skip to Main Content

Vakar Seime vyko tikras žodžių karas dėl komisijos dėl A.Skardžiaus veiklos išvadų:

 

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Iš­ties, ka­da vyks­ta de­mo­kra­ti­nėje vals­ty­bė­je šimt­me­čio iš­va­ka­rė­se to­kie po­li­ti­nio te­ro­riz­mo pro­ce­sai, ka­da kon­ser­va­to­riai sa­ve su­ta­pa­ti­na su vals­ty­be, ka­da iš ener­ge­ti­nių pro­jek­tų ban­do­ma lu­pi­kau­ti, su­da­ri­nė­ti su­tar­tis su Ber­mu­dais, pi­ni­gus pum­puo­ti į Ber­mu­dus, į Kip­rą, į ki­tas of­šo­ri­nes zo­nas, iš ten mai­tin­ti ga­li­mai tą pa­čią pur­vask­lai­dą, ku­rią jūs sam­do­te, ku­ri dir­ba kon­kre­čiai jums, re­gist­ruo­ta net ne Lie­tu­vo­je, tai tik­rai aš esu la­bai dė­kin­gas, dė­kin­gas ir, sa­ky­ki­me, tiems vi­siems, ku­rie tiek dė­me­sio sky­rė ma­no kuk­liai per­so­nai. Aš da­bar da­rau­si pats pa­vo­jin­giau­sias žmo­gus kon­ser­va­to­riams dėl to, kad vi­sos afe­ros 2013–2014 me­tais bu­vo at­skleis­tos, nu­ke­lia­vo į pro­ku­ra­tū­rą, dėl ko pro­ku­ra­tū­ra vil­ki­na ty­ri­mus. Bet kon­tro­liuo­ti tą ty­ri­mų, iš­va­dų įgy­ven­di­ni­mo es­mę dėl vi­sų ener­ge­ti­nių pro­jek­tų, dėl „Lu­ke­mo“, dėl ato­mi­nės už­da­ry­mo, dėl VAE pi­ni­gų iš­švais­ty­mo, dėl su­tar­čių su Ber­mu­dais, dėl 9 blo­ko sta­ty­bos afe­rų Elek­trė­nuo­se ati­duo­ta pro­ku­ra­tū­rai ir tą tu­ri kon­tro­liuo­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, jam pa­ves­ta Sei­mo pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu.

Ger­bia­mie­ji Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­riai, jū­sų su­tar­tis su ru­sų kom­pa­ni­ja, ku­riai ati­da­vė­te stra­te­gi­nį ob­jek­tą „Klai­pė­dos naf­tą“, ji va­di­na­si LITASCO, val­dy­ti, yra di­džių di­džiau­sia afe­ra ir veid­mai­nys­tė tal­ki­nant ru­sams. Aš ne­kal­bu apie R. Juk­ne­vi­čie­nės bro­lį G. Ur­bo­ną, ku­ris ir pel­no­si iš ge­le­žin­ke­lio biz­nio, ar­ti­mo Krem­liui. (Bal­sai sa­lė­je)

 

P. GRAŽULIS (TTF)Taip, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, man at­ro­do, kad tik­rai da­bar­ti­nė An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja tu­ri daug rim­tes­nių dar­bų. Vien tik aš pa­tei­kiau pra­šy­mus, kad bū­tų iš­tirta, nes sau­lės ba­te­ri­joms pa­gal įsta­ty­mą bu­vo ga­li­ma leis­ti už 10 me­ga­vat­va­lan­džių per VIAPʼą su­mo­kė­ti jų sis­te­mų tu­rė­to­jams, ta­čiau Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja lei­do iš­mo­kė­ti de­šimt kar­tų di­des­nį kie­kį ir da­bar vi­siems var­to­to­jams per me­tus rei­kia su­mo­kė­ti 20 mln. eu­rų. Tai bu­vo kon­ser­va­to­rių lai­kais.

Kaip su­stab­dy­ti šią afe­rą? Aš ma­nau, pi­ni­gai yra di­džiu­liai. Kaip jūs ži­no­te, A. Skar­džius ne­pa­da­rė jo­kio nuos­to­lio vals­ty­bei. Jū­sų afe­ris­ti­niai įsta­ty­mai ne­ša di­džiu­lę naš­tą vals­ty­bei. Aš dar kar­to­ju: 20 mln. eu­rų pa­pil­do­mai į sa­vų ki­še­nes su­krin­ta dėl to, kad sa­viems lei­do­te įsi­steig­ti sau­lės ba­te­ri­jų sis­te­mas.

Prem­je­ras pri­sta­tė biu­dže­tą. Jei­gu ne­bū­tų sko­li­na­ma­si po 10 pro­cen­tų me­ti­nių pa­lū­ka­nų, be­veik 8 mlrd. eu­rų, šian­dien biu­dže­tas tu­rė­tų dau­giau pa­pil­do­mai 600 mln. eu­rų. Taip pat rei­kia at­lik­ti ty­ri­mą, iš­si­aiš­kin­ti, gal­būt pri­im­ti spren­di­mus ir per­sko­lin­ti tas su­mas po 3, po 2 %, kaip da­rė lat­viai ir es­tai. Tik­rai An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai yra la­bai rim­to dar­bo, ir ma­nau, kad nuo­šir­džiai im­sis, o ne kaž­kur blu­si­nė­sis, to­dėl prieš.

 

 

P. GRAŽULIS (TTF)Taip, ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, jūs čia drabs­to­tės vis ru­siš­ku kva­pe­liu, bet, pa­si­ro­do, tą ru­siš­ką kva­pe­lį ve­žio­jo… 500, be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų ga­vo M. Sa­a­kaš­vi­lis, ku­rį jūs ve­džio­jo­tės po Sei­mą. Tai gal ir jums at­ve­žė čia su če­mo­da­nė­liu kiek nors? Man at­ro­do, ką ką, bet ži­no­te, kas yra: ku­rie di­džiau­si pat­rio­tai, tai tuos la­biau­siai ir ver­buo­ja – to­kius kaip M. Sa­a­kaš­vi­lis ir jus.

 

 

 

Vyks­ta ra­ga­nų me­džiok­lė – pa­si­i­ma­mas tas žmo­gus, ku­ris tu­ri ki­tą nuo­mo­nę nei kon­ser­va­to­riai, ku­ris at­sklei­džia ne­ma­žai kon­ser­va­to­rių ener­ge­ti­nių afe­rų. Lie­tu­vo­je įsi­ga­lė­jo vie­na tie­sa – li­be­ral­bol­še­viz­mas. Ne­duok Die­ve, žmo­gus tu­ri ki­tą nuo­mo­nę ir ją gar­siai iš­sa­ko – ar­ba ke­lia­mos by­los, ar­ba ži­niask­lai­da, ar­ba pur­vask­lai­da, ši­tą žmo­gų su­nie­ki­na. Dar taip ne­bu­vo net so­vie­ti­niais lai­kais, kai pas mus vy­rau­ja kon­ser­va­to­riš­ka so­cial­li­be­ra­lis­ti­nė nuo­sta­ta.

Aš ne­no­riu tei­sin­ti A. Skar­džiaus, bet, po­nai ko­mi­si­jos na­riai, pa­sa­ky­ki­te, ko­kią ža­lą pa­da­rė A. Skar­džius? De­ja, po­nas Vi­ta­li­jus man į šį klau­si­mą ne­at­sa­kė. Aš jums, po­ne Vi­ta­li­jau, jums An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, sa­kau: vien tik da­bar­ti­nė sis­te­ma su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lo, kad per bran­giai per­ka du­jas ir per di­de­lį kie­kį, ir pi­giai par­da­vi­nė­ja, da­ro 90 mln. eu­rų ža­lą. Jūs ne­už­si­i­ma­te tuo ty­ri­mu. Vien tik per sau­lės ba­te­ri­jas, vien, kai įsta­ty­me bu­vo nu­ma­ty­ta 10 ki­lo­vat­va­lan­džių kom­pen­suo­ti, o kom­pen­suo­ja­ma 70 ir pa­pil­do­mai 20 mln. eu­rų mo­ka vi­si elek­tros var­to­to­jai, jūs ne­ma­to­te! Jūs ne­ma­to­te es­mi­nių pro­ble­mų, ku­rios da­ro ža­lą mū­sų vals­ty­bei, jūs taip pat ne­ma­to­te, kaip ir kal­bė­jo prem­je­ras, pa­kar­to­siu, jei­gu bū­tų sko­li­na­ma­si ne po 10 % me­ti­nių pa­lū­ka­nų, be­veik 8 mlrd. eu­rų, šian­dien biu­dže­te pa­pil­do­mai bū­tų 600 mln. eu­rų įvai­rioms so­cia­li­nėms reik­mėms.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));