skip to Main Content

 

 

Vakar Laisvame laikraštyje buvo paskelbta netiksli informacija. Juozas Jakavonis „Tigras“ buvo supainiotas su kitu partizanu taip pat slapyvardžiu „Tigras“ Broniu Polocku.

Apie jį ir buvo rašoma KGB išleistoje knygoje

Išdavikas Bronius Polockas-„Tigras“ veikė Dainavos apygardoje Šarūno rinktinėje Karininko Antano Juozapavičiaus grupėje (tėvūnijoje). Jis 1949-11-10 nušovė skyriaus vadą V.Žuraulią-„Snaiperį“ ir pasidavė MGB Leipalingio skyriuje.

1949 m. lapkričio 10-15 d. MGB provokacijų, panaudojus B.Polocką – Tigrą, išdavoje žuvo partizanai: Jovaišių k. Siaubo būrio vadas A.Stravinskas – Jokeris ir P.Valentukevičius – Gruodis; Panaros k. V.Potelis – Perletas ir A.Stonkus – Rytas; Cimaniūnų k. – J.Mockevičius – Vėtra; Degėsių k. – V.Videika – Trispalvis; Ulčičių k. – V.Amšiejus – Neris, P.Videika – Klevas, ryšininkė Sofija Ašembergaitė – Dina (1913), Vytautas Kauzonas (1932 Ulčičių k.). Suimti: Cimaniūnų k. – Aranauskas; Degėsių k. Vaikšnorai: Česlovas (1930) ir Jonas, Juozas Lukoševičius (1908); Guobinių k. – Adomas Grakauskas; Kaziulių k. – Antanas Bozys; Miciūnų k. – Mečislovas Misevičius; Ricielių k. Danutė Gaidytė (1930) ir kiti.

Beje, labai įdomu ir tai, kad net partizanų išdavikus sovietai siųsdavo į lagerius. taip nutiko ir su „Tigru“ Polocku. Nors ir išdavęs kovos draugus, ir kelis jų nužudęs, šis nesulaukė sovietų užtarimo. Sovietai pradėjo aiškintis „Tigro“ darbus, ir jį vis tiek išsiuntė į lagerį:

 

Duomenys iš registracijos žurnalo

LYA agento asmens bylos kortelės nėra
Vardas, pavardė, tėvavardis: Polockas Bronius, s. Igno
Gimimo metai: 1925 m.
Registracijos data: 1961-12-01
Archyvinis bylos nr.: 1184
Registracinis bylos nr.: 11987
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 265
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Lazda“
Bylos sudarymo metai: 1949 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės

Pseudonimas: „Lazda“
Bendradarbiavimo laikotarpis: 1949 – 1961 m.
Pašalinimo iš agentūrinio tinklo priežastys: nebuvo kur panaudoti
Archyvinis bylos nr.: 1184
Lytis: vyras
Gimimo metai: 1925 m.
Tautybė: lietuvis
Šeimyninė padėtis: vedęs
Išsilavinimas: 3 klasės
Priklausymas partijoms: nepartinis
Profesija ir užsiėmimas: nedirba
Kalbų mokėjimas: –
Trumpa informacija iš agento bylos: Agentas „Lazda“ aktyviai dalyvavo kovoje su ginkluotu nacionalistiniu pogrindžiu. Jo suteiktos informacijos pagrindu ir jam asmeniškai dalyvaujant likviduota apie 20 banditų.

 

Papildoma informacija: Remiantis Broniaus Polocko MGB sudaryta baudžiamąja byla, jis vokiečių okupacijos metu dirbo pas ūkininkus, po to buvo išvežtas priverstiniams darbams į Vokietiją. Po karo gyveno Vokietijoje, prancūzų okupacinėje zonoje. Į Lietuvą repatrijavo 1947 metais. 1948 m. balandį prisijungė prie partizanų. Slapyvardis „Tigras“. 1949 m. lapkričio 10 d. jis nužudė vieną savo būrio partizaną Vytautą Žuravlį – Snaiperį ir nuėjo į MGB skyrių „legalizuotis“. Apklausos metu B. Polockas nurodė jam žinomus laisvės kovotojus ir jų slaptavietes. Šios informacijos pagrindu dar tą pačią dieną čekistai nužudė keturis partizanus. Vėliau čekistams kartu su B. Polocku pavyko nužudyti dar 13 partizanų. Kai kuriuos iš jų nužudė pats B. Polockas. 1949 m. gruodį pagal SSRS MGB 2-os vyr. valdybos pasiūlymą B. Polockas buvo įtrauktas į agentų – smogikų spec. grupę. Slapyvardis „Lazda“. 1950 m. B. Polockas spec. grupės sudėtyje dalyvavo nužudant 24 partizanus. MGB agentą charakterizavo teigiamai, agentas ne kartą buvo skatinamas piniginėmis premijomis, 1950 m. liepą gavo LSSR Prezidiumo padėkos raštą. B. Polockas dalyvavo ir akistatose su suimtais partizanais, padėdavo juos atpažinti. Suimtieji duodavo parodymus ir apie paties B. Polocko darbus. MGB pradėjus tyrimus ir nustačius, kad jis dalyvavo įvairiose partizanų akcijose, agentą nuspręsta suimti. 1950 m. lapkričio 13 d. suimtas ir nuteistas 10 metų kalėti lageryje.

Atsiprašome tikrojo „Tigro“ Juozo Jakavonio

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));