skip to Main Content

Ar J. Noreika buvo žudynių organizatorius?

Tęsiu Jono Noreikos pasirašytų dokumentų temą.  Šį kart aptarsiu Šiaulių apskrities Viršininko Jono Noreikos pavedimą Tryškių valsčiaus Viršaičiui iškraustyti visus žydus iš Tryškių į Gruzdžius.  

J. Noreikos nurodymas iškeldinti Tryškių žydus

Dokumentas yra LCVA Šiaulių apskrities viršininko fonde R1099, aprašas 1 byla 2 lapas 137.  Žinių kad dokumentas būtų netikras – neturiu. Dokumentas rašytas mašinėle. Pasirašyta juodu rašalu parašai Noreikos ir sekretoriaus Tamašausko. Dokumento raštinės numeris, data, parašas kad dokumentas gautas (ir pora pataisymų rašyti mėlynu rašalu. Panašu kad viršaičiui (Benas Arcišauskas) dokumentas paduotas į rankas, aptariant padaryta pataisa. Pataisymas – atspausdinta buvo perkelti žydus į Pakruojį, tai  keturiasdešimt kilometrų toliau nuo Tryškių. Tikėtina, kad atstumas pasirodė per didelis ir užduotis buvo palengvinta.

Dokumento registracijos data – 1941.VIII.09 dieną. J. Noreika viršininko pareigose dirbo ketvirtą dieną. Nurodymas duotas viršaičiui – tai vyriausias pareigūnas valsčiuje jam pavaldūs buvo raštininkas, kasininkas, seniūnas. Nurodymas kelia daug istorinių klausimų. Yra žinoma, kad I. Urbaitis, buvęs Šiaulių apskrities viršininku iki J. Noreikos jau buvo numatęs geto steigimą Žagarėje. Bet panašu, kad  įgyvendinti šis sumanymas dar nebuvo pradėtas. Tam prieštaravo  gyventojai, Žagarėje dar nebuvo pasiruošta priimti didelį žydų skaičių. Šiaulių miestas ta prasme irgi turėjo „grandiozinių“ planų. Šiaulių laikraštis „Tėvynė“ 1941 rugpjūčio 3 dieną rašė kad Šiauliuose bus palikti visi pirmos kategorijos žydai„specialistai – gydytojai, mechanikai ir kt.“ antros kategorijos žydų, kurie  bus naudojami kaip darbo jėga Šiauliuose buvo žadama palikti 500, kitus planuota iškeldinti į Žagarę. Taip dėliojant Tryškių žydams Žagarėje vietos galėjo nelikti…  

Ne tik Tryškiai, bet ir daugelis kitų miestelių neturėjo, ar nenorėjo turėti tinkamos vietos getui pas save įkurti. Pats Jonas Noreika jau žinojo, kad daug vietos žydams nereikia.  Plungėje su šeima gyveno šalia sinagogos kai iš jos žydus išvežė į Kaušėnus ir sušaudė. Vėliau darbavosi Telšiuose LAF irgi tuo metu, kai žydai buvo šaudomi.  Telšiuose LAF buvo ta politinė organizacija, kuri nemažai nuveikė sprendžiant žydų klausimą.  Šiaulių žydai tuo metu jau buvo šaudomi Luponių miške šalia Kužių. Nėra duomenų, kad J. Noreika žinojo kur yra šaudomi Šiaulių žydai, bet Gruzdžiai yra tik keli kilometrai nuo tos vietos kur Šiaulių žydus šaudė.

Pažiūrėkime kaip genocido centras vertina to meto Jono Noreikos veiklą. 2015 metų T.B. Burauskaitės pasirašytoje pažymoje ( http://genocid.lt/UserFiles/File/Pazymos/201510_noreika_pazyma01.pdf ) rašoma „1941 m. rugpjūčio antroje pusėje pasirodė Šiaulių apskrities viršininko J. Noreikos pasirašyti raštai, susiję su žydų izoliavimu. Ostlando reicho komisaras Heinrichas Lohse 1941 m. rugpjūčio 13 d. paskelbė laikinąsias direktyvas dėl elgesio su Ostlando reicho komisariato teritorijoje gyvenusiais žydais. Jose buvo nurodyta, kad kaimiškos vietovės turi būti išvalytos nuo žydų.“

Akivaizdu, mūsų aptariamas dokumentas neatitinka šių Genocido centro duomenų nes yra rašytas keliomis dienomis ankščiau ir procesas vyksta kitaip – žydai iš kaimiškos vietovės keliami  į kaimišką. Neatitinka ir koncepcijos kad J. Noreika tik tęsė I. Urbučio pradėtą geto Žagarėje kūrimo darbą. Gruzdžiai važiuojant nuo Tryškių yra kiek kitoje pusėje…

Nemažiau kategoriškai Genocido centras prieštarauja, kad J. Noreika galėtų būti  žydų  žudynių organizatorius.  Anot jų:

„Ištirtuose archyviniuose dokumentuose ir istorikų darbuose nerasta jokių žinių, net užuominų, kad J. Noreika būtų buvęs Šiaulių apskrityje vykusių masinių žydų naikinimo operacijų dalyvis. Pabrėžtina, kad jis tokių funkcijų ir negalėjo atlikti, nes vokiečių okupacinė valdžia žydų naikinimo operacijoms vykdyti naudojo ne lietuvių civilinės valdžios, o policinių struktūrų pareigūnus.“

Švelniai tariant šis kategoriškas „negalėjo“  prieštarauja Lietuvos respublikos prezidento sudarytos komisijos tarptautinės komisijos okupacinių režimų nusikaltimams tirti darytoms išvadoms. Kuriose sakoma, kad vokiečių žudynėms buvo pasitelktas „e) nemažas skaičius Lietuvos civilinės administracijos padalinių“. Na sakykim kad tai tik autoritetingų istorikų ginčas ir ilgiau reikalą tyręs genocido centras pakoregavo tarptautinės komisijos išvadas o šio savo atradimo plačiai nepaskelbė iš kuklumo.

Visgi esu linkęs labiau tikėti dokumentais, o ne, kad ir labai autoritetingų biudžetinių įstaigų išvadomis, pagrįstomis nežinia kokiais tyrimais. (Tarptautinės  komisijos išvada pagrįsta nemenkos apimties monografija). 
 

Paieškojus galima rati ir ano meto dokumentų. Paneigiančių genocido centro poziciją,  sakysim generalinis tarėjas vidaus reikalams 1941 metų gruodžio 22 dieną „Visiems apskričių viršininkams“ raštu Nr 3446 priminė, kad „SS ir policijos vado Lietuvoje potvarkiu iš 1941,IX 25 d. visa policija drausmės, valdymo ir komplektavimo atžvilgiu yra išskirta iš apskričių viršininkų žinios, tačiau ūkio reikalai, kaip tai: policijos vadų ir visų policijos nuovadų patalpų išlaikymas, apšildymas, apšvietimas, švaros palaikymas, raštinės, kelionės ir visos kitos išlaidos, kurios susidaro dėl policijos išlaikymo, lieka apskričių viršininkų žinioje.“ Dokumentas leidžia numatyti, kad visos Šiaulių apskrities policijos padalinių vykdytos žudynės iki 1941.09.25 vyko su Apskrities viršininko žinia ir tik apie vykusias vėliau apskrities viršininkas galėjo nežinoti, vėliau jo pareiga buvo tik apmokėti išlaidas (LCVA-f.R1099, ap.2,b.2,l.12) Keista kad genocido centras to nežino.  Tuo labiau, yra likęs ir dar vienas dokumentas nedviprasmiškai atskleidžiantis Šiaulių apskrities viršininko ir policijos santykius.

Apskrities viršininko padėjėjas Kutka Šaukėnų policijos nuovados viršininkui liepos 21 rašė:

„Apskrities Viršininkas nurodė, kad su iškraustymu Kelmės miest. Žydų tautybės piliečių susilaikyti, kol atvyks Šiaulių apskr. policijos vadas, kuris duos nurodymus vietoje.  

Apskr. policijos vadas, žada būti Šaukėnuose 22 ar 23 liepos.“ (LCVA f.R1099, a.1,b.2,l.68)

Kutkos raštas dėl Šaukėnų žydų iškeldinimo

Nežinia kada iš tikro Šiaulių apskrities policijos viršininkas nuvyko į Šaukėnus. Žinoma, kad Šaukėnuose 1941 metų liepos 31 dieną vyko trijų šimtų Šaukėnų žydų vyrų iškraustymo į aną pasaulį operacija, jos glaustą aprašymą galite rasti čia  

 

Jonas Noreika su tomis žudynėmis susijęs nebuvo, bet jo vadovaujama įstaiga   jam perėmus pareigas, žudynių patirtį jau turėjo. Todėl daryti prielaidą, kad ir Tryškių žydų perkraustymas galėjo reikšti kelionę į duobę, nėra jau tokia visiškai pagrindo neturinti prielaida. Kaip buvo  iš tikro – aš nežinau… Klausimas nėra pakankamai ištirtas. Aišku tik viena – Jono Noreikos pasirašytas raštas dėl Tryškių žydų perkėlimo į Gruzdžius rodo, kad pristatomas didvyriu Jonas Noreika Holokaustu yra susitepęs kur kas labiau, nei tą pripažįsta Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Centras. Aišku ir tai kad visų tų iškeldinimų vykusių 1941 metų rudenį pasekoje Tryškių žydai žuvo. Kur jų kaulai? Žagarėje ar Luponių miške man nėra žinoma. bet abiem atvejais tai vienaip ar kitaip yra susiję su J. Noreikos veikla.

O juk dokumentų su J. Noreikos parašais yra kur kas daugiau. Turėdamas laiko bandysiu aptarti ir juos.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));