko­li­no­si Lat­vi­ja, tu­rės per­mo­kė­ti be­veik 2 mlrd. eu­rų vien pa­lū­ka­nų. Vals­ty­bės kon­tro­lė at­li­ku­si au­di­tą pa­žy­mė­jo, kad vi­daus rin­ko­je tuo lai­ko­tar­piu bu­vo su­da­ry­tos pa­lan­kios są­ly­gos ko­mer­ci­niams ban­kams ir fi­nan­si­nėms ins­ti­tu­ci­joms ne­vie­šu bū­du, pa­brė­žiu, įsi­gy­ti vals­ty­bės ver­ty­bi­nius po­pie­rius, ir kon­sta­tuo­ja, kad tam tik­rais at­ve­jais ne­bu­vo sko­li­na­ma­si ir ne­bu­vo po­rei­kio sko­lin­tis. Taip bu­vo še­ria­mi ban­kai ne­vie­šu bū­du ir…aš no­riu pa­sa­ky­ti dar, pir­mi­nin­ke, vie­ną žo­dį, kad Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nių po­pie­rių iš­lei­di­mo bū­das ne­už­tik­ri­no kon­ku­ren­ci­jos, pa­kan­ka­mo vie­šu­mo ir skaid­ru­mo. Tai yra nu­si­kals­ta­ma vei­ka ir ją rei­kia to­liau tir­ti.
Tur­būt kai pa­mi­ni­mos mer­ge­lės, po­nui M. Ma­jaus­kui ne tik lū­pos pra­de­da vir­pė­ti.
S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ne­ži­nau, ar rei­kia daug ką kal­bė­ti, bet tik pri­min­siu, kad to­kie ty­ri­mai bu­vo at­lik­ti dau­ge­ly­je vals­ty­bių. Ir net­gi ne­la­bai di­de­lė vals­ty­bė, bet la­bai mie­la, to­kia kaip Slo­vė­ni­ja, įvyk­dė to­kį ty­ri­mą, o ten jis tru­ko dau­giau kaip ket­ve­rius me­tus. To­dėl ter­mi­no pra­tę­si­mas, įver­ti­nus tas vi­sas ap­lin­ky­bes, in­for­ma­ci­ją ir kad mes ne­no­ri­me su ty­ri­mu da­ly­vau­ti, su jų iš­va­do­mis rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je, ma­nau, yra pa­kan­ka­mi ar­gu­men­tai, kad tas dar­bas bū­tų at­lik­tas ko­ky­biš­kai ir iš­va­dos pa­teik­tos Sei­mui.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš no­rė­čiau pra­tęs­ti po­no M. Ma­jaus­ko kal­bą. Vyks­ta rin­ki­mai, iš tik­rų­jų šios ko­mi­si­jos su­da­ry­mas bu­vo la­bai skaus­min­gas kon­ser­va­to­riams. Ir to­dėl, kad S. Ja­ke­liū­nas yra pro­fe­sio­na­lus, į fi­nan­si­nius da­ly­kus įsi­gi­li­nęs pir­mi­nin­kas, dar jiems yra skau­džiau. Jie no­rė­tų pa­skir­ti gal­būt ši­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką, ku­ris tu­rė­tų ma­žes­nę pa­tir­tį fi­nan­si­niuo­se da­ly­kuo­se ir tik­rai ne­at­sa­ky­tų į vi­sus už­duo­tus klau­si­mus. Bet iš es­mės aš pa­sa­ky­siu taip: 50 me­tų mes bu­vo­me oku­puo­ti so­vie­tų, 30 me­tų – Land­sber­gių ir kon­ser­va­to­rių kla­no. Ir jei­gu bus Pre­zi­den­to rin­ki­mai to­kie, kad ne­iš­rinks jų sta­ty­ti­nių į pre­zi­den­tus, baig­sis šios oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­pis. Tą ma­to kon­ser­va­to­riai, kad pa­sek­mės jiems bus la­bai liūd­nos. Ka­dan­gi tik jų Pre­zi­den­tas, kaip da­bar D. Gry­baus­kai­tė, ar­ba ki­tas jų, jei­gu bus iš­rink­tas, pri­dengs vi­sas va­gys­tes, nes ski­ria STT Pre­zi­den­tas, sau­gu­mo va­do­vą, pro­ku­ro­rą, tei­sė­jus. Vi­sos šios ins­ti­tu­ci­jos pri­dengs kon­ser­va­to­rių dar­bus ir jie sė­dės čia, Sei­me, ir ga­lės teis­ti ki­tus. Bet jei­gu bus iš­rink­tas ki­tas, tei­sin­gas, Pre­zi­den­tas, ku­ris at­sto­vaus tau­tai, at­skleis­ti bus vi­si šie da­ly­kai ir už vi­sus nu­si­kal­ti­mus kon­ser­va­to­riai tu­rės at­sa­ky­ti. O tų nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos A. Skar­džius var­di­jo, yra ai­bė. Ir „Lie­tu­vos ku­ro“ sis­te­ma par­duo­ta už 1 li­tą, ne­bu­vo jo­kio ki­to ku­ro ko­lo­nė­lių tin­klo, tik „Lie­tu­vos ku­ras“, ir su­ge­bė­jo už vie­ną li­tą par­duo­ti. Pa­žiū­rė­ki­me, ir „Te­le­ko­mo“ pri­va­ti­za­vi­mas ir­gi už vie­ną cen­tą. Ir taip pri­va­ti­za­vo, dar pen­ke­riems me­tams su­kū­rė mo­no­po­lį. Va­gys pra­dė­jo se­ne­lius pjau­ti. Ne­iš­lai­kė te­le­fo­nų, ne­ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti už te­le­fo­nus, at­si­jun­gė te­le­fo­nus. Va­gys plė­ši­ka­vo, pjo­vė kai­mus.

Komentarai   

-2 # nelinas 2019-04-17 23:37
nepainiokime;-tikrasis kolukieciu prezidentas-policininkas,Nauseda -liberalu,Simonyte- Lansbergio,o zmoniu prezidento,kaip ir nera,deja ir nebuvo po smetonos
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jenifer 2019-06-15 01:44
Generally I don't learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very
pressured me to try and do so! Your writing style has been surprised me.

Thank you, quite great post.

Feel free to visit my web blog - forum: https://888.hu
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lillie 2019-08-11 15:00
I am actually happy to glance at this webpage
posts which includes plenty of useful facts, thanks for providing these
information.

my web page: tourident: https://www.foxnews.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Melaine 2019-08-14 21:05
Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's weblog link on your
page at suitable place and other person will also do same
for you.

Also visit my blog post - bulgaria: https://www.foxnews.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti