skip to Main Content
Buvusio mero A.Kupčinsko ir savivaldybės darbuotojų nusikalstami veiksmai

Gražina Marcinkevičienė

Jurbarko 40, Kaunas

Atsakovas: Kauno m. savivaldybė. Laisvės al 96 Kaunas 2015 m. spalio 25 d.

Bendra, skubiai taisytina, padėtis Lietuvoje

Išrašas iš laiško. Laiškas surašytas G.Marcinkevičienės bylų tyrimo pagrindu.

Gerbiama Prezidentė, Gerbiamas Premjere, Gerbiami Seimo ir Vyriausybės nariai

Prašymas imtis priemonių teisėtumui ir teisėtvarkai atstatyti Lietuvoje

Gražina Marcinkevičienė 2013 07 09

 

Lietuvoje yra įteisinta eilinių piliečių apiplėšimo, paniekinimo ir žlugdymo sistema. Šios sistemos pagrindas yra senaties taikymas ir tuo pačiu nebaudžiamumas visiems valdžios atstovams ir ypač savivaldybių tarnautojams bei merams po baudžiamosios senaties suėjimo (pavyzdys Kauno meras A.Kupčinskas).

Visi valdžios atstovai, prokurorai, teisėjai ir Seimo nariai gerai žino, jog suėjus senaties terminui, baudžiamoji byla yra nutraukiama ir tarnautojo kaltė lieka neįrodyta. Tuo pagrindu tarnautojas lieka nenubaustas ne tik pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, bet ir bet kokiu kitu būdu. Jis lieka savo darbo vietoje ir toliau tęsia savo nusikalstamą veiką.

Lietuvoje nėra įstatymo, kuris iš tarnautojų reikalautų atlyginti žalą nukentėjusiam po baudžiamosios atsakomybės termino suėjimo. Nėra įstatymo, kuris reikalautų bausti administracine tvarka tarnautojus, ypač atleidimu iš darbo ir draudimu dirbti valstybinį darbą ateityje, kurių nusikaltimai piliečių atžvilgiu tapo žinomi po baudžiamosios atsakomybės termino suėjimo.

Tokie dalykai buvo vykdomi ne tik mano atžvilgiu. Mano jau 21 metus trunkantis bylinėjimąsis su Kauno savivaldybe (merai Garbaravičius ir Kupčinskas) aiškiai rodo, jog reikiamų įstatymų nebuvimas leidžia savivaldybių tarnautojams kartu su nesąžiningais teisėjais ir prokurorais nuslėpti ar tęsti tyrimus iki senaties termino suėjimo ir likti visiškai nenubaustais net tarnybine tvarka. Tokia padėtis rodo, jog yra pažeidžiamos ne tik mano teisės, bet ir daugumos kitų piliečių teisės. Tokiu būdu mano bylinėjimasis su teismais, policija, savivaldybe ir prokuratūromis iškelia platų viešą interesą ir turi būti nagrinėjamas ir viešo intereso pažeidimo prasme. 

Aukščiau paminėti dalykai yra pakankamas pagrindas kreiptis į Žmogaus teisių teismą ir apskųsti Lietuvos valstybę, kaip sukūrusią piliečių apiplėšimo, jų paniekinimo ir valstybės atstovų nebaudžiamumo santvarką.

Pateikiu dalinį sąrašą galimų apskundimo punktų.

1. Dar 1993 metais teisėja Chimina (Ščerbakova), turėdama GP raštą, jog pirminė byla buvo išnarinėta be pakankamo dokumentų surinkimo, vien liudininkų parodymo pagrindu atstatė V.Misiukienei nuosavybės teises į namą Tilkos g. Nr.5 Kaune. Atsiradus dokumentams, kurie tam prieštarauja ir kurie buvo pateikti Kauno apylinkės teismui 2011 m. kovo mėnesį ir ir tuo pačiu atsakovui — Kauno miesto savivaldybei (merui A.Kupčinskui), nei teismai nei prokuratūros jų nenagrinėja dėl įsigaliojusios senaties teismo sprendimui, o tuo pačiu pažeidžia piliečių teises. Nėra įstatymo, kuris priverstų savivaldybę kreiptis į teismą dėl bylos peržiūrėjimo, kai atsiranda nauji dokumentai.

2. Lietuvoje yra santvarka, kuri reikalauja iš butų nuomininkų turėti savivaldybės išduotą orderį gyventi bute, nepriklausomai ar butas priklauso savivaldybei ar savininkui. Tai rodo, jog nėra asmeninės nuosavybės pastatams mieste, o tikraisiais savininkais yra savivaldybių tarnautojai.

3. Savivaldybei, perimant daugiabučius namus iš savininkų, nevykdomas namo perėmimas su visais nuomininkais ir nesurašomi jokie namo perėmimo dokumentai. Savininkų, ne savivaldybės, įleisti nuomininkai pakabinami netenka teisių į butų nuomą ir tiesiog savivaldybės išmetami į gatvę.

4. Savivaldybė apgavo mane, prižadėjusi už 30 arų sklypą Kaune, kaip kompensaciją suteikti butą. Žemė paimta, aš iš buto išmesta į gatvę. Nėra jokio įstatymo, kuris leistų bent tarnybine tvarka nubausti savivaldybės tarnautojus už šį nusikaltimą ir suteiktų teisinį pagrindą kompensuoti patirtus nuostolius ir dorovinę žalą.

5. Pakartotiniai bylų tyrimai po prieštaravimų parašymo atiduodami tiems patiems prokurorams ir teisėjams. Tokia tvarka Lietuvoje rodo, jog piliečiai neturi jokių galimybių rasti teisybę teismuose ir prokuratūrose.

6. Lietuvoje įteisintas tiesioginis valdininkų tyčiojimasis iš piliečių. Akivaizdus tam įrodymas yra Kauno mero A.Kupčinsko 2007 m. gruodžio 19 d. potvarkis atidėti iškeldinimą iš buto iki 2008 m. gegužės 31 d., o sekančią dieną, t.y. 2007 m. gruodžio 20 d., aš brutaliai buvau iškeldinta iš buto, nors iškeldintojai gerai žinojo apie atidėjimą ir meras žinojo apie vykdomą iškeldinimą. Šie pasityčiojimo veiksmai niekaip neįvertinti iki šiol ir nėra jokio įstatymo jų įvertinimui ir kaltininkų nubaudimui. 

7. Lietuvoje nėra įstatymo, įpareigojančio tarnautojus, teisėjus, prokurorus ir savivaldybių darbuotojus, pastebėjus spragas įstatymuose, apie tai pranešti aukščiau stovinčioms organizacijoms. Tai leidžia nesąžiningiems teisėjams, prokurorams ir kitiems tarnautojams dešimtmečiais vykdyti nusikalstamą veiką. 

 

Aš tikiuos, jog Gerbiama Prezidentė, Gerbiami Seimo nariai, Gerbiamas Premjeras rasite savyje pakankamai jėgų sutvarkyti įstatymus, nutarimus ir reikiamai peržiūrėti mano, politinio kalinio, Lietuvos savanorio, žuvusio tarybiniame lageryje, dukters bylą bei kompensuoti mano patirtą žalą ir man nereikės kreiptis į Žmogaus teisių teismą dėl man padarytos žalos atlyginimo ir tą žalą man ir kitiems piliečiams padariusių valstybės tarnautojų nubaudimo bent tarnybine kryptimi.

 

Virš 100 priedų, kurie buvo pridėti laiškuose Prezidentei, teismams ir prokuratūroms nepridedu, nes juos galima pasiimti iš Generalinės Prokuratūros ir Kauno apylinkės bei Kauno apygardos teismų.  Kaunas 2013 07 09 Gražina Marcinkevičienė

Pastaba. Prezidentė iki šiol niekaip neįvertino padėties ir nesiėmė priemonių jai taisyti.

 

 

Buvusio mero A.Kupčinsko ir savivaldybės darbuotojų nusikalstami veiksmai

 

Kauno miesto savivaldybės Etikos komisijai

GRAŽINA MARCINKEVIČIENĖ,.

Adresas paštui: Kalnų g. 19-1, Kaunas, Gražinai Marcinkevičienei 2014 07 04

Prašymas

Prašau išsiaiškinti ir man atsakyti raštu, kodėl mano skundą Kauno m. savivaldybės tarybai 2014 02 21, kuriame buvo skundžiama ne tik savivaldybės veikla, bet ir mero A.Kupčinsko veikla, nagrinėjo tik meras A.Kupčinskas ir man oficialiai 2014 03 21 Nr.(33.215)R-1851 atsakė raštu.

Atkreipiu Etikos komisijos dėmesį, jog atsakyme nutylėti ar melagingai atsakyti skunde išdėstyti teiginiai. A.Kupčinsko teiginiai prieštarauja 87 dokumentams, kurie kartu su skundu buvo pateikti Kauno m. savivaldybės tarybai.

Priedai:

1. Mano skundas Kauno m. savivaldybės tarybai;

2. Kauno m. savivaldybės mero atsakymas.

2014 m. liepos 4 d. Savanorio, politkalinio Stankevičiaus Kazimiero duktė

Gražina Marcinkevičienė

Kupčinsko prižiūrima komisija atsakymo nedavė.

 

Reikalavimas įvertinti

buvusio mero A.Kupčinsko ir Kauno m. savivaldybės darbuotojų L.Pušinskienės, Vytauto Petraičio, Virginijos Žuromskaitės, A.Venskūnaitės ir Renatos Gaivenienės neteisėtus ir nusikalstamus veiksmus

 

Pateikiu neteisėtų ir nusikalstamų veiksmų santrauką.

1. Kauno savivaldybės darbuotojai 1991 metais nuslėpė nuo teismo namo Tilkos 5 Kaune Grinaus nuosavybės dokumentus ir eilę kitų dokumentų. Tų nuslėpimų pagrindu, vien liudininkų parody-mais teismas priėmė neteisėtą (teisėja Chimina-Ščerbakova Valentina) nutartį atstatyti nuosavybės teisę V.Misiukienei į namą Tilkos 5. 

 

2. Generalinė prokuratūra 1992 m. užprotestavo teismo sprendimą, kad teismas priėmė sprendimą, nesurinkęs reikiamų dokumentų. 1993 metais vėl vyko teismas, vėl ta pati teisėja Chimina, dalyvaujant savivaldybės atstovei A.Venskūnaitei. Savivaldybė ir jos darbuotoja A.Venskūnaitė vėl nuslėpė namo nuosavybės dokumentus, apgavo teismą dėl namų numerių keitimo, ir vėl teismas tų nuslėpimų pagrindu paliko galioti nuosavybės teisės atstatymą V.Misiukienei į namą Tilkos 5 be namo gražinimo V.Misiukienei natūra. (Pridedu 1993 m. teismo sprendimą). 

 

3. Savivaldybė, neturėdama teisės gražinti namą natūra, neiškrausčiusi nuomininkų iš namo Tilkos 5 ir nesuteikusi jiems lygiaverčių butų, namą Tilkos 5 Registrų centre įregistravo V.Misiukienės vardu ir suteikė jai pilnas nuosavybės teises. A.Kupčinskas visą laiką slėpė pavardes tų darbuotojų, kurie padarė tą nusikalstamą veiksmą ir nesiėmė priemonių panaikinti namo Tilkos 5 teisinę registraciją V.Misiukienės vardu..

 

4. Savivaldybės padaryta namo Tilkos 5 savininkė V.Misiukienė, į išsilaisvinusį butą Tilkos 5-3, įleido mane G.Marcinkevičienę gyventi iki gyvos galvos su sąlyga, kad prižiūrėsiu ir taisysiu butą kartu mokėdama nuomos mokestį po 160 litų kiekvieną mėnesį..

 

5. Jau 1996 metais tarp manęs ir savivaldybės buvo pasiektas susitarimas, kad savivaldybė man atiduoda butą Tilkos 5-3 už 30 arų žemės sklypą Tvirtovės alėjoje. (Pridedu Turto fondo laišką apie galimybę apkeisti žemę į butą). Iki šiol meras A.Kupčinskas slepia 1996 metų Turto fondo darbuotojų pavardes ir parašų pavyzdžius, kad nebūtų galima nustatyti mano žemės pagrobėjus, gražinti man žemę ir pagrobėjus pašalinti iš savivaldybės.

 

6. Iki šiol buto negavau ir žemė man negražinta. Dar daugiau, aš išmesta iš buto Kauno savivaldy-bės ir asmeniškai A.Kupčinsko pastangomis su demonstratyviu pasityčiojimu iš A.kupčinsko ir Vytauto Petraičio pusės. Visuomeninių organizacijų prašymu meras A.Kupčinskas 2007 m. gruodžio 19 d. pasirašo atidėti iškeldinimą iš buto pusei metų, o sekančią dieną savivaldybės darbuotojai V.Petraitis, Renata Gaivenienė ir antstolis Zubinas mane išmeta į gatvę be jokio daiktų įkainavimo. (Pridedu mero A.Kupčinsko sprendimą atidėti iškeldinimą ir iškeldinimo protokolą).

 

7. A.Kupčinskas ir savivaldybės darbuotojai, ypač Turto valdymo departamento direktorė Virginija Žuromskaitė tyčiojosi iš manęs, reikalaudami orderio butui, nors gerai žinojo, kad jų padaryti namų savininkai orderių neišduoda, o daro tik sutartis su nuomininkais (Pridedu Turto valdymo departamento atsakymą Seimo nariui Sauliui Stomai). 

 

8. Po namo teisinės registracijos panaikinimo 2000 metais V.Misiukienės vardu, savivaldybės darbuotojai, tame tarpe ir buvęs meras A.Kupčinskas, neperėmė namo Tilkos 5 iš V.Misiukienės, nepadarė namo inventorizacijos ir neišregistravo iš Registrų centro. (Pridedu 2000 05 13 d. metų Kauno apygardos teismo nutartį). Neišregistravus namo Tilkos 5 iš V.Misiukienės, meras A.Kupčinskas neturėjo teisės kreiptis į teismą ir rašyti raštus antstoliui Zubinui dėl iškeldinimo Savivaldybės vardu, nes teisiniu požiūriu savininkė buvo V.Misiukienė. Pasirašęs iškeldinimo atidėjimą beveik pusei metų, A.Kupčinskas, nelaukdamas atidėjimo pabaigos ir neturėdamas tam teisės, nes savininkė buvo V.Misiukienė, jau po 3 savaičių kreipėsi į teismą, reikalaudamas iš antstolio Zubino paspartinti galutinį iškeldinimą. Tai aiškios klastotės ir sąmoningo pasityčiojimo nusikalstami A.Kupčinsko veiksmai (Kaip pavyzdžius, pridedu L.Pušinskienės paruoštą ir A.Kupčinsko pasirašytą 2008 07 21Nr.(A27V128)-2458 raštą antstoliui Zubinui ir mero A.Kupčinsko 2008-01-11 Nr.(A277124)-R-145 skundą Kauno apylinkės teismui. 

Pastaba. Namas Tilkos 5 priklauso V.Misiukienei, o meras, neturėdamas V.Misiukienės įgaliojimo, rašinėja raštus tarsi namas priklausytų savivaldybei 

 

9. Kauno m. meras Garbaravičius 2004 metais kreipėsi į teismą dėl manęs iškeldinimo iš buto Tilkos 5-3, nors namas iš V.Misiukienės nebuvo perimtas savivaldybės žinion ir namo teisinė registracija buvo V.Misiukienės vardu. Garbaravičius ir savivaldybės darbuotojai nuslėpė nuo teismo tikrus namo savininkus, neteisėtai kreipėsi į teismą ir nuslėpė mano sutartį su savivaldybe dėl 30 arų žemės apsikeitimo į butą. 

 

 

10. A.Kupčinskas, žinodamas, jog namas atiduotas V.Misiukienei, tęsdamas pasityčiojimus, vietoje atsiprašymo už iškeldinimą po iškeldinimo atidėjimo, paduoda į teismą antstolį Zubiną, kad neišmetė visus daiktus net iš rūsio Tilkos 5. (Pridedu A.Kupčinsko kreipimąsi į teismą dėl antstolio veiksmų ir Kauno apygardos teismo 2008 05 13  nutartį).

 

11. Kauno apygardos teismas 2008 05 13 priėmė nutartį, kad antstolis Zubinas vadovaudamasis 2008 02 27 d. teismo nutartimi, atliko teisėtus veiksmus, tačiau Apygardos teismas panaikino pačią teismo 2008 02 27 d nutartį dėl manęs iškeldinimo. Tuo pagrindu aš turėjau būti gražinta į butą. Meras A.Kupčinskas ir Savivaldybė demonstratyviai praignoravo teismo sprendimą ir paliko butą V.Misiukienei, o mane paliko išmesta į gatvę.

 

12. Pavykus rasti eilę dokumentų, kurie buvo pateikti Kauno apygardos teismui ir kaip atsakovui savivaldybei dar prieš Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. 2-810-

510/2012, Kauno m. savivaldybė privalėjo kreiptis į teismą dėl nuosavybės atstatymo V.Misiukienei peržiūrėjimo atsiradus naujiems dokumentams. Meras A.Kupčinskas apie tai gerai žinojo, bet iki šiol nesikreipė į teismą dėl nuosavybės atstatymo peržiūrėjimo ir savivaldybės darbuotojų neteisėtų veiksmų įvertinimo (Pridedu Kreipimąsi į teismą ir teismo sprendimą)

 

13. Matydama nusikalstamus mero A.Kupčinsko veiksmus, aš 2014 02 21 kreipiaus į Kauno m. tarybą su skundu dėl mero veiksmų. A.Kupčinskas nuslėpė skundą nuo tarybos ir pats  2014 03 21 atsakė į mano skundą aiškiai meluodamas ir tyčiodamasis iš manęs. Iki šiol atsakymo iš Tarybos negavau (Pridedu Kreipimąsi į tarybą).

 

Prašau Gerb. Antikorupcijos komisija  imtis priemonių sustabdyti A.Kupčinsko, L.Pušinskienės ir su jais surištų kitų darbuotojų nusikalstamą veiką bei kompensuoti man mano patirtus dvasinius ir materialinius nuostolius.

Prašau imtis priemonių, kad dabartinė Kauno savivaldybės taryba būtų supažindinta su A.Kupčinsko netaisėta veikla, slėpimą nuo Tarybos tikros padėties, tyčiojimąsi iš Tarybos melagingai atsakant į skundus Tarybos vardu ir meluojant, kad namas Tilkos 5 priklauso savivaldybei. Kaip gali būti Tarybos nariu pilietis, kuris kiekviename žingsnyje meluoja teismams, Seimui ir negerbia pačios tarybos?

Taipogi prašau imtis priemonių, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas panaikinti namo Tilkos 5 teisinę registraciją V.Misiukienės vardu ir namas vėl būtų perimtas Savivaldybės žinion. 

Prašau imtis priemonių, kad Kauno m. savivaldybės Turto valdymo departamento darbuotojų, dirbusių 1996 metais departamente pavardės būtų pagarsintos ir pateikti jų parašų pavyzdžiai. Tai sąmoningai slėpė A.Kupčinskas. Tai leistų nustatyti, kurie darbuotojai atėmė iš manęs 30 arų žemės Tvirtovės alėjoje Kaune ir juos pašalinti iš savivaldybės, kaip sąmoningai slepiančius nusikalstamus veiksmus..

 

Prie šio skundo papildomai pridedu 5 dokumentus, įrodančius mano teisę į 30 arų žemę Tvirtovės alėjoje.

 

Prašymas kreiptis į teismą dėl nuosavybės teisių atstatymo į namą Tilkos 5 V.Misiukienei  peržiūrėjimo atsiradus naujiems dokumentams !

Kauno miesto savivaldybės neteisėtumai prasidėjo jau 1991 metais, kai Kauno m. apylinkės teismui savivaldybės darbuotojai nepateikė eilės dokumentų, kurie buvo jos žinioje ir kuriuos ji privalėjo pateikti. Šios apgaulės pagrindu Kauno m. apylinkės teismai, teisėja V.Chimina (V.Ščerbakovą), 1991 08 01 patenkino V.Misiukienės ieškinį dėl nuosavybės teisių atstatymo ir namų valdos gražinimo. ;

LR Generalinė prokuratūra 1992 07 03 savo proteste ???-370-92 priežiūros tvarka LR Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegijai išdėstė pastabas apie nepilnai išaiškintas turinčias reikšmės bylai aplinkybes ir dokumentų nepakankamumą tokio sprendimo priėmimui (Priedas Nr.l?).Nr.53).

V Misiukienė savo paaiškinime LR AT civilinių bylų kolegijai (Priedas Nr.2) nuslėpė, jog namas Tilkos g. Nr.5 priklausė Augustui Grynui (Priedas Nr.3).

Pakartotinai nagrinėjant Kauno m. apylinkės teisme, vėl ta pati teisėja V.Chimina (V.Ščerbakovą), 1993 03 23 V.Misiukienės ieškinį dėl namų valdos gražinimo vėl patenkino (Priedas Nr.4). Kauno miesto savivaldybė vėl nuslėpė nuo teismo dokumentus, kurie turėjo esminę reikšmę sprendimo priėmimui, Kauno m. apylinkės teismo teisėja V.Chimina (V.Ščerbakovą), aiškiai matydama, jog neįvykdyti LR Generalinės prokuratūros reikalavimai ir vėl nepateikti jokie nuosavybės dokumentai, 1993 03 23 patenkino V.Misiukienės ieškinį dėl namų valdos gražinimo.

 

. Pateikiu nuslėptų dokumentų santrauką į

1. Atsirado savivaldybės nuslėptas 1938 09 18 Gryno Augusto pareiškimas mokesčių inspektoriui apie savo turtą. Medinis 2 aukštų 6 butų 9 kambarių ir 6 virtuvių namas Tilkos g- 5

su mediniu sandėliu.

2. Įgaliojimas advokato padėjėjui Jonui Našliūnui teismo byloms vesti 1931 03 17. Pasirašė K.Renaitė-Sibiriakovienė ir Jurgis Sibiriakovas, gyvenantys Šančiuose, Tilkos g.7. Po to notaro padėjėjas jų turtą Tilkos g. 7 tikriausiai pardavė, nes Sibiriakovai po to gyveno name Tilkos g. 3 ir jokio turto nedeklaravo nei Tilkos g.7, nei Tilkos g. 5.. ;

3. Dar 1950 metais Kauno m. Požėlos rajono DZDT nurodė, jog namų Tilkos g.3 ir g.5 buvusių

savininkų pavardės nežinomos (Priedas Nr.5). Kauno m. Požėlos rajono DŽDT Vykdomasis

komitetas 1951 04 11d. sprendimu Nr.182 pripažino valstybės nuosavybe namus Tilkos (Fabriko)g. 3 ir g. 5 (Priedas Nr.l 1). Butkai 1995 m. kreipėsi į Kauno m. DŽDT Vykdomąjį komitetą dėl nuosavybės atstatymo į Tilkos g.3 (Priedas Nr.12). Komitetas atsisakė pripažinti nuosavybę, nes laikė pastatus bešeimininkiais. Vykdomojo komiteto atsakyme nurodytas sklypo plotas 978 m2, kas

prieštarauja nupirkto sklypo dydžiui 955 m2 (Priedai Nr.l ir Nr.l2). Kauno m. savivaldybė šiuos 

dokumentus ir šiuos neatitikimus nuslėpė nuo teismo. Kauno m. savivaldybė privalėjo kreiptis į

Lietuvos Centrinį Valstybės Archyvą, bet to nepadarė ir negavo pažymos, jog:„Dokumentų, patvirtinančių, kad Teklė Butkienė ir Jurgis Butkus nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą Kaune, Tilkos g. 3 ir Tilkos g. 5, kad žemę ir namus nupirko, pirkimo-pardavimo aktu bei dokumentų, kad namai buvo parduoti ar nacionalizuoti archyve saugomuose fonduose nerasta.“ (Priedas Nr. 13).

Šią Kauno m. savivaldybės veiklą, nepateikiant teismui reikiamų dokumentų, negalima

paaiškinti vien tingumu ar aplaidumu, ypač po Generalinės Prokuratūros protesto (Priedas Nr. 1 ?) B-3. 

Kauno savivaldybės nuslėpimų dėka V.Misiukienė tapo nano Tilkos g. Nr.5 teisėta savininke.

1993 04 26 buvo atlikta teisinė namo registracija savininkės V.Misiukienės vardu savivaldybei nesuinventorizavus namo ir nesuteikus gyvenamojo ploto name gyvenantiems nuomininkams.

Teismas savo sprendimuose 1991 ir 1993 metais nepareikalavo iš V.Misiukienės ir savivaldybės dokumentų apie V.Misiukienės mergautinę pavardę, apie galimą įdukrinimą, apie galimą pavardės keitimą, apie jos ryšį su Barkausku ir apie jos ryšį su butais Daukanto l6-4 ir Savanorių pr.153-5 Kaune.

Savivaldybei buvo prieinami dokumentai, kurie rodė, jog Butkai ir Barkauskas negyveno name Tilkos 5 ir nebuvo to namo savininkai. Pateikiu eilę dokumentų.

1. Tikriausiai 1940 metų rinkėjų sąraše nurodyti rinkėjų Butkaus Jurgio, Teklės Butkienės ir Barkausko adresai Tilkos 3 (Rinkėjų sąrašo lapas pridedamas).

2. 1930 08 22 Sibiriakovai pirko 955 m2 Bankui įkeistą už skolas sklypą Tilkos 7. Butkai prisiėmė išsimokėti skolas, bet nėra duomenų, kad išsimokėjo (Kauno notarinio archyvo pirmykščio išrašo Nr 487 kopiją ir 1930 09 26 pirkimo užregistravimo Kauno apskrities valdyboje kopiją pridedu)

3. Kauno m. Statybos komisijai, prašyme atlikti remontą, 1930 12 18 Sibiriakovai nurodo adresą Tilkos 7 (Prašymą pridedu).

4. Kauno miesto Valdybos 1931 04 22 pažymėjime, išduotame jau Sibiriakovų įgaliotam advokato padėjėjui J.Našliūnui, nurodytas adresas Tilkos 7 (Pažymėjimo kopija pridedama).

5. Kauno m. valdyba 1931 02 26 miesto policijos vadui nurodo Sibiriakovų adresą Tilkos 7 (Pridedu pranešimo kopiją).

6. Įgaliojimas advokato padėjėjui Jonui Našliūnui 1931 03 17, kuriame Sibiriakovai perduoda visas teises tvarkyti savo turtą, nurodytas adresas Tilkos 7 (Įgaliojimo kopiją pridedu). 

 

 

Savivaldybė nepateikė teismui jokių dokumentų apie galimą namų numerių keitimą prieškario laikotarpiu Tilkos gatvėje. Neišnagrinėjus šių V.Misiukienės ir savivaldybės nuslėptų dalykų, teismas negalėjo priimti vienareikšmio sprendimo gražinti V.Misiukienei namą Tilkos 5.

Man atradus naujus dokumentus, kuriuos nuslėpė Kauno m. savivaldybė, ir  juos pateikus savivaldybei, Kauno m. mero A.Kupčinsko ir savivaldybės pareigą buvo kreiptis į teismą dėl namo gražinimo V.Misiukienei teisėtumo peržiūrėjimo, bet iki šiol A.Kupčinskas to nepadarė.

Kauno m. apylinkės teismas 2000 10 31 CB Nr.2-3340/2000 panaikino namo Tilkos 5 teisinę registraciją V,Misiukienės vardu. Iki šiol meras A.Kupčinskas ir savivaldybė nesiėmė priemonių perimti namą savivaldybės žinion (Teismo sprendimą pridedu).

Meras Arvydas Garbaravičius 2004 03 03 padavė ieškinį į teismą mane iškeldinti iš buto Tilkos 5-3, nors namo teisinė registracija buvo V.Misiukienės vardu (Ieškinio kopiją pridedu).

 

Remiantis aukščiau išdėstytu prašau gerb. Antikorupcijos komisijos pirmininką Vitalijų Gailių

1. Imtis priemonių, kad Kauno m. savivaldybė kreiptųsi į teismą dėl namo Tilkos 5 Kaune atidavimo Valerijai Misiukienei teisėtumo peržiūrėjimo. Savivaldybė tam turi teisę, nes įstatymas leidžia kreiptis atsiradus naujiems dokumentams, kurie nebuvo žinomi teismui priimant teismo sprendimą;

2. Ištirti buto Daukanto 16-4 pardavimo teisėtumą, kuris turėjo būti gražintas savivaldybei, po namo Tilkos 5 atidavimo V.Misiukienei;

3. Imtis priemonių, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas panaikinti namo Tilkos 5 teisinę registraciją V.Misiukienės vardu, nelaukiant teismo sprendimo dėl nuosavybės teisės panaikinimo.

Prie prašymo pridedu prašyme paminėtų dokumentų kopijas. 

 

 

 

Prokurorų bei teisėjų neteisėti ir nusikalstami veiksmai

 

LR GP PROKURORUI KĘSTUČIUI GUDŽIŪNUI

GRAŽINOS MARCINKEVIČIENĖS asmens kodas 4 3111190668 

Adresas: Vilkijos km., Vilkijos pšt. Vilkija Gražinai Marcinkevičienei  2010 m. gegužės 10 d.

PAREIŠKIMAS

 

Jūsų žodiniu nurodymu, siunčiu Jums surinktą medžiagą tikslu užtikrinti ir apginti viešąjį interesą.

1993 m. kovo mėn. 25 d. Kauno miesto apylinkės teismas atstatė nuosavybės teises Valerijai Misiukienei į iki 1940 m. turėtus ir išlikusius Jurgio Butkaus ir Teklės Butkienės gyvenamuosius namus, esančius Fabriko ( Tilkos gt. ) gt. Nr. 3 ir Nr. 5 Kauno mieste. Teismas priėmė sprendimą remdamasis nepatvirtintų dokumentų kopijomis, galimai klastotėmis ( prierašas padarytas ranka, tam neturinčių asmenų teisės), šių dokumentų kopijas pridedu. Teismas priimdamas sprendimą nesivargino netgi sutikslinti pavardes, nes pavardės savininkų originaluose neatitinka vėlesniuose dokumentuose pavardžių. Sprendimas priimtas visiškai nesigilinant, kad 

 

namai statyti visiškai kitų asmenų pagal galiojančius statybos ir kitus dokumentus, o vėliau grąžinant pastatus jau jie įvardijami visiškai kitomis pavardės , nesutikslinant nei anketinių duomenų, nei įvertinant išlikusius dokumentus. Tokiu būdu, esant akivaizdžiai galimai klastotei ( teismas apie tai nepasisako) namai gražinti galimai asmeniui neturinčiam jokių tam teisių, neįvertinti teisėti interesai ir lūkesčiai bei pažeistos teisės juose gyvenančių nuomininkų. Vėlesni teismų sprendimai analogiškų vertinimų nedaro. Teismai neįvertino Lietuvos centrinio valstybinio archyvo 2007 m. spalio mėn. 11 d. pažymų kur nurodoma į tai, kad dokumentų patvirtinančių Jurgio ir Teklės Butkų nuosavybės teisėmis buvus valdytą nekilnojamąjį turtą, tame tarpe ir konkrečiai minimus namus, nerasta. Taip pat teismai nevertino ir fakto, kad VRM archyve duomenų apie Jurgio Butkaus įrašymą į numatytų ištremti asmenų sąrašus nėra. Tokiu būdu yra visiškai neaiškus ir pačių Jurgio ir Teklės Butkų statusą bei buvimo vietą sovietinių represijų metu. Teismai nesiaiškino ir pirminių dokumentuose įrašytų asmenų-savininkų Jurgio ir Koletos Sibirriakovų galimą pavardžių pakeitimą, ar nekeitimą, priežasčių ir netgi netikslino ar šie asmenys nepakeitė pavardžių, jų buvimo vietos ir pan.

Teismai priimdami sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo Valerijai Misiūkienei grubiausiai pažeidė piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 15 straipsnyje ( nuo 2003 m. spalio mėn. 29 d. iki dabar galiojant redakcija) reikalavimą, kad gyvenamieji namai yra valstybės išperkami, jeigu jie yra iš esmės pertvarkyti taip, kad pakeista daugiau kaip 50 procentų pagrindinių konstrukcijų ir sukurto naujo bendrojo ploto negalima atskirti nuo buvusio, jei visas bendras plotas 30 procentų viršija buvusįjį. Ši nuostata reiškia, kad gyvenamasis namas valstybės išperkamam gali būti priskiriamas esant šioms dviem sąlygoms.

1. yra pakeista daugiau kaip 50 procentų pagrindinių gyvenamojo namo konstrukcijų ir

2. sukurto naujo bendrojo ploto negalima atskirti nuo buvusiojo.

Nagrinėjamu atveju 1998 m. sausio mėn. UAB „Kauno komprojektas“ atliko gyvenamojo namo, esančio Tilkos gt. 5 Kauno m. statybos ir remonto ekspertizę. Išvadoje nurodyta, kad pastato pagrindęs laikančios konstrukcijos pakeisto 51,57 proc, bendras plotas padidintas 21,16 proc, o naujai sukurto ploto nėra galimybės eksploatuoti atskirai. Tokiu būdu aiškiai matome, kad yra pakeista pagrindinių laikančių konstrukcijų 51,57 proc, tame tarpe bendras plotas padidintas net 21,16 proc ir ekspertizė aiškiai konstatuoja, kad sukurto naujo bendrojo ploto negalima atskirti nuo buvusiojo, taigi aiškiai matome, kad nurodytas namas aiškiai priskirtinas valstybės išperkamam.

Tuo tarpu teismai dėl visiškai nesuprantamų priežasčių- nusikalstamo aplaidumo ar nerūpestingumo, ar asmeninio suinteresuotumo taip grubiai pažeidė viešąjį interesą, sudarydamas sąlygas grobstyti valstybinį turtą, bei pažeidinėti asmenines šiuose namuose gyvenusių žmonių teises bei nepaisyti teisėtų lūkesčių bei interesų.

Taip pat turėtų būti įvertintas ir faktas, kad Valerija Misiūnienė sukčiavimo būdu padarė žymią žalą valstybei privatizuodama iš valstybės ir parduodama butą Daukanto gt. 16-4, kurį pagal „Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo įstatymą“ (pagal naują redakciją „ Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo“ įstatymą) privalėjo atlaisvinti.

Teismai grubiai pažeidė ir mano teises reikalaudami išsikelti, reikalavimą motyvuodami tuo, kad aš savavališkai įsikėliau į butą minimame name, bet neįvertindami fakto, kad į butą aš įsikėliau teisėtai, jame gyvenau daugiau kaip dešimt metų, sąžiningai mokėjau mokesčius, kad esu tremtinė neturinti jokio kito gyvenamojo ploto, taip pat mano tėvas Kazimieras Stankevičius, Adomo yra karys-savanoris miręs įkalinimo metu, apdovanotas už nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos kariuomenę. Po šių sprendimų buvau išmesta tiesiog „ Į gatvę“ nesprendžiant mano gyvenamosios vietos klausimo, neatsižvelgta ir į mano garbingą amžių- 79 metai ir sunkią galimybę pasirūpinti savimi.

Nei teismai, nei Kauno miesto apylinkės prokuratūra nekreipė dėmesio į sulauktus grasinimus ne tik žodžiu bet ir klijuotomis raidėmis atsiųstus paštu. Niekas nematė reikalo tirti šio fakto ir nustatyti nusikaltimą įvykdžiusius asmenis bei juos nubausti įstatymo numatyta  tvarka.

 Remiantis virš išdėstytu prašau Jūsų įstatymo numatytuose rėmuose imtis priemonių teisingumo atstatymui, kaltų asmenų įvardijimui ir nubaudimui.

Apie rezultatus prašau mane informuoti aukščiau nurodytu adresu.

Priedas: dokumentų kopijos.             Pagarbiai Gražina Marcinkevičienė

 

Dalis teksto iš prašymo.

LR GENERALINEI PROKURATŪRAI GRAŽINOS MARCINKEVIČIENĖS asmens kodas 4 3111190668 Adresas paštui: Vilkijos km., Vilkijos pšt. Vilkija, Gražinai Marcinkevičienei

PAREIŠKIMAS 2010 m. liepos mėn. 12 d. Kaunas

 

Prašau kelti baudžiamąją bylą pil. Valerijai Misiūkienei ir kitiems su didelės vertės gyvenamo namo, esančio Tilkos gt Nr. 5 (iki maždaug 1940 metų vadinosi.Fabriko gt.) Kauno mieste, neteisėtu nusavinimu sukčiavimo būdu BK 182 str. 2d., 183 str. 2d., neteisėtą įsibrovimą į mano butą Tilkos g. Nr.5 ir manęs, t.y. Gražinos Marcinkevičienės neteisėtą išmetimą iš šio buto į gatvę BK 165 str. Valerijos Misiūkienės tėvai gal turėjo  nuosavybės teisę į gyvenamą namą Tilkos g. Nr.3, bet neturėjo jokių teisių į gyvenamą namą Tilkos g. Nr.5. 

Namas Tilkos g. Nr.5 iki 1940 m. priklausė Griniui Augustinui, s. Juliaus. Tą nuosavybę patvirtina namo Tilkos g. Nr.5 dokumentai, esantys Kauno apskrities archyve. Namas pradėtas statyti 1925 metais ir baigtas 1939metais. Pradžioje apie 1930 metus gatvė turėjo Fabriko gatvės pavadinimą ir namas turėjo Nr.9. Vėliau namų numeracija buvo pakeista ir namas su numeriu 9 tapo su numeriu 5, o namas su numeriu 7 tapo su numeriu 3. Vėlesniais laikais pavadinimas Fabriko buvo pakeistas į pavadinimą Tilkos.

Kauno apskrities archyve 2010 m. birželio mėn. pavyko rasti eilę dokumentų apie gyvenamą namą, esantį Fabriko g. Nr.9, vėliau pervardintą į Fabriko g. Nr.5. Dokumentai rodo, jog namas nepriklausė Valerijos Misiūkienės tėvams, kurių pavardė buvo Sibiriakovai, o apie 1940 metus pakeista į Butkų pavardę. Kai kurie duomenys rodo, jog namas Fabriko g. Nr. 7, kuris vėliau buvo pervardytas į Fabriko g. Nr. 3 (dabar Tilkos g. Nr.3), galėjo priklausyti Valerijos Misiūkienės tėvams Sibiriakovams, o po pavardės pakeitimo Butkams.

Valerija Misiūkienė, naudodama apgaulę, pasitelkusi bendrininkus (BK 24 str., 26 str. 4 d.), kelis kart apgavusi teismą, neteisėtai prisisavino jai nepriklausantį didelės vertės gyvenamą namą Tilkos g. Nr.5, t.y. įvykdė sukčiavimą (BK 182 straipsnis. Sukčiavimas 2d. ir BK 183 straipsnis. Turto pasisavinimas 2d.).

Kažkokiu neteisėtu būdu Valerija Misiūkienė 1993 04 26 įvykdė gyvenamojo namo Tilkos g. Nr.5, Kaune teisinę registraciją. Šią registraciją Kauno apylinkės teismas 2000 m. spalio mėn. 31 d. CB Nr.2-3340/2000, panaikino.

Prašau gerb. Prokurorą ištirti, ar apgaulės būdu įgytas turtas nebuvo iššvaistytas, ar nebuvo pažeistas BK 184 straipsnis. Turto iššvaistymas 2 d. ir BK 189 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas 2d.

Valerija Misiūkienė, naudodama apgaulę, apgavusi teismą, neteisėtai įsibrovė į mano, t.y. Gražinos Marcinkevičienės, butą ir mane išmetė į gatvę (BK 165 straipsnis. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas).

Prašau Prokuratūrą ištirti Valerijos Misiūkienės ir jos bendrininkų nusikalstamą veiką ir imtis priemonių, kad nusikalstamu būdu įsigytas namas Tilkos g. Nr.5 būtų konfiskuotas (BK 72 str.), o visam Valerijos Misiūkienės turtui neatidėliotinai būtų uždėtas areštas.

Prašau gerb. Prokuratūrą imtis priemonių, kad būtų sustabdyti teismų sprendimai, kuriais Valerijai Misiūnienei buvo pripažinta nuosavybės teisė į namą, esantį Tilkos g. Nr.5, remiantis neteisintais dokumentais ir tyčiniai klaidingais liudininkų parodymais. Prašau imtis priemonių, kad man nuomininko teise priklausantis butas Tilkos g. Nr.5 būtų gražintas man ir kompensuoti su šiuo nusikaltimu, t.y. išmetimu į gatvę, susiję nuostoliai. 

Apie rezultatus prašau mane informuoti aukščiau nurodytu adresu.

Priedas: dokumentų kopijos.          Pagarbiai   Gražina Marcinkevičienė

 

Priedas

LIETUVOS   RESPUBLIKOS   GENERALINEI   PROKURATŪRAI

GRAŽINOS MARCINKEVIČIENĖS asmens kodas 4 3111190668 

Adresas paštui: Vilkijos km., Vilkijos pšt. Vilkija, Gražinai Marcinkevičienei

Papildomas platus įvykių, susijusių su neteisėta ir galimai nusikalstama Valerijos Misiūkienės veikla aprašymas  Kaunas 2010 05 10

(surašytas iki dokumentų radimo Kauno apskrities archyve 2010 m. birželio mėn.)

 

1993 m. kovo mėn. 25 d. Kauno miesto apylinkės teismas atstatė nuosavybės teises Valerijai Misiūkienei į iki 1940 m. turėtus ir išlikusius Jurgio Butkaus ir Teklės Butkienės gyvenamuosius namus, esančius Tilkos gt. gt. Nr. 3 ir Nr. 5 (anksčiau vadinosi Fabriko) Kauno mieste. Teismas priėmė sprendimą remdamasis nepatvirtintų dokumentų kopijomis, galimai klastotėmis ( prierašas padarytas ranka, tam neturinčių asmenų teisės), šių dokumentų kopijas pridedu. Teismas priimdamas sprendimą nesivargino netgi sutikslinti pavardes, nes pavardės savininkų originaluose neatitinka vėlesniuose dokumentuose pavardžių. Sprendimas priimtas visiškai nesigilinant, kad namai statyti visiškai kitų asmenų pagal galiojančius statybos ir kitus dokumentus, o vėliau grąžinant pastatus jau jie įvardijami visiškai kitomis pavardėmis, nesutikslinant nei anketinių duomenų, nei įvertinant išlikusius dokumentus. Tokiu būdu, esant akivaizdžiai galimai klastotei ( teismas apie tai nepasisako) namai gražinti galimai asmeniui neturinčiam jokių tam teisių, neįvertinti teisėti interesai ir lūkesčiai bei pažeistos teisės juose gyvenančių nuomininkų. Vėlesni teismų sprendimai analogiškų vertinimų nedaro. Teismai neįvertino Lietuvos centrinio valstybinio archyvo 2007 m. spalio mėn. 11 d. pažymų kur nurodoma į tai, kad dokumentų patvirtinančių Jurgio ir Teklės Butkų nuosavybės teisėmis buvus valdytą nekilnojamąjį turtą, tame tarpe ir konkrečiai minimus namus, nerasta. Taip pat teismai nevertino ir fakto, kad VRM archyve duomenų apie Jurgio Butkaus įrašymą į numatytų ištremti asmenų sąrašus nėra. Tokiu būdu yra visiškai neaiškus ir pačių Jurgio ir Teklės Butkų statusą bei buvimo vietą sovietinių represijų metu. Teismai nesiaiškino ir pirminių dokumentuose įrašytų asmenų-savininkų Jurgio ir Koletos Sibiriakovų galimą pavardžių pakeitimą, ar nekeitimą, priežasčių ir netgi netikslino ar šie asmenys nepakeitė pavardžių, jų buvimo vietos ir pan.

Teismai priimdami sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo Valerijai Misiūkienei grubiausiai pažeidė piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 15 straipsnyje ( nuo 2003 m. spalio mėn. 29 d. iki dabar galiojant redakcija) reikalavimą, kad gyvenamieji namai yra valstybės išperkami, jeigu jie yra iš esmės pertvarkyti taip, kad pakeista daugiau kaip 50 procentų pagrindinių konstrukcijų ir sukurto naujo bendrojo ploto negalima atskirti nuo buvusio, jei visas bendras plotas 30 procentų viršija buvusįjį. Ši nuostata reiškia, kad gyvenamasis namas valstybės išperkamam gali būti priskiriamas esant šioms dviem sąlygoms.

3. yra pakeista daugiau kaip 50 procentų pagrindinių gyvenamojo namo konstrukcijų ir

4. sukurto naujo bendrojo ploto negalima atskirti nuo buvusiojo.

Nagrinėjamu atveju 1998 m. sausio mėn. UAB „Kauno komprojektas“ atliko gyvenamojo namo, esančio Tilkos gt. 5 Kauno m. statybos ir remonto ekspertizę. Išvadoje nurodyta, kad pastato pagrindęs laikančios konstrukcijos pakeisto 51,57 proc, bendras plotas padidintas 21,16 proc., o naujai sukurto ploto nėra galimybės eksploatuoti atskirai. Tokiu būdu aiškiai matome, kad yra pakeista pagrindinių laikančių konstrukcijų 51,57 proc., tame tarpe bendras plotas padidintas net 21,16 proc. ir ekspertizė aiškiai konstatuoja, kad sukurto naujo bendrojo ploto negalima atskirti nuo buvusiojo, taigi aiškiai matome, kad nurodytas namas aiškiai priskirtinas valstybės išperkamam.

Tuo tarpu teismai dėl visiškai nesuprantamų priežasčių- nusikalstamo aplaidumo ar nerūpestingumo, ar asmeninio suinteresuotumo taip grubiai pažeidė viešąjį interesą, sudarydamas sąlygas grobstyti valstybinį turtą, bei pažeidinėti asmenines šiuose namuose gyvenusių žmonių teises bei nepaisyti teisėtų lūkesčių bei interesų.

Taip pat turėtų būti įvertintas ir faktas, kad Valerija Misiūnienė sukčiavimo būdu padarė žymią žalą valstybei privatizuodama iš valstybės ir parduodama butą Daukanto gt. 16-4, kurį pagal „Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo įstatymą“ ( pagal naują redakciją „ Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo“ įstatymą) privalėjo atlaisvinti.

Teismas grubiai pažeidė ir mano teises reikalaudamas išsikelti, reikalavimą motyvuodamas tuo, kad aš savavališkai įsikėliau į butą minimame name, bet neįvertindamas fakto, kad į butą aš įsikėliau teisėtai, jame gyvenau daugiau kaip dešimt metų, sąžiningai mokėjau mokesčius, kad esu tremtinė neturinti jokio kito gyvenamojo ploto, taip pat mano tėvas Kazimieras Stankevičius, Adomo yra karys-savanoris miręs įkalinimo metu, apdovanotas už nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos kariuomenę. Po šių sprendimų buvau išmesta tiesiog „ Į gatvę“ nesprendžiant mano gyvenamosios vietos klausimo, neatsižvelgta ir į mano garbingą amžių- 79 metai ir sunkią galimybę pasirūpinti savimi.

Nei teismai, nei Kauno miesto apylinkės prokuratūra nekreipė dėmesio į sulauktus grasinimus ne tik žodžiu bet ir klijuotomis raidėmis atsiųstus paštu. Niekas nematė reikalo tirti šio fakto ir nustatyti nusikaltimą įvykdžiusius asmenis bei juos nubausti įstatymo numatyta  tvarka.

Remiantis virš išdėstytu prašau Jūsų įstatymo numatytuose rėmuose imtis priemonių teisingumo atstatymui, kaltų asmenų įvardijimui ir nubaudimui.

Apie rezultatus prašau mane informuoti aukščiau nurodytu adresu.

Priedas: dokumentų kopijos iš lapų.

       Pagarbiai Gražina Marcinkevičienė

 

 

 

Dalis teksto iš Prašymo

LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Generaliniam prokurorui Gerb. Dariui Valiui

 

Gražina Marcinkevičienė Vilkijos k., Vilkijos pšt. 54015 Kauno raj.   2012 07 16

Prašymas peržiūrėti Generalinės prokuratūros prokurorų 

Silvos Mickutės ir Sigitos Vasiliauskienės nutarimų teisėtumą

Kauno miesto savivaldybės neteisėtumai prasidėjo jau 1991 metais, kai Kauno m. apylinkės teismui ji nepateikė eilės dokumentų, kurie buvo jos žinioje ir kuriuos ji privalėjo pateikti. Šios apgaulės pagrindu Kauno m. apylinkės teismas 1991 08 01 patenkino V.Misiukienės ieškinį dėl nuosavybės teisių atstatymo ir namų valdos gražinimo.

LR Generalinė prokuratūra 1992 07 03 savo proteste ???-370-92 priežiūros tvarka LR Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegijai išdėstė pastabas apie nepilnai išaiškintas turinčias reikšmės bylai aplinkybes ir dokumentų nepakankamumą tokio sprendimo priėmimui (Protesto kopija pridedama).

Kauno m. apylinkės teismas, teisėja V.Chimina (Ščerbakova), 1993 03 25 d., civ.b. Nr. 2-948/93, vėl patvirtino teisių atstatymą į nuosavybę, nors gerai žinojo apie pastabas, išdėstytas prokuratūros proteste.

LR GP prokurorė Silva Mickutė nutarime 2007 12 12 Nr. 13-2-1124, aiškiai matydama, jog teismo sprendimuose dėl nuosavybės atstatymo Valerijai Misiukienei aiškiai trūksta nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kurie buvo nurodyti GP proteste dar 1992 07 03, nesiėmė priemonių šiuos dokumentus pareikalauti iš Kauno miesto savivaldybės ir archyvų. Tokių dokumentų yra daug ir dalį jų aš pateikiau LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei ir LR Generaliniam prokurorui Dariui Valiui 2012 03 30. Bylos visada atnaujinamos išryškėjus naujoms aplinkybėms, bet prokurorė savo nutarime apie tai nutylėjo. Be to, prokurorės sprendimas prieštarauja valstybės nutarimams, kai neteisėtai nusavintas 1940 metais turtas gražinamas teisėtiems savininkams po 70 metų. Prokurorės sprendimas įteisina valstybės turto grobstymą, jei dokumentus ir turto grobstymą pavyksta nuslėpti 5 metus.

Pakartotinai šiuo klausimu į LR Generalinę prokuratūrą kreipėsi Visuomeninės piliečių sąjungos pirmininkė Violeta Anankienė 2008 04 08, kurio registracijos prokuratūroje Nr.56-1406 . Prašymą nagrinėjo GP Civilinių bylų skyriaus prokurorė Sigita Vasiliauskienė. Vėl nebuvo pareikalauti nuosavybę patvirtinantys dokumentai ir vėl prokurorė rėmėsi tik 1993 metų teismo sprendimu, kuris buvo priimtas nuslepiant archyvuose turimus dokumentus. Tas prokurorės nutarimas dar kartą patvirtina grobstymų teisėtumą, jei dokumentus ir grobstymus pavyksta nuslėpti 5 metus.

Mano manymu abi prokurorės sumaišo baudžiamąją atsakomybę su turto grobstymu ir jo gražinimu. Tai du skirtingi reiškiniai. Pagal prokurores, suėjus senaties terminui baudžiamajai atsakomybei, neturi būti administracinės atsakomybės ir savivaldybės darbuotojai turi likti savo pareigose.

Abi prokurorės ignoravo 2000 m. spalio 31 d. Kauno m. apylinkės teismo sprendimą, Civ. Byla Nr. 2-3340/2000, kuriuo buvo panaikinta namo Tilkos 5 Kaune teisinė registracija. 

Abi prokurorės ignoravo Lietuvos Centrinio Valstybės Archyvo 2007 10 11 Nr. R4-4511 pažymą dėl V. Misiukienės nuosavybės, kurioje parašyta:

„Dokumentų, patvirtinančių, kad Teklė Butkienė ir Jurgis Butkus nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą Kaune, Tilkos g. 3 ir Tilkos g. 5, kad žemę ir namus nupirko, pirkimo-pardavimo aktų bei dokumentų, kad namai buvo parduoti ar nacionalizuoti archyve saugomuose fonduose nerasta.        Direktorius    Dalius Žižys“

Man neaišku, kodėl mano prašymas ir papildomas aprašymas 2010 05 10 Generalinei prokuratūrai , kad ji tirtų Kauno miesto savivaldybės nusikaltimus, buvo nukreiptas Kauno apygardos prokurorui Viktorui Biriukovui 2010 07 27 Nr. 17.2-13517, kuris pavedė pareiškimą ištirti prokurorei  Jolantai Dedelienei. Prokurorė netyrė turto grobstymo faktus, o apsiribojo tik atsisakymu kelti baudžiamąją bylą turo grobstytojams senaties pagrindu. Ji visai netyrė neteisėtos savininkės V.Misiukienės ir Kauno m. savivaldybės veiksmus mano, kaip gyventojos atžvilgiu. Prokurorė J.Dedelienė iš pridėto Panemunės butų ūkio 2002 10 21 dokumento aiškiai matė, jog savivaldybės padaryta namo savininkė V.Misiukienė teisėtai įleido gyventi mane į Tilkos 5-3 iki gyvos galvos, o savivaldybė vėl paimdama namą iš V.Misiukienės, nepadarė namo ir jo gyventojų inventorizaciją. Prokurorė praignoravo pridėtus dokumentus, jog aš mokėjau visus mokesčius, surištus su butu ir buto nuomos mokesčius V.Misiukienei.

Man nesuprantama kaip Generalinei prokuratūrai adresuotas 2012 03 12 prašymas tirti Kauno m. savivaldybės veiklą ir neatsakingą Kauno apygardos prokurorės J.Dedelienės veklą, vėl buvo atiduotas įvertinimui tai pačiai prokurorei Jolantai Dedelienei. Tai padarė GP Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Simonas Slapšinskas. Tuo pasinaudodama prokurorė J.Dedelienė savo nutarime vėl praignoravo mano raštus ir pateiktus dokumentus, kurie rodo, jog namas priklausė A.Grinui, o ne V.Misiukienei. kad namą savivaldybė gražino V.Misiukienei, nors jai teismas buvo panaikinęs teisinę registraciją. J.Dedelienė melavo, jog 1938 metais Butkams priklausė namas ir sklypas Tilkos 7, nors tokio dokumento nėra,

LR Generalinės prokuratūros Civilinių bylų prokurorė Sonata Galentienė savo nutarime 2010 08 05 Nr. 17.9-111-1590 atsisakė kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, nes jau praėjo 17 metų. Tačiau ji žinojo, jog savivaldybė slėpė eilę dokumentų 17 metų ir man juos pavyko rasti tik 2010 metais. Toks nutarimas prieštarauja CPK 358 str. 1 d. Prašau įvertinti tokį prokurorės elgesį ir imtis priemonių proceso atnaujinimui.

Prašome Jos Excelenciją Dalią Grybauskaitę ir Generalinį prokurorą Gerb. Darių Valių imtis priemonių atstatyti teisingumą, įvertinti aplaidžią prokurorų veiklą ir imtis priemonių, kad nusikalstamu būdu privatizuotas turtas būtų gražintas valstybės nuosavybei ir apgintos mano teisės. Prašau imtis priemonių, kad nesąžiningi savivaldybės darbuotojai būtų atleisti iš savo pareigų, nors senaties terminas baudžiamajai atsakomybei jau daugeliui jų yra praėjęs. Tikiuosi, jog Lietuvos valstybėje yra pakankamai jėgų kovoti su nusikaltimais ir man nereikės kreiptis į Strasbūrą.

 

Naujai rastų 2010 metais dokumentų, kuriuos slėpė Kauno m. savivaldybė ir neįvertino prokuratūra, santrauką lentelės pavidale. (Ištraukoje pateikiu tik dalį dokumentų)

 

Data Akto pavadinimas ir esminiai duomenys Adresas Žemės skly po dydis 

kv. m.

1930 09 20 Kauno notarinio archyvo Kauno m. 1930 me-tams pripažinimo aktų knygos pirmykštis išrašas 911puslapiai 487 Nr. Augustas Rogalis 1927 06 08 pirko iš Sergejaus Fanstilio žemės sklypą. 1930 09 20 Augustas Rogalis šį žemės sklypą su trobesiais pardavė Jurgiui ir Koletai Sibiriakovams. Tilkos g. 7 955

1931 03 17 Įgaliojimas teismo byloms vesti. Pasirašė K.Renaitė-Sibiria-kovienė ir Jurgis Sibiriakovas, gyvenantys Šančiuose, Tilkos g.7. Pastaba. Po to nėra duomenų, kad Sibiriakovai valdė ar turėjo turtą Tilkos 7. Tilkos g. 7 ——-

1937 08 05 Ministerių kabineto nutarimas Sibiriakovų pavardes pakeisti į Butkų. ——– ——–

1938 05 31 Prašymas Mokesčių skyriui ištaisyti pavardę iš Sibiriakovas į Butkus. Tilkos g. 3 ——–

1938 09 18 Gryno Augusto pareiškimas mokesčių inspektoriui apie savo turtą. Medinis 2 aukštų 6 butų 9 kambarių ir 6 virtuvių namas. Medinis sandėlys. Tilkos g. 5 893

 

Prašau Jos Excelenciją Dalią Grybauskaitę ir Generalinį prokurorą Gerb. Darių Valių imtis priemonių, kad mano skundas būtų nagrinėjamas Generalinėje prokuratūroje ir nebūtų persiunčiamas į Kauną nagrinėti tiems patiems prokurorams, kurie eilę metų slepia savo broką ir todėl negali objektyviai nagrinėti mano skundus. Prašau prižiūrėti GP Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro Simono Slapšinsko veiklą ir imtis priemonių, kad skundai nebūtų persiunčiami vėl tiems patiems prokurorams, kurie jau eilę kartų tinkamai neatliko savo pareigų.

Prašau papildomai patikrinti GP Civilinių bylų skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Sonatos Golenienės nutarimą 2010 08 05 Nr.17.9-111-1590, kuriame prokurorė neįvertino eilę dokumentų. Ji neįvertino 2000 m. spalio 31 d. teismo sprendimą, kuriuo buvo panaikinta namo teisinė registracija ir tolimesnius Kauno savivaldybės veiksmus, kurias be teisinio pagrindo buvo gražinta V.Misiukienei nuosavybė. Prokurorė neįvertino Lietuvos Centrinio valstybės archyvo pažymą, kurioje nurodyta, kad nėra duomenų, jog V.Misiukienės tėvai turėjo turtą iki 1940 metų (priedas 24). Prokurorė neįvertino Kauno Apskrities archyvo pažymą 2010 05 26 Nr. (01.6)V10-1808, kurioje parašyta;

„Pranešame, kad Kauno miesto savivaldybės dokumentų fonde, 1993 metų valdybos potvarkiuose, žinių apie tai, kad gyvenamieji namai Tilkos g. Nr.5-7 buvo įtraukti į gražintinų namų sąrašą, nėra.

Kaunas, 2012 07 16 Prašymo pateikėja Gražina Marcinkevičienė

 

 

PATIRTŲ MORALINIŲ SKRIAUDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

Prašau imtis priemonių, kad būtų kompensuotos mano patirtos moralinės skriaudos, o buvusio Kauno mero A. Kupčinsko ir jo savivaldybės darbuotojų veikla būtų reikiamai įvertinta ir jie negalėtų toliau daryti neteisėtus ir nusikalstamus veiksmus.

Pateikiu trumpą Kauno savivaldybės neteisėtų ir nusikalstamų veiksmų sąrašą, kuris reikalingas moralinių skriaudų pinigų sumos patikslinimui.

 

1. Kauno savivaldybėje įteisintas tiesioginis valdininkų tyčiojimasis iš piliečių. Akivaizdus tam įrodymas yra Kauno mero A.Kupčinsko 2007 m. gruodžio 19 d. potvarkis atidėti iškeldinimą iš buto iki 2008 m. gegužės 31 d., o sekančią dieną, t.y. 2007 m. gruodžio 20 d., aš brutaliai buvau iškeldinta iš buto dalyvaujant savivaldybės darbuotojams Vytautui Petraičiui, darbuotojai Renatai Gaivenienei, Laimai Katinienei ir antstoliui Zubinui, kurie gerai žinojo apie iškeldinimo atidėjimą. Aš buvau išvaryta iš buto, man neleido pasiimti net dokumentų ir dėžutės su tėvo apdovanojimais ir brangenybėmis, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Šį pasityčiojimą vertinu kaip moralinę skriaudą 3000 eurų iš A.Kupčinsko, 2000 eurų iš V.Petraičio ir 2000 eurų iš antstolio Zubino.

 

2. Apie tą pasityčiojimo veiklą liudija ir A.Kupčinsko 2008 01 11 skundas Nr.(A277124)-R-145 Kauno m. apylinkės teismui, kuriame kaltiną antstolį Zubiną ne todėl, kad, po iškeldinimo atidėjimo, mane iškeldino, o kad nepilnai iškeldino, palikdamas kažkiek daiktų bute ir rūsyje. Po Kauno apygardos teismo nutarties 2008 05 13, kuri iškeldinimą pripažino neteisėtu, A.Kupčinskas manęs negražino į butą, nes savivaldybės darbuotojai tikriausiai jau 2008 05 09 buvo įvykdę bute paliktų daiktų apvogimą, ir taip norėta sutrukdyti apvogimo tyrimą. Šią A.Kupčinsko veiklą vertinu kaip 2000 eurų moralinę skriaudą.

 

3. Savivaldybė per įgaliotą atstovą darbuotoją pil. Pušinskienę vedė teisme manęs iškeldinimo bylą. Kauno m. savivaldybės darbuotoja Pušinskienė apgavo teismą, nuslėpdama esminę reikšmę turinčius dokumentus ir namo teisinės registracijos panaikinimą V.Misiukienės vardu. Pušinskienė nuslėpė nuo teismo Kauno miesto Panemunės būtų ūkio 2003 05 05 aktą, kuriuo buvo patikrintas mano butas Tilkos 5-3, neperėmus namo iš V.Misiukienės savivaldybės žinion ir nuslepiant, kad į butą įleido savivaldybės padaryta namo savininkė V.Misiukienė. Tokį Pušinskienės elgesį vertinu kaip moralinę 2000 eurų skriaudą.

 

4. Po mano ieškinio padavimo Kauno apygardos teismui 2010 metais prieš savivaldybę, Kauno m. savivaldybė jau oficialiai žinojo, jog atsirado nauji dokumentai, t.y. atsirado naujos aplinkybės, kurių teismai nežinojo 1991, 1993 ir vėlesniais metais. A.Kupčinskas žinojo, jog tokiu atveju byla dėl nuosavybės gražinimo turi būti nagrinėjama iš naujo. Kauno m. meras A.Kupčinskas tai nuslėpė ir nesikreipė į teismą su prašymu peržiūrėti bylą išaiškėjus naujoms aplinkybėms. Tai buvo pasityčiojimas iš manęs ir tai vertinu kaip moralinę 2000 eurų skriaudą iš A.Kupčinsko pusės.

 

5. Kauno miesto savivaldybės administracijos turto valdymo departamento Nuosavybės teisių atkūrimo skyrius savo atsakyme 2007 12 17 Nr.10-2-2?4. man, t.y. G.Marcinkevičienei, akiplėšiškai melavo, jog butą Nr. 3 užėmiau savavališkai, nors gerai žinojo, jog Savivaldybės dėka V.Misiukienė neteisėtai tapo namo savininke ir kaip savininkė teisėtai mane įleido gyventi. Tą savivaldybės melą vertinu kaip moralinė 2000 eurų skriaudą.

 

6. Kauno miesto savivaldybė (oficialiai meras Arvydas Garbaravičius) 2004 03 03 padavė ieškinį iškeldinti mane iš buto Nr.3, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto ir negražinant nusavintos žemės. Šiame ieškinyje meras A.Garbaravičius melavo, jog bute Nr. 3 be teisinio pagrindo gyvenu aš, t.y. G.Marcinkevičienė. A.Garbaravičius gerai žinojo, jog namo savininkė turėjo teisę išnormuoti butą be savivaldybės orderio ir tokiai nuomai nereikėjo savivaldybės įteisinančio sprendimo. Garbaravi-čius gerai žinojo, kad namas po teisinės registracijos panaikinimo 1996 metais neperimtas į savivaldybės žinią ir savivaldybė neturėjo teisės kelti ieškinį dėl manęs iškeldinimo. Garbaravičius žinojo, kad namas dar 1993 metais buvo atiduotas V.Misiukienei neteisėtai, neiškėlus iš namo jame gyvenančius nuomininkus. Jis nuslėpė nuo teismo Panemunės butų ūkio 2002 10 21 dienos aktą, kuriame tvirtinama, kad G.Marcinkevičienė bute Tilkos 5-3 apsigyveno leidus savininkei V.Misiukienei. Šiuos nuslėpimus nuo teismo ir teismo apgaudinėjimą, sulėkusius didelius vargus man, laikau kaip pasityčiojimą iš manęs ir vertinu 3000 eurų moralinę žalą.

 

7. Nesaugomas butas 2008 05 09 buvo apvogtas, bet antstolis ir Savivaldybė į tai nekreipė jokio dėmesio.

 

8. V.Žuromskaitė atsakydama į mano raštus adresuotus administracijos direktoriui, merui 2007 11 20, atsakydama į mano 2007 11 26 raštą, ji rėmėsi savivaldybės apgautais teismo sprendimais, gerai žinodama, kad nuosavybė V.Misiukienei buvo perduota nuslepiant daug nuosavybės dokumentų ir žemė iš manęs savivaldybė nusavino. Dar pasityčiojimui ji įrašė, kad nuosavybė neliečiama ir tokiu būdu negali būti atimta iš V.Misiukienės. V.Žuromskaitės apgaulės ir pasityčiojimo veiklą vertinu kaip moralinę 3000 eurų skriaudą.

 

9. Turto valdymo departamento nuosavybės teisių atkūrimo skyriaus vedėjo pareigas atliekantis Vytautas Petraitis 2008 05 15 savo atsakyme man akiplėšiškai rėmėsi teismų ir prokuratūrų nutartimis, nors gerai žinojo apie dokumentų nuslėpimą ir ignoravimą, kuo remiantis tie nutarimai buvo priimti. Jis taipogi nutylėjo apie 30 arų nusavintą žemę už butą. Apygardos teisme jis melavo, kad mano butas nebuvo apvogtas ir jis tinkamai prižiūrėjo butą po mano iškeldinimo, nors žinojo, kad per vagystę man padaryta 30000 eurų nuostolių. Tokio jo melagingo paliudijimo pagrindu, teisėjas Mitkus neiškvietė liudininkais policininkus, kurie galėjo paliudyti apie buto apvogimą. Tokį elgėsi vertinu kaip 2000 eurų moralinę skriaudą iš Vytauto Petraičio pusės .

 

10. Kauno m. savivaldybės administracijos gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėja Laura Stankevičienė savo atsakyme 2014 11 05 į mano reikalavimą 2014 10 09 pasityčiojo iš manęs vėl teigdama, kad teismai pasielgė teisingai, nors gerai žinojo, kad savivaldybė nuslėpė eilę dokumentų nuo teismų, o jiems atsiradus, vėl privalėjo kreiptis į teismą dėl nuosavybės į išlikusį turtą paržiūrėjimo. Mano apšmeižimą Seimui, Prezidentūrai ir tiesiogiai pasityčiojant iš manęs, aš vertinu kaip 2000 eurų moralinę žalą iš Lauros Stankevičienės pusės.

 

11. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Meškauskienė savo 2013 06 03 nutartyje, slėpdama neteisėtus policijos, prokuratūros ir savo ankstesnes neteisėtas nutartis, priėmė nutartį, kad prokuroro Purvainio atleidimas buvo teisėtas ir taip prisidėjo prie nusikaltimų slėpimo. Taip Sigita Meškauskienė  man padarė 2000 eurų moralinę žalą.

 

15. Esant daug naujų dokumentų 2014 metų vasario mėnesį kreipiausi į Kauno miesto tarybą su prašymu įvertinti neteisėtus mero A.Kupčinsko veiksmus. A.Kupčinskas tai nuslėpė nuo tarybos ir pats atsakė į prašymą. Tuo jis pasityčiojo iš manęs. Tai vertinu kaip 2000 eurų moralinę žalą.

16. Moralinę žalą, patirtą po 2007 12 20, po iškraustymo iš buto Nr.3 vertinu po 50 eurų kiekvieną mėnesį. Per tą laikotarpį praėjo 7 metai ir 9 mėnesiai. Sumoje 7×12 + 9 = 93 mėnesiai. Neturtinės žalos susidarė 93×50 = 4650 eurų. Patikslinu, jog šią žalą lygiomis dalimis, t.y. po 2325 eurų turi padengti merai Garbaravičius ir A.Kupčinskas.

17. Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus vedėjas Domas Juozas Žiogas, atsakyme 2012 09 24 Nr.53-5-2495 į mano skundą, nuslėpė dokumentus ir akiplėšiškai melavo, kad butą užėmiau savavališkai. Šią veiklą vertinu kaip moralinę 2000 eurų skriaudą.

 

Pateikiu man padarytos moralinės žalos suvestinę:

A.Kupčinsko 3000 + 2000 + 2000 + 2000 + 2325 = 11325 eurai:

Garbaravičiaus 2325 eurai;

V.Petraičio man padaryta moralinė žala 2000 eurų;

Antstolio Zubino man padaryta moralinė žala 2000 eurų;

Pušinskienės man padaryta moralinė žala 2000 eurų;

Savivaldybės man padaryta moralinė žala 2000 eurų

V.Žuromskaitės man padaryta moralinė žala 3000 eurų

Vytauto Petraičio man padaryta moralinė žala 2000 eurų;

Lauros Stankevičienės man padaryta moralinė žala 2000 eurų;

Sigitos Meškauskienės man padaryta moralinė žala 2000 eurų;

Domo Juozo Žiogo man padaryta moralinė žala 2000 eurų;

 

     Sumoje man padaryta 32650 eurų moralinė neturtinė žala. 

 

Materialinės žalos skaičiuotė

Kauno miesto savivaldybė, apgavusi mane pažadais, jog už paimtą žemę užmokės butu, kurį atiduos mano nuosavybėn, atėmė iš manęs žemę, neleido laiku gauti bent kompensaciją ir dar išmetė į gatvę. Sklypo plotas 3080 k.m (30,8 aro). Šiuo metu Tvirtovės alėjos aplinkoje žemės aro kaina siekia ar net viršija 12000 eurų. Priimu tik 12000 eurų už arą. Savivaldybė man turėtų išmokėti turtinę žalą už žemę ne mažiau kaip 12000×30, t.y. 360 tūkstančių (360 000) eurų. Be tos sumos aš negalėsiu parsivežti tėvo palaikus iš Vorkutos.

Dėl Savivaldybės apgaulės ir neišmokėjimo kompensacijos už žemę, aš kiekvienais metais negalėjau šių pinigų paleisti į apyvartą ir gauti bent po 4 procentus palūkanų. Per 8 metus, kai išryškėjo , jog nebus buto ir nebus gražinta žemė susidarė nuostolių 360 000 x 0,04×8, t.y. 115200 eurų turtinės žalos. Sumoje už žemės negražinimą man susidarė 

360 000  + 115 200= 475 200 eurų nuostolių. Apvalinant priimu, kad man padaryta 475 000 eurų nuostolių  (keturi šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų). Šią turtinę žalą turi atlyginti Kauno miesto savivaldybė kartu su buvusiu meru A.Kupčinsku.

 

Daiktų netekties ir sugadinimo nuostolių skaičiuotės nepateikiu, nes ji yra pateikta patikslintame ieškinyje Kauno apygardos teismui 2011 m. birželis 14 d.. Ji sudaro 64172 litus (18585 eurus). Apvalinant priimu 18 tūkstančių eurų. Šią sumą lygiomis dalimis turi padengti Kauno m. savivaldybė ir buvęs  meras A.Kupčinskas.

V.Misiukienė, imdama iš manęs buto nuomos mokesčius, kurių sumoje susidarė 3680 litų, kai namas priklausė savivaldybei, man padarė perskaičiuojant į eurus 1065 eurų nuostolį.

Sumoje materialinės žalos man padaryta 493 000 eurų + 1065 eurų = 494 065 eurų.

 

Remiantis aukščiau išdėstytu prašau gerb. Antikorupcijos komisijos pirmininką Vitalijų Gailių

 

išsiaiškinti kodėl merai A.Garbaravičius ir A.Kupčinskas rašė ieškinius teismui dėl manęs iškeldinimo iš buto Tilkos 5-3 slėpdami nuo teismų svarbius dokumentus ir kai namo teisinė registracija buvo ne savivaldybės, o V.Misiukienės vardu.

Imtis priemonių nutraukti A.Kupčinsko nusikalstamą veiką ir priversti A.kupčinską kompensuoti man padarytus moralinius ir materialinius nuostolius.

Prašau imtis priemonių, kad savivaldybė kompensuotų man mano patirtus dvasinius ir materialinius nuos-tolius. Nuostolių sumos yra surašytos ieškiniuose teismams, raštuose savivaldybei ir pakartotos šiame rašte.

Prašau imtis priemonių ir ištirti galimus korupcinius ryšius tarp mero A.Kupčinsko, rašte minimų teisėjų, prokurorų ir Prezidentės Grybauskaitės, kuri agitavo už A.Kupčinsko išrinkimą metu ir labai apgailestavo, kad jo neišrinko.

 

2015 m. spalis 25 d. Savanorio, politkalinio Stankevičiaus Kazimiero duktė

Gražina Marcinkevičienė

 

Papildomos pastabos 

Savivaldybė ir A.Kupčinskas meluoja, kad namas iš V.Misiukienės buvo perimtas savivaldybės. Tai yra melas. Po teismo nutarimo panaikinti namo teisinę registraciją V.Misiukienės vardu, aš dar kelis metus mokėjau buto mokesčius Besovos Marijos vardu, o dujų, telefono ir  elektros mokesčius savo vardu. Savivaldybė namą buvo palikusi V.Misiukienei ir net nieko negalvojo apie namo perėmimą savivaldybės žinion.

Prašau atkreipti dėmesį į Kauno savivaldybės Panemunės būtų ūkio 2003 06 17 Pažymėjimą Nr.6317, kuris liudija, kad savivaldybė valdo namą Tilkos 5. Pažymėjimas liudija, kad Besovai Marijai išvykus į Rusiją ir išsiregistravus 1996 04 02 iki 2003 06 17 savivaldybė visiškai nesirūpino namu, nes jis buvo atiduotas V.Misiukienei. Visą šį laiką aš Marcinkevičienė Gražina, gyvenau Tilkos 5-3, kaip V.Misiukienės įleista gyventi iki gyvos galvos. 

Iš to pačio Panemunės būtų ūkio 2003 05 05 akto Nr.32 matosi, kad namo Tilkos 5 teisinė registracija V.Misiukienės vardu teismas panaikino 2000 10 31, o savivaldybė neperėmė namo ir veikdama V.Misiukienės naudai, pradėjo neteisėtai mane terorizuoti tik 2003 metais.

Apie V.Misiukienės ir savivaldybės nusikalstamus veiksmus liudija ir V.Misiukienės 2005 10 13 prašymas Kauno apylinkės teismui dėl manęs, t.y. Marcinkevičienės Gražinos, iškraustymo iš buto bylos atnaujinimo, nors namo teisinė registracija V.Misiukienės vardu buvo panaikinta 2000 10 31.

Lietuvoje nėra įstatymo, įpareigojančio tarnautojus, teisėjus, prokurorus ir savivaldybių darbuotojus, pastebėjus spragas įstatymuose, apie tai pranešti aukščiau stovinčioms organizacijoms. Tai leidžia nesąžiningiems teisėjams, prokurorams ir kitiems tarnautojams dešimtmečiais vykdyti nusikalstamą veiką. 

Akivaizdus tam pavyzdys Kauno savivaldybės Turto valdymo departamento direktorės Virginijos Žuromskaitės 2011 04 27 Nr.301-2-57 atsakymas Seimo nariui Sauliui Stomai, kuriame ne tik kad nuslepia akivaizdžius savivaldybės nuslėpimus ir piktnaudžiauja įstatymais, bet ir nurodo dokumentus, kuriuos neprideda prie atsakymo. Būtina iš savivaldybės išreikalauti tuos dokumentus.

 

2015 m. spalis 28 d. Savanorio, politkalinio Stankevičiaus Kazimiero duktė

Gražina Marcinkevičienė

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));