Prašoma atleisti užimamų pareigų Genocido centro vadovę Teresę Birutę Burauskaitę, įvykdžiusią provokaciją valstybės vardu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (4 Votes)

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai

Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila

 

2018  m. sausio 26 d., Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui 

Viktorui Pranckiečiui

 

2018-01-05 d. LGGRTC-o interneto svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbti asmenys, kurie,  LGGRTC-o nuomone, slapta bendradarbiavo su TSRS VSK (rusiškai - KGB), t.y. tie, kurie LR įstatymų nustatyta tvarka neprisipažino, kad bendradarbiavo su šiomis tarnybomis. Tai padaryta skelbiant taip vadinamą KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalą. Su KGB slapta bendradarbiavusius asmenis skelbti tokiu būdu LGGRC-as pradėjo dar 2012 m. 

2018-01-05 d. tokiu būdu paskelbta, kad su KGB slapta bendradarbiavo jau mirę žinomi Lietuvos žmonės Donatas Banionis, Saulius Sondeckis ir kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Ši paskelbta informacija Lietuvoje ir užsienyje sukėlė didelį viešą rezonansą. LGGRTC direktorė Teresė Birutė Burauskaitė viešai patvirtino, kad tai padaryta skubotai ir politikų spaudimu. Šių asmenų ji nenurodė.

 

Tačiau Lietuvos Respublikos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo 5 str. 23 p., kuriuo šis įstatymas šio įstatymo 2010-06-30 d. pakeitimu (įstatymas Nr.XI-962) papildytas šiuo 23 punktu ir kuriuo teisinosi LGGRTC darbuotojai, suteikia teisę šiai Lietuvos valstybės institucijai tik tikrinti, analizuoti ir skelbti buvusios TSRS specialiųjų tarnybų dokumentus, bet nesutekia teisės Lietuvos valstybės vardu spręsti, ar asmuo bendradarbiavo su TSRS specialiosiomis struktūromis ir ar tai reikia viešai skelbti.

Įstatymų leidėjas teisę spręsti, ar asmuo bendradarbiavo su TSRS specialiosiomis struktūromis ir ar ne, suteikė ne LGGRTC, bet Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklai vertinti ir sprendimams dėl asmenų įrašymo į įskaitą arba viešo duomenų apie slaptą bendradarbiavimą paskelbimo priimti tarpžynybinei komisijai. Būtent tai, taip pat ir tvarką, kaip tai daroma, nustato Lietuvos Respublikos Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo (1999-11-23 Nr.VIII-1436) 4 straipsnis. Šio įstatymo 4 str. 2 dalis nustato, kad ši komisija:

„1) vertina asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklą;

2) priima sprendimus dėl asmenų, prisipažinusių slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, įrašymo į įskaitą;

3) priima sprendimus dėl viešo duomenų apie asmenis, prisipažinusių slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, paskelbimo šio įstatymo 8 str. numatytais atvejais;..“

Šio įstatymo 4 str. 2 dalis nustato, kad šios komisijos sprendimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 (iš 5-ių) komisijos nariai, visi komisijos sprendimai turi būti motyvuoti ir yra teisėti, jeigu už juos balsuoja na mažiau kaip 3 komisijos nariai.

 

Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklai vertinti ir sprendimams dėl asmenų įrašymo į įskaitą arba viešo duomenų apie slaptą bendradarbiavimą paskelbimo priimti tarpžynybinės komisijos pirmininkas Algimantas Urmonas viešai patvirtino, kad LGGRTC tiek dėl aukščiau minėtų asmenų, galimai slapta bendradarbiavusių su TSRS specialiosiomis struktūromis, tiek dėl kitų atvejų nuo 2012 metų į šią tarpžinybinę komisiją nesikreipė, nors ši komisija veikia ir teikia savo išvadas dėl kitų Lietuvos valstybės institucijų šiai komisijai pateikiamų prašymų.

Lietuvos Respublikos Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo (1999-11-23 Nr.VIII-1436) 8 str. 4 d. nustato, kad duomenys apie slaptą bendradarbiavimą su buvusiomis TSRS specialiosiomis tarnybomis skelbiami ne interneto www.kgbveikla.lt svetainėje, bet „Valstybės žiniose“, ir tai daroma tik tuo atveju, jeigu asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, per 6 mėnesius nuo šios komisijos paskelbto registravimo ir prisipažinimų priėmimo pradžios neprisipažino slapta bendradarbiavęs su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, taip pat jei pateikė žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslėpė. Apie komisijos priimtą sprendimą viešai paskelbti duomenis raštu pranešama asmeniui, slapta bendradarbiavusiam su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis. Toks asmuo šį nutarimą per 15 dienų nuo pranešimo gavimo gali apskųsti administraciniam teismui. Nutarimo viešai paskelbti duomenis vykdymas sustabdomas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

 

LGGRTC, nuo 2012 m. interneto svetainėje www.kgbveikla.lt skelbiantis asmenis, šios instutucijos atstovų nuomone, slapta bendradarbiavusius su buvusiomis TSRS specialiosiomis tarnybomis, šiurkščiai pažeidė LR įstatymų leidėjo nustatytus reikalavimus tiek dėl tokių asmenų nustatymo faktų, tiek dėl viešo paskelbimo, tiek dėl tvarkos, reglamentuojančios, kaip visa tai yra daroma. LGGRTC net nesikreipė dėl šių faktų nustatymo į Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklai vertinti ir sprendimams dėl asmenų įrašymo į įskaitą arba viešo duomenų apie slaptą bendradarbiavimą paskelbimo priimti tarpžynybinę komisiją, neprašė patikrinti šią informaciją ir neturėdama šios komisijos sprendimų tiek dėl asmenų pripažinimo bendradarbiavusiais su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, tie dėl šių asmenų paviešinimo, tai paskelbė. Paskelbimus įvykdė ne „Valstybės žiniose“, o interneto svetainėje www.kgbveikla.lt.

 

Šiomis veikomis įvykdos veikos, turinčios nusikalstamų veikų požymius: BK 154 str. (šmeižtas), 170 str. (kurstymas prieš asmenis, jų grupę), 228 str. (piktnaudžiavimas tarnybinėmis pareigomis), 229 str. (tarnybinių pareigų neatlikimas), 294 str. (savavaldžiavimas), 313 str. (mirusiųjų atminimo paniekinimas), taip pat galimą KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo suklastojimą (BK 300 str.). Šių nusikalstamų veikų tyčią patvirtina ir jų sisteminis pobūdis nuo 2012 m., a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus įrašymas į agentų sąrašą, po to – jo išbraukimas, jokių realių įrodymų, patvirtinančių a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus, a.a. D. Banionio, a.a. S. Sondeckio slaptą bendradarbiavimą nepateikimas ir jų neanalizavimas, pasiaiškinimas, kad tai padaryta politikų reikalavimu. Dėl šių priežasčių mes kreipiamės į LR Generalinį prokurorą.

Seimui atskaitinga valstybės institucija – LGGRTC – naudojama politiniais tikslais. Tai viešai patvirtino ir jos vadovė Teresė Birutė Burauskaitė. Tokiu būdu ne valstybės tikslais, bet besislapstančių politinių  veikėjų siekiams neteisėtai ir nusikalstamai naudojama ši Seimui atskaitinga valstybės institucija, be teisinio ir faktinio pagrindo šmeižiami Lietuvai nusipelnę asmenys, jie niekinami net po mirties. 

Tai visiškai diskredituoja Lietuvos valstybę ir jos vykdomą liustraciją, kiršina žmones.

 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes prašome atleisti iš užimamų pareigų LGGRTC vadovę Teresę Birutę Burauskaitę ir kitus LGGRC darbuotojus, įvykdžiusius šią provokaciją valstybės vardu.

  

 Audrius Butkevičius  Zigmas Vaišvila

    Lizdeikos g. 29, Vilnius

 

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai

Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila

 

2018  m. sausio 26 d., Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui

Gerb. Evaldui Pašiliui

 

2018-01-05 d. LGGRTC-o interneto svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbti asmenys, kurie,  LGGRTC-o nuomone, slapta bendradarbiavo su TSRS VSK (rusiškai - KGB), t.y. tie, kurie LR įstatymų nustatyta tvarka neprisipažino, kad bendradarbiavo su šiomis tarnybomis. Tai padaryta skelbiant taip vadinamą KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalą. Su KGB slapta bendradarbiavusius asmenis skelbti tokiu būdu LGGRC-as pradėjo dar 2012 m.

2018-01-05 d. tokiu būdu paskelbta, kad su KGB slapta bendradarbiavo jau mirę žinomi Lietuvos žmonės Donatas Banionis Saulius Sondeckis ir kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Ši paskelbta informacija Lietuvoje ir užsienyje sukėlė didelį viešą rezonansą. LGGRTC direktorė Teresė Birutė Burauskaitė viešai patvirtino, kad tai padaryta skubotai ir politikų spaudimu. Šių asmenų ji nenurodė.

 

Tačiau Lietuvos Respublikos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo 5 str. 23 p., kuriuo šis įstatymas šio įstatymo 2010-06-30 d. pakeitimu (įstatymas Nr.XI-962) papildytas šiuo 23 punktu ir kuriuo teisinosi LGGRTC darbuotojai, suteikia teisę šiai Lietuvos valstybės institucijai tik tikrinti, analizuoti ir skelbti buvusios TSRS specialiųjų tarnybų dokumentus, bet nesutekia teisės Lietuvos valstybės vardu spręsti, ar asmuo bendradarbiavo su TSRS specialiosiomis struktūromis ir ar tai reikia viešai skelbti.

Įstatymų leidėjas teisę spręsti, ar asmuo bendradarbiavo su TSRS specialiosiomis struktūromis ir ar ne, suteikė ne LGGRTC, bet Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklai vertinti ir sprendimams dėl asmenų įrašymo į įskaitą arba viešo duomenų apie slaptą bendradarbiavimą paskelbimo priimti tarpžynybinei komisijai. Būtent tai, taip pat ir tvarką, kaip tai daroma, nustato Lietuvos Respublikos Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo (1999-11-23 Nr.VIII-1436) 4 straipsnis. Šio įstatymo 4 str. 2 dalis nustato, kad ši komisija:

1) vertina asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklą;

2) priima sprendimus dėl asmenų, prisipažinusių slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, įrašymo į įskaitą;

3) priima sprendimus dėl viešo duomenų apie asmenis, prisipažinusių slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, paskelbimo šio įstatymo 8 str. numatytais atvejais;..“

Šio įstatymo 4 str. 2 dalis nustato, kad šios komisijos sprendimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 (iš 5-ių) komisijos nariai, visi komisijos sprendimai turi būti motyvuoti ir yra teisėti, jeigu už juos balsuoja na mažiau kaip 3 komisijos nariai.

 

Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklai vertinti ir sprendimams dėl asmenų įrašymo į įskaitą arba viešo duomenų apie slaptą bendradarbiavimą paskelbimo priimti tarpžynybinės komisijos pirmininkas Algimantas Urmonas viešai patvirtino, kad LGGRTC tiek dėl aukščiau minėtų asmenų, galimai slapta bendradarbiavusių su TSRS specialiosiomis struktūromis, tiek dėl kitų atvejų nuo 2012 metų į šią tarpžinybinę komisiją nesikreipė, nors ši komisija veikia ir teikia savo išvadas dėl kitų Lietuvos valstybės institucijų šiai komisijai pateikiamų prašymų.

Lietuvos Respublikos Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo (1999-11-23 Nr.VIII-1436) 8 str. 4 d. nustato, kad duomenys apie slaptą bendradarbiavimą su buvusiomis TSRS specialiosiomis tarnybomis skelbiami ne interneto www.kgbveikla.lt svetainėje, bet „Valstybės žiniose, ir tai daroma tik tuo atveju, jeigu asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, per 6 mėnesius nuo šios komisijos paskelbto registravimo ir prisipažinimų priėmimo pradžios neprisipažino slapta bendradarbiavęs su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, taip pat jei pateikė žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslėpė. Apie komisijos priimtą sprendimą viešai paskelbti duomenis raštu pranešama asmeniui, slapta bendradarbiavusiam su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis. Toks asmuo šį nutarimą per 15 dienų nuo pranešimo gavimo gali apskųsti administraciniam teismui. Nutarimo viešai paskelbti duomenis vykdymas sustabdomas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

 

LGGRTC, nuo 2012 m. interneto svetainėje www.kgbveikla.lt skelbiantis asmenis, šios instutucijos atstovų nuomone, slapta bendradarbiavusius su buvusiomis TSRS specialiosiomis tarnybomis, šiurkščiai pažeidė LR įstatymų leidėjo nustatytus reikalavimus tiek dėl tokių asmenų nustatymo faktų, tiek dėl viešo paskelbimo, tiek dėl tvarkos, reglamentuojančios, kaip visa tai yra daroma. LGGRTC net nesikreipė dėl šių faktų nustatymo į Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklai vertinti ir sprendimams dėl asmenų įrašymo į įskaitą arba viešo duomenų apie slaptą bendradarbiavimą paskelbimo priimti tarpžynybinę komisiją, neprašė patikrinti šią informaciją ir neturėdama šios komisijos sprendimų tiek dėl asmenų pripažinimo bendradarbiavusiais su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, tie dėl šių asmenų paviešinimo, tai paskelbė. Paskelbimus įvykdė ne „Valstybės žiniose“, o interneto svetainėje www.kgbveikla.lt.

 

Šiomis veikomis įvykdos veikos, turinčios nusikalstamų veikų požymius: BK 154 str. (šmeižtas), 170 str. (kurstymas prieš asmenis, jų grupę), 228 str. (piktnaudžiavimas tarnybinėmis pareigomis), 229 str. (tarnybinių pareigų neatlikimas), 294 str. (savavaldžiavimas), 313 str. (mirusiųjų atminimo paniekinimas), taip pat galimą KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo suklastojimą (BK 300 str.). Šių nusikalstamų veikų tyčią patvirtina ir jų sisteminis pobūdis nuo 2012 m., a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus įrašymas į agentų sąrašą, po to – jo išbraukimas, jokių realių įrodymų, patvirtinančių a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus, a.a. D. Banionio, a.a. S. Sondeckio slaptą bendradarbiavimą nepateikimas ir jų neanalizavimas, pasiaiškinimas, kad tai padaryta politikų reikalavimų. Todėl būtina nustatyti ir ištirti nusikalstamas veikas ir politikų, kurie valstybės instituciją – LGGRTC – panaudojo ir įtakojo atlikti nurodytas neteisėtas ir nusikalstamas veikas.

Dėl mirusiųjų atžvilgiu jų atminimo paniekinimo, LGGRT savavaldžiavimo ir šmeižto prašome prokuratūrą surašyti reikalavimus pradėti ikiteisminį tyrimą, nes patys mirusieji jau nebegali kreiptis dėl to.

 

Atsižvelgiant į išdėstytą, prašome pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LGGRT centro darbuotojų ir šias nusikalstamas veikas juos paįtakojusių asmenų nusikalstamų veikų, taip pat surašyti prokuroro reikalavimus pradėti ikiteisminį tyrimą mirusiųjų atveju dėl nusikalstamų veikų pagal BK 154 str., 294 str. ir 313 str.

 

 

 

 

Audrius Butkevičius Zigmas Vaišvila

Lizdeikos g. 29, Vilnius

 

Peržiūros: 1913

Komentarai   

+16 # uj 2018-01-29 10:53
reikia atleisti tada ir prezidente arba Lansbergi(Vytuka),nes ji tiesiogiai duoda uzsakymas-ka iskelti i dienos svisa
sekantis -gali būti A.Butkevicius ir Vaisvila(su,galbut netikrais Burauskaites skiepais nuo KGB),geriau parasyukite-kada bus Maidanas ir kur...
suprantama,kad sneizti(arba remtis archyvu duomenimis) ir kelti i voratinkli-negalima meno srities darbuotoju-bet valstybes vadovai9ypac buve 1990m.,kai sprendesi Lietuvos likimas) -turi būti skaidrus...,jei ne-tokia ir turime
geriau jus -ieskokite mergaites iki nustatyto laiko -turite rasti,po to vel trauksite bylas is maiso...voratinkliais apaugusio
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # jeronimas 2018-01-29 14:59
Kadangi Lietuvoj teisine valstybe egzistuoja tik isitinais atvejais,tai idomu ,kokiam atvejuj bus priskiriami signataru pareiskimai? Valdzia uzgrobe kolaborantai ,jau nebesiskaito su niekuo.Prezidento Pakso byloje nutartis EZTT nevykdoma jau kiek metu?? O ar bent kas is valdzios niekseliu buvo bent zodeliu pabartas?? Todel sakau ,kad Lietuvos teisine sistema kaip greito algio humoras,stipriai apgailetini.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti