skip to Main Content
Bedarbis Saulius Skvernelis vasarą atostogavo penkių žvaigždučių viešbutyje „Palanga“, kur nakvynė – nuo 295 eurų

Premjeras S.Skvernelis grasino pavaldiniui : „Ar pa­ts išei­si, ar pa­so­din­ti rei­kės?“

Šiandien „Kauno diena“ pranešė, kad premjeras ir buvęs policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis  šią vasarą poilsiavo Palangoje penkių žvaigždučių viešbutyje „Palanga“. Šią vasarą S.Skvernelis buvo bedarbis, tačiau galėjo leisti sau poilsį kartu su Rusijos oligarchais, nes pvz., apartamentų nuomą penkių žvaigždučių „Palangoje“ vasarą kainuoja nuo 295 eurų.

 

 

Pa­lan­gos me­ras Ša­rū­nas Vait­kus ga­li pa­si­gir­ti ne tik pa­žin­ti­mis su įta­kin­gais ša­lies vei­kė­jais, bet ir ar­ti­ma bi­čiu­lys­te su paskirtuoju mi­nist­ru pir­mi­nin­ku Sau­liu­mi Skver­ne­liu. Ta­čiau šių vyrų drau­gys­tė nie­kam ne­bū­tų už­kliu­vu­si, jei ne klau­si­mų su­kė­lu­sios S.Skver­ne­lio nak­vy­nės ku­ror­to pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je, ku­rių są­skai­tas ap­mo­kė­jo Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė.

Pasak „Kauno dienos“, „skan­da­lin­gi fak­tai į vie­šu­mą ėmė lįs­ti po to, kai Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė pa­tvir­ti­no vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos leng­va­tas įmo­nei, val­dan­čiai pra­ban­gų vieš­bu­tį „Pa­lan­ga“. Šia­me vieš­bu­ty­je va­sa­rą bu­vo pa­ste­bė­tas poil­siau­jan­tis S.Skver­ne­lis. Pa­lan­giš­kiai tuo me­tu smal­siai ste­bė­jo ku­ror­to gat­vė­mis su sa­vo ir Pa­lan­gos me­ro vai­kais vaikš­ti­nė­jan­tį ar­ba ke­tur­ra­čiu dvi­ra­čiu va­ži­nė­jan­tį S.Skver­ne­lį. Po­li­ti­ką at­pa­ži­no to pa­ties pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čio per­so­na­las. Į so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­rą S.Skver­ne­lis įkė­lė ke­lias lie­pos ato­sto­gų nuo­trau­kas. Vie­no­je jis už­fik­suo­tas su Pa­lan­gos me­ro sū­nu­mi ties me­ro bro­liui Bro­niui Vait­kui pri­ski­ria­ma ka­vi­ne. Vi­są vir­ti­nę su­ta­pi­mų, by­lo­jan­čių apie ar­ti­mą šių dvie­jų vy­rų ry­šį, abu po­li­ti­kai ar­šiai nei­gė. Paaiš­kė­jo, kad Bi­ru­tės alė­jo­je esan­čia­me „Pa­lan­gos“ vieš­bu­ty­je S.Skver­ne­lis – ne nau­jo­kas. 

„Va­dai nie­ka­da ne­mo­ka“

Bu­vęs Pa­lan­go­je įsi­kū­ru­sio poil­sio ir rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro „Pu­šy­nas“ va­do­vas Vin­cas Nes­tec­kis ti­ki­no tu­rįs ver­si­ją, ko­dėl VRM va­do­vy­bė per po­li­ci­jos va­do­vų su­si­ti­ki­mą ne­kė­lė ko­jos į sa­vo pa­čios įstai­gą.

„Tu­ri­me mes ir kon­fe­ren­ci­jų sa­lę, ku­ri ne tik Bal­ti­jos ša­lių aukš­tų sve­čių ofi­cia­liems vi­zi­tams, bet ir Eu­ro­pos ša­lių vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jai įti­ko. Ma­tyt, rin­ko­si tuos, ku­rie gal­būt rei­ka­lin­ges­ni, nei mes bu­vo­me?“ – apie įstai­gą, ku­riai va­do­va­vo 16 me­tų, kal­bė­jo V.Nes­tec­kis.

Bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras S.Skver­ne­lis tei­gė, kad, kol poil­sio na­mams va­do­va­vo V.Nes­tec­kis, ofi­cia­lių VRM ren­gi­nių ten ne­bu­vo. „Kai tik atė­jo ki­tas va­do­vas ir ini­cia­ty­va at­si­ra­do, ir ren­gi­niai vy­ko“, – į bu­vu­sio pa­val­di­nio rep­li­ką at­sa­kė S.Skver­ne­lis.

Ar pa­ts išei­si, ar pa­so­din­ti rei­kės?

V.Nes­tec­kis į VRM va­do­vų ne­ma­lo­nę pa­te­ko, kai tik S.Skver­ne­lis ta­po VRM mi­nist­ru. „Ge­rai pa­me­nu jo pa­sku­ti­nius žo­džius, ku­riuos jis man iš­ta­rė:  „Ar pa­ts išei­si, ar pa­so­din­ti rei­kės?“ At­sa­kiau, kad jei tu­ri už ką, te­gul so­di­na“, – po­kal­bį su bu­vu­siu vir­ši­nin­ku pri­si­mi­nė pa­lan­giš­kis.

V.Nes­tec­kis pa­rei­gų ne­te­ko per­nai ba­lan­džio mė­ne­sį. Šios įstai­gos va­do­vas bu­vo kal­tin­tas dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tų ne­si­lai­ky­mo. By­la bu­vo pra­dė­ta dėl ap­lai­džios bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo. Vi­sus me­tus by­li­nė­ję­sis V.Nes­tec­kis pa­sie­kė, kad Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas grą­ži­no at­lei­di­mo iš dar­bo by­lą nag­ri­nė­ti iš nau­jo. Ta­čiau ar V.Nes­tec­kis bu­vo at­leis­tas ne­tei­sė­tai, teis­mai dar nė­ra ga­lu­ti­nai nustatę.

„Aš pa­me­nu daug įdo­mių da­ly­kų. Pa­vyz­džiui, Po­li­ci­jos die­nos pro­ga nuo­lat te­ko reng­ti fur­še­tus ir vai­šes ma­žiau­siai 50–70 žmo­nių. Yra bu­vę įvai­rių si­tua­ci­jų, ta­čiau ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad va­dai nie­ka­da ne­mo­ka“, – rė­žė V.Nes­tec­kis.

 

Po mi­nist­ro at­lei­di­mo – šven­tė

 

Vy­ras ti­ki­no pa­me­nąs vie­ną 12 žmo­nių kom­pa­ni­ją, ku­ri 2012 m. sku­biai iš Vil­niaus at­skuo­dė į Pa­lan­gą ir už­si­pra­šė iš­kai­tin­ti pir­tį. Gar­biems sve­čiams bu­vo pa­deng­tas ir sta­las. „Vi­sus, ku­rie tą kar­tą bu­vo šia­me pa­si­links­mi­ni­me, ži­nau. Tarp jų ir S.Skver­ne­lis bu­vo. Pak­lau­siau, ką čia taip mi­ni. Iš­gir­dau at­sa­ky­mą – tuo­me­čio VRM mi­nist­ro Rai­mun­do Pa­lai­čio at­lei­di­mą. Pre­zi­den­tė jo at­lei­di­mo dek­re­tą pa­si­ra­šė ko­vo 23 d., o jis įsi­ga­lio­jo ko­vo 26-ąją. Ko­vo 23-io­ji bu­vo penk­ta­die­nis. La­bai ge­rai pa­me­nu, kas šven­tė pir­ty­je“, – pa­sa­ko­jo V.Nes­tec­kis.

 

Po nak­vy­nės ne­te­ko ant­pe­čių

 

V.Nes­tec­kis ti­ki­no, kad me­tų me­tus įvai­riau­sių biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai va­žiuo­da­vo į Pa­lan­gą ne­mo­ka­mo poil­sio, tad kai ku­rie įpro­čiai ga­jūs dau­ge­lio vir­ši­nin­kų są­mo­nė­je iki šiol.

 

„Pri­si­min­ki­me, kad Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos ge­ne­ro­las Jur­gis Jur­ge­lis ne­te­ko ant­pe­čių po nak­vy­nės pa­sie­nie­čių vieš­bu­ty­je Pa­lan­go­je, už ku­rį ne­mo­kė­jo. Tai tik vie­nas ki­tas at­ve­jis, kai at­lei­džia“, – ti­ki­no pa­lan­giš­kis.

 

Pats S.Skver­ne­lis iš pra­džių pa­ti­ki­no, kad ne­pri­si­me­nąs ar 2012 m. ko­vo 23-ią­ją va­no­jo­si „Pu­šy­no“ pir­ty­je. „Jei bu­vo ko­kie ren­gi­niai, gal ir bu­vau. Bet tai ne­bu­vo ba­lius kaž­koks. Aš ne­ga­liu to­kių da­ly­kų pri­si­min­ti. Ir sa­ky­ti, kad „ba­lia­vo­ja“ ir ne­su­si­mo­ka. Aš už vis­ką su­si­mo­ku. Kai bu­vau at­va­žia­vęs į „Pu­šy­ną“ kaip mi­nist­ras, su­si­mo­kė­jau už vis­ką, kaip pri­klau­so“, – tvirtino S.Skver­ne­lis.

 

Pir­tis – tra­di­ci­jų rei­ka­las?

 

Po ku­rio lai­ko vei­kiau­siai per­gal­vo­jęs, kur ir ka­da nak­vo­jo, S.Skver­ne­lis per­skam­bi­no ir pa­tiks­li­no, dėl ko­kios prie­žas­ties ga­lė­jo bū­ti už­fik­suo­tas poil­sio na­muo­se „Pu­šy­nas“ 2012 m. ko­vo 23-ią­ją.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));