Piliečiai buriasi į judėjimą „UŽ TIESĄ TEISĖTVARKOJE“

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.29 (7 Votes)

 

 

Piliečiai buriasi į judėjimą „UŽ TIESĄ TEISĖTVARKOJE“

 

Trečią dešimtmetį Lietuvą valdo besikeičiantys politikai. Pirmiausia, dėl jų nekompetencijos ir savanaudiškumo, siekiant būti FORMALIOS konstitucinės valdžios gretose, žingsnis po žingsnio jie leido valstybę de-facto užvaldyti asmenims, kurie teisėsaugos sistemą drauge su politine sistema pavertė SAVIVALĖS įrankiu jų rankose. Įrankiu, naudojamu nebaudžiamam plėšikavimui ir atvirai vykdomai aukščiausio lygio KORUPCIJAI „įteisinti“, susidorojimui su konkurentais, o drauge su valdžioje esančiais -   susidorojimui ir su politiniais oponentais, kurie yra grėsmė tokios sistemos išardymui, žiniasklaidos užvaldymui ir visuomenei primetamos nuomonės monopolizavimui.

Visa tai virto visapusišku Lietuvos piliečių nuomonės ir teisių užvaldymu, nuskurdinimu ir bene didžiausios socialinės   ekonominės atskirties Europos Sąjungos šalyse įgyvendinimu.

Šis Lietuvos užvaldymo įrankis ir visapusiškai suderinta prieš Lietuvos piliečius nukreipta sistema, demagogiškai imituojanti teisingumo vykdymą, yra viena pagrindinių priežasčių, verčiančių mūsų piliečius palikti Lietuvą ir neatsigręžti, nebetikėti šia valstybe ir Konstitucijoje deklaruojamomis asmenų teisėmis. Sunku rasti žmogų, kuris tikėtų teisingumu Lietuvoje, neviltis verčia netikėti ir pačiu savimi, Lietuva.

Respublikos Prezidentės laiškai Seimo nariui, prašant privačios įmonės tarpininkavimo, kad ji padėtų Seime paskirti Generalinį prokurorą, atskleidė šios sistemos mastą, tačiau tuo pat metu ir primityvumą bei pažeidžiamumą, patvirtino aukščiausio rango politikų priklausomybę nuo šios sistemos, jų silpnumą ir teisinį bei politinį neraštingumą, visišką neatsakingumą jų rinkėjams.

Politikai tik rinkimų išvakarėse žada „kovoti“. Po rinkimų jie nesugeba pasipriešinti šiai sistemai ir tampa jos įrankiais. Pastarasis Seimas, kurio rinkimai sulaukė bene didžiausių Lietuvos piliečių lūkesčių, baigia nuvilti rinkėjus.

 

Mus visus doroja po vieną. Tačiau sistema ir jos sraigteliai - ar tai būtų eilinis teisėsaugos atstovas, ar Respublikos Prezidentas - yra ir silpni. Silpni savo žiniomis ir žmogiškomis silpnybėmis, BAIME būti paviešintais, demaskuotais, nuteistais. Tai mus ir įkvepia, ir verčia vienytis. Reikia tik vieno kito ryškaus pavyzdžio, kad šie sistemos sraigteliai pajustų savo asmeninę atsakomybę dėl savo parašo, sprendimo.

Visuomenė renka valdžios atstovus tam, kad jie dirbtų jos labui, o teisėsauga reikalinga tinkamam visuomenės gyvenimui palaikyti, o ne savo pačių poreikiams tenkinti.

Todėl kviečiame visus, nukentėjusius nuo valdžios ir teisėsaugos, žmonių teisių gynimo organizacijas, teisės specialistus, visus neabejingus Lietuvai ir jos žmonėms asmenis BURTIS, TELKTIS.

Tebūnie tai Judėjimas „Už tiesą teisėtvarkoje“. Esmė yra ne pavadinimas, o mūsų telkimasis. Tik susitelkusius mus, visuomenę, išgirs valdžia ir teisėsauga. Pamatys BAIMĖS AKIMIS ir įstatymų reikalavimų akimis. Tik baimė asmeniškai atsakyti už neteisėtais veiksmais padarytą žalą, baimė būti neišrinktam gali paveikti teisėsaugos pareigūnus ir teisėjus, politikus paklusti įstatymui.

Mes buriamės ir kviečiame burtis į šią sueigą visus neabejingus. Tik drauge mes būsime stiprūs. Drauge mes siūlysime ir reikalausime. Pirmiausia, kad Seimas keistų įstatymus. Pradedant Teismų įstatymu, atsisakant teisės teisėjui spręsti mūsų valstybės vardu pagal savo vidinį įsitikinimą. Labai dažnai šis vidinis įsitikinimas yra panašus į įtakojimą, nes prieštarauja byloje surinktiems įrodymams, kurių teismas neturi teisės nevertinti. Teismas negali būti formalus, jis turi išklausyti žmogų. Todėl rašytinis procesas gali būti tik išskirtinis ir retas atvejis teisme. Konstitucines žmogaus teises į teismą ir saviraišką negali uzurpuoti joks įstatymas ar valdininkas.

Mes dirbsime su Teisėjų taryba, prokuratūros sistema, mes keisime šias sistemas drauge su įstatymų leidėju Seimu, Respublikos Prezidentu ir Vyriausybe. Visuomenė, bet ne valdžia turi deleguoti visuomenės atstovus į teismų ir prokuratūros savivaldos ir veiklos priežiūros struktūras.

A.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus nuteisimas už akių, be įrodymų ir įstatymų nenustatyta tvarka paskelbiant jį slapta bendradarbiavusiu su TSRS KGB, yra reto įžūlumo atvejis.

Teisingumą turinti vykdyti sistema privalo nustoti tyčiotis iš teisingumo supratimo ir įstatymų, iš žmonių. Ir, juo labiau, iš mirusiųjų, kurie nebegali apsiginti. Teisingumą vykdanti sistema negali veikti prieš valstybę ir jos piliečius, negali dangstyti nusikaltimus. O tai   labai dažni atvejai Lietuvoje.

Todėl teisėsaugos sistemos veiklos įvertinimas, pirmiausia - Seimo konstitucinė teisė ir pareiga.

Reikalaujame baigti Lietuvos Respublikos Konstitucijos NIEKINIMĄ – tiek Lietuvos Respublikos įstatymai, tiek ratifikuoti Europos Sąjungos teisiniai aktai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Konstitucinis Teismas privalo būti pasiekiamas Lietuvos Respublikos piliečiams – jie privalo turėti teisę remtis savo šalies Konstitucija ir kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Specialiojo liudytojo, TURINČIO TEISĘ MELUOTI, statusas privalo būti panaikintas.

Kiekvienas teisėjas PRIVALO VADOVAUTIS FAKTAIS IR ĮSTATYMAIS, o ne kitų teisėjų išaiškinimais - tokia įstatymų viršenybės prasmė.

Teismai ir teisėjai dažnai FORMALIAI VERTINA SITUACIJĄ, NEŽIŪRĖDAMI REIKALO ESMĖS, atsakomybę nesiedami su kalte. Atsakomybės taikymas be priežastinio ryšio su kaltininko veikomis neturėtų būti toleruojamas.

Teismai PAGALIAU TURI SUPRASTI ŽMONIŲ KALBĄ.

Dabar, regis, TEISIA PINIGAI: teismas be advokatų pagalbos „nesupranta žmonių kalbos“, o teismų posėdžiai kilnojami iš miesto į miestą.

Siūlome atkurti ir pakeisti Teismų įstatymą. Jame dar prieš dešimt metų buvo 89 straipsnis - Teisėjo baudžiamoji atsakomybė. Šis straipsnis kažkodėl buvo panaikintas 2008 09 01, ir tai sudarė sąlygas teisėjams sąmoningai manipuliuoti teise, išvengiant bet kokios atsakomybės. Siūlome įtvirtinti teisėjų baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą procesu – bylos svarstymo teisme eiga.

Kai teisėjas sąmoningai nevykdo įstatymo reikalavimo, ignoruoja Konstitucijos ir teisės normas, savo nuomonę iškelia aukščiau įstatymo, jam privalo būti keliama baudžiamoji byla už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi.

Galiojantis Teismų įstatymas sudaro galimybes teisėjams nusikalstamai piktnaudžiauti teise, prisidengiant „teisėjo nepriklausomumu“. Visiškai neaišku, ir įstatyme nėra aptarta, kiek teisės aktų pažeidimų turi padaryti teisėjas, kad „pasiektų tokį pobūdį, pavojingumą ir mastą“, kad atitiktų BK numatytus straipsnius.

Kiekvienas teisėjas turi atsakyti už savo priimtus sprendimus lygiai taip, kaip kiekvienas pilietis, o valstybei ar piliečiui žalą padarę teisėjai taip pat turi būti traukiami atsakomybėn ir privalėti atlyginti padarytą žalą.

Siūlome taip pat panaikinti ir teismų įstatymo nuostatą, kad „teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą“.

Tas teisėjų „vidinis įsitikinimas“ dažnai prieštarauja bylos įrodymams ir suteikia teisėjams galimybę piktnaudžiauti tarnyba ir priimti sprendimus, prieštaraujančius visiems bylos įrodymams. Nors įrodymai sako viena, teisėjo „vidinis įsitikinimas būna priešingas“. Teismai turi priimti nutartis, remdamiesi tik bylos įrodymais, be jokių „vidinių įsitikinimų“.

Siūlome panaikinti ir punktą, kad "Teisėjas ar teismas neatsako už žalą, atsiradusią proceso šaliai dėl to, kad byloje priimtas neteisėtas ar nepagrįstas sprendimas. Šią žalą įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka atlygina valstybė. Dėl teisėjo nusikalstamos veikos vykdant teisingumą atsiradusią ir asmeniui valstybės atlygintą turtinę ir neturtinę žalą valstybė regreso tvarka išieško iš teisėjo".

Nė vieno karto iš teisėjo nebuvo išieškota jo padaryta žala asmeniui, nors teismų padaryta žala piliečiams skaičiuojama milijonais litų. Teisėjo padaryta žala turi būti išieškota iš jo asmeniškai - tada pagaliau baigsis nevaldomas teisėjų siautėjimas.

Taip pat siūlome, kad iš baudžiamojo kodekso būtų panaikintas toks straipsnis, kaip „nepagarba teismui“. Labai dažnai nusikaltimus darantys teisėjai dar reikalauja ir „pagarbos“, ir bet kokią kritiką dėl savo nusikalstamos veiklos nedelsdami kriminalizuoja, taip užčiaupdami kritikams burnas. Tai nesuderinama su teisinės valstybės statusu.

Dabartinė teismų sistema labiau primena uždarą mafijos šeimos ratą: teisėjai priima sprendimus pagal savo „vidinį įsitikinimą“, kuris prieštarauja bylos įrodymams, niekam neatsiskaito, nes „niekas neturi teisės reikalauti pasiaiškinti“. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl Lietuva tarp „pirmaujančių“ Europoje pagal skurdo riziką ir socialinę atskirtį, kodėl žmonės netiki ateitimi mūsų Lietuvoje ir bėga iš jos.

UŽ TIESĄ TEISĖTVARKOJE!

 

Aurimas Drižius 8 687 38471

Tauras Jakelaitis 8 616 81030

Eugenijus Paliokas 8 698 34246

Zigmas Vaišvila

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto Teisingumo darbo grupė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

p.s. kitą savaitę bus suformuluoti konkretūs reikalavimai, kaip keisti Teismų įstatymą, kad teisėjai negalėtų piktnaudžiauti teise - tada bandysime surinkti 50 tūkst. žmonių parašų, kad šiuos projektus svarstytų Seimas

 

 

 

 

 

 

Peržiūros: 2952

Komentarai   

+45 # Pagarba 2018-09-06 08:44
Pagaliau žengta pačiu teisingiausiu ir reikalingiausiu keliu. Niekam nekelia abejonių ir daugybė faktų apie korumpuotą teisėsaugą, tačiau kažkodėl šis klausimas visada buvo apeinamas. Kol nebus įvesta tvarka teisėsaugoje, tol nebus tvarkos apskritai Lietuvoje. Tai pats baisiausias klanas Lietuvoje.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # Arvydas Brunius 2018-09-06 10:06
Prezidente - Jeigu sudini teisejai sudini ir ju teismai sudina ir Lietuvele su tokiais valdzios tarnais.Greit atsiusiu tamstai savo cd apie sudinus teisejus vagiu ir aferistu padejejus!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # jeronimas 2018-09-06 12:20
Trysdesimt metu Lietuva naikino.ir pavyko,nes sendien jau ir dvieju milijonu Lietuvoje nebesama net su uzvestais svetimsaliais.pagaliau pasirode spindulelis .Tikekimes naujas darinys nebus landsberginis klonas ir nebus dar vienas komitetas Lietuvai naikinti???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # anonimas 2018-09-06 17:18
Nu pagaliau atsiranda protingų,mastančių žmonių,kurie turi sugebėjima burti,organizuoti ,kad mus mulkius Lietuvius,kaip nors suorganizuotu,suvienytų ,suburtų pasiprėšinti organizuotai Respublikos Prezidentės mafijai.VALIO,VALIO VALIO žemai lenkios šiems ŽMONĖMS.Nenuleiskite rankų brangieji,milimieji ORGANIZATORIAI.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # sarh 2018-09-07 08:17
Pirmiausiai gal reiketu pradeti nuo to kad lietuva, kaip valde, taip ir valdo ta pati komunistu partija, o visi kiti, kurie uzima oficialus postus, yra tik marionetes, kurie moka kysius tai paciai komunistu patijai, kad prileistu juos prie lovio
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Vitalis Silenas. 2018-09-07 08:31
Pavelavot... kita vertus truputi palaukit, kai kas neuzilgo netiketai pasikeis(pragaras pasiims liuciferi)... turekite aiskius planus ka tuomet darysite... kita vertus ne tiek i teismus, kiek i prokurorus turetumete zvelgti pro padidinimo stikla... apskritai pritariu Jusu siulymui...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # dr.Jonas Ramanauskas 2018-09-07 17:33
Citata: "....siekiant būti FORMALIOS konstitucinės valdžios gretose,....". Parašyta VISIŠKA nesąmonė. Visiška nesąmonė. Taip toli nenuvažiuosite. Baisu. Šokate pagal kgbistų, penktos kolonos muziką. Lietuvą valdo ANTIKONSTITUCININKAI. Visi 7 seimai yra nelegitimus, neteisėti. Pasirinktas GAUJŲ į Seimą rinkimų įstatymas. Tai kai valdžia yra NETEISĖTA.... tai tos problemos ir atsiranda. Valdžia yra supuvus, antikonstitucinė. NIEKŠAI, IŠGAMOS, SMARVĖS valdo Lietuvą. Lietuvos laisvė nelaisvėje. Kas nori, gali kreiptis. Viskas vieša, Seimai informuoti, prezidentė informuota. Jeigu laikysite kitaip, REZUKTATAS bus NULINIS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Taip 2018-09-07 18:40
Ir tikejau,kad zmonems,viena grazia diena,truks kantrybe.Isgertas paskutinis kantrybes lasas.Tiesiog Lietuvoje,tokios teisesaugos ,nebuvo tikriausiai niekada.Atkurtoje nepriklausomoje valstybeje,tikeje zmones geresne ateitimi,stoveje baltijos kelije,nenujaute,kokia laukia musu ateitis.Mes esame mazas taskelis zemelapije.Maza valstybe,bet korupcija klesti.Niekas nemato,negirdi it nieko nedaro.Teismai tai nera ,nei apie ka kalbeti.Neduok dieve,pakliuti I ju akirati,busi pribaigtas.Sedesi kalejime,nezinosi uz ka.Emigruoja zmones,lekia I visas puses.Tevai gyvena vienur,vaikai kitur.Ar tai normalu!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # piliete 2018-09-07 21:19
dziaugiuos kad atirado mastanciu zmoniu kurie pradeda nuo teisetvarkos ,o tai reikejo pirmu zingsnu tai daryt ,dabar geriau veliau negu niekad ,tik ar nepavelavom
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # tadas 2018-09-08 09:08
Grybauskaute neturinti sąžinės ir atsakomybės, tad tokie ir jos teisėjai. Prezidentai turi pradėti teisėjus ne tik skirti, bet ir karti. Lukiškese.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti