D.Grybauskaitės gauja pavogė žymiai daugiau, nei Lietuvos prašo "Snoro" savininkas V.Antonovas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

D.Grybauskaitės gauja pavogė žymiai daugiau, nei iš Lietuvos prašo "Snoro" savininkas V.Antonovas

 

„Laisvas laikraštis“ gavo buvusio „Snoro“ savininko V.Antonovo ieškinį prieš Lietuvos Respubliką, kuriuo prašoma priteisti 557 mln. eurų už atimtą turtą - banko "Snoras" akcijas bei sužlugdytą bankininko reputaciją.

 

Aurimas Drižius

 

V.Antonovas savo ieškinį grindžia tokiais motyvais:

 

Premjero Andriaus Kubiliaus ir finansų ministrės Šimonytės 2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 1329 nutarimas "DĖL AKCINĖS BENDROVĖS BANKO SNORAS AKCIJŲ PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS" yra neteisėtas ir nepagrįstas.

Kaip žinia, A.Kubiliaus vyriausybė tą dieną priėmė nutarimą, kuriame sakoma : " Lietuvos banko 2011 m. lapkričio 16 d. pateikta išvada, kad yra reali grėsmė, jog akcinė bendrovė bankas SNORAS artimiausiu metu turės likvidumo problemų, taip pat reali grėsmė, kad bankas yra nemokus, ir atsižvelgdama į Lietuvos banko pasiūlymą spręsti klausimą dėl akcinės bendrovės banko SNORAS akcijų paėmimo visuomenės poreikiams ir į tai, kad Lietuvos bankas paskelbė akcinės bendrovės banko SNORAS veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskyrė banko laikinąjį administratorių, tačiau ši jau pritaikyta poveikio priemonė ir kitos Lietuvos banko ar kitų valstybės institucijų pagal teisės aktus galimos taikyti priemonės, atsižvelgiant į akcinės bendrovės banko SNORAS finansinę padėtį, banko akcininkų ir vadovų pasirengimą ir galimybes užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį banko valdymą ir imtis operatyvių ir tinkamų banko veiklos stabilumą ir patikimumą užtikrinančių veiksmų, nėra pakankamos bankų sistemos stabilumui ir patikimumui užtikrinti, o tam, kad valstybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytais principais, galėtų imtis veiksmingų gana reikšmingą bankų sistemos rinkos dalį užimančio banko indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus bei visos bankų sistemos stabilumą ir patikimumą apsaugančių priemonių, būtina akcinės bendrovės banko SNORAS akcijas paimti visuomenės poreikiams, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paimti akcinės bendrovės banko SNORAS (juridinio asmens kodas – 112025973, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7, LT-03221, Vilnius) akcijas visuomenės poreikiams".

 

 

Kitaip sakant, A.Kubiliaus nutarimas remiasi jau minėta Lietuvos banko išvada, kad "Snoras" artimiausiu metu turės likvidumo problemų".

Nepakeičiamas Lietuvos krizių premjeras

 

Tačiau dar 2014 m. paaiškėjo, kad minėta LB pažyma yra klastotė, "Snoras" buvo mokus, o LB valdytojas Vytas Vasiliauskas, Seimo laikinosios komisijos paprašytas pateikti dokumentus, kuriais remiasi minėta LB išvada, atsisakė ją pateikti. LB revizoriai parašė pažymą, kad beveik visos "Snoro" išduotos paskolos yra blogos, nors tokių buvo tik nedidelė dalis.

"Lietuvos bankas mums pateikė apie 100 psl. ataskaitą labai stambiu šriftu su įvairiais skaičiais, tačiau mes norėjome, kad būtų pateikti ir šiuos skaičius pagrindžiantys dokumentai, - LL pasakojo Seimo laikinosios komisijos "Snoro" bankrotui ištirti pirmininkas Valentinas Mazuronis, - nes Lietuvos bankas beveik visas "Snoro" paskolas buvo priskyręs blogoms paskoloms, ir tokiu būdu parodė, kad bankas bankrutavęs. Ten buvo keli punktai, iš kurių susidėjo tas "Snoro" tariamas nemokumas - jam neva buvo padaryta 4 mlrd. litų žala. ir mes norėjome, kad būtų pateikti šių skaičių įrodymai - nekilnojamas turas ir pan. Norėjome gauti paaiškinimus, kuo remiantis Lietuvos bankas taip nusprendė, tačiau jie atsisakė pateikti tokius duomenis".

Minėtos Seimo laikinosios komisijos išvados fragmentas:  

 "II. Komisija konstatuoja: 20 11. Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 04- 04RN patvirtinta darbo grupė, vadovaujama Manto Mendelevičiaus, kuriai buvo pavesta apsvarstyti visas problemas susijusias su AB banku „Snoras“; Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V2011/ (1.7-0202)-02-143 patvirtinta akcinės bendrovės banko „Snoras“ inspektavimo komisija, vadovaujama Irmanto Žadeikos, pradėjo neeilinį banko „Snoras“ inspektavimą; Darbo grupė ir Inspektavimo komisija atliktų darbų ataskaitos Lietuvos banko valdybai nepateikė iki šiol; Lietuvos banko valdybos posėdžiui 2011 m. lapkričio 16 d. buvo pateiktas „Tarnybinis raštas“ pasirašytas M. Mendelevičiaus ir I. Žadeikos, kuriuo vadovaujantis Lietuvos banko valdyba 2011 m. lapkričio 16 d. priėmė nutarimą dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo stabdymo ir rekomendacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybei perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams. Teisės aktus dėl AB banko „Snoras“ išskaidymo parengė Lietuvos bankas. Medžiagos, iš kurios galima įvertinti galimai padarytą žalą Komisija neturi. 2012-05-30 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 10, prieš 2, susilaikė – 0. 12. Dokumentas ar kitoks įrodymas, įrodantis galimą AB banko „Snoras“ turto sumažėjimą iki 2011 m. lapkričio 16 d., nurodytą 2011 m. lapkričio 16 d. „Tarnybiniame rašte“ dėl AB banko „Snoras“, laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus Saimono Friklio (Simon Freakley) ataskaitoje iki 2011 m. lapkričio 24 d. ar bankrutuojančios AB banko „Snoras“ administratoriaus Neilo Kuperio (Neil Cooper) ataskaitose iki 2011 m. gruodžio 7 d., Komisijai pateiktas nebuvo. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. 13. Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo sustabdymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams ir Lietuvos banko sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo AB bankui „Snoras“ buvo priimti skubotai ir nepakankamai pagrįstai. Šie sprendimai sudarė prielaidas atsirasti didelėms išlaidoms skolinantis iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų padengti valstybės garantuojamas sumas indėlininkams už lėšas laikytas AB banke „Snoras“. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 5, susilaikė – 0. 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priimdama sprendimą nacionalizuoti AB banką „Snoras“ ir teikdama Seimui įstatymų pakeitimus skubos tvarka, nedisponavo pakankamai išsamia informacija, neapsvarstė visų aplinkybių ir galimų pasekmių". 

 

V.Antonovas : Toks Kubiliaus vyriausybės nutarimas buvo neteisėtas

Todėl V.Antonovo ieškinyje prieš Lietuvą ir teigiama, kad minėta vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1329 yra nepagrįstas ir neteisėtas.

Tai, kad šis nutarimas yra nusikalstamas, pagrindžia ir tokios aplinkybės ir klausimai, kurie iki šiol neatsakyti: 

1. Lietuvos vyriausybė iki šiol neatsako, kokios aplinkybės ir faktai patvirtina teiginį, kad "Snoras" taps nemokus, nors iki pat 2011-11-16 bankas veikė normaliai, vykdė visas operacijas ir įsipareigojimus. Paskelbus bankui moratoriumą, ir kilus indėlininkų panikai, buvo bandoma atgaivinti jo veiklą, tačiau banko akcininkai tam įtakos nebeturėjo, nes buvo nušalinti.

2. Kodėl priemonės pagal Lietuvos banko taikomą moratoriumą buvo nepakankamos spręsti likvidumo problemas?

3. Kodėl Lietuvos bankas negalėjo panaudoti kitų patvirtintų teisinių priemonių siekiant sustiprinti finansinį "Snoro" stabilumą?

V.Antonovas nurodo, kad Lietuvos įstatymai aiškiai nurodo, kokių priemonių Lietuvos bankas turėjo imtis tam, kad sustiprinti finansinį bankinės sistemos stabilumą - tai numato įstatymas "Dėl finansinio stabilumo", kuris sako, kad, priemonės, skirtos stiprinti finansinį stabilumą, gali būti taikomos laikinai, išskirtinių aplinkybių laikotarpiu, arba jei yra reali grėsmė stabilumui ir patikimumui bankų sistemos.

Finansinio tvarumo įstatymas aiškiai sako, kad šio įstatymo tikslas ir paskirtis

1. Šio įstatymo tikslas – numatyti priemones, stiprinančias bankų sistemos finansinį tvarumą, siekiant apsaugoti svarbius visuomenės interesus.

2. Šiame įstatyme nustatomos priemonės, kurių prireikus gali būti imamasi Lietuvos Respublikoje įsteigtų bankų ir užsienio bankų filialų finansiniam stabilumui ir patikimumui stiprinti, jų taikymo tikslai, sąlygos ir tvarka.

2 straipsnis. Finansinio stabilumo stiprinimo priemonės ir jų taikymas

1. Pagal šį įstatymą gali būti taikomos šios finansinio stabilumo stiprinimo priemonės:

1) valstybės garantija;

2) banko turto išpirkimas;

3) valstybės dalyvavimas banko kapitale;

4) banko akcijų paėmimas visuomenės poreikiams.

 

"Lietuvos banko komisijos tarnybinė pažyma negalėjo būti pretekstas uždaryti banko, nes "Finansinio tvarumo įstatymas" numato, kad LB tokių priemonių gali imtis tik turėdama Lietuvos banko išvadą, - teigia V.Antonovas, - iki šiol banko akcininkams nebuvo pateikta minėta LB tarnybinė pažyma". 

Nors "Finansinio tvarumo įstatymas" numato, kad LB nusprendęs imtis priemonių dėl banko finansinės padėties, jo vadovai ir akcininkai apie tai informuojami raštu.  Bankas atsako į gautą LB pranešimą ir raštu privalo informuoti valdžios instituciją, jeigu jie sutinka su priemonėmis, kurias siūlo LB. Tačiau "Snoro" akcininkų atveju nei jo valdytojai, nei akcininkai nebuvo informuojami apie LB sprendimus, visi sprendimai buvo priimami slapta ir vienašališkai. 

Pasak V.Antonovo, apie LB priemones sustabdyti "Snorą" jie sužinojo, kai LB atstovai viešai pareiškė, kad kodėl banko atžvilgiu buvo panaudotos pačios griežčiausios priemonės. LB pareiškė, kad "Snoro" inspektavimo rezultatai parodė, kad banke "vyksta fataliniai pažeidimai", ir kad lapkričio 16 d. nutarimo pagrindas taikyti poveikio priemonės buvo patikrinimo, kurį Lietuvos banko valdyba pripažino gavusi lapkričio 16 d. ryte.

Tačiau V.Antonovas teigia, kad "Snoro" veiklą iki pat jo uždarymo prižiūrėjo audito bendrovė "Ernst & Young". Audito bendrovė kasmet audituoja banko veiklą ir patvirtino, kad paruošti pagal finansinės atskaitomybės dokumentai atitinka Tarptautinius apskaitos standartus. Be to, bankas kasmet išlaikė bankų kontrolę vykdančio Lietuvos banko departamento patikrinimą.

"Banko akcijų paėmimas visuomenės reikmėms nebuvo pagrįstas nei teisiškai, nei faktiškai, vyriausybė nepaaiškino, kokiu tikslu yra nusavinamos banko akcijos, - teigia V.Antonovas, - vyriausybė net nebandė taikyti kitų finansinio tvarumo įstatyme numatytų priemonių, o tiesiog nusavino akcijas. Tai, kad bankui buvo apskelbtas moratoriumas, paskirtas jo administratorius, o vėliau paskelbtas bankrotas, rodo, kad vyriausybė neturėjo jokio visuomeninio intereso atimti šias akcijas". 

V.Antonovas įrodinėja, kad visi tie veiksmai buvo padaryti per labai trumpą laiką - 8 dienas. "Perėmusi banko akcijas, Lietuvos vyriausybė nieko nepadarė, kad bankas galėtų toliau veikti, ir kaip numato Finansinio tvarumo įstatymas. Tačiau vyriausybė iš karto atšaukė banko licenciją ir iškėlė jam bankroto bylą. Tai reiškia, kad Vyriausybė turėjo vienintelį tikslą - sunaikinti banką, nes jokių žingsnių tam, kad jis galėtų toliau veikti, nebuvo imtasi. Tai, kad bankų sistema toliau sklandžiai dirbo, įrodo, kad jokių priemonių "Snoro" likvidumui palaikyti nereikėjo".

Finansinio tvarumo įstatymo 3 straipsnis " Finansinio stabilumo stiprinimo priemonių panaudojimo aplinkybės ir principai" nurodo, kad :

1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija taiko finansinio stabilumo stiprinimo priemones, kai yra šios aplinkybės:

1) yra Lietuvos banko išvada, kad bankas turi likvidumo problemų arba kyla reali grėsmė, kad turės likvidumo problemų, ir Lietuvos banko pagal teisės aktus galimos taikyti priemonės yra nepakankamos banko likvidumo problemoms spręsti, arba yra išvada, kad kyla reali grėsmė, jog bankas taps nemokus;

2) turėdama pagrindą daryti išvadą, kad netaikant šio įstatymo nustatytų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių kils grėsmė bankų sistemos stabilumui ir patikimumui".

 

Šiuo atveju V.Antonovas sako, kad LB patvirtintos pažymos nebuvo, o buvo tik LB laikinos komisijos tarnybinė pažymą, su kuriuo banko akcininkai nebuvo supažindinti.

 

Finansinio tvarumo įstatymas numato, kad "Priėmus sprendimą bankui taikyti finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, bankas ir (arba) banko akcininkai (užsienio banko filialą įsteigęs asmuo) apie tai informuojami raštu. Rašte nurodoma finansinio stabilumo stiprinimo priemonė ir jos taikymo sąlygos. Bankas ir (arba) banką kontroliuojantys akcininkai (užsienio banko filialą įsteigęs asmuo) gautame rašte nustatytais terminais privalo sprendimą dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo bankui priėmusią instituciją informuoti, ar sutinka su pasiūlytomis finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo sąlygomis".

 

"Niekas mūsų nei banko raštu neinformavo apie priimtus sprendimus, o minėta LB pažyma iki šiol yra įslaptinta", - sako V.Antonovas.

Ši išvada taip pat patvirtinama per labai trumpą laiką, per kurį visi šie sprendimai, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 8 dienų kursą. Pasitraukimas iš akcijų sandėlyje akcininkų turimų nėra lėmė tai, kad Vyriausybė, kaip akcininko įgyvendino keletą veiksmų išsaugoti banko stabilumą. Priešingai, akcijų atšaukimas prieš kurį licencijos galiojimo panaikinimo ir banko bankroto bylos pradžios. Todėl Banko akcijų atšaukimas neturėjo savęs svarbą, ir kartu su kitomis veiksmų ir verslo aktų buvo siekiama sustabdyti AO banką "Snoras". Lietuvos bankas beveik iš karto (po 8 dienos) turi būti pradėtas, Roval bankroto byla, kuri apima Banko atsisakymą mokėti skolas ir įsipareigojimų vykdymą. Iki šiol, banko bankroto procedūra dar nesibaigė. Nėra efektyvus ir veiksmingas veiksmų ėmėsi vyriausybės ir bankų sistemos ir toliau veiks kaip įprasta. Tai įrodo, kad pareiškėjo nuosavybės teisė į Banko akcijas nebuvo svetimi, nes bankų sistemos grėsmę, o ne dėl to, kad likvidumo ar nemokumo grėsmės, bet tik dėl to, kad nepagrįstai, ko gero, politinės ar kitoks neteisėtas motyvas.

Apie tai, kad "Snoras" buvo neva išvgotas, ir kad jį reikėjo kuo greičiau uždaryti, tai V.Antonovas vėl cituoja įstatymus, šį kartą LB parengtus bankų inspektavimo nuostatas: 

"Rengiami du inspektavimo ataskaitos egzemplioriai. Ataskaita turi būti parengta ir pirmasis jos egzempliorius turi būti pasirašytinai įteiktas bankui arba išsiųstas jam registruotu laišku ne vėliau kaip per 20 dienų nuo inspektavimo pabaigos. Antrasis ataskaitos egzempliorius lieka Departamente" .

Niekas mums nepateikė jokių inspektavimo ataskaitos, o apie banko uždarymą išgirdome iš žiniasklaidos", - sakė V.Antonovas.

 

Peržiūros: 5144

Komentarai   

+17 # matai 2016-09-08 10:51
arba sebrams pavogti ir pasidalinti banka yra draugiskiau,nes ne visi plesikai pasidalina-o cia buvo padalinta gausiai ypac administratoriams,kurie is tu pinigu padare brexit didziojoje Britanijoje,sveikintinas musu indelis i ES reforma ,kada musu zmones prareges ir nerinks komunistu
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Kubiliau, tu vagis 2016-09-09 12:48
Ar buvo tos teisinės nuostatos numatytos ir įvertintos LR Vyriausybės 2011 11 16 d. nutarime Nr.1329 “ Dėl akcinės bendrovės banko Snoras akcijų paėmimo visuomenės poreikiams“ ? Aišku,- ne! Išvadoje: minėtas A.Kubiliaus konservatorių vyriausybės priimtas nutarimas yra nemotyvuotas, nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas pažeidžiant Konstitucijos 23 str., Finansinio tvarumo įstatymo 2.3 ir 8 str..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # teisininkas 2016-09-09 12:49
Pagal šalies Konstituciją nuosavybė iš savininko gali būti paimama arba nuosavybės teisių ribojimai nustatomi tik tuomet , kai toks paėmimas arba nuosavybės teisių ribojimas yra numatytas įstatymo , t.y. nuosavybę iš savininko galima paimti tik visuomenės poreikiams ir tik teisingai atlyginus! Priimant sprendimą dėl banko Snoras paėmimo visuomeniniams poreikiams, A.Kubiliaus vyriausybė. tuo pat metu privalėjo nustatyti ir konkretų atlyginimo už paimamą nuosavybę dydį , tokio atlyginimo savininkui išmokėjimo tvarką , apie nuosavybės paėmimą ir apie atlyginimo už ją dydį bei kitas sąlygas savininkui turi būti pranešta dar prieš priimant sprendimą dėl nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams. Ir kol institucija, ketinanti priimti sprendimą dėl nuosavybės priėmimo ir savininkas nepasieks susitarimo dėl atlyginimo už paimamą nuosavybę ir nebus pasirašytas raštiškas šalių susitarimas, ar kol jų ginčo neišspręs teismas nuosavybė iš savininko negali būti paimama!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # SNORAS 2016-09-09 13:07
Manau jau greit Antonovas pagarsins pavardes visų vagių, atsiprašau, visų valdžios vyrų, kai žinomi šalies žmonės atsiėmė indėlius ir pinigus iš savo sąskaitų, esant jau uždarytam Snoro bankui, kai bet kokios finasinės operacijos buvo draudžiamos. Sužinosime daugiau pavardžių, ne tik G.Degučio. Iš tiesų įvairiems seimūnams ir kitokiems pareigūnams, partiniams konservatoriams bei liberalams mažai nepasirodys.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # PAGARBA 2016-09-11 19:53
Antonovui. Pagarba. Ieškinio nuorašus dar reikėtų išsiųsti JAV gosdepui, skirstančiam LR prezidentus, ir Briuseliui, Lietuvos kaip kolonijos savininkui
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # LEONAS 2016-09-08 12:19
Tęsiant temą "rusai puola".NUO KO VISKAS PRASIDĖJO? Snoro bankas norėjo pirkti bankrutavusio Chrysler padalinį Švedijoje Volvo lengvujų automobilių gamyklą. Amerikonai užsiožiavo, norėdami pašalinti varžovą, užvirė visą šitą košę. ,,Šalom, Dalia, čia toks ruselis nori mūsų gamyklą nupirkti. Atsimeni, kai Leningrade mokeisi, ruseliai tau nusirašyt neduodavo ? Yes, dabar gali atkeršyti jiems” – maždaug taip ,,užsisuko” šis nusikaltimas, atnęšęs paprastiems žmonėms nelaimę. KAS BAISIAU – TRĖMIMAS Į SIBIRĄ AR 26-IS METUS VYKDOMAS TAUTOS GENOCIDAS?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Dabar 2016-09-09 12:26
lauksime,kada bus areštuotas Lietuvos turtas ne tik Rusijoje, bet ir kitose šalyse, kad kompensuoti padarytą žalą SNORO akcininkams.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Batai 2016-09-08 13:40
Prasidedant naujiems mokslo metams, į sostinės savivaldybės valdomus darželius nepateks apie 4,8 tūkst. vilniečių vaikų.Taigi arteja dar vienas smegenu plovimo sou "rinkimai" Zmones vis dar gyvena iliuzijoje,kad jie kazka isrinks ir kazkas del Ju geroves stengsis, atsakymas: To niekada nebuvo ir nebus , sekancia diena po rinkimu, Jums spjaus i veida, o jeigu bus maza dar dades, Sita info tik parodo, kad tai yra visos Lietuvos ir paciu zmoniu kuriems patiketas valstybes vairas GEDA ir visiskas Fiasko, pradedant auksiniais tualetais ir baigiant auksinem kariuomenes sakutem.Lietuvoje gimstamumas katastrofiskai mazas, del masines emigracijos, net ir tie gime mazi pilieciai, jie negali buti pilnaverciai salies pilieciai, nes "biurokratams" svarbiau prasukti eiline varke.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # reideriai 2016-09-08 17:44
Grybauskaite su koncervais uzreideriavo banka, dabar pastate neveiksnu klapciuka ir ciulpia valstybes pinigus, garbe, oruma, o gal ir keicia santvarka! kgb-istiniai likuciai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # O aš 2016-09-08 17:46
Cituoja reideriai:
Grybauskaite su koncervais uzreideriavo banka, dabar pastate neveiksnu klapciuka ir ciulpia valstybes pinigus, garbe, oruma, o gal ir keicia santvarka! kgb-istiniai likuciai

vis prisimenu buvusį seimo narį Sacharuką, kuris yra konservatorius palyginęs su Daktarų grupuote ir pasakęs, kad Daktaras yra šventasis palyginant su konservatoriais, vis prisimenu jį kai,, išlenda ,,konservatorių machinacijos. Gal dabar vėl galėtų ponas Degutis vyresnysis plačiai paaiškinti visuomenei kad jo žmona tiesiog šventoji, o joperio sėkla Degučiukas ne vagis?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # saulėlydis 2016-09-08 17:45
“SNORO ADMINISTRAVIMAS” – NEAIŠKIŲ SKOLŲ GRĄŽINIMAS? Beje, kam ir už ką buvo galimai “grąžinamos skolos”, uždarant bei “administruojant” “Snoro” banką? Ar tik ne už itin brangią 2009-jų metų prezidentės rinkimų kampaniją? Tokia rinkimų kampanija, po kurios dauguma žmonių lyg įzombinti balsuoja už jiems tuomet beveik nepažįstamą moteriškę, kainuoja nemažai…O kiek dar kainavo “Vilties prezidentės” įvaizdžio, kuriuo tada ilgam susirgo net kai kurie nuostabūs žmonės, komponavimas? Žmonių įzombinimas yra nelengvas bei brangiai kaštuojantis vyksmas…
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Vytas 2016-09-08 17:47
aš sakiau,kad bestija,su ožiu ir kubiliniais užgrobė geriasią banką
Snorą
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Zigmas 2016-09-09 00:14
zinant , kad LB vadovauja buves neklystanciosios rinkiminio stabo
virsikinyyykas, teisininkas, ir siktmonyte skolinimosi specialiste..., tai
visai ne nuostabu - dinastijos valdzia tesiasi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # KO NORĖT?? 2016-09-09 00:16
Korumpuota Šimonytė pardavė švedų bankams Lietuvą. Ko dar norėt? O
ką jau čia kalbėt apie Snorą? Ir dar, dėkokite tai kumelei, kad
būdama ministre leido skandinavų bankams nemokėti mokesčių.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # SAULIUS 2016-09-09 13:24
Cituoja Vytas:
aš sakiau,kad bestija,su ožiu ir kubiliniais užgrobė geriasią banką
Snorą

Kadangi vykdė Snoro nacionalizaciją neturėdami tam įstatymų, tai įvyko ekspropriacija. Ir taškas. Išvada: Lietuvos valdžiažmogiai pralaimės bet kuriame arbitražo teisme.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # senis 2016-09-08 17:48
Snoras buvo patvarkytas prie Kubiliaus vyriausybės ir jo finansininkės
Simonytes, tai kas ta Baltraitienės medžiokle arba Oleko saukstai …….nulis sveiku…
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # tiurmon 2016-09-08 20:15
grybauskaitę
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Jonė 2016-09-08 20:16
Grybauskaitės šiknoje jau fitilis dega
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Mykolas 2016-09-08 20:18
Banką apiplėšti, tai ne vištą pavogti ir net ne bankomatą apiplėšti, todėl nacionalizacijos ir tyčinio bankroto organizatoriai ir vykdytojai Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas ir Ko turi būti teisiami ir pasodinti į kalėjimą už didelę žalą Valstybei. Vagys turi sėdėti kalėjime, o ne Prezidentūroje ar Vyriausybėje.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # žiurkės 2016-09-09 00:12
Dar banke yra ir vietinių "žiurkių" , kurie uoliai padėjo bankroto
administratoriui vogti pinigus- tai Modestas Keliauskas, Vytautas
Buinauskas, Liudas Masuolas, Jurgita Bliumin, Vitoldas Mazolevskis!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # E.J. 2016-09-09 00:10
Penkerius metus buvo pilamas purvas ant snoro akcininku ir kazkokie kuperio
ir vasiliausko milijonu radimai ir praradimai ir vis skirtingos sumos ir
jokios logikos, o cia viskas aisku, kam vogti ir zlugdyti savo versla, kur
logika?Baranauskas manau teisus, o vagys- valdziazmogiai, o vasiliauskas
-kvailys, kuris bus padarytas iesmininku, nes aklai vykdė globalistu
plana.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Vagis Adomonis 2016-09-09 00:11
SNORO banko 3 mlrd.Lt (868,9 mln.EUR) paskolų portfelį pardavė tik už
580 mln.Lt (169 mln.EUR)!!! Kitaip sakant, tiesiog pavogė. Apvogė banko
kreditorius visiškai. Taip išeina, kad tikrieji SNORO vagys yra
Vasiliauskas, Šimonytė, Kuperis su Frikliu, o dabar dar ir Adomonis su
Sutkiene bei Rimšeliu, ir, aišku, kad didžiausias vagis yra SNORO banko
Kreditorių komiteto pirmininkė Aurelija Mažintienė. O visi šie vagys
tarpsta po ponios iš Daukanto aikštės "stogu"!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # GENE 2016-09-09 00:13
LIETUVA AVINU. VALSTYBIE. KITOJE. VLSTYBIEJA. UZ. SNOROBANKA. IR
IDOPIZDENCE AFIORA SENAI TUPIETU. LUKISKIES. KAMEROJE
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # taip jau buna 2016-09-09 12:21
kaip karo nusikalteliai, teroristu remejai, vagys ir aferistai kaip grybauskaite bei jos chunta gauna valdzia.. diktatorinis grybes rezimas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Linas 2016-09-09 12:22
Įdomu, kodėl nesigirdi apie naujo kalėjimo statybas. Juk turėtų žvelgti į ateitį sisteminiai. Negi jiems Lukiškės patinka?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Gen.prokurore 2016-09-09 12:23
O kodėl vagiui Kuperiui neišrašytas Europos arešto orderis, juk per jį Daukanto aikštės ponia Daša Polikarpowna Grybowska ir konservuotų kubiloidų chunta išvogė Snoro kreditorių pinigus. Tai kur dingo Kuperis??? Kur dingo šimtai milijonų eurų???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # jOKIMAS 2016-09-09 13:05
geda uz tokia valstybe ir teisesauga, bankas buvo necivilizuotai
uzdarytas,pakviesti neaiskus veikejai uz didelius pinigus ir svarbiausia ju
funkcija atrodo buvo kad niekas nesurastu galu. Zmones is valdzios istrauke
savo pinigus ir viskas tylu? taip ir turi buti? tai apie koki cia
patriotizma, skaidruma postringauja prezidente ir konservatoriai? ka galima
galvoti apie tokia sali. Daugybe zmoniu paliko be nieko- viskas paviesinta
ir tyla! va cia tai europine tvarka
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # TIK MĄSTANTIEMS 2016-09-09 15:49
Tuo pačiu norėčiau visiems priminti ir dar vienų SNORO istorijos „didvyrių“ pavardes, o tiksliau kelių parlamentarų, o dar tiksliau Seimo laikinosios tyrimo komisijos narių pavardes, kurie paskutinio Komisijos posėdžio metu išėjo iš posėdžių salės ir tokiu būdu sužlugdė balsavimą ir galutinį išvadų patvirtinimą, nes jos buvo nepalankios tiek Lietuvos banko vadovui V. Vasiliauskui, tiek ir A. Kubiliaus vadovaujamai vyriausybei. Nėra kvorumo, nebus ir išvadų, pasakė konservatoriai ir liberalai, dirbę Seimo laikinojoje komisijoje. Tai A. Anušauskas, R. Dagys, J. Razma ir S. Šedbaras bei P. Auštrevičius ir S. Bogušis. Manau, kad šie „garbūs“ ponai turėjo ką slėpti nuo visuomenės. Ir jie ne tik sužlugdė Seimo komisijos tyrimą, bet ir tokiais savo veiksmais padėjo vėliau D.Grybauskaitės statytiniui V.Vasiliauskui ir Co iššvaistyti bei išgrobstyti AB banko SNORAS indėlininkų turtą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # MYKOLAS 2016-09-11 19:48
O kur Lietuvos Banko valdybos narių: V.Vasiliausko, R.Kuodžio, A.Misevičiaus, D.Petrausko, V.Gerulavičiaus atsakomybė prieš įstatymą? Juk jie, be jokio pagrindo bei dokumentų, 2011-11-16d. pirmieji ir priiminėjo tuos sprendimus “suvalstybinti” ir subankrotinti Snorą?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Jonaitis 2016-09-11 19:49
Lietuva turi iš ko pasimokyti.Po Snoro “nusavinimo” reikėjo kratas padaryti V.Vasiliausko ir D.Grybauskaitės namuose.O kiek kartų buvo galima S.FriklĮ pasodinti?Tai ne vienkartinės vagystės.S.FriklĮ galima ir dabar suimti ir pasodinti.5 metai po jo aferų nepraėjo ,o net ir dabar vykdomos.Bankas iki šiol nelikviduotas.Per daug turto turėjo?Kodėl visa Lietuva už juos turės mokėti?Jei jie pavogė,reiškia pinigai kažkur dar tebekabo?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # valentinas 2016-09-17 10:16
socialistine santvarka, bent yurejo tiksla, pastatyti komunuzma. Idomu koks kapitalizmo tikslas, nebent nustekenti Tauta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti