V.Petkevičius apie A.Juozaitį : "Mane pritrenkė jo šaltos ir bejausmės akys, sustiklėjęs žvilgsnis ir negyvi vyzdžiai"

Peržiūros: 3201
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.94 (8 Votes)

Rašytojas Vytautas Petkevičius savo knygoje "Durnių laivas" taip apibūdino kandidatą į prezidentus Arvydą Juozaitį:

 

"Jau pirmomis dienomis tarp jaunimo išsiskyrė A.Juozai­tis. Prie jo namų Žvėryne, lyg prie kokios nors ambasados, nuolat kabėjo trispalvė. Jį nuolatos supo būrelis tik jam vie­nam pažįstamų žmonių. Jis buvo tikslus, ironiškas, katego­riškas. Tačiau be visų teigiamų ir neigiamų savybių jame slypėjo dar kažkas labai žydiška. Kiekvienoje kalboje, kiek­viename darbelyje jis mokėjo save nepaprastai sureikš­minti, išaukštinti, nors pagirtas apie tai kalbėjo nenoriai, su neslepiama autoironija lyg kurdamas žydišką anek­dotą, bet vos tiktai kas nors garsiai pritardavo tokioms jo mintims arba jas pagilindavo, - baigta, Juozaitis tap­davo nesutaikomu tokio žmogaus priešu. Kaip sako anti­semitai: užgausi žydą Maskvoje, jo dvasia tau Vladivos­toke nedovanos.

Toks jo elgesys daug kam nepatiko, keli nariai jį už tai netgi apstumdė, o su A.Skuču jiedu susikibo kaip ringo džen­telmenai - iki pirmo kraujo. Man tai atrodė vaikiška. Pana­šų konfliktą su tuo nepaprastai ambicingu žmogumi jau buvau pergyvenęs, todėl stengiausi nekreipti dėmesio, bet ret­sykiais neišlaikydavau ir patardavau:

-                    Arvydai, politikui reikia išmokti bent savo nuodėmes atleisti kitiems.

Tokios pastabos A.Juozaitį tik siutino, nors pats jis gana ilgai per savo draugus ir kaimynus ieškojo galimybes arčiau susipažinti su manimi. Galų gale mes susitikom Kazlų Rū­doje Medžio plokščių kombinato direktoriaus Stasio Butkaus šeimos šventėje. Arvydas buvo labai paslaugus ir stengėsi mums patikti. Jis man dovanojo savo referatą apie nežymų 1918 metų įvykį, liečiantį V Kapsuko-Mickevičiaus santykius su Maskva, kurį tarybiniai istorikai, jo manymu, traktavo neteisingai. Referatas man pasirodė mėgėjiškas, tačiau jį įteik­damas A. Juozaitis pasigyrė:

-                    Tai garsusis mano pranešimas akademijoje, perskaity­tas tarp istorikų. Jis sukėlė nepaprastą susidomėjimą ir di­delius ginčus.

Perskaitęs tą darbelį, suabejojau jo nepaprasta reikšme. Nepatiko ir dedikacijoje surašyti ditirambai mano adresu. Radau kelis netikslumus. Mudu susiginčijome. Kai jį gero­kai prirėmiau, tas jaunas, išlakus sportininkas staiga išbalo, ėmė virpėti ir atsistojęs nužvelgė mane triuškinančiu žvilgs­niu. Nepasakęs nė žodžio, jis išdidžiai pasišalino. Tačiau ne tai svarbu. Mane pritrenkė jo šaltos ir bejausmės akys, sustiklėjęs žvilgsnis ir negyvi vyzdžiai... Juk tai pirmasis po­žymis, - dingtelėjo mano galvoje. - Negyvi vyzdžiai!... Juk tai... nuvijau negeras mintis ir užmiršau.

Vėliau tokie pašnekovus naikinantys žvilgsniai ir tylūs iš­ėjimai tapo jauno filosofo elgesio norma. Pradžioje mane tik stebino beveik stabmeldiškas Arvydo prieraišumas savo iš­sakytoms tiesoms, o paskui ėmė pykinti. Tokie santykiai kliu­dė mūsų darbui. Tai pastebėjęs, S.Butkus ėmė mane raminti:

-                    Jaunas, karštas, be to, olimpinėse žaidynėse jis pergy­veno tokias baisias fizines ir psichines perkrovas, kad ilgą laiką turėjo gydytis nervus. Per valstybinius egzaminus vėl buvo atkritęs...

 

Vengdamas komplikacijų, nusileidau, tuo labiau, kad ini­ciatyvinėj grupėj tada vyko tik atsargus apsiuostymas. Kiek­vienas narys apie kitus stengėsi sužinoti kuo daugiau, o apie save šnekėjo puse lūpų, kiekvienam rūpėjo tiksliai apčiuop­ti, ką gali jo bičiulis, kaip jis čia atsirado ir kokį turi užnuga­rį, todėl visi buvo dirbtinai mandagūs, atsargūs, nors pui­kiai jautė, kad ne be jų pagalbos paleista centrifūga vis la­biau įsisuka ir palengva, po truputį kelia grietinėlę j pavir­šių, o kietesnes frakcijas - garbę, padorumą, autoritetą bei išmanymą, - lėtai gramzdina gilyn ir šalina kartu su išrūgo­mis, todėl daugelis jaunųjų greitai perprato, kad pastovu­mas politikoj visai nereikalingas, kad visko matas čia - garsi šneka, pažadai, kuo gražesnis melas ir, aišku, tvirtas užnu­garis, vadinamoji patikima „chebra".

Nepaisant to palaidumo, tarp mūsų vis dar \yravo pu­sėtina įtampa, netikrumas ir baimė. Kiekvieno akyse galėjai išskaityti nebylų klausimą: kiek ilgai dar tęsis visa ši muzi­ka? Ar nesusems? Mes - kažkoks vis dar draudžiamas vai­sius, todėl patys sau įdomūs. O jeigu ne? O jeigu spustels ir patvarkys? Todėl aš jiems buvau labai reikalingas, kaip ge­riausiai apšaudytas politinėje kovoje. Posėdžiaudami mes nuolat keitėme susirinkimų vietas, slapstėmės sugriuvusiuo­se Pionierių rūmuose.

-                    Kam to reikia? - klausdavau kiekvieną kartą, nes labai dažnai buvau renkamas pirmininkauti.

-                    Mūsų gali pasiklausyti. Mus gali išduoti.

-                    Žmogau, kas mus išduos?.. Kam išduos?.. Juk viskas legalu.

-                    Nevaizduok naivuolio.

-                    Klausyk, papulkininki Čekuoli, juk tu - kadrinis kagė- bėšnykas. Jeigu tu dalyvauji, viską girdi ir niekas neįkliūva, vadinas, viskas tvarkoj, - gerai kojų nesušilęs, įsigijau labai pavojingą priešą, vėliau keršijusį man kiekviename žings­nyje. Per pykčio priepuolį jis „Gimtajame krašte", iš anksto pasiruošęs paneigimą, išspausdino „Mačiusio žmogaus" V.Skyriaus žinutę, kad aš, būdamas liaudies gynėju, nuka­podavau kulkų galus ir traiškydavau tomis nuolaužomis žmonių kaulus, skandindavau jų vaikus šuliniuose ir kad už tai nukentėję praminė mane „Petka dum-dum". Tą žinu­tę galįs patvirtinti kažkoks Vokietijoje gyvenantis J.Kvedaravičius. Koks neišrankus kagėbėšnyko spjūvis! Kuo baises­nis melas, tuo, girdi, daugiau šansų, kad juo bus patikėta.

j labai daug šnekančio ir viską žinančio A.Čekuolio pusę ėmė linkti ir V.Čepaitis. Jam antrino R.Ozolas. Todėl apie juos, kaip apie neva labai radikalius veikėjus, pradėjo spies­tis jaunimas. Bet kaip vėliau paaiškėjo, ir vieni, ir kiti buvo raibi gegužiukai, įgudusios rankos sumesti į tą nemažą pa­tiklių zylių lizdą.

A. Cekuolis į KGB akiratį pateko gana anksti, kai iš Rusi­jos gilumos parsivarė „Žinią" ir įrengė bardakėlį ant ratų. Tai krutančiai įstaigai pridengti jis įsigijo milicininko uniformą. Užverbuotas jis buvo tada, kai įsitaisė dirbti Rašytojų sąjun­goje. Vienoje komandiruotėje tas landus emisaras lydėjo E.Mieželaitį į Penklubo posėdį Vakarų Berlyne ir buvo sulai­kytas vokiečių pasienyje. Jo bagaže muitininkai rado 14 kase­čių, kuriose vietoj filmų buvo prisukta dolerių. Vyrą etapu grąžino namo, o mums atsiuntė dokumentus, reikalaujančius j j pašalinti iš partijos ir Rašytojų sąjungos. Jau buvo paruoš­tas susirinkimas, pralieta daugybė krokodilo ašarų, kai patei­kėjai netikėtai atsiėmė savo popierius, o nusikaltusįjį pasiun­tė į specialius kursus. Po kiek laiko jis iškeliavo j Kubą.

Laisvės saloje naujasis korespondentas pasirodė per daug plepus ir netgi pasiryžęs nukakti į Bolivijos kalnus pas Če Gevarą. Jį vėl sugrąžino namo. Čia jis, kaip ir šiandien, įsiki­bo į televiziją, organizavo laidą „Neramūs meridianai" ir kaip dabar priplepėjo žmonėms kalnus visokiausių nesąmonių. Įsi­kišo jo patronai, laidą uždarė, o autorių ne tai padrausmini- mtii, ne tai patobulinimui vėl išsiuntė į kursus pasimokyti. Kiek vėliau Algimantas pateko į Portugaliją, o po jos atsidūrė Ispanijoje, kur eilinį kartą įkliuvo bespekuliuodamas valdiš­kais pinigais. Kadangi jis tenai materialiai rėmė pogrindinę komunistų spaudą, todėl įsigudrino spaustuvininkams mo-

DURNIŲ LAIVAS 17

 

Komentarai   

+2 # Baikite dergti A.J. 2018-11-09 12:15
Jau darosi nejuokinga, kai taip nepelnytai iš kažkieno pasamprotavimų dergiamas garbingas žmogus. Turėkite saiko. Arba faktus ant stalo - arba nutilkite amžiams.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # mano nuomone 2018-11-09 13:10
jis yra klano projektas.
Graziai kalba apie kai kuriuos labai opius Lietuvai dalykus, apie tautiskumo, kalbos ir lietuvybes issaugojima.
Tokiais pasisakymais jis paveikia daugeli zmoniu.
Buvo kazkada ir mane paveikes. trumpam.
Jis pavojingiasnis uz visus kitus klano statytinius. todel kad labai protingas ir gerai moka manipuliuot.Klanas nera toks idotu pilnas kad turetu tik du vienodo tipo projektus.
Tik visoki asilai gaili statyt savo kandidatus kurie priklauso vienai ir tai paciai krypciai pritraukianciai tuos pacius balsuotojus.Simonyte ir Nauseda vienodo tipo kandidatai.Juozaitis kitokio..Bet Visi trys uzima pagrindine rinkeju auditorija.
Klanas pasirupino kad bet kuris laimejas, butu ju zmogus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Gigas 2018-11-11 08:34
Klanas klanu, o be palaiminimo iš Vašingtono nei vienas kandidatas nebus rimtu kandidatu, tuo labiau, be palaiminimo iš Vašingtono nei vienas iš jų nebus "išrinktas" p-rezidentu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-30 # dorothaandrews 2018-11-09 14:08
Pradekite uždirbti 70 euru per valanda dirbdami internetu namuose 4-5 valandas per diena ... Gaukite savaitini mokejimo buda. Jums tereikia nešiojamojo kompiuterio, interneto ryšio ir laisvo laiko. .

Aplankyti .....=========>>>> w­­w­­w.W­­e­­b­­j­­o­­b­­3­­3.c­­o­­m
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # to mano nuomone 2018-11-09 14:19
Tai tik tavo nuomonė, kuri nebūtinai turi būti teisinga. Anksčiau visi kalbėjo, kad Naglis Puteikis yra sistemos pasiųstas žmogus. Dabar jau nutylo. Kas tik susilaukia kiek didesnio dėmesio - tampa pasiųstu sistemos žmogumi. Gal jau gana naudoti tuos pačius metodus atgrasant rinkėjus nuo išties puikių kandidatų.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # taip 2018-11-09 15:31
visi buvo dirbtinai mandagūs, atsargūs, nors pui­kiai jautė, kad ne be jų pagalbos paleista centrifūga vis la­biau įsisuka ir palengva, po truputį kelia grietinėlę j pavir­šių, o kietesnes frakcijas - garbę, padorumą, autoritetą bei išmanymą, - lėtai gramzdina gilyn ir šalina kartu su išrūgo­mis, todėl daugelis jaunųjų greitai perprato, kad pastovu­mas politikoj visai nereikalingas, kad visko matas čia - garsi šneka, pažadai, kuo gražesnis melas ir, aišku, tvirtas užnu­garis, vadinamoji patikima „chebra".
taip reikia toliau spausdinti uzdrausta Lansbergio knyga,nes dukte dar jos negali isleisti-tegu tauta zino apie "tautos piemenis"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-19 # LR pilietis 2018-11-09 16:44
A. Juozaitis yra Dangaus pasiuntinys. Todėl labai pavojingas įvairioms dryžuotosioms gyvatėms. Joms siūlau pasirinkti kitą taikinį. Šis joms labai pavojingas. Dryžuotųjų gyvačių diagnozės Dievo pasiuntiniams negalioja.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-13 # Tautietis 2018-11-09 18:27
Jau tauta atskiria pilamą purvą,visvien balsuosim už Arvydą Juozaitį.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # agi 2018-11-09 22:23
as bal;suosiu uz viena is triju:kuris isdris pasakyti,kad darys desovietizacija,kolkas tai pasake tik p.Nekvedavicius
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-8 # budintis 2018-11-10 16:36
Nežinojau, kad V. Petkevičiaus "Durnių laivas", yra šiandieninės psichiatrijos vadovėlis, kuriuo remiantis nustatoma Lietuvos piliečių diagnozė. Žinau tik viena, kad "kas save aukština- bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.", citata iš Evangelijos. Ir dar: "Kuris savo brolį pavadins pusgalviu, to laukia pragaras".
Ir dar: tas tinklapis, kuris ištrynė Naujausias dieviškąsias Apraiškas- Evangeliją- Dievo Žodį, prarado dieviškąją apsaugą.
Skaitykime" Dievo Tėvo Teismas Trečiąją dieną, 2001 m. 444 puslapį. Ten Dievas Tėvas duoda A. Juozaičio charakteristiką.
Aurimai, nemanyčiau, kad sveika remtis "Durnių laivu", atmetus Paskutinio Tesimo Teisėjo išvadas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # Zem 2018-11-11 15:00
Priminimas kas buvo Petkevicius ir kokios jis Lietuvos norėjo su Brazausku ... ir man asmeniškai atpuola visos Drizelio citatos apie A.J. Kita kalba gal tuo metu ir Drizelio apie tokią Lietuvos ateitį tikėjo...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # abra 2018-11-11 18:58
tik pamirsot budetojai,kad Juozaitis dukart gelbejo Brazauska,o kiek kartu Grybauskaite nieks neskaiciavo...daugelio nuomone yra tokia:komunistas yra komunistas-todel "istorine klaida" buvo jiems pasilikti valdzioje iki siandien,koks skirtumas Lansbergio ar Grybauskaites deka Lietuva neturi valstybes...a Juozaiti?ko issigandai ...tada?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # nuomonė 2018-12-15 02:15
NENUOSTABU,kalba ,kad brazausko motina buvo išrinktosios tautos........o dėl juozaičio ...akys,,ir kalba per sukastus dantis...na psicologai apie tai pasakys ,ne mums spresti......
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Valhall 2018-11-16 23:07
Kahalas jums shypsosi,, :-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Dundukas 2018-12-26 06:20
Stribas kruvinomis rankomis skundžiasi, jog Čekuolis kgbistas ir spekuliantas ;) Griūk negyvas!

Kalčiausias dėl to Juozaitis, nes ne taip į jį pažiūrėjo. Na gal ir yra teisybės, padorūs žmonės su stribais nebendrauja.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti