skip to Main Content

Laisvam Laikraščiui

Lietuvos Piliečių Tarybos pirmininkė Scholestika Katavičienė

Ar Lietuvos Piliečiai yra šunys, kurių balsas j dangų neina?

Pagal viešą kritiką LL redakcijai už mūsų valstybės piliečių, patyrusių bei nuolat patiriančių jvairų smurtą, tendencingą ir neteisėtą piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, savivaliavimą prieš mus teisėsaugos, teisėtvarkos bei jvairių institucijų pareigūnų ir valdininkų, teisingumo nevykdymą teismų lygmenyje viešinimą, akivaizdu, kad visi mūsų, Lietuvos piliečių ir gyventojų viešinami žiniasklaidoje pareigūnų bei valdininkų veiksmai ir nekokybiško darbo trūkumai tikslo jų gerinimo linkme ne tik nepasiekia, bet net nedaroma jokių išvadų dėl jsišaknijusios kritinės situacijos Lietuvoje. Ir ne tik. Panašu, kad mus norima sąmoningai net apkaltinti tuo, kad mes dar turime jėgų, kantrybės ir stiprybės priešintis galingai jėgai, sąmoningai ir tikslingai sudarytai amoraliai ir korumpuotai sistemai, monopolijoms, kurios lėtai ir užtikrintai vykdo Llietuvos žmonių koroziją. Tad toliau mes kreipsimės atviru ir viešu tekstu vardiniai j kiekvieną valdžios pareigūną ar atstovą ir reikalausime ataskaitos bei pareigybinės atsakomybės už jų neteisėtus veiksmus ir kokybiškai neatliktą darbą pagal jiems suteiktus jgaliojimus bei kompetenciją. Viešinamų straipsnių redakcijos ir faktai rodo, kad motyvuotos medžiagos, pagrindžiančios mūsų reikalavimus, mes tikrai turime. Tuo tikslu teiksime Teikimus, kurių tekstus bei atsakymus j juos, jeigu tokie bus gauti iš adresatų, bus paviešinti LL.

LIETUVOS PILIEČIŲ TARYBOS pirmininkė; asmuo, 2015-03-07d.mitinge – visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą – iniciatorė ir išrinkta

atstovauti Lietuvos visuomenę;

Vš|“PAGALBA IR VILTIS“ direktorė;

Kauno rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė;

Kauno miesto Kleboniškio Bendruomenės Centro pirmininkė;

Lietuvos valstybės pilietė Scholestika Katavičienė, Vasarvietės 23A, 44105 Kaunas kont.tel. 837 472081; mob.861151329

LR Seimui

Teisės Ir Teisėtvarkos Komitetui

Pirmininkui Juliui Sabatauskui / asmeniškai/ 2016-01-30

TEIKIMAS

Juliau Sabatauskai, tauta Jus pasodino j minkštą kėdę Seime, Jūsų bendražygiai ir kolegos patikėjo Jums įspūdingas ir pakankamai svarbias pareigybes,t.y. vadovauti teisės ir teisėtvarkos komitetui. Tačiau mes, Lietuvos piliečiai, šiandien prašome pateikti mums raštišką Jūsų veiklos, kaip LR Seimo Teisės Ir Teisėtvarkos Komiteto ataskaitą, kurioje iš esmės atsispindėtų, ką Jūs konkrečiai nuveikėte Lietuvai ir jos piliečiui, kad šiandien mūsų valstybėje neklestėtų jsišaknijusi amorali ir korumpuota sistema visose gyvenimo sferose, kad Lietuvos Konstituciją, Jstatymą ir mus, Lietuvos žmones, teisininkai ir teisėtvarkos struktūrų mantijuoti bei munduruoti pareigūnai visais atvejais gintų ar baustų tik jstatymų nustatyta tvarka, o ne pasirinktinai, kad nereikėtų mums dažnai gintis nuo jų dėl jų naudojamos savivalės, piktnaudžiavimo savo pareigybėmis ar savivaliavimo. Kad Lietuvos teismai nepriimtų sprendimų bei nutarčių, remdamiesi fiktyvia ar suklastota dokumentine medžiaga, pateikta nesąžiningų proceso šalių j bylas, kad būtų panaikintas fiktyvių ar suklastotų dokumentų išdavimas kompetentingų institucijų tarnybų ir skyrių nepadorių ar nekvalifikuotų valdininkų sukurtas ir sėkmingai, be jokių trukdžių veikiantis ilgalaikis mechanizmas, kad pradėtų sąžiningai ir kvalifikuotai veikti visi esantys, bet akivaizdžiai netikslingai ir neskaidriai veikiantys jvairiose sferose kontrolės mechanizmai Lietuvoje. Dėl visų aukščiau išvardintų priežasčių iš mūsų, Lietuvos piliečių ar proceso šalių bylose esame žeminami, iš mūsų tyčiojamasi Lietuvos Vardu, dažnai neginant mūsų teisių bei interesų jstatymų nustatyta tvarka. Teisėjų, struktūrų ar valdžios pareigūnų ir valdininkų neteisingai priimti sprendimai nėra klaidos, o yra nusikaltimai, kuriuos teisingai ir teisiškai reikia jvertinti visomis prasmėmis, tame tarpe ir įteisinus pareigybinę atsakomybę už nekokybiškai ar nesąžiningai bei neatsakingai atliktą darbą. Juums toks būtinumas niekada neiškilo?

Tokia bylų procesinė medžiaga, dokumentinė medžiaga, kurią turiu savo rankose iš mūsų piliečių Lietuvos lygmenyje, rodo absoliučią anarchiją ir nihilizmą teisinėje sistemoje, teisėtvarkoje, nuo kurios ir reikia pradėti kelti reikalavimus dėl esamos situacijos Lietuvoje. Bet gal Jūs nieko apie tai nežinote? O gal turite problemų su atmintimi ir tik išsiskyręs po priėmimų su gyventojais, užmirštate, su kokiomis problemomis ir ko jie pas Jus lankėsi? Jeigu pageidausite, nesunku bus Jums tai priminti. O gal Jums reikės procesinės dokumentinės medžiagos, pagrindžiančios šj mano Teikimą, tai gausite ir jos. Akivaizdu, kad gausiai gaunami iš gyventojų skundai Jūsų vardiniu adresu tikslo nepasiekia. Ar tai tik makulatūra, kuri rodo, kaip Jūs reikalingas Seimui ir Lietuvai?

Pasakysite, kad Jums nepriklauso įtakoti teisėjų darbo? Mitas. Pagal dabartinę teisėsaugos bei teisėtvarkos krizę Lietuvoje, pagal Jūsų pranešimus žiniasklaidoje bei televizijos eteryje, panašu, kad Lietuvoje viskas nėra

taip blogai, kaip kai kam atrodo, o Jums priklauso tik gaudyti gandus, kas apie Jus ką šneka? O žinote ką, kas Jūs toks esate iš tiesų, mums bus aišku ir mes pagarsinsime viešai tuomet, kai gausime esminį ir dalykinį raštišką atsakymą iš Jūsų į mūsų šį pateiktą Teikimą, nes mes Jums teigiame, kad pagal dabartinę teisėsaugos bei teisėtvarkos situaciją Lietuvoje – yra gili krizė, kuri su metais ne gerėja, o tik blogėja. Yra tokia viena gyvenimo tiesa – pagarbą kiekvienas žmogus nusipelno ne pagal kėdės minkštumą ar mantijos bei munduro kokybę, o pagarbą reikia užsidirbti ir nusipelnyti savo darbu, veiksmais bei elgesiu. Mes iš Jūsų to ir reikalaujame ir turime tokią teisę, kaip Lietuvos piliečiai ir rinkėjai. Mūsų netenkina Jūsų įvaizdis televizijos eteryje ar Jūsų kolegų apibūdinimas, kad Jūs – geras Žmogus. Geras žmogus, tai ne profesija. Tas vertybes pasilikite žmonai ir vaikams, jeigu jų turite. O tautai reikia sąžiningų, kvalifikuotų, principingų ir tik atsakingai vykdančių jiems patikėtas pareigybes valstybės piliečių, renkančių savo valdžią ją atstovauti.

Jūs ketinote kandidatuoti į Generalinio prokuroro vietą?, Tai ne už ilgo nusimato laisvas Prezidento postas. Galima daryti prielaidą, kad Jūsų partijos kolegos sumąstys Jus, kaip gerą žmogų, kandidatuoti ir į šį postą? Užbėgant įvykiams už akių, mes ir reikalaujame pirmiausia atsiskaityti už tai, ką naudingo teisėsaugoje ir teisėtvarkoje, teisiškai pagrįsto ir atsakingai atlikote iki šiol, būdamas vadovu įvardinto Seimo komiteto, kurio net pavadinimas pasako apie Jums privalomas atlikti funkcijas. Galima suklysti tik detalėse, bet ne iš esmės.

Dėl tos priežasties, kad niekas man neatsako į klausimą, kokiu pagrindu buvo numatyta Lietuvos Respublikos Teismų įstatyme 2002m. sausio 24d. Nr.lX~732 l-mo skyriaus 1 straipsnio 4 punkte nuostata „ niekas neturi teisės reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo“, kai tuo tarpu to paties skyriaus 2 straipsnis numato teismų nepriklausomumą ir jame numatyta „teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo kitų valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ir kitų asmenų“. Tai būkite malonus ir išsiaiškinkite su Lietuvos teisėjų hierarchais, kokie konkretūs teisėjai leido taip viešai paminti po kojomis Lietuvos Konstituciją, įstatymą, ir leido sau būti viršesniais už tuos teisininkams šventus kanonus? Juk net ir negalią turintis žmogus supras, kad žodžių sąvoka: niekas neturi teisės reikalauti…- teisėjui reiškia: darau, ką noriu.Kaip įvardinsite mums konkrečias šių teisėjų pavardes dėl tokių jų veiksmų, tuomet mes žinosime, ką mums toliau daryti šioje vietoje. O Jums iki šiol šioje vietoje nekilo jokių klausimų, nors Jūs privalote vadovautis visais Lietuvos teisiniais kanonais ir būti susipažinęs su visais priimtais įsakymais bei įstatymais, kas reikalaujama pagal Jūsų pareigybines funkcijas, tuo labiau, kad esate teisininkas. Jeigu aš neteisi, paneikite mano Teikimo redakciją teisiniu požiūriu ir apginkite prieš Lietuvos pilietę, juridinį asmenį savo teises.

Informuoju, kad šis Teikimas ir atsakymas į jį bus paviešinti žiniasklaidoje.

S. Katavičienė

LIETUVOS PILIEČIŲ TARYBOS pirmininkė; asmuo, 2015-03-07d. mitingo – visuomenė reikalauja teismams vykdyti reiisngumą- iniciatorė ir išrinkta

atstovauti Lietuvos visuomenę;

VšJ „PAGALBA IR VILTIS“ direktorė;

Kauno rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė;

Kauno miesto Kleboniškio Bendruomenės pirmininkė;

Lietuvos valstybės pilietė

Scholestika Katavičienė, Vasarvietės 23A, 44105 Kaunas

LR Seimui

Nacionalinio Saugumo Ir Gynybos Komitetui

pirmininkui A. Paulauskui /asmeniškai/ 2016-01-31

DĖL LIETUVOS NACIONALINIO SAUGUMO

Jau apie 30 metų aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje. Buvusi medikė, darbas socialinėje sferoje ir teisinis išsilavinimas visą mano pagrindinę potencialaus gyvenimo dalj siejo su žmogumi. Mano gyvenimas kažkuria tai prasme siejosi ir su politika, kuomet buvau NS partijos narė, Kauno skyriaus pilietinių teisių ir interesų bei socialinių garantijų gynimo komisijos pirmininkė. Šios partijos jkūrėjas Jūs, A. Paulauskai, Jūs jai ir vadovavote, tik labai gaila, kad taip nesėkmingai. Partijos nebeliko, tačiau jos dėka Jūs pasiekėte Seimą ir pakankamai sėkmingai jame įsikūrėte, šią kadenciją esate jvardinto komiteto pirmininkas, kas suteikia Jums jspūdingus jgaliojimus ir kompetenciją, o visuomenei rūpi ar Jūs iš esmės, atsakingai ir sąžiningai juos išnaudojate valstybės labui? O valstybė tai yra ir žmogus. Ryšium su tuo ir užduosiu Jums keletą klausimų, j kuriuos paprašysiu konkrečių atsakymų.

Visų pirma, koks Jūsų ryšys su visuomene? Jeigu turite tokių sąsajų, tai galima daryti prielaidą, kad puikiai esate susipažinęs su Lietuvoje susidariusia ir sėkmingai gyvuojančia amoralia korumpuota sistema, kuri voratinkliu apėmusi mūsų valstybės teisėsaugą, teisėtvarką bei visas be išimties institucijas. Jau sykj j mane, kaip užsiimantj visuomenine veikla asmenj, kreipiasi Lietuvos žmonės su pačiomis jvairiausiomis problemomis bei skundais, aš pati ir mano šeimos nariai esame neteisėtai nukentėję nuo nesąžiningų korumpuotų teisininkų bei atskirų struktūrų pareigūnų, mano rankose asmeninis archyvas, kuris pagrindžia mano aukščiau išdėstyta, tai aš nė kiek neabejoju, kad Jūs turėtumėte dar geriau už mane pažinti esamą situaciją Lietuvoje, kurią šiandien galima būtų pavadinti kaip kritinę teisėsaugos bei teisėtvarkos situaciją. Bet kodėl tuomet mano jvardinti reikalai ne gerėja, o tik blogėja?

Man likimas lėmė jau 6 metus minti jvairių teismingumų teismų slenksčius, siekiant teisingumo vykdymo, pati esu proceso šalis jau gal 20 analogiškų bei tapačių civilinių bylų, kurios daugeliu atvejų teismų yra išnagrinėtos ne iš esmės, vadovaujantis fiktyvia ar suklastota bylų procesine medžiaga, kurios niekas nesiima nagrinėti ir jvertinti teisiniu požiūriu, o dažni teisėjai priima sprendimus ar nutartis vadovaudamiesi klastotėmis, akivaizdžiai ignoruodami Lietuvos Konstituciją bei jstatymus, kuriais turi be jokių išlygų vadovautis, nagrinėjant bylas, todėl puikiai esu susipažinusi su „teisine“ sistema Lietuvoje, dėl kurios tiems, kuriems turi rūpėti šie skauduliai, jiems teisinis nihilizmas ir anarchija problemų akivaizdžiai nekelia. Institucijų klerkai gyventojams drąsiai išrašinėja fiktyvią dokumentinę medžiagą, viešas registras juos registruoja, nenešdamas atsakomybės už jų registruojamos rašliavos teisiškumą, teismai visą tokj klastočių rezginį įteisina teismo keliu irgi nenešdami jokios pareigybinės atsakomybės. Tokiu būdu dažnai Lietuvos Vardu proceso šalys yra neteisėtai

apvagiamos nesąžiningų teisininkų, tikiu, kad ir tarp jkalinimo įstaigose nuteistųjų ne vienas pripažintas kaltu neteisėtai atlieka bausmę. Liūdna statistika. Jeigu aš neteisi, paneikite tai.

Grįžtant prie nacionalinio saugumo. Gal būt mes, Lietuvos piliečiai, ne visai suprantame nacionalinio saugumo sąvokos esmę? Mūsuose vyrauja nuomonė, kad tokia teisėsaugos bei teisėtvarkos situacija Lietuvoje griauna mūsų valstybę, sąmoningai naikina valstybės piliečius. Paragavęs mokslų žmogus puikiai supranta vieną gyvenimo tiesą, kad toks pilietis, kuris iš vargo ištiesia ranką, prašydamas išmaldos arba jo pragyvenimo šaltiniu tampa šiukšlių konteineris, dažnai negrjžtamai praranda žmogaus statusą. O kiek jau tokių tarp mūsų? Bepigu Jums buvo prarasti Jūsų sukurtą partiją, nes galėjote toje pačioje Lietuvėlėje perbėgti j kitos partijos glėbj, o mūsų žmonės dažnai ne iš gero gyvenimo priversti palikti savo gimtus namus, Lietuvą ir iš nevilties bėgti į visas 4 pasaulio šalis laimės ieškoti. Tai ar Jums, A. Paulauskai, nekyla tokia mintis, kad netruks ilgai laukti, kuomet Lietuva liks laisva be lietuvių? Tad atsakykite j klausimą, kaip Jūs, būdamas jvardinto komiteto pirmininku, vykdote nacionalinj, susijus] su visuomeniniu nacijos gyvenimu, saugumą Lietuvoje ir ginate mūsų valstybę nuo potencialių vidinių jos griovėjų? Ar Jums priklauso pagal Jūsų pareigybines funkcijas atsižvelgti j esamą situaciją Lietuvoje ir imtis kokių nors realių priemonių siekiant užkirsti kelią valdžios išsigimimui, jos savivalei, kas mums inicijuojasi su valstybės naikinimu.

Kaip Jums atrodo, kokių priemonių turėtų imtis visuomenė, kad gerinti esamą situaciją, ginti save ir savo valstybę nuo praradusių padorumą mantijuotų ir mundiruotų pareigūnų, korumpuotų valdininkų?

Informuoju, kad savo rašliavą ir Jūsų atsakymą j ją paviešinsiu žiniasklaidoje.

S. Katavičienė 

LIETUVOS PILIEČIŲ TARYBOS pirmininkė,

Asmuo, atstovaujantis Lietuvos visuomenę

Scholestika Katavičienė Vasarvietės 23A, 44105 Kaunas tel.kont. 837 472081; mob.861151329

Kauno apylinkės teismo pirmininkei

Linai Žemaitienei 2016-0111

TEIKIMAS

Kaip žinia, 2015-03-07d. prie Kauno apylinkės teismo buvo inicijuotas masinis mitingas Lietuvos lygmenyje tikslu: visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą. Todėl pradžių pradžia didelio darbo ir mūsų užsibrėžtų tikslų bei rezultatų siekimo jvyks nuo teismų (sakoma žuvis genda nuo galvos), o būtent nuo Kauno apylinkės teismo. Puikiai suprantate, teisėjai, kas išprovokavo ir privertė mūsų valstybės piliečius imtis veiksmų prieš akivaizdžiai konkrečių ir nesąžiningų teisėjų vykdomą savivalę, savivaldą bei savo jgaliojimų viršijimą nevykdant teisingumo, nesivadovaujant Lietuvos Konstitucija bei jstatymu. Tai liečia visus valstybėje dirbančius teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnus. Su teismais, teisėjų hierarchija, kurią tenkina Lietuvoje nusistovėjusi totali anarchija bei nihilizmas, vyks diskusijos dėl teisingumo vykdymo arba konkrečiau dėl jo nevykdymo, bendromis pastangomis bus ieškoma išeičių bei realių priemonių trūkumams ar blogiui pašalinti, o faktai rodo, kad prireiks ir realių pokyčių jstatyminėje bazėje, kad mūsų valstybės piliečiai ne tik sapnuose gyventų pilnavertj gyvenimą teisinėje valstybėje.

Lietuvos žmonės pervargo nuo visų vykdomų nesąmoningų veiksmų konkrečių nesąžiningų, o gal neturinčių pakankamos teisinės kvalifikacijos teisėjų, kurie mus nuolat žemina, tyčiojasi iš mūsų viešu tekstu teisminių procesų metu, Lietuvos Vardu neteisėtai apvagina ir mes dabar jau tikime ir tokiu faktu, kad dauguma nuteistųjų ir atliekančių bausmę jkalinimo įstaigose yra nekaltai apkaltinti. Tai rodo mūsų surinkta bylų procesinė medžiaga, faktai, kaip yra nagrinėjamos užvestos bylos teismuose. Argi reikia Jums dar aiškinti tokius dalykus, ką Jūs žinote geriau už mus. Arba įdomus faktas, kuomet kreipiantis į teismą reikia surašyti visus įstatymus, teismų pripažintą praktiką, pagrindžiančius proceso šalių pateikiamą dokumentinę medžiagą. Tarytum Jūs, paskirti Prezidentės teisėjais, neturite pakankamos teisinės kvalifikacijos,nežinote įstatymų, Lietuvos Konstitucijos nuostatų, kas Jums yra besąlygiškai privaloma ir tai atsispindi atskira įstatymų nustatyta tvarka. Pagaliau teisėjo iniciatyva bylos nagrinėjimo procese, kas numatyta LR CPK 227str.

Mūsų rankose turima dokumentinė medžiaga rodo, kad Lietuvoje yra sukurta korumpuota teisinė sistema, ji yra įsišaknijusi ir su ja kovoti bus pakankamai sunku, ką mes puikiai suprantame, tačiau visi bendromis jėgomis, pasitelkę į kovą padorius, sąžiningus ir tik profesionaliai kvalifikuotus teisininkus, dėsime pastangas keisti įsigalėjusią korumpuotą situaciją Lietuvoje į tiesos pusę, į teisingumo vykdymą.

Šiuo Teikimu kreipiamės į Jus tikslu, kad sudarytumėte mums, Lietuvos Piliečių Tarybos atstovams, galimybę kol kas Jūsų vadovaujamajame teisme priėmimui, kuriame pageidaujame susitikti ir pravesti dalykinę diskusiją su įvardinto teismo pirmininku bei teismo skyrių pirmininkais. Pasiruošiant susirinkimo diskusijos tematikai siūlome Jums ne susipažinti, o tik prisiminti Žmogaus Teisių Ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvenciją, Suvereniteto Ir Europos Sąjungos Teise (Doc.dr. Zenono Namavičiaus LR Konstitucinio Teismo teisėjo įvardytomis teisinėmis situacijomis bei nuostatomis), su veikiančio Tarptautinės Prigimtinės Teisės Tribunolo funkcijomis ir čia

pat ir ranka siekiančio ir įsteigto Tarptautinio Vilniaus Visuomeninio Tribunolo 2000m. birželio 12-14d. Visa kita, kas liečia teisinius kanonus Jums nėra tabu. Aukščiau įvardinta rodo, kad yra priemonių ne tik pažaboti įsisiautėjusią teisėsaugos bei teisėtvarkos savivaldą ir savivalę, bet yra priemonių ir išreikalauti priverstine tvarka atsakomybės už neteisėtus veiksmus, o būtinumui iškilus tai atlikti net ir už mūsų valstybės ribų. Tad atsižvelgiant į šiandieninę situaciją Lietuvoje mums visiems yra aišku, kad pirmiausia, ką turime padaryti, tai pasiekti, kad būtų įteisinta pareigybinė atsakomybė. Juk taip aišku, kad net teisėjas, kuris mano sau esantis dievuku, ir net priėmęs sau tokią absurdišką ir protu nesuvokiamą nuostatą, kad: „niekas neturi teisės reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo“, kas numatyta ne kur kitur, o LR Teismų įstatyme ir mes turime rankose raštiškų atsakymų su mums pateikta dokumentine medžiaga iš teismų konkrečių teisėjų, kurie sėkmingai vadovaujasi tokiais marazmais, praradę ne tik teisėjo statusą, bet ir sąžinę, apie ką mes nuolat kalbame ir ką pabrėžiame savo nusiskundymuose. Nešdamas pareigybinę atsakomybę už neteisigai nagrinėjamą bylą, ne iš esmės ir neteisingai išnagrinėjęs joje esančią procesinę medžiagą bei priėmęs neteisingą, neteisėtą ir neskaidrų teismo sprendimą ar nutartį, nė vienas teisėjas tikrai nebus užtikrintas ir saugus dėl savo išlikimo šiose kilniose pareigybėse. Vien tik juoda mantija, kuria apsigobia prieš eidamas į bylą teisininkas ar pareigūnas, jam nesuteikia teisių dirbti nesąžiningai ir aplaidžiai. Štai ir iškyla klausimas Lietuvos piliečiams, kokia gi teisėjų gildija (kitaip sunku įvardinti) patvirtino tokį su logika ir protu susikertantį LR Tesimų įstatymo 3 str. 4 pnk., atsižvelgiant į Lietuvos Konstitucijos 109-112 straipsnius? Aš iš niekur negavau lig šiol atsakymo, kas tas ponas NIEKAS? Panašu, kad tai niekinis niekalas, priimtas ir patvirtintas ketinančių sąmoningai nesąžiningų ir pasiruošusių įstatymus apeiti teisėjų, nes tas pats LR Teismų įstatymas l-mos dalies l-mo skyriaus 2-ras straipsnis numato teismų nepriklausomumą, o būtent: „teismai, vykdydami teisngumą, yura nepriklausomi nuo kitų valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ir kitų asmenų“. Akivaizdu, kad tą faktą reikia išsilukštenti aukštame lygmenyje. Tai vienas iš reiškinių, kuomet kalba eina apie pokyčius teisinėje bazėje. Liūdna, kad tokių priemonių Lietuvoje turi imtis piliečiai. Bet atėjo laikas mums realiai pasinaudoti tokia teise, o ne tik paskaityti teisiniuose šaltiniuose, kas yra numatyta Lietuvos Konstitucijoje bei teisiniuose Kanonuose. Kiekvieną Lietuvos pilietį ne tik baudžia, bet ir gina Lietuvos Konstitucija ir įstatymas, kuriuo vadovautis mes privalome visi be išimties. Ir tai yra Šventa. Ir to mes reikalausime. Akivaizdu, kad atėjo laikas apačioms pareikalauti viršūnių, kad į teisėjus būtų skiriami teisininkai su griežtesniais reikalavimais ir atsakingiau, negu lig šiol buvo daroma. Atėjo laikas reikalauti nagrinėti ir teisiškai įvertinti fiktyvius ar suklastotus dokumentus, esančius bylų procesinėse medžiagose. Atėjo laikas reikalauti teisinės pareigybinės atsakomybės už institucijose išduodamą fiktyvią ar suklastotą dokumentinę medžiagą, kurios pagrindu masiškai užvedamos įvairaus teisėtumo bylos. Kuomet bus įvykdyta tvarka šiame lygmenyje, ženkliai sumažės teisminių procesų, valstybei neprireiks skirti tiek naujų teisėjų. Šiandien jų paklausa dėl mūsų aukščiau išvardintų priežasčių nuolat didėja.

Kadangi bendrauti su visuomene yra privaloma visų institucijų bei instancijų pareigūnams bei valdininkams, tokią nuostatą pripažino ir Lietuvos Prezidentė, tai mes, Lietuvos piliečiai, bendradarbiavimo su kvalifikuotais teisininkais metu norime atrasti tuos bendrus taškus, kurie pagreitintų teismų kelią į teisingumo vykdymą be apgaulių ir melo.

Atskira žiniasklaida mums suteikia galimybę viešinti mūsų įsteigtos Lietuvos Piliečių Tarybos veiklą, tikslus, uždavinius bei siekiant užsibrėžtus rezultatus, o tokiu pagrindu vyks ir realus bendravimas tarp mūsų, visų visuomenės narių, ne tik nukentėjusių nuo teisėsaugos ir teisėtvarkos, bet ir neapsikentusiais su esama Lietuvoje teisine situacija, asmenų, pageidaujančių permainų ir pokyčių teisėsaugos bei teisėtvarkos, o tuo pačiu ir visų institucijų darbe, jų kontrolės mechanizme, kuris yra akivaizdžiai neveikiantis pagal esamą situaciją Lietuvoje, tai pranešame Jums, kad tiek šis mūsų Teikimas, tiek visa kita procesinė medžiaga bus viešinama žiniasklaidoje. Tuo pagrindu Teikimo redakcija yra pateikiama kiek išplėstai ir ne tik teisėjams suprantama kalba, bet tekstas yra

dėstomas detaliau dėl tos priežasties, kad jis būtų suprantamas ir teisinio išsilavinimo neturintiems piliečiams, kas teisėjams gali sudaryti kai kurio diskomforto, už ką reiškiu atsiprašymą.

J mūsų pateiktą Teikimą prašome raštiško atsakymo, kuris irgi bus paviešintas žiniasklaidoje.

PRIDEDAMA: Teisėjų Tarybos rašto 2015-05-19 Nr.36P-127(7.1.9) kopija;

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo rašto 2015-05-04Nr.l.l5-5T-262 kopija.

S. Katavičienė 

LL redakcijai

Lietuvos Piliečių Tarybos pirmininkė ir asmuo, atstovaujantis visuomenę, Scholestika Katavičienė.

Laisvo Laikraščio daugumos skaitytojų pageidavimu prašau pagal galimybes pakartotinai paviešinti 2015m. kovo 07d. jvykusio masinio mitingo, tikslu – visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą – Kaune, prie Kauno apylinkės teismo PETICIJĄ.

Scholestika Katavičienė a. k. 44609251020 Lietuvos pilietė, lietuvių tautybės, deklaruota gyv. vieta Vasarvietės g. 23 A, LT- 44105 Kaunas tel. kont. 837 472081; mob.861151329, ei .p. scholastikakataviciene@gmail.com

Česlovas Kasperavičius a. k 36410250711 Lietuvos pilietis, lietuvių tautybės, deklaruota gyv. vieta Kovo 11-osios g. 110-70, LT- 49368, tel. kont. mob. 860043892 ei. p. ckasperavicius@gmail.com

organizatoriai, susirinkimo, įvykusio 2015 m. kovo 7d. 13.00 val. Kaune, siekiantys visuomenės reikalavimo teismams vykdyti teisingumą.

Lietuvos Respublikos Prezidentei p. Daliai Grybauskaitei Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius;

Lietuvos Vyriausybei, LR Ministrų pirmininkui Algirdui Butkevičiui,

Gedimino pr. 11, LT-01103;

Teisėjų Tarybos pirmininkui Egidijui Laužikui

L.Sapiegos g.15, LT-10312 Vilnius;

Aukščiausiojo Teismo pirmininkui

Rimvydui Norkui

Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius;

Seimo pirmininkei

Loretai Graužinienei

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius; 

Generalinei prokuratūrai Generaliniam prokurorui Dariui Valiui

Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius;

Teisingumo ministerijai Ministrui Juozui Bematoniui Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius;

Vidaus reikalų ministerijai Ministrui Sauliui Skvereliui Šventaragio g. 2, LT-01510

PETICIJA

2015-03-07

Kaunas

Peticija surengta LR peticijų įstatymo pagrindu, kurio numatytomis bendromis nuostatomis išdėstyti reikalavimai dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo, valstybės ar savivaldybės institucijų reformavimo, kitų svarbių visuomenei, savivaldybėms ar valstybei klausimų.

Peticijos padavimo priežastys:

Susirinkimo-mitingo tikslas yra visuomenės reikalavimai teisingai, teisiškai ir skaidriai vykdyti patikėtas funkcijas Lietuvos teisėsaugai ir teisėtvarkai, kuri savo dažnai neteisingai ir neskaidriai priimamais sprendimais bei nutartimis, procesinių dokumentų nenagrinėjimu vykdo pasirinktinį susidorojimą su ikiteisminių tyrimų, nagrinėjamų bylų proceso šalimis bei dalyviais. Dažnai teismai atmeta proceso šalių reikalavimus nagrinėti bylose esančius fiktyvius ar suklastotus dokumentus, vertindami juos kaip tinkamą įrodomąją priemonę, nepripažindami dokumentų suklastotais, kas sudaro pagrindą priimti neteisingą teismo sprendimą. Tokiu būdu teismo keliu vykdomas juridinis veiksmas, kurio pagrindu yra ne tik nepripažįstami t pateikti teismui fiktyvūs bei suklastoti dokumentai ar oficiali medžiaga, bet jais neteisėtai vadovaujamasi, priimant teismo sprendimus bei nutartis, dėl to priimti sprendimai bei nutartys yra neteisėti, neteisingi,

fiktyvūs, kuriems nėra ir negali būti senaties termino. Senatis turi būti taikoma tik teisingiems, teisėtiems bei skaidriems teismo sprendimams ir nutartims.

Dažnai tokiu pačiu principu dirba ir teisėtvarkos struktūrų pareigūnai.

Mūsų rankose šūsnys Lietuvoje ir kitose valstybėse gyvenančių Lietuvos piliečių neteisingai priimtų Lietuvos teismų konkrečių teisėjų sprendimų bei nutarčių, kurios įsiteisėja jas neteisingai išnagrinėjus aukštesnių instancijų teismuose. Tai yra faktas. Faktai ir turima motyvuota bylų procesinė medžiaga rodo, kad dažnai konkretūs teisėjai akivaizdžiai nesivadovauja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, nevykdo teisingumo ir kitų bendrai priimtų žmogiškų vertybių teismų veikloje, kas yra teismų prioritetas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta, kad:

TEISINGUMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE VYKDO TIK TEISMAI;

TEISĖJAI, NAGRINĖDAMI BYLAS KLAUSO TIK ĮSTATYMO;

TEISĖJAS NEGALI TAIKYTI {STATYMO, KURIS PRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI;

ASMUO, PASKIRTAS TEISĖJU, ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA PRISIEKIA BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI, VYKDYTI TEISINGUMĄ TIK PAGAL ĮSTATYMĄ.

NEGALIOJA JOKS ĮSTATYMAS AR KITAS AKTAS PRIEŠINGAS KONSTITUCIJAI.

Atsižvelgdami į įvardytas Konstitucijoje numatytas nuostatas pateiksime tik keletą faktų, akivaizdžiai ignoruojančių Konstituciją teismuose: tai Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 3 straipsnio 4 dalis, kurioje numatyta, jog: „niekas neturi teisės reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo44. Tačiau mes negauname iš teismų hierarchijos atsakymų, kas yra tas ponas niekas, kuris lemia net Lietuvos Konstituciją ir Įstatymą? Įvardyto įstatymo 2 straipsnyje įtvirtintas teismų nepriklausomumo principas, kuriuo nuolat piktnaudžiauja teisėjai, sąmoningai painiodami nepriklausomumą nuo valstybės valdžios institucijų, kitų teisėjų ar proceso dalyvių su priklausomybe nuo Konstitucijos, įstatymo, nuo atsakomybės už kvalifikuotai ir sąžiningai atlikto darbo kokybę nagrinėjant bylas. Lietuvoje akivaizdžiai susiformavusi neteisėtumo sistema, kuri suinteresuota kontroliuoti visuomenę, reikalui ir interesui esant pagal pasirinkimą susidoroti su jos nariais, pačiai liekant už šydo. Dažnas faktas vyksta bylų nagrinėjime, kai teisėjai vadovaujasi tik nuomonėmis, vidiniu įsitikinimu, sąžiningumo, teisingumo ir žmoniškumo kriterijais, atmetę vadovavimąsi įstatymu, nepagrindę teisiniu požiūriu jų priimtuose teismo sprendimuose bei nutartyse.

Kam reikalingas kasacinis teismas, jeigu jis, kaip faktai ir bylų procesinė medžiaga rodo, vadovaujasi nuostata, kurioje numatyta, kad „kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių44? Mūsų rankose šūsnys tokių atvejų. Arba: pagrindinė kasacinio teismo funkcija – teisės aiškinimas. Šioje vietoje kyla vienas pagrindinis klausimas: koks gali būti teisingas teisės aiškinimas, jeigu pirmos ir apeliacinės instancijos teismai neteisingai išnagrinėjo bylas, pažeidę materialines bei procesines teisės normas, kai kasacinis teismas tiria tik teisinę bylos pusę?

Ne iš esmės, neteisingai ir neskaidriai išnagrinėtos bylos rodo konkrečių teisėjų vykdomus pažeidimus LR Konstitucijai, LR įstatymui, kas rodo, kad teismai dažnai teisingumo nevykdo, kad teisėsauga yra neveikianti, piktnaudžiaujanti procesinėmis teisėmis, nuolat yra teismų pažeidžiamas vienodos teismų praktikos formavimas.

Yra dar viena didelė problema, kad įvairių institucijų, įsteigtų Lietuvoje vykdyti teismų ir teisėjų darbo kontrolę, yra ne tik neveikianti, bet net nepajudinama, dėl to realiai niekas ir negali daryti įtakos teisėjo darbui, nes teisėjo pareigybė tapo pripažinta privilegija.

Šalia teisėsaugos išsirikiavusi ir teisėtvarka. Faktai rodo, kad prokuratūros bei specialiosios tarnybos atlieka jai pavestą kontrolę ir gyventojų skundų tyrimus tik formaliai, su atsirašinėjimais, netiriant kvalifikuotai ir atsakingai gyventojų pateiktų skundų bei neatliekant ikiteisminių tyrimų.

Visus tuos aukščiau mūsų įvardintus teisėsaugos bei teisėtvarkos neteisėtus veiksmus galima pagrįsti tik aplaidumu ir korupcija. Tai yra pagrindinė yda, su kuria eiliniam Lietuvos piliečiui, bylų proceso dalyviui, kovoti neįmanoma.

Seimo narys Arvydas Anušauskas televizijos eteryje paviešino faktą, kad tas, kuris kėsinasi į Konstituciją – kėsinasi į Valstybę.

Galima daryti prielaidą tuo pačiu pagrindu, kad ir teisėjas, kuris, priimdamas neteisingus bei neskaidrius teismų sprendimus ir nutartis ignoruoja Konstituciją, ignoruoja ir mūsų valstybę. O valstybė – tai žmogus, tai mes, Lietuvos piliečiai, kurių teisės ir interesai nuolat yra pažeidžiami teismo keliu, teisėtvarkos struktūrų pareigūnų? Teisinėje ir demokratinėje valstybėje Lietuvos vardu mes nuolat esame ignoruojami nesąžiningų teisėjų ir teisėtvarkos pareigūnų, iš mūsų yra išsityčiojama atvira forma.

LR Konstitucija, įtvirtindama žmogaus teises, įtvirtina vieną iš pagrindinių žmogaus teisių, o būtent teisę į teisingą teismą bei teisę į teisminę gynybą. Niekam nėra suteikti įgaliojimai ignoruoti Konstitucijos. To neturi teisės daryti net Konstitucinis Teismas.

Vadinasi, teismas yra subjektas, kuris privalo mus ginti, o ne nuo kurio gali būti ginamasi.

Iačiau gyvenimo realijos, faktai rodo, kad visuomenei pribrendo laikas gintis nuo nesąžiningų, neatsakingų ir korumpuota teisėjų, kurie nenešdami jokios pareigybinės atsakomybės ignoruoja Lietuvos Konstituciją, Įstatymus, akivaizdžiai ir viešai pažeidžia mūsų teises bei interesus.

Peticijos tikslai

Įvertinus visa, kas įvardyta, akivaizdu, kad mums reikia patiems imtis priemonių išgryninti mus šleifu jau dešimtmečiais lydinčias teisines problemas. Žmonės turi žinoti ne tik esamą padėtį ir situaciją, bet faktai rodo, kad mes patys turime surasti kelius, kaip iš tos situacijos išbristi.

Turime ir pasinaudosime galimybe, kurią mums suteikia Konstitucija – tai įtvirtintą tautos suvereno – vienintelio ir aukščiausio valstybės valdovo – teisę bei pareigą. Tas valdovas – valstybės pilietis. Lietuvos

Respublikos Konstitucija teigia, kad valstybę kuria tauta. Suverenitetas priklauso tautai, piliečiams. Valdžios įstaigos bei institucijos tarnauja žmonėms. Tad atėjo laikas priminti mūsų Prezidentei, Vyriausybei bei Seimui apie suteiktas Konstitucijos pagrindu teises piliečiams, kadangi mes negalime ilgiau gyventi gyvenimą be taisyklių, negalime ilgiau toleruoti, kuomet su mumis dorojasi teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnai. Mes suprantame, kad atėjo laikas patiems ginti savo, savo artimųjų bei mūsų vaikų teises ir interesus labai aukštam lygmenyje. Tai numatę daryti teisingai, drąsiai ir atkakliai.

Pati Prezidentė siūlo visuomenės atstovams dalyvauti svarstant teisėjų reputaciją. Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva parengtos ir Seimui teikiamos Teismų įstatymo pataisos, kuriomis siūloma įtraukti visuomenės atstovus į Teisėjų garbės teismo sudėtį.

Prezidentė teigia: „teismų sistema turi būti atvira ir skaidri tiek nagrinėjant bylas, tiek svarstant pačių teisėjų elgesį. Visuomenė, pati galėdama dalyvauti vertinant teisėjų elgesį ir skiriant nuobaudas, bus tikra, kad Teisėjų garbės teisme priimami sprendimai yra objektyvūs ir teisingi44.

Kol kas tai žodžiai be rezultatų.

Dėl tos priežasties, kad dažni teisėjai savo pareigybes įsivaizduoja kaip privilegiją, o ne darbą, kad kaip rodo faktai, teisėjai neturi jokios atsakomybės už jų padarytus pažeidimus, nagrinėjant bylas, mes reikalausime ir sieksime:

– kad būtų įtvirtintas įstatymas dėl teisininkų, teisėtvarkos struktūrų pareigūnų pareigybinio statuso darbuotojų atsiskaitymo už jų darbą ir veiką, t. y. pareigybinės atsakomybės įteisinimas;

– kad Seimas, kuris priima įstatymus, reikalautųjų vykdymo;

– kad Prezidentė, kuri skiria teisėjus, griežtintų teisėjų skyrimo tvarką ir būtų atsakinga už jų kokybišką darbą nagrinėjant bylas, kad veiktų kontrolė už teisėjų darbo kokybę, nes atskaitomybė ir kontrolė turi eiti išvien;

– kad Teisėjų Taryba būtų atsakinga už teisėjus, kuriuos patarimo pagrindu siūlo Prezidentei dėl teisėjų, teismų pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų skyrimo;

– visuomenė reikalaus priimti Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių Tarybos narių drausminamąją priemonę – jų atšaukimo galimybę dėl atliktų pažeidimų;

– kad bylų procesinėse medžiagose esantys fiktyvūs ai* suklastoti dokumentai būtų teismų iš esmės išnagrinėti, tinkamai įvertinti teisiniu požiūriu ir juos pripažinus suklastotais perduoti atitinkamoms struktūroms ikiteisminiam tyrimui atlikti, o ne vertinti juos kaip tinkamą įrodomąją priemonę;

– kad būtų pripažinta teisiniu požiūriu, kad proceso šalims reikalaujant ir įrodžius teismų neišnagrinėtus pateiktus į bylas suklastotus ar fiktyvius dokumentus, juos neteisėtai įvertinus kaip tinkamą įrodomąją priemonę, būtų grąžinamos bylos nagrinėti iš naujo, nepripažinus joms senaties termino;

– kad būtų sudarytos kvalifikuotų ir kompetentingų darbuotojų darbo grupės visose tose institucijose, į kurias vardu kreipiamės su mūsų parengta Peticija, tam kad visuomenės paskirtiems jai atstovauti atstovams dirbant

drauge su darbo grupėmis būtų sudarytos realios galimybės siekti Peticijoje keliamus reikalavimus įvykdyti iki reikiamo rezultato.

Lietuva priskiriama šalims, kurios turi didelį korupcijos pasireiškimo mastą. 2012 metais yra priimta ir patvirtinta Teisėjų tarybos nutarimu LR Teismų antikorupcinė programa, kas yra įrodymas dėl mūsų visuomenės teismų įvertinimo, kaip korumpuotų teismų.

Reikalaujame, kad teismų hierarchija ją prisimintų, antikorupcinė programa negulėtų stalčiuose, o būtų veikianti ir duotų rezultatų, kurie užtikrintų skaidrų, veiksmingą ir viešą teisėjų ir Teismų darbuotojų veiklą, kas numatyta Programoje.

Pradžiai būtų tokie mūsų reikalavimai, siekiant visuomenės pasitikėjimo didinimo teismais, teisėjais ir kitais valstybės pareigūnais, kas numatyta Konstitucijoje, įstatymuose, LR teisėjų ir kitų struktūrų pareigūnų Etikos kodeksuose, siekiant apsiginti mūsų, piliečių, teises bei interesus teisėtu keliu.

Tikime, kad Prezidentė padės mums apsiginti mūsų teises bei interesus nuo nesąžiningos ir korumpuotos teisėsaugos bei teisėtvarkos, tuo pačiu apginti LR Konstituciją, {statymą, tuo iš dalies užtikrinant ir valstybės saugumą, pagaliau apginti padorų, sąžiningą teisėją ir pareigūną, kurio garbę ir orumą teršia jų nepadorūs korumpuoti kolegos.

Prie mūsų rezoliucijos pridedame du iš daugumos gautų raštų mitingo organizatoriams – tai Kęstučio Skirmanto ir Marijono Lisausko, nors neteisingai priimtų teismų sprendimų bei nutarčių ir gyventojų skundų dėl teisėsaugos, teisėtvarkos netinkamų veiksmų turime visą archyvą.

S. Katavičienė

Č. Kasperavičius

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));