skip to Main Content
D.Grybauskaitės gauja pavogė žymiai daugiau, nei iš Lietuvos prašo „Snoro“ savininkas V.Antonovas

D.Grybauskaitės gauja pavogė žymiai daugiau, nei iš Lietuvos prašo „Snoro“ savininkas V.Antonovas

 

„Laisvas laikraštis“ gavo buvusio „Snoro“ savininko V.Antonovo ieškinį prieš Lietuvos Respubliką, kuriuo prašoma priteisti 557 mln. eurų už atimtą turtą – banko „Snoras“ akcijas bei sužlugdytą bankininko reputaciją.

 

Aurimas Drižius

 

V.Antonovas savo ieškinį grindžia tokiais motyvais:

 

Premjero Andriaus Kubiliaus ir finansų ministrės Šimonytės 2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 1329 nutarimas „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS BANKO SNORAS AKCIJŲ PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS“ yra neteisėtas ir nepagrįstas.

Kaip žinia, A.Kubiliaus vyriausybė tą dieną priėmė nutarimą, kuriame sakoma : “ Lietuvos banko 2011 m. lapkričio 16 d. pateikta išvada, kad yra reali grėsmė, jog akcinė bendrovė bankas SNORAS artimiausiu metu turės likvidumo problemų, taip pat reali grėsmė, kad bankas yra nemokus, ir atsižvelgdama į Lietuvos banko pasiūlymą spręsti klausimą dėl akcinės bendrovės banko SNORAS akcijų paėmimo visuomenės poreikiams ir į tai, kad Lietuvos bankas paskelbė akcinės bendrovės banko SNORAS veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskyrė banko laikinąjį administratorių, tačiau ši jau pritaikyta poveikio priemonė ir kitos Lietuvos banko ar kitų valstybės institucijų pagal teisės aktus galimos taikyti priemonės, atsižvelgiant į akcinės bendrovės banko SNORAS finansinę padėtį, banko akcininkų ir vadovų pasirengimą ir galimybes užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį banko valdymą ir imtis operatyvių ir tinkamų banko veiklos stabilumą ir patikimumą užtikrinančių veiksmų, nėra pakankamos bankų sistemos stabilumui ir patikimumui užtikrinti, o tam, kad valstybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytais principais, galėtų imtis veiksmingų gana reikšmingą bankų sistemos rinkos dalį užimančio banko indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus bei visos bankų sistemos stabilumą ir patikimumą apsaugančių priemonių, būtina akcinės bendrovės banko SNORAS akcijas paimti visuomenės poreikiams, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paimti akcinės bendrovės banko SNORAS (juridinio asmens kodas – 112025973, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7, LT-03221, Vilnius) akcijas visuomenės poreikiams“.

 

 

Kitaip sakant, A.Kubiliaus nutarimas remiasi jau minėta Lietuvos banko išvada, kad „Snoras“ artimiausiu metu turės likvidumo problemų“.

Nepakeičiamas Lietuvos krizių premjeras

 

Tačiau dar 2014 m. paaiškėjo, kad minėta LB pažyma yra klastotė, „Snoras“ buvo mokus, o LB valdytojas Vytas Vasiliauskas, Seimo laikinosios komisijos paprašytas pateikti dokumentus, kuriais remiasi minėta LB išvada, atsisakė ją pateikti. LB revizoriai parašė pažymą, kad beveik visos „Snoro“ išduotos paskolos yra blogos, nors tokių buvo tik nedidelė dalis.

„Lietuvos bankas mums pateikė apie 100 psl. ataskaitą labai stambiu šriftu su įvairiais skaičiais, tačiau mes norėjome, kad būtų pateikti ir šiuos skaičius pagrindžiantys dokumentai, – LL pasakojo Seimo laikinosios komisijos „Snoro“ bankrotui ištirti pirmininkas Valentinas Mazuronis, – nes Lietuvos bankas beveik visas „Snoro“ paskolas buvo priskyręs blogoms paskoloms, ir tokiu būdu parodė, kad bankas bankrutavęs. Ten buvo keli punktai, iš kurių susidėjo tas „Snoro“ tariamas nemokumas – jam neva buvo padaryta 4 mlrd. litų žala. ir mes norėjome, kad būtų pateikti šių skaičių įrodymai – nekilnojamas turas ir pan. Norėjome gauti paaiškinimus, kuo remiantis Lietuvos bankas taip nusprendė, tačiau jie atsisakė pateikti tokius duomenis“.

Minėtos Seimo laikinosios komisijos išvados fragmentas:  

 „II. Komisija konstatuoja: 20 11. Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 04- 04RN patvirtinta darbo grupė, vadovaujama Manto Mendelevičiaus, kuriai buvo pavesta apsvarstyti visas problemas susijusias su AB banku „Snoras“; Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V2011/ (1.7-0202)-02-143 patvirtinta akcinės bendrovės banko „Snoras“ inspektavimo komisija, vadovaujama Irmanto Žadeikos, pradėjo neeilinį banko „Snoras“ inspektavimą; Darbo grupė ir Inspektavimo komisija atliktų darbų ataskaitos Lietuvos banko valdybai nepateikė iki šiol; Lietuvos banko valdybos posėdžiui 2011 m. lapkričio 16 d. buvo pateiktas „Tarnybinis raštas“ pasirašytas M. Mendelevičiaus ir I. Žadeikos, kuriuo vadovaujantis Lietuvos banko valdyba 2011 m. lapkričio 16 d. priėmė nutarimą dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo stabdymo ir rekomendacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybei perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams. Teisės aktus dėl AB banko „Snoras“ išskaidymo parengė Lietuvos bankas. Medžiagos, iš kurios galima įvertinti galimai padarytą žalą Komisija neturi. 2012-05-30 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 10, prieš 2, susilaikė – 0. 12. Dokumentas ar kitoks įrodymas, įrodantis galimą AB banko „Snoras“ turto sumažėjimą iki 2011 m. lapkričio 16 d., nurodytą 2011 m. lapkričio 16 d. „Tarnybiniame rašte“ dėl AB banko „Snoras“, laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus Saimono Friklio (Simon Freakley) ataskaitoje iki 2011 m. lapkričio 24 d. ar bankrutuojančios AB banko „Snoras“ administratoriaus Neilo Kuperio (Neil Cooper) ataskaitose iki 2011 m. gruodžio 7 d., Komisijai pateiktas nebuvo. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. 13. Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo sustabdymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams ir Lietuvos banko sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo AB bankui „Snoras“ buvo priimti skubotai ir nepakankamai pagrįstai. Šie sprendimai sudarė prielaidas atsirasti didelėms išlaidoms skolinantis iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų padengti valstybės garantuojamas sumas indėlininkams už lėšas laikytas AB banke „Snoras“. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 5, susilaikė – 0. 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priimdama sprendimą nacionalizuoti AB banką „Snoras“ ir teikdama Seimui įstatymų pakeitimus skubos tvarka, nedisponavo pakankamai išsamia informacija, neapsvarstė visų aplinkybių ir galimų pasekmių“. 

 

V.Antonovas : Toks Kubiliaus vyriausybės nutarimas buvo neteisėtas

Todėl V.Antonovo ieškinyje prieš Lietuvą ir teigiama, kad minėta vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1329 yra nepagrįstas ir neteisėtas.

Tai, kad šis nutarimas yra nusikalstamas, pagrindžia ir tokios aplinkybės ir klausimai, kurie iki šiol neatsakyti: 

1. Lietuvos vyriausybė iki šiol neatsako, kokios aplinkybės ir faktai patvirtina teiginį, kad „Snoras“ taps nemokus, nors iki pat 2011-11-16 bankas veikė normaliai, vykdė visas operacijas ir įsipareigojimus. Paskelbus bankui moratoriumą, ir kilus indėlininkų panikai, buvo bandoma atgaivinti jo veiklą, tačiau banko akcininkai tam įtakos nebeturėjo, nes buvo nušalinti.

2. Kodėl priemonės pagal Lietuvos banko taikomą moratoriumą buvo nepakankamos spręsti likvidumo problemas?

3. Kodėl Lietuvos bankas negalėjo panaudoti kitų patvirtintų teisinių priemonių siekiant sustiprinti finansinį „Snoro“ stabilumą?

V.Antonovas nurodo, kad Lietuvos įstatymai aiškiai nurodo, kokių priemonių Lietuvos bankas turėjo imtis tam, kad sustiprinti finansinį bankinės sistemos stabilumą – tai numato įstatymas „Dėl finansinio stabilumo“, kuris sako, kad, priemonės, skirtos stiprinti finansinį stabilumą, gali būti taikomos laikinai, išskirtinių aplinkybių laikotarpiu, arba jei yra reali grėsmė stabilumui ir patikimumui bankų sistemos.

Finansinio tvarumo įstatymas aiškiai sako, kad šio įstatymo tikslas ir paskirtis

1. Šio įstatymo tikslas – numatyti priemones, stiprinančias bankų sistemos finansinį tvarumą, siekiant apsaugoti svarbius visuomenės interesus.

2. Šiame įstatyme nustatomos priemonės, kurių prireikus gali būti imamasi Lietuvos Respublikoje įsteigtų bankų ir užsienio bankų filialų finansiniam stabilumui ir patikimumui stiprinti, jų taikymo tikslai, sąlygos ir tvarka.

2 straipsnis. Finansinio stabilumo stiprinimo priemonės ir jų taikymas

1. Pagal šį įstatymą gali būti taikomos šios finansinio stabilumo stiprinimo priemonės:

1) valstybės garantija;

2) banko turto išpirkimas;

3) valstybės dalyvavimas banko kapitale;

4) banko akcijų paėmimas visuomenės poreikiams.

 

„Lietuvos banko komisijos tarnybinė pažyma negalėjo būti pretekstas uždaryti banko, nes „Finansinio tvarumo įstatymas“ numato, kad LB tokių priemonių gali imtis tik turėdama Lietuvos banko išvadą, – teigia V.Antonovas, – iki šiol banko akcininkams nebuvo pateikta minėta LB tarnybinė pažyma“. 

Nors „Finansinio tvarumo įstatymas“ numato, kad LB nusprendęs imtis priemonių dėl banko finansinės padėties, jo vadovai ir akcininkai apie tai informuojami raštu.  Bankas atsako į gautą LB pranešimą ir raštu privalo informuoti valdžios instituciją, jeigu jie sutinka su priemonėmis, kurias siūlo LB. Tačiau „Snoro“ akcininkų atveju nei jo valdytojai, nei akcininkai nebuvo informuojami apie LB sprendimus, visi sprendimai buvo priimami slapta ir vienašališkai. 

Pasak V.Antonovo, apie LB priemones sustabdyti „Snorą“ jie sužinojo, kai LB atstovai viešai pareiškė, kad kodėl banko atžvilgiu buvo panaudotos pačios griežčiausios priemonės. LB pareiškė, kad „Snoro“ inspektavimo rezultatai parodė, kad banke „vyksta fataliniai pažeidimai“, ir kad lapkričio 16 d. nutarimo pagrindas taikyti poveikio priemonės buvo patikrinimo, kurį Lietuvos banko valdyba pripažino gavusi lapkričio 16 d. ryte.

Tačiau V.Antonovas teigia, kad „Snoro“ veiklą iki pat jo uždarymo prižiūrėjo audito bendrovė „Ernst & Young“. Audito bendrovė kasmet audituoja banko veiklą ir patvirtino, kad paruošti pagal finansinės atskaitomybės dokumentai atitinka Tarptautinius apskaitos standartus. Be to, bankas kasmet išlaikė bankų kontrolę vykdančio Lietuvos banko departamento patikrinimą.

„Banko akcijų paėmimas visuomenės reikmėms nebuvo pagrįstas nei teisiškai, nei faktiškai, vyriausybė nepaaiškino, kokiu tikslu yra nusavinamos banko akcijos, – teigia V.Antonovas, – vyriausybė net nebandė taikyti kitų finansinio tvarumo įstatyme numatytų priemonių, o tiesiog nusavino akcijas. Tai, kad bankui buvo apskelbtas moratoriumas, paskirtas jo administratorius, o vėliau paskelbtas bankrotas, rodo, kad vyriausybė neturėjo jokio visuomeninio intereso atimti šias akcijas“. 

V.Antonovas įrodinėja, kad visi tie veiksmai buvo padaryti per labai trumpą laiką – 8 dienas. „Perėmusi banko akcijas, Lietuvos vyriausybė nieko nepadarė, kad bankas galėtų toliau veikti, ir kaip numato Finansinio tvarumo įstatymas. Tačiau vyriausybė iš karto atšaukė banko licenciją ir iškėlė jam bankroto bylą. Tai reiškia, kad Vyriausybė turėjo vienintelį tikslą – sunaikinti banką, nes jokių žingsnių tam, kad jis galėtų toliau veikti, nebuvo imtasi. Tai, kad bankų sistema toliau sklandžiai dirbo, įrodo, kad jokių priemonių „Snoro“ likvidumui palaikyti nereikėjo“.

Finansinio tvarumo įstatymo 3 straipsnis “ Finansinio stabilumo stiprinimo priemonių panaudojimo aplinkybės ir principai“ nurodo, kad :

1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija taiko finansinio stabilumo stiprinimo priemones, kai yra šios aplinkybės:

1) yra Lietuvos banko išvada, kad bankas turi likvidumo problemų arba kyla reali grėsmė, kad turės likvidumo problemų, ir Lietuvos banko pagal teisės aktus galimos taikyti priemonės yra nepakankamos banko likvidumo problemoms spręsti, arba yra išvada, kad kyla reali grėsmė, jog bankas taps nemokus;

2) turėdama pagrindą daryti išvadą, kad netaikant šio įstatymo nustatytų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių kils grėsmė bankų sistemos stabilumui ir patikimumui“.

 

Šiuo atveju V.Antonovas sako, kad LB patvirtintos pažymos nebuvo, o buvo tik LB laikinos komisijos tarnybinė pažymą, su kuriuo banko akcininkai nebuvo supažindinti.

 

Finansinio tvarumo įstatymas numato, kad „Priėmus sprendimą bankui taikyti finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, bankas ir (arba) banko akcininkai (užsienio banko filialą įsteigęs asmuo) apie tai informuojami raštu. Rašte nurodoma finansinio stabilumo stiprinimo priemonė ir jos taikymo sąlygos. Bankas ir (arba) banką kontroliuojantys akcininkai (užsienio banko filialą įsteigęs asmuo) gautame rašte nustatytais terminais privalo sprendimą dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo bankui priėmusią instituciją informuoti, ar sutinka su pasiūlytomis finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo sąlygomis“.

 

„Niekas mūsų nei banko raštu neinformavo apie priimtus sprendimus, o minėta LB pažyma iki šiol yra įslaptinta“, – sako V.Antonovas.

Ši išvada taip pat patvirtinama per labai trumpą laiką, per kurį visi šie sprendimai, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 8 dienų kursą. Pasitraukimas iš akcijų sandėlyje akcininkų turimų nėra lėmė tai, kad Vyriausybė, kaip akcininko įgyvendino keletą veiksmų išsaugoti banko stabilumą. Priešingai, akcijų atšaukimas prieš kurį licencijos galiojimo panaikinimo ir banko bankroto bylos pradžios. Todėl Banko akcijų atšaukimas neturėjo savęs svarbą, ir kartu su kitomis veiksmų ir verslo aktų buvo siekiama sustabdyti AO banką „Snoras“. Lietuvos bankas beveik iš karto (po 8 dienos) turi būti pradėtas, Roval bankroto byla, kuri apima Banko atsisakymą mokėti skolas ir įsipareigojimų vykdymą. Iki šiol, banko bankroto procedūra dar nesibaigė. Nėra efektyvus ir veiksmingas veiksmų ėmėsi vyriausybės ir bankų sistemos ir toliau veiks kaip įprasta. Tai įrodo, kad pareiškėjo nuosavybės teisė į Banko akcijas nebuvo svetimi, nes bankų sistemos grėsmę, o ne dėl to, kad likvidumo ar nemokumo grėsmės, bet tik dėl to, kad nepagrįstai, ko gero, politinės ar kitoks neteisėtas motyvas.

Apie tai, kad „Snoras“ buvo neva išvgotas, ir kad jį reikėjo kuo greičiau uždaryti, tai V.Antonovas vėl cituoja įstatymus, šį kartą LB parengtus bankų inspektavimo nuostatas: 

„Rengiami du inspektavimo ataskaitos egzemplioriai. Ataskaita turi būti parengta ir pirmasis jos egzempliorius turi būti pasirašytinai įteiktas bankui arba išsiųstas jam registruotu laišku ne vėliau kaip per 20 dienų nuo inspektavimo pabaigos. Antrasis ataskaitos egzempliorius lieka Departamente“ .

Niekas mums nepateikė jokių inspektavimo ataskaitos, o apie banko uždarymą išgirdome iš žiniasklaidos“, – sakė V.Antonovas.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));