skip to Main Content

Pabedinskienės ministerijoje milijonai plaunami net vaikų sąskaita

 

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atliko Vaikų išlaikymo fondo (VIF) administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos supaprastinto atviro konkurso būdu vykdyto viešojo pirkimo „Informacinės sistemos projektavimo, kūrimo ir diegimo, bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugų pirkimas“ atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams vertinimą.

VIF skelbtam konkursui pasiūlymus atsiuntė tris tiekėjai, tačiau ministerijos pirkimo komisija laimėtoju pripažino UAB „Algoritmų sistemos“. 

 

Atlikusi patikrinimą, VPT nustatė tokius įstatymų pažeidimus: 

 

1. Pirkimo sąlygų III skyriaus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 2 lentelės 6 punkte nustatytas reikalavimas tiekėjui „būti įvykdžiusiam ar vykdysiančiam bent vieną sutartį, kurios metu buvo sukurta arba modernizuota informacinė sistema, apimanti visus išvardintus punktus, taip pat ir punktą, kad „turi būti įgyvendinta integracija su ne mažiau kaip su 4 išorinėmis informacinėmis sistemomis, iš kurių bent viena – valstybinis registras“ yra perteklinis ir dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją.  Jie pažeidžia įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui.

Pažymėtina, kad kvalifikaciniai reikalavimai turi leisti nustatyti tiekėjo kompetenciją, o ne dirbtinai riboti potencialių tiekėjų ratą. Reikalavimas būti įvykdžius sutartį, kurioje buvo padaryta integracija su 4 išorinėmis sistemomis neatspindi įmonės kvalifikacijos. Sistemų integracija yra techninis įprastas eiliniam programuotojui darbas. Šiuo metu kuriamos sistemos yra paremtos moduline veikimo schema, kai moduliai tarpusavyje yra suintegruoti. Vienintelis skirtumas vidinių modulių integravimui nuo išorinių sistemų yra tas, kad vidinių sistemų autoriai dirba vienoje komandoje ir gali lanksčiau prisiderinti vienas prie kito. Tad tam, kad būtų įsitikinta, ar tiekėjas turi reikiamą kompetenciją išorinių sistemų integravimui kaip įrodymo užtenka įvykdytos sutarties, kurioje būtų integracija bent su viena išorine sistema. Tokiu būdu reikalavimas „kurių bent viena yra valstybinis registras” yra perteklinė. Su konkrečia sistema integraciją padariusių įmonių bus vienetai (arba iš viso tik viena), o tiekėjo kompetencijos tai nepatvirtins. Tikėtina, kad įmonė, kuri bus tai atlikusi, turės žinių kaip tai reikia atlikti per trumpesnį laiką ir tai įtakos mažesnę tiekėjo pasiūlymo kainą. Nagrinėjamu atveju, nustatyta sąlyga yra apribojami kiti tiekėjai, kurie turi kitų pranašumų ir taip pat galėtų pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą

2.

2 lentelės 7 punkto reikalavimas tiekėjui būti įvykdžiusiam ar vykdančiam bent vieną sutartį piniginių lėšų skirstymo administravimo srityje, kurios apimtyje: įgyvendintas skolų administravimo ir prašymų apdorojimo procesas yra perteklinis ir dirbtinai ribojantis konkurenciją, todėl pažeidžia Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. Šis reikalavimas turėtų būti tik techninio sprendimo užduotyje, o ne keliamas tiekėjų kvalifikaciniuose reikalavimuose. Minimi procesai nėra išskirtiniai, reikalaujantys specifinių programavimo žinių. 

3. lentelės 10 punkto reikalavimas „projekto ir IT paslaugų valdymo vadovas turi turėti vadovavimo patirtį ne mažiau kaip 10 asmenų grupei” yra perteklinis ir neužtikrina Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatų, laikymosi. Tarnybos nuomone, vadovavimas ne mažesniam kaip 10 asmenų skaičiui neįrodo vadovo kompetencijos, nes, jeigu tiekėjas suras būdą kaip darbą atlikti su mažesniu specialistų skaičiumi, jis patirs mažesnes sąnaudas ir galės pateikti labiau ekonomiškai pagrįstą pasiūlymą. 

Taip pat pažymėtina, kad 10 punkte keliamas reikalavimas turėti IT paslaugų valdymo kvalifikaciją patvirtinantį ITIL V3 arba ITIL Foundation Certificate in IT Service Management arba kitą lygiavertį sertifikatą yra nepagrįstas ir pažeidžia Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. 

 

4. 2 lentelės 13 punkte nustatytas reikalavimas duomenų bazių projektavimo-programavimo specialistams turėti: a) dalyvavimo bent 1 projekte, kurio apimtyje buvo kuriama ir diegiama Finansų valdymo sistema, patirtį, o siūlomas specialistas atliko duomenų bazės (-ių) projektavimo ir kūrimo darbus yra perteklinis, atsižvelgiant į tai, kad duomenų bazių specialistas turi kompetencijas sukurti reikiamas struktūras bet kurio taikymo sprendimams. Todėl ribojimas, nurodant konkrečią sritį, nėra būtinas. Minėtas reikalavimas nepagrįstai riboja potencialių tiekėjų ratą, todėl pažeidžia Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. 

 

 

VIF konkurso laimėtoją išrinko, skirdami pasiūlymams tam tikrus balus.

 

Nors Pirkimo sąlygų XI skyriuje ir yra aprašyta kriterijų parametrų reikšmių nustatymo tvarka, numatant vertinimo ribas nuo 1 iki 100 balų, tačiau VPT patebėjo, kad objektyviai yra sunku nustatyti kuo remiantis priskiriamas vienas ar kitas balas ir, kodėl esant vertinimo riboms nuo 25 iki 50 balų, skiriama 30 arba 45 balai. 

 

Iš pateiktų dokumentų, matyti, kad ekspertai skyrė aukščiausius balus tiekėjo UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymui. Susipažinus su tiekėjų pasiūlymais, ekspertų išvadomis, matyti, kad UAB „Algoritmų sistemos” pasiūlymas yra struktūrizuotas ir pateikiamas tokia seka, kaip atliekamas ir vertinimas, tačiau UAB „Labbis“ ir UAB „Nevda“ struktūros yra padrikos, daugiau dėmesio skiriama esamo (nuosavo) funkcionalumo pristatymui, kas leidžia daryti išvadą, kad yra sunku nustatyti pateikto pasiūlymo atitikimą reikalavimams. Tarnyba pastebi, kad techninio pasiūlymo pateikimo forma nėra apibrėžta, o vertinimo kriterijų apibrėžimas yra dviprasmiškas ir vertintojas gali vertinti tik subjektyviai, todėl siekiant pasiūlymų vertinimo objektyvumo, perkančioji organizacija, Tarnybos nuomone, turėtų pateikti labai aiškią klausimų anketą, kurią tiekėjas galėtų atsakyti (pvz.; „Užtikrina”, „Neužtikrina”). 

 

Pasibaigus konkursui, vienas jo dalyvių pateikė pretenziją, skųsdamas perkančiosios organizacijos nustatytą vokų su kainomis atplėšimo procedūros datą, teigdamas, kad vokų su kainomis atplėšimo procedūra turi būti organizuojama tik pasibaigus pretenzijų pateikimo terminams. 

 Nustatyta, kad perkančioji organizacija apie techninių pasiūlymų duomenų įvertinimus tiekėjus informavo 2015-10-13, o vokų su pasiūlymų kainomis atplėšimo procedūrą vykdė 2015-10-16. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad perkančioji organizacija tiekėjui pateikė informaciją apie pasiūlymų vertinimus pagal kiekvieną vertinamąjį kriterijų, tačiau išsamesnės informacijos apie kiekvieno kriterijaus įvertinimą atskirai, įvertinimo motyvų, kodėl buvo suteikti konkretūs balai tiekėjui, nepateikė. 

 

Tarnybos nuomone, perkančioji organizacija, užtikrindama skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymąsi, neatskleisdama pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos, turėtų tiekėjams pateikti kaip galima kuo išsamesnę informaciją apie jų techninių duomenų įvertinimą. 

 

Atsižvelgiant į išvadoje konstatuotus Įstatymo pažeidimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 dalies nuostata, kad imperatyvioms Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, Tarnybos nuomone, perkančioji organizacija turėtų Sutartį nutraukti ir esant poreikiui iš naujo organizuoti viešąjį pirkimą. 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));