skip to Main Content

Atviras laiškas redaktoriui Aurimui Drižiui

Visų pirma turime pareikšti didžiausią pagarbą už drąsą ir savęs aukojimą dėl valstybės Lietuvos. Jūs esate turbūt didžiausias patriotas, kuriam negaila net savo gyvybės. Baisu, kada sužinai, kiek kartų esi nuteistas, kokius nuostolius patyrei finansiškai. Pagal Tavo gyvenimą sprendžiant, bet kurioje demokratinėje valstybėje būtum didžiai gerbiamas valstybės ir taptum tikru milijonieriumi. Daugelį metų drąsiai kovoji su didžiausiomis negerovėmis Lietuvoje: Mažeikių naftos privatizavimas, Garliavos pedofilijos bylos viešinimu, valstybės teisėsaugos supuvimo ir parsidavimo išsiaiškinimu, kada daugelis teisėjų ir prokurorų tapo tikrais iškrypėliais. Prisimename Klaipėdos vyr. prokurorą a.a. Stulpiną, kuris atgavus sąžinę, atskleidė daug nusikaltimų teisėsaugoje, už tai teko paaukoti net gyvybę.

Ši laišką rašome todėl, kad matome Jūsų padėtį, kad norėdami, kad neuždarytų laikraščio ir Jūsų nepasodintų iki gyvos galvos, Jūs turite eiti į kompromisą su Lietuvos išdavikais, tiesiog jiems pataikaujant. Juk jūsų tiesa apie Kryževičių ir Greičių, kad tai yra teisiniai nemokšos, net jų neerzina ir jie laukia progos, kaip Jus sunaikinti. Bet juk nebūtų tų nemokšų ir iškrypėlių, jeigu valstybei nevadovautų dar didesni nemokšos ir tikri Lietuvos parazitai. Juk dabar visa Lietuva supranta, kodėl mes negalime gyventi europietiškai, kaip visi normalūs žmonės. Juk Juozas Ivanauskas atspausdino keletą straipsnių apie išdavikišką žiaurią dėdulės Landsbergio veiklą, kai turėjo labai didelių nemalonumų. Visai tautai aišku, kad toliau Lietuvoje „veikiant“ landsberginei – grybauskinei gaujai, gyvenimas negalės keistis, nes muzikantėlis ir grynakraujė komunistė neturi jokio supratimo apie ekonomiką, apie demokratiją, apie žmonių norus, apie teisingumą. Mums susidarė toks įspūdis, kad ir nepriklausomybę „iškovojo“ ne Landsbergis bet įvairiausi agentai iš JAV ir ŽV. Juk negalėjo būti tokie žiaurūs išsigimėliai landsbergistai sausio 13 ir Medininkų žudynėse, sprogdinant tiltą per Bražuolės upelį.

Kad sužlugdytų nepriklausomos Lietuvos valstybę tarybų sąjungos saugumas KGB ėmėsi visą eilę priemonių: pirmoje eilėje įkišo į sąjūdį patikimą aferistą Vyt. Landsbergį!! Dabar KGB gali didžiuotis, kad jie neapsiriko, nes dėdulė Landsbergis atliko savo vaidmenį puikiai – dabar Lietuva jau blogiausia visame pasaulyje. Labai „gerai“ jam padėjo komunistų neįvertinta visiškai išbalansuoto charakterio nemokša D. Grybauskaitė. Dabar darosi baisu pagalvoti, kad mums švenčiant 100 metų sukaktį 2018 vasari 16 d. dalyvaus tie du daugiausia nusikaltę valstybei tarybinės padugnės. Juk visi žino, ką šitie okupantų tarnai kalbėjo per okupaciją apie vasario 16, kaip jie šmeižė lietuvius – patriotus, kurie bandė švęsti vasario 16 okupacijos sąlygomis. Nejaugi jie neturės nors lašelį gėdos, kad dalyvautų žmonių kartu su šimtais išdavikų tarybinių partinių veikėjų, kurie net sodindavo į kalėjimą už trispalvės vėliavos iškėlimą vasario 16.

Tai štai, Aurimai, Jūs tur būt galvojate, kad vien kritikuodamas teisėjus ir prokurorus Jūs kovojate už Lietuvą?? O šitie buvę okupantų tarnai juokiasi iš Lietuvos ir didžiuojasi, kad Tu jau labai išgąsdintas ir leidžia Tau rašyti apie iškrypusius teisėjus ir prokurorus. Tai gal reikėtų panagrinėti sausio 13 ir Medininkų bylas, kurios slepia didžiausius nusikaltimus. Mums susidaro įspūdis, kad Tau leidžiama rašyti tik apie pedofilijos nesąmones, kada yra teisiami net seneliai Kedžiai, kurie kaltinami, kad išnaudojo savo anūkę. Baisiausia, tiesiog didžiulė gėda, kada matai ką išdirbinėja teisėjai ir prokurorai! Iki ko dasigyveno Lietuva, kada prokurorai ir teisėjai, kaip kokie išprotėję mulkiai, priima tiesiog idijotiškus sprendimus valstybės Lietuvos vardu. Kaip Europos Sąjunga, visi Lietuvos kaimynai nemato į ką pavertė teisėsaugą Landsbergis ir Grybauskaitė. Landsbergis pradėjo nuo kaltinimų rašytojui Vyt. Petkevičiui už pavadinimą jo tėvo Žemkalnio kolaborantu. Teismas, spaudžiamas aukščiausios tarybos pirmininko, pripažino, kad Žemkalnis buvo apšmeižtas. Koks drąsus buvo dėdulė, kada buvo jau išvogęs KGB archyvą, ir Žemkalnio KGB byla buvo jo rankose. Juk Žemkalnis buvo NKVD narys, Dušanskio ir Slavino kolega!!

Štai čia yra geriausia proga demaskuoti aferistą, sukčių dėdulę Landsbergį!! Juk Slavinui ir Dušanskiu buvo gaila palikti namus Lietuvoje, o atvykti į Lietuvą bijojo, nes jie buvo žiaurūs žmogžudžiai Lietuvos piliečių. Juos išgelbėjo Žemkalnis, kuris susitarė su sūnumi Vytautu, dėl žudikų neliečiamybės, kol jie tvarkys savo reikalus Lietuvoje. Jeigu VSG (saugumas) nebūtų grybauskinis, tai jau seniai būtų įrodyta, kad Landsbergis saugojo žudikus nepriklausomojoje Lietuvoje!! Kol Lietuvoje „šeimininkauja“ komunistė Grybauskaitė, tai dėdulė Landsbergis vietoje to, kad sėdėtų Lukiškėse, yra saugomas valstybės nuo Lietuvos žmonių, nes dabar jis tapo daugiausia neapkenčiamu nusikaltėliu. Jau net Henrikas Daktaras yra mažiau nusikaltęs prieš Lietuvą, negu šis gryniausias aferistas, melagis, didžiausias Lietuvos sukčius! Siūlome visiems subinlaižiams atsipeikėti, surasti savyje drąsos ir jėgų nors ir pavėluotai pasakyti Landsbergiui: tu esi tikras niekšas, tarnavai tarybiniams okupantams, tyčiojais ir dabar tyčiojies iš visų Lietuvą mylinčių žmonių. Tu nekovojai už Lietuvos nepriklausomybę, bet iš pradžių vykdei KGB nurodymus, o 

po to parsidavei JAV CŽV agentams ir gelbėdamas savo kailį, sužlugdei Ukrainą, ir su debilišku šauksmu „Rusai puola“ vykdei visus CŽV nurodymus. Mes jau tikrai nelauksime, kol tu išvažiuosi į JAV, kaip išdavei tarybinį KGB. Pats gyvenimas turi nubausti tave už visa niekšybes prieš Lietuvą ir jos gyventojus. Kada pasakai Landsbergis, tai visa tauta sako: būk geras, nesikeik!

Tai kas dabar vyksta pasaulyje yra tokia sumaištis, toks neapibrėžtumas, tokia neteisybė, kad tikrai niekas nepasikeis, kol JAV „valdys“ apsišaukėlė (Grybauskaitės lygio) Clinton. Jeigu pasaulį išgelbės tik sudarę sąjungą Kinija su Rusija! Lietuva dabar Grybauskaitės dėka atsidūrė labai blogoje padėtyje!! Tiesiog tragiškoje, nes Rusijos kariniuose žemėlapiuose į Lietuvą bus pats pirmas atominis smūgis. Nejaugi mūsų išsigimę „valdovai44 šito nesupranta ir yra tikri bepročiai, kad galvoja, kad juos išgelbės JAV, kuri ir pati negarantuota, kad pavyks išsigelbėti. JAV dabar daro viską, kad nukreiptų Rusijos smūgį į Europą, taip gelbėdama save, nors jiems tai nelabai pavyks, nes Rusijos povandeniniai laivai yra apsupę JAV keliais žiedais. Kada visą šitą žinai, tai kaip pavadinti raudonosios Dalios kelionę į JT ir kur priešingai meluodama,supykdė Rusiją, kuri net išėjo iš salės. Kas prašė Grybauskaitės daryti tokias nesąmones, kurių nedaro net Šiaurės Korėja! Bet kokio konflikto atveju Landsbergis ir Grybauskaitė, kaip paskutiniai bailiai, bėgs slėptis, o kas laukia visos Lietuvos. Visiškas sunaikinimas, ir pikčiausia, kad mes patys, Landsbergio ir Grybauskaitės dėka, šito visko prisiprašėme. Todėl labai prašome tautos, atsikvošėkime, kol dar nevėlu!!!

Dabar kreipiamės į visus konservatorius, valstiečius, į Jakelaitį, Valatką ir visus kitus „labai gudrius“ išsigimėlius! Mes visiškai nenorime sudegti atominėje ugnyje! Todėl griežtai įsakome baigti visus „Rusai puola“, baigti Lietuvos pavertimą JAV poligonu prieš Rusiją. Jūs nelaimingi debilai, argi nesuprantate, kad po 3 pasaulinio karo nugalėtojų tikrai nebus!!! Nejaugi jūs tiek prisidirbote, kad jau ir mirti nebaisu?!? Kuo skubiau baikite visokiausius karo kurstymus, ir ieškokite taikos su visais kaimynais, o ne vaizduokite labai „gudrius“, prisikombinavę įvairiausio metalo laužo. Nejaugi reikės atimti teisę iš Grybauskaitės dėl Lietuvos atstovavimo! Nejaugi lauksime kol Grybauskaitė pasieks Landsbergio lygį ir tauta sakys apie Grybauskaitę: būk geras nesikeik!!

Ponas Aurimai, jeigu jei negali rašyti tiesos apie Landsbergį ir Grybauskaitę, tai arba uždaryk laikraštį ar pakeisk pavadinimą į „Nelaisvas Lietuvai44. Jeigu pasaulyje nieko blogo neįvyks (nebus karo), tai už 3 mėnesių Lietuvos laukia didelis įvykis — 100 metų Lietuvos valstybės atkūrimo šventė. Kaip reikės švęsti nepriklausomybę, jeigu Lietuvoje pilna užsienio kariuomenės ir tankų, bet svarbiausia, valstybei vadovauja buvę tikri okupantai Landsbergis ir Grybauskaitė.Tai štai Aurimai, Grybauskaitę išrinko apgauta liaudis, bet Landsbergis yra tiktas tautos išdavikas, buvęs okupantas ir jį būtina demaskuoti. Todėl, ponas Aurimai, būtų Jums paskutinis uždavinys, surinkti Kaune visus įrodymus, kaip Landsbergis grąžino namus Dušanskiui ir apsaugojo nuo arešto. Tai įrodžius Landsbergis būtų apkaltintas bendradarbiavimu su žudikais, o Grybauskaitė būtų teisiam^už tai, kad saugojo Landsbergį nuo teisingumo ir už visišką Lietuvos teisingumo sužlugdymą – taip dar nebuvo tarybinėje Lietuvoje.

Pensininkas Arvydas

 

P. s. gerbiamas AurimaI, tikrai netikime, kad šį laišką skaitys Grybauskaitės subinlaižiai iš VSD ir STT. Šioms tarnyboms reiškiame gilią užuojautą, nes jos taip elgiasi, lyg nežinotų, kas per žmogus yra nelaimingoji Dalia Grybauskaitė. Jau net gėda prieš latvius ir estus, net baltarusius už šitą nemokšą, kuri net negalvoja pripažinti savo absurdiškų klaidų. Juk Lietuva, besityčiodama kartu su JAV iš Rusijos, prives prie to, kad Putinui trūks kantrybė.

Paskutinėje „Nuoga tiesa“ laidoje dalyvavo verslininkas Benas Gudelis. Jis yra JAV pilietis, ir sako, kad Lietuvoje nieko nebijo. Todėl padaryti su juo interviu būtų labai įdomu ir naudinga visiems Lietuvos žmonėms. Vienas iš jo pasakymų buvo toks : jeigu verslas ima bankrutuoti, kaip dabar Lietuva, tai reikia nedelsiant keisti valdžią. Kuo skubiausiai. Jis dar labai nustebo dėl reitingų – kas juos daro ir skelbia? Jis sakė, kad Lietuvoje sutiko daug žmonių, ir nė vienas nepasakė ką nors gero apie prezidentę. Jis labai nustebęs, kad yra gera prezidentė, ir iš kur jos 70 proc. palaikymo reitingas?

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));